WPI/200000/43/806/2014 - Braku obowiązku odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia wypłaconego z tytułu pełnienia funkcji na podstawie powołania.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 10 lipca 2014 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych WPI/200000/43/806/2014 Braku obowiązku odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia wypłaconego z tytułu pełnienia funkcji na podstawie powołania.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. 2013 r. poz. 1442), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku złożonym w dniu 27 czerwca 2014 r. przez przedsiębiorcę (...) o wydanie pisemnej j interpretacji w przedmiocie braku obowiązku odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia wypłaconego z tytułu pełnienia na podstawie powołania funkcji Prezesa Zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

UZASADNIENIE

W dniu 27 czerwca 2014 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek przedsiębiorcy (...) o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawca wskazał, iż jest spółka kapitałowa prawa handlowego zajmująca się głównie produkcją elementów wytwarzanych z różnego rodzaju kompozytów. Zarząd Wnioskodawcy jest jednoosobowy. tworzy go wyłącznie Prezes Zarządu.

Wnioskodawca informuje, że w dnu 28 lutego 2014 r. została podjęta uchwała, mocą której jedynemu członkowi zarządu Prezesowi Zarządu zostało przyznane wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie Wnioskodawcy (z tytułu powołania). Od chwili podjęcia tej uchwały Prezes Zarządu, z tytułu pełnienia swoich funkcji menedżerskich w spółce nie pobiera innego wynagrodzenia. Nie obowiązuje go kontrakt menedżerski, jak również nie została z nim podpisana jakakolwiek umowa dokumentująca pobieranie przez niego wynagrodzenia jako członka zarządu Wnioskodawcy. Wysokość i zasady przyznawania wynagrodzenia jedynemu członkowi zarządu Wnioskodawcy określone są wyłącznie uchwalą wspólników.

Wnioskodawca, mając powyższe na względzie uznając ze wypłata wynagrodzeniu dla członka zarządu w sposób wyżej opisany nie powoduje podlegania obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, nie odprowadza z tego tytułu składek ubezpieczeniowych.

Wnioskodawca wskazuje, że jedyny członek zarządu jednocześnie jest jednoosobowym przedsiębiorcą, któremu Wnioskodawca zleca realizację niektórych etapów procesu swojej produkcji, w oparciu o posiadany przez niego park maszynowy i zatrudnionych pracowników.

Wnioskodawca podnosi, że przedmiotem tego zlecenia nie są jednak objęte żadne czynności o charakterze menedżerskim, czy zarządczym, które są charakterystyczne dla zakresu obowiązków członka zarządu, a wyłącznie podwykonawstwo etapu produkcji Wnioskodawcy. Wynagrodzenie z tytułu realizacji ww. zleceń dokumentowane jest faktura VAT (co miesiąc), a członek zarządu, jako przedsiębiorca, sam odprowadza odpowiednie składki na ubezpieczenie społeczne.

Wnioskodawca przedstawił własne stanowisko w sprawie.

Zdaniem Wnioskodawcy, z tytułu wynagrodzenia jakie jest wypłacane Prezesowi Zarządu z tytułu pełnienia przez niego funkcji w zarządzie, a które przyznane mu zostało wyłącznie uchwałą wspólników i nie dokumentuje je żadna umowa czy kontrakt, Wnioskodawca słusznie nie odprowadza składek na ubezpieczenia społeczne, albowiem przyznanie wynagrodzenia członkowi Zarządu wyłącznie w formie uchwały nie jest żadnym z tytułów ubezpieczenia wymienionych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych.

Ponadto Wnioskodawca uważa, że ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, w art. 6, art. 6a i art. 6b zawiera zamknięty katalog tytułów powstania obowiązku ubezpieczenia społecznego, z którym wiąże się obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne (samodzielnie lub za pośrednictwem płatnika). Należy zauważyć, że żaden z tych przepisów nie wymienia przypadku opisanego w pkt II powyżej, a mianowicie sytuacji, gdy członek zarządu spółki kapitałowej otrzymuje wynagrodzenie z. tytułu pełnienia swojej funkcji w zarządzie, przyznane mu wyłącznie na mocy stosownej uchwały wspólników i ponadto nie łączy go ze spółką żadna umowa czy kontrakt regulujący jego wynagrodzenie, a nawet zakres czynności, jakie winien on wykonać jako menadżer - członek zarządu. Taka osoba może, co najwyżej, podlegać dobrowolnemu ubezpieczeniu społecznemu, zgodnie z art. 7 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Przepis art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, że przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie. Zgodnie z art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2013 r. Zakład wydaje pisemne interpretacje, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.), w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek. Ponadto stosownie do ust. 5 cytowanego przepisu w zw. z art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, udzielenie interpretacji dotyczącej podlegania ubezpieczeniom społecznym następuje w drodze decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jednocześnie zgodnie z dyspozycją art. 10 ust. 6 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, warunkiem koniecznym do stwierdzenia kompletności wniosku, jest jego należyte opłacenie, natomiast w myśl art. 10 ust. 7 tej ustawy - w przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych pobiera się opłatę od każdego z przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Wobec faktu, iż we wniosku złożonym w dniu 27 czerwca 2014 r., w opisie stanu faktycznego Przedsiębiorca podniósł kwestie związane z obowiązkiem opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia z tytułu realizacji zleceń zawartych z jednoosobowym przedsiębiorcą, będącym jednocześnie jedynym członkiem zarządu Spółki, któremu Wnioskodawca zleca realizację niektórych etapów procesu swojej produkcji w oparciu o posiadany przez niego park maszynowy i zatrudnionych pracowników, a do wniosku została dokonana jedna opłata, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydając niniejszą decyzję rozpoznał wniosek w zakresie pierwszego zagadnienia dotyczącego braku obowiązku odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia wypłaconego z tytułu pełnienia na podstawie powołania funkcji Prezesa Zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 j.t. z późn. zm.) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką handlową o kapitałowym charakterze, mającą osobowość prawną, działającą w oparciu o kapitał zakładowy' podzielony na udziały, ponoszącą odpowiedzialność całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki.

Zdolność do czynności prawnych spółki z o.o. realizuje zarząd spółki. Jego kompetencje określone są generalnie jako prowadzenie spraw i reprezentacja.

W myśl art. 201 § 4 powołanej powyżej ustawy Kodeks spółek handlowych - członek zarządu powoływany i odwoływany jest uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Powołanie na stanowisko prezesa (członka zarządu) nie stanowi samoistnego tytułu rodzącego obowiązek ubezpieczeń społecznych. Członek zarządu może pełnić tę funkcję bez umowy, wyłącznie na mocy samego aktu powołania go w skład organu. Powołanie jest zatem ogólnym terminem obejmującym każdą formę prowadzącą do nawiązania stosunku organizacyjnego. Następstwem nawiązanego stosunku organizacyjnego może być nawiązanie stosunku obligacyjnego np. umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna. Jednakże to od woli spółki zależy czy to stosunek organizacyjny będzie wyłączną podstawą wykonywania obowiązków członka zarządu.

Katalog osób podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jak słusznie zauważył Wnioskodawca, określono w art. ć ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Dla rozstrzygnięcia obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym konieczne jest ustalenie czy dana osoba posiada jeden z tytułów ubezpieczenia określonych tym przepisem. Powołany przepis nie zalicza do ubezpieczonych osoby pełniącej funkcję członka zarządu (prezesa, członka zarządu) pod warunkiem, że funkcja ta nie jest wykonywana w ramach stosunku prawnego określonego w tym przepisie (np. umowa o pracę lub umowy zlecenia).

W opisanym stanie faktycznym mamy sytuację, w której Prezes Zarządu pełni funkcję na podstawie powołania uchwałą zgromadzenia wspólników. W takim stanic rzeczy, pełnienie funkcji na podstawie powołania nie stanowi tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych.

Zatem, stanowisko przedstawione przez Przedsiębiorcę we wniosku złożonym w dniu 27 czerwca 2014 r., w sprawie braku obowiązku odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia wypłaconego z tytułu pełnienia na podstawie powołania funkcji Prezesa Zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością należy uznać za prawidłowe.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu jej wydania. Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana.

Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodne działalności gospodarczej niniejsza decyzja nic jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od mniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, odwołanie do Sądu Okręgowego w (...). Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl