Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 6 lutego 2020 r.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
WPI/200000/43/8/2020

Na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 5 ustawy z 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 300 z późn. zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku złożonym 8 stycznia 2020 r. przez przedsiębiorcę: (...) w sprawie zwolnienia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osobę współpracującą przy prowadzonej przez Przedsiębiorcę pozarolniczej działalności gospodarczej pod nazwą:

UZASADNIENIE

Wnioskiem złożonym 8 stycznia 2020 r., uzupełnionym w zakresie merytorycznym 22 stycznia 2020 r., Firma Handlowa...zwana dalej "Przedsiębiorcą") wystąpiła do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (zwanego dalej "Zakładem") o wydanie interpretacji indywidualnej w trybie art. 34 ustawy - Prawo przedsiębiorców.

Przedsiębiorca poinformował, że pozostający na wspólnym gospodarstwie mąż - -" jest osobą współpracującą przy prowadzonej przez Przedsiębiorcę działalności gospodarczej. Współmałżonek w okresie od. (...) 08.2007 r. do (...) 10.2019 r. był także zatrudniony na umowę o pracę, natomiast 10.2009 r. osiągnął wiek emerytalny i zgodnie z decyzją z (...) 10.2019 r. znak uzyskał prawo do emerytury, a otrzymane świadczenie emerytalne nie przekracza kwoty minimalnego wynagrodzenia. Dodatkowo Przedsiębiorca wskazał, że współmałżonek posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze stopniem specjalnym.

Jednocześnie Przedsiębiorca poinformował, że mąż nie prowadzi osobnej działalności gospodarczej w żadnej formie. W tej chwili nie osiąga także żadnych dodatkowych przychodów, poza emeryturą. Natomiast przychody z prowadzonej przez Przedsiębiorcę działalności wynoszą około tysięcy rocznie. Dodatkowo w piśmie złożonym 22 stycznia 2020 r. Przedsiębiorca wskazał, że mąż jako osoba współpracująca przy prowadzonej działalności gospodarczej, osiąga przychody, których wysokość nie przekracza miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury, a współpraca wykonywana jest bezumownie.

Przedsiębiorca uważa, że nie ma obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne od osoby współpracującej i prosi o interpretację w tej sprawie.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 83d ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Zakład w trybie art. 34 ustawy z 6 marca 1998 r. Prawo przedsiębiorców wydaje interpretacje indywidualne, wyłącznie w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne. Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Zaznaczyć w tym miejscu należy, że jednoznaczny sposób ujęcia ww. art. 83d ust, 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych przez ustawodawcę zakresu przedmiotowego wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji, uniemożliwia Zakładowi wydania interpretacji w zakresie spraw dotyczących objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, jednakże na podstawie art. 109a ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1373), sprawy dotyczące obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne należą do właściwości Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Obowiązek opłacania i podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne reguluje powołana powyżej ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c powyższej ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi lub ubezpieczeniem społecznym rolników, które są osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą lub osobami z nimi współpracującymi, z wyłączeniem osób, które zawiesiły wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców lub przepisów o ubezpieczeniach społecznych lub ubezpieczeniu społecznym rolników. Stosownie do art. 84 ust. 1 powołanej ustawy składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca osoba podlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu, z zastrzeżeniem art. 84a-86. Z kolei art. 84 ust. 14 ustawy stanowi, że za osobę współpracującą z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność składkę oblicza, odprowadza i finansuje ze środków własnych osoba prowadząca pozarolniczą działalność. Składka na ubezpieczenie zdrowotne, jak stanowi art. 79 ww. ustawy, jest miesięczna i niepodzielna i wynosi 9% podstawy wymiaru składki, zastrzeżeniem art. 82 i 242 ustawy.

Powołana ustawa w pewnych przypadkach zwalnia osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą z opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zgodnie 2 art. 82 ust. 8 ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest opłacana przez osobę, której świadczenie emerytalne lub rentowe nie przekracza miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia, od tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w cytowanym wyżej art. 66 ust.1 lit. c w przypadku, gdy osoba ta:

1)

uzyskuje dodatkowe przychody z tej działalności w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury lub

2)

opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

Z konstrukcji ww. przepisu wynika, że do zwolnienia z opłacania składki zdrowotnej, wystarczające jest spełnienie choćby jednego z wymienionych w pkt 1 i 2) art. 82 ust. 8 warunków - na co wskazuje wyraz "lub", co oznacza, ze oba warunki nie muszą być spełnione łącznie.

Zaznaczyć należy, że ze zwolnienia w opłacaniu składki zdrowotnej może skorzystać również osoba współpracująca z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność jednakże wyłącznie w sytuacji, gdy sama spełnia wymagania określone w art. 82 ust. 8 ustawy. Przepis art. 82 ust. 8 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, statuuje bowiem wyjątek od ogólnej zasady opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne od wszystkich przychodów ze zbiegających się tytułów do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego wyrażonej przez ustawodawcę w art. 82 ust. 1 tejże ustawy, dlatego nie może być traktowany rozszerzająco, a więc nie może zwalniać z obowiązku opłacania składki osób niespełniających warunków określonych powyższym przepisem.

Biorąc pod uwagę fakt, iż w stosunku do osoby współpracującej nie jest możliwe spełnienie przesłanki odnoszącej się do formy opodatkowania na podstawie karty podatkowej, zwolnienie z obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne będzie mogło mieć zastosowanie tylko w przypadku spełnienia warunku określonego w pkt 1 art. 82 ust. 8 powołanej ustawy.

Tym samym, osoba prowadząca pozarolniczą działalność jest zwolniona z obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne za osobę współpracującą, jeżeli osoba współpracująca pobiera świadczenie emerytalne lub rentowe w wysokości nie przekraczającej miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia, oraz uzyskuje przychody ze współpracy w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury. Przy czym za przychody z tytułu współpracy, na potrzeby zastosowania powyższego przepisu, należy traktować także przychody ze stosunku pracy, jeżeli współpraca odbywa się na podstawie zawartej umowy o pracę. Zwolnienie z obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne dotyczy także sytuacji, gdy osoba ta nie uzyskuje z tego tytułu żadnych przychodów.

Z treści wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz pisma stanowiącego jego uzupełnienie wynika, że z Przedsiębiorca przy prowadzonej działalności współpracuje (bezumownie) jej mąż. Z tytułu współpracy osiąga przychody, których wysokość nie przekracza miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury. Od miesiąca października ma przyznane prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia, ponadto posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Zgodnie z oświadczeniem Przedsiębiorcy osoba współpracująca (mąż)"... nie prowadzi osobnej działalności gospodarczej w żadnej formie. W tej chwili nie osiąga także żadnych dodatkowych przychodów, poza emeryturą". Mając powyższe na uwadze uznać należy, że zostały spełnione przesłanki wynikające z art. 82 ust. S ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W konsekwencji, stanowisko Przedsiębiorcy w sprawie zwolnienia z obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne za osobę współpracującą uznać należy za prawidłowe.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Przedsiębiorcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu jego zaistnienia.

Wydana decyzja wiąże Zakład wyłącznie w sprawie Przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana. Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla Przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, odwołanie do Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (...). Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl