WPI/200000/43/712/2018 - Preferencyjna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 29 czerwca 2018 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych WPI/200000/43/712/2018 Preferencyjna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646) oraz w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 z późn. zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie stanowisko przedstawione we wniosku złożonym w dniu 12 czerwca 2018 r. przez Przedsiębiorcę (...)

* uznaje za prawidłowe w części dotyczącej możliwości opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę,

* uznaje za nieprawidłowe w części dotyczącej możliwości obniżenia zadeklarowanej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej od dnia 01.12.2017 r.

UZASADNIENIE

W dniu 12 czerwca 2018 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek Przedsiębiorcy (...) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów

Wnioskodawca wskazał, iż Przedsiębiorca rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej jako wspólnik spółki cywilnej (...) (obecnie) nr NIP (...) EGON (...) z dniem 1 grudnia 2017 r.

Wnioskodawca, do ubezpieczenia społecznego przystąpił z dniem 01.12.2017 r. z kodem 051000, Przed przystąpieniem do ubezpieczeń społecznych nie prowadził działalności w okresie poprzedzających datę przystąpienia 5 lat Ponadto, przed rozpoczęciem działalności gospodarczej (...) odbywał staż podyplomowy lekarza dentysty w wyżej wymienionej Spółce (...) na podstawie umowy o pracę w okresie od 01 10.2016 r. do 30.09 2017 r. - umowa o pracę zawarta była na podstawie skierowania i zawartej umowy pomiędzy Spółką (...) a Urzędem Marszałkowskim Województwa (...). Natomiast, do Spółki Cywilnej (...) przystąpił z dniem 1 grudnia 2017 r.

Wnioskodawca wskazał, iż do dnia dzisiejszego przedsiębiorca wspólnik ww. Spółki Cywilnej deklarował i wpłacał składki na ubezpieczenia społeczne wyliczanych z podstawy wymiaru stanowiącego kwotę 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na dany rok.

Według Przedsiębiorcy (...) powinien on przystąpić do ubezpieczenia społecznego z kodem 054000 i ma prawo do preferencyjne) składki na ubezpieczenie społeczne przez okres kolejnych 24 miesięcy począwszy od 1 grudnia 2017 r. W związku z powyższym przedsiębiorca powinien złożyć korektę zgłoszenia oraz korekty złożonych deklaracji ZUS DRA i wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń o stwierdzenie nadpłaty.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców, przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu lub właściwej państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie wyjaśnienia, co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie (interpretacja indywidualna). W myśl ustępu S powołanego powyżej artykułu udzielenie interpretacji indywidualnej następuje w drodze decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Jednocześnie stosownie do art. 83d ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Zakład wydaje interpretacje indywidualne, wyłącznie w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne. Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podkreśla, iż ocena stanowiska Wnioskodawcy w trybie niniejszej decyzji, dokonywana jest wyłącznie pod kątem prawidłowości zaprezentowanej przez Przedsiębiorcę wykładni przepisu prawa, czyniona jest w oparciu o kompletny opis stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) zawarty w treści wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Podkreślenia przy tym wymaga fakt. iż rozpoznając wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej. Zakład nie prowadzi postępowania wyjaśniającego, w szczególności me przeprowadza postępowania dowodowego. Granice sprawy rozpatrywanej na podstawie złożonego wniosku o wydanie pisemnej interpretacji. Jak zauważono wyżej, zakreślają jedynie ramy zaprezentowanego opisu stanu faktycznego bądź zdarzenia przyszłego.

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, ustalania prawidłowej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz opłacania składek na te ubezpieczenia regulują przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 i art. 12 ust. 1 powołanej ustawy, osoby prowadzące pozarolniczą działalność podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu. Dyspozycja treści art. 13 pkt 4 ustawy wskazuje, iż osoby prowadzące pozarolniczy działalność podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie art. 36aa przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. Natomiast, zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, osoby prowadzące pozarolniczą działalność podlegają dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu na swój wniosek.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób prowadzących pozarolniczą działalność stanowi zadeklarowana kwota, me niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia roczne! podstawy wymiaru składek, ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 10 na dany rok kalendarzowy. Składka w nowej wysokości obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku

Natomiast, w myśl art. 18a ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Stosownie do ust. 2 pkt 1 i 2 tego artykułu, z opłacania składek od podstawy wymiaru w wysokości zadeklarowanej kwoty, nie niższej Jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia nie mogą skorzystać osoby, które:

1)

prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność.

2)

wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Zgodnie z przesłanką przedstawioną w pkt 1, prawa do opłacania składek od podstawy nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia nie posiadają osoby, które już prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły działalność pozarolniczą w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, a także gdy wykonują w ramach działalności gospodarczej na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy czynności, które wykonywały uprzednio w ramach stosunku pracy w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Zakład podkreśla, ze wyłącznie fakt nie prowadzenia działalności pozarolniczej w żadnej z określonych w art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych form, w okresie ostatnich 60 miesięcy przed dniem rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej wskazanej w art. 8 ust. 6 pkt 1 tejże ustawy, umożliwia przedsiębiorcy skorzystanie z prawa do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne na zasadach określonych w art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

W świetle powyższego, prawo Wnioskodawcy do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru składek, w wysokości o której mowa w art. 18a ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, będzie zależało od spełnienia przez mego obu ww. przesłanek.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025) wspólnicy spółki cywilnej, poprzez zawarcie umowy spółki, zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego, przy czym osiągnięcie tego celu możliwe jest po podjęciu prowadzenia działalności gospodarcze). Strony umowy spółki cywilne) stają się z mocy prawa wspólnikami tej spółki uzyskującymi w momencie dokonania rejestracji w organie ewidencyjnym status przedsiębiorców. Wspólnik spółki cywilne) (nawet w przypadku świadczenia uprzednio na jej rzecz pracy) podejmujący się prowadzenia działalności gospodarcze) w ramach tej spółki, działa w rzeczywistości w imieniu spółki, ale na swoją rzecz. Okoliczność ta przesądza o tym, iż w kontekście art. 18a ust. 2 pkt 2 Wnioskodawca stając się wspólnikiem spółki cywilnej, nie świadczy pracy na rzecz byłego pracodawcy, lecz jako przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą wykonuje)ą na swoją rzecz Ponadto, z uwagi na fakt, iż pozarolnicza działalność gospodarcza jest pierwszą działalnością gospodarczą, której prowadzenia podjął się Wnioskodawca, przyjąć należy, iż spełniony jest także pierwszy z warunków, o którym mowa w art. 18a ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

W konsekwencji powyższego. Wnioskodawcy jako wspólnikowi spółki cywilne) w zakresie prowadzonej przez niego pozarolniczej działalności gospodarczej przysługuje uprawnienie do zadeklarowania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości me niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Jednakże należy mieć na uwadze, iż w treści art. 18 ust. 8 oraz art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ustawodawca wskazał minimalne podstawy wymiaru składek, od których przedsiębiorca zobowiązany jest naliczać i opłacać składki na ubezpieczenia społeczne Prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą może jednak deklarować wyższą podstawę wymiaru składek. W przypadku zadeklarowania wyższej kwoty podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych me zawierają regulacji dopuszczających jej późniejszą zmianę.

W opisanym stanie faktycznym Wnioskodawca na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej spełnia! warunki do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne określone w art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, jednakże zadeklarował podstawę wymiaru składek w kwocie wyższej tj. wynikającej z ogólnej zasady zawartej w art. 18. Tym samym, zadeklarowana przez płatnika składek podstawa wymiaru składek za dany miesiąc była zgodna z obowiązującymi przepisami, dlatego tez brak jest podstaw do jej zmiany. Powyższe nie oznacza, ze Przedsiębiorca na bieżąco nie może deklarować podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę z zastrzeżeniem, iż taką podstawę może wykazać przez okres 24 miesięcy, jednakże liczony od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Jednocześnie Oddział podkreśla, iż stosownie do przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców wniosek o wydanie wyjaśnienia może dotyczyć wyłącznie zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne Zatem, brak Jest możliwości wypowiedzenia się w interpretacji Indywidualnej w zakresie dotyczącym złożenia przez Wnioskodawcę korekty dokumentów zgłoszeniowych i dokumentów rozliczeniowych, a takie stwierdzenie ewentualnej nadpłaty składek. Oddział wskazuje, iż Wnioskodawcy przysługuje prawo do wystąpienia w przedmiotowej sprawie do właściwej pod względem miejscowym terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z zapytaniem na zasadach ogólnych regulowanych przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.).

POUCZENIE

Decyzja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jego zaistnienia.

Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana. Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych w związku z art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, odwołanie do Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w (...). Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl