WPI/200000/43/614/2019 - Pismo wydane przez: Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - OpenLEX

WPI/200000/43/614/2019

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 3 lipca 2019 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych WPI/200000/43/614/2019

Na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Oz. U z 2018 r. poz. 646 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 7019 r. poz. 300 z późn. zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie stanowisko przedstawione we wniosku złożonym w dniu 21 czerwca 2019 r. przez przedsiębiorcę: (...) S.A. uznaje za prawidłowe w przedmiocie obowiązku odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconego na podstawie porozumienia zawartego między pracodawca a pracownikiem, dodatkowego jednomiesięcznego wynagrodzenia w związku z rozwiązaniem stosunku pracy za porozumieniem stron

UZASADNIENIE

W dniu 21 czerwca 2019 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek o wydanie Interpretacji Indywidualnej przepisów złożony przez przedsiębiorcę (...) S.A.

Opis stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego

Spółka (...) w dniu 2019 r. zamierzała wręczyć pracownikowi wypowiedzenie umowy o pracę z dnia 2017 r. wraz z uzasadnieniom (dalej Wypowiedzenie) Umowa o pracę z pracownikiem zawarta została na czas nieokreślony I zgodnie z obowiązującymi przepisami w Wypowiedzeniu były wskazane przyczyny rozwiązania umowy o pracę Pracownik po zapoznaniu się z treścią Wypowiedzenia oznajmił, że nie zgadza się z przyczynami Wypowiedzenia tam wskazanymi i odmówił jego podpisania, proponując rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron z Inicjatywy pracownika (dalej Porozumienie). Spółka przystała na taką formę rozwiązania umowy o pracę zawierając z pracownikiem Porozumienie z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na dzień (...) 2019 r. w którym to Porozumieniu zapisano, ze dodatkowo pracownikowi zostanie wypłacone jednomiesięczne wynagrodzenie w wysokości (...) zł brutto (słownie (...) złotych). W trakcie okresu wypowiedzenia pracownik zobowiązał się do wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego w wymiarze dni, tj. w dniach od (...) do (...) 2019 r. a w pozostałym wymiarze Spółka zwolniła pracownika z obowiązku świadczenia pracy Umowa z pracownikiem ulegnie rozwiązaniu W dniu (...) 2019 r. Dodatkowe wynagrodzenie ma zostać wypłacone pracownikowi do dnia (...) 2019 r.,

Własne stanowisko wnioskodawcy w sprawie:

Wolne od składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne są przychody ze stosunku pracy wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zwane dalej rozporządzeniem). Do tych przychodów należą m.in. odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane pracownikom z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy, w tym z przyczyn lezących po strome pracodawcy, nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracą lub rozwiązania jej bez wypowiedzenia, skrócenia okresu jej wypowiedzenia, niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy.

Wypłata odszkodowań i odpraw

W podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne pracownika nie uwzględnia się tych odpraw

* odszkodowań, do których pracownik ma prawo na mocy przepisów Kodeksu pracy, czyli:

* odszkodowań z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony,

* odszkodowań z tytułu wypowiedzenia umowy o pracę na okres próbny, na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu tych umów,

* odszkodowań z tytułu rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę w tym trybie,

* odszkodowań z tytułu naruszenia przez pracodawcę przepisów o wygaśnięciu umowy o pracę,

* odszkodowań z tytułu niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy.

Zwolnieniem objęte są również odprawy pieniężne wypłacane w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia na podstawie ustawy z 13 marca 2003 r o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. Nr 90, poz. 844 z późn. zm.).

Według oceny Spółki pracownik nie ma prawa na mocy obowiązujących przepisów do dodatkowego wynagrodzenia, które pracodawca w rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron z inicjatywy pracownika obowiązał się wypłacie do (...) 2019 roku. Jest to dobrowolna umowa pomiędzy stronami o wypłaceniu dodatkowej kwoty (...) związku z tym powinna być uwzględniona w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne pracownika.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców, przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu lub właściwej państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie wyjaśnienia, co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie (interpretacja indywidualna). W myśl ustępu 5 powołanego powyżej artykułu udzielenie interpretacji indywidualnej następuje w drodze decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jednocześnie stosownie do art. 83d ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Zakład wydaje Interpretacje Indywidualne, wyłącznie w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne. Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Oddział zaznacza jednocześnie, że w drodze niniejszej decyzji Zakład dokonuje jedynie oceny stanowiska przedsiębiorcy w zakresie przedstawionej przez niego interpretacji przepisów. Ocena stanowiska przedsiębiorcy, dokonywana pod kątem prawidłowości zaprezentowanej przez przedsiębiorcę wykładni przepisu prawa, czyniona jest w oparciu o kompletny opis stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego zawarty w treści wniosku o wydanie Interpretacji indywidualnej. Podkreślenia przy tym wymaga fakt, iż rozpoznając wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej Zakład nie prowadzi postępowania wyjaśniającego, w szczególności nie przeprowadza postępowania dowodowego. Granico sprawy rozpatrywanej na podstawie złożonego wniosku, jak zauważono wyżej, zakreślają jedynie ramy zaprezentowanego opisu stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Wydają interpretację indywidualną Zakład przyjmuje więc jako prawdziwe złożone przez wnioskodawcę oświadczenia, zwracając jednocześnie uwagę na fakt, iż wiążący charakter niniejszej decyzji ograniczony został jedynie do stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jego zaistnienia. Ryzyko podania nieprawdziwych informacji w opisie stanu faktycznego bądź też poczynienie przez terenowe jednostki organizacyjne Zakładu, np. w toku prowadzonego postępowania lub w toku czynności kontrolnych, ustaleń odmiennych od tych zaprezentowanych przez wnioskodawcę obciąża jedynie przedsiębiorcę.

Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne regulują przepisy ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 19491. Stosownie do treści art. 18 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 4 pkt 9 ww. ustawy oraz § 1 wskazanego rozporządzenia, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 z późn. zm.) z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z wyłączeniem wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych.

Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na Źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Zgodnie natomiast z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.) do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób.

Z przepisu § 2 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne I rentowe wynika, Iż podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie stanowią przychody uzyskane przez pracownika w zw. z wypłatą odpraw, odszkodowań, rekompensat z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy, w tym z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę lub rozwiązania jej bez wypowiedzenia, skrócenia okresu jej wypowiedzenia, niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy.

Z literalnego brzmienia przepisu § 2 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia wynika, ze podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie stanowią odprawy, odszkodowania, rekompensaty,

Z treści złożonego wniosku wynika, ze Spółka w dniu 2019 r. zamierzała wręczyć pracownikowi wypowiedzenie umowy o pracę z dnia 2017 r. wraz z uzasadnieniem. Umowa o pracę z pracownikiem została zawarta na czas nieokreślony i zgodnie z obowiązującymi przepisami w Wypowiedzeniu były wskazane przyczyny rozwiązania umowy o pracę. Pracownik po zapoznaniu się z treścią Wypowiedzenia oznajmił, ze nie zgadza się z przyczynami Wypowiedzenia tam wskazanymi i odmówił jego podpisania, proponując rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron z inicjatywy pracownika. Spółka przystała na taką formę rozwiązania umowy o pracę zawierając z pracownikiem Porozumienie i jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na dzień 2019 r., w którym to Porozumieniu zapisano, że dodatkowo pracownikowi zostanie wypłacone jednomiesięczne wynagrodzenie w wysokości zł brutto. W trakcie okresu wypowiedzenia pracownik zobowiązał się do wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego w wymiarze dni, a w pozostałym wymiarze Spółka zwolniła pracownika z obowiązku świadczenia pracy. Umowa z pracownikiem ulegnie rozwiązaniu w dniu 2019 r.,

Oddział w pełni podziela stanowisko Wnioskodawcy o obowiązku odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconego pracownikowi, z którym rozwiązano stosunek pracy, dodatkowego wynagrodzenia pieniężnego w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Z opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku Oddział nie dopatruje się przesłanek wynikających z § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia - wyżej cytowanego, do wyłączenia dodatkowego wynagrodzenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jak również ubezpieczenia zdrowotnego. Jedyną podstawą wypłaty ww. wynagrodzenia jest porozumienie zawarte między Pracodawcą a Pracownikiem o rozwiązaniu umowy o pracę na mocy porozumienia stron i ustalenie przez obie strony na zasadzie dobrowolności wypłaty dodatkowego wynagrodzenia.

Wyłączenie z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne określonych należności zostało skonstruowane w sposób ogólny, bez wskazywania konkretnych przepisów prawa, przyznających określone prawo do takich świadczeń jak odprawy, odszkodowania i rekompensaty z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę, rozwiązania jej bez wypowiedzenia, skrócenia okresu wypowiedzenia, czy niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy. Zatem można przyjąć, że katalog świadczeń wyłączonych z podstawy wymiaru składek zawartych w ww. przepisie ma charakter otwarty, jednakie nie można jednoznacznie przyjąć, że każde świadczenie wypłacone w związku z rozwiązaniem stosunku pracy będzie wyłączone z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

W konsekwencji, uwzględniając przedstawiony we wniosku złożonym w dniu 21 czerwca 2019 r. opis stanu faktycznego, własne stanowisko oraz obowiązujące przepisy prawa uznać należy za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy w przedmiocie obowiązku odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconego na podstawie porozumienia zawartego między pracodawca a pracownikiem, dodatkowego jednomiesięcznego wynagrodzenia w związku z rozwiązaniem stosunku pracy za porozumieniem stron.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu jego zaistnienia.

Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana Stosownie do art. 35 ust. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 7 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 34 ust. 5 ustawy z dnia z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, odwołanie do Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych we (...).

Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem Jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę Jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl