WPI/200000/43/589/2015 - Sukcesja stopy procentowej na ubezpieczenie wypadkowe, obowiązującej w przejmowanej spółce z o.o.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 26 maja 2015 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych WPI/200000/43/589/2015 Sukcesja stopy procentowej na ubezpieczenie wypadkowe, obowiązującej w przejmowanej spółce z o.o.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 584) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 121) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznaje za nieprawidłowe stanowisko Wnioskodawcy wyrażone we wniosku złożonym w dniu 18 maja 2015 r. w sprawie sukcesji stopy procentowej na ubezpieczenie wypadkowe, obowiązującej w przejmowanej spółce z organiczną odpowiedzialnością.

UZASADNIENIE

W dniu 18 maja 2015 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął kompletny wniosek (...) S.A. o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

W przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca wskazał, że w dniu (...) roku nabył 100% udziałów (...) sp. z o.o. Wnioskodawca oraz zakład nabyty funkcjonują niezależnie w niezależnych miejscach pracy.

Wnioskodawca planuje, że od dnia (...) r. nastąpi połączenie tych zakładów poprzez przejęcie przez Wnioskodawcę Zakładu. Połączenie będzie miało charakter formalny, które nie spowoduje zmiany charakteru pracy pracowników, którzy przejdą w trybie art. 231 k.p. do Wnioskodawcy.

Obecnie u Wnioskodawcy składka na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 2,6%, która obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r. Składka ta została ustalona na podstawie 123 pracowników zgłoszonych do ubezpieczenia. Obecnie w Zakładzie przejmowanym, składka wypadkowa wynosi 1,56% a liczba ubezpieczonych w tym zakładzie w deklaracji to 165 pracowników.

Wnioskodawca przedstawił własne stanowisko w sprawie, w którym wskazał, że Przedsiębiorstwo po połączeniu od dnia (...) r. będzie odprowadzało składki na ubezpieczenia społeczne łącznie od wszystkich zatrudnionych. Połączenie będzie miało charakter formalny, które nie spowoduje zmiany charakteru pracy pracowników przejmowanych. Wysokość składki według wnioskodawcy powinna być opłacana od (...) r. według stawki pracowników przejmowanych tj. 1,56%.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalność: gospodarczej, przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wy danie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie. W myśl ustępu 5 powołanego powyżej artykułu udzielenie interpretacji następuje w drodze decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W myśl art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Zakład wydaje interpretacje indywidualne, wyłącznie w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek,

Wysokość stopy procentowej składek na ubezpieczenia określa art. 22 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, natomiast zasady różnicowania stopy procentowej składek na ubezpieczenie wypadkowe określają przepisy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r., Nr 167, poz. 1322) wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe jaką zobowiązany jest stosować płatnik składek ustala się na okres roku składkowego obejmującego okres od dnia 1 kwietnia danego roku do dnia 31 marca następnego roku.

Wysokość tej stopy jest ustalana na zasadach określonych powołaną ustawą dla wszystkich podmiotów posiadających status płatnika składek w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (pracodawca w stosunku do pracowników i poborowych odbywających służbę zastępczą oraz jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna pozostająca z inną osobą fizyczną w stosunku prawnym uzasadniającym objęcie tej osoby ubezpieczeniami społecznymi).

Zgodnie z art. 27 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe ustala się na rok składkowy, płatnikowi składek, a przepisy ustawy nie zawierają przepisów szczególnych, które regulowałyby kwestie możliwości sukcesji uprawnieniu do posługiwania się określoną wartością stopy procentowej składki jaka obowiązywała innego płatnika.

Ponadto obowiązek posługiwania się w danym roku składkowym określoną wysokością stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe przez danego płatnika składek nie może być postrzegany jako zobowiązanie czy uprawnienie, które przechodziłoby na następcę prawnego, ponieważ obowiązek posługiwania się określoną wysokością stopy procentowej składki, ustaloną na zasadach wskazanych w ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wynika wprost z przepisów tej ustawy i nie jest to prawo, czy uprawnienie przysługujące danemu płatnikowi. Płatnik składek spełniający określone ustawą warunki jest zobowiązany do stosowania danej wysokości stopy procentowej składki. Zobowiązanie to wygasa wraz z ustaniem funkcji płatnika składek, albo z zakończeniem roku składkowego.

W sytuacji przedstawionej we wniosku, w odniesieniu do wysokości stopy procentowej, zastosowania nie będzie miał art. 31 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych w myśl którego do należności z tytułu składek stosuje się odpowiednio art. 93 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

Definicję należności z tytułu składek określa jednoznacznie art. 24 ust. 2 powołanej ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który stanowi, że należnościami są: składki, odsetki za zwłokę, koszty egzekucyjne, koszty upomnienia i dodatkowa opłata. Mówiąc o należnościach ustawodawca odnosi się do określonych świadczeń pieniężnych należnych od płatnika z tytułu pełnienia funkcji płatnika składek za ubezpieczonych, do uzyskania których jest uprawniony Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wysokość stopy procentowej na ubezpieczenie wypadkowe, która ma bezpośredni wpływ na wysokość należności z tytułu składek, sama w sobie nie jest należnością z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zatem nie może być postrzegana jako zobowiązanie, czy uprawnienie, które przechodziłoby na następcę prawnego. Brak jest zatem podstaw do stosowania definicji rozszerzającej, która obejmowałaby swoim zakresem również wysokość stopy procentowej, która ma bezpośredni wpływ na wysokość należności z tytułu składek, ale sama w sobie żadna należnością nie jest.

Dopuszczenie zasady sukcesji wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe oznaczałoby, że płatnik składek stosowałby stopę procentowa składki, której wysokość nie byłaby w żaden sposób powiązania z sytuacją faktyczną danego płatnika i której wysokość nie byłaby w żaden sposób powiązana z sytuacją faktyczną danego płatnika i nie miałaby ona uzasadnienia w przepisach ustawy określających sposób jej ustalenia dla danego płatnika składek.

Mając powyższe na uwadze Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania decyzji. Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana.

Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchy lenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, odwołanie do Sądu Okręgowego w (...).

Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzje lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl