WPI/200000/43/583/2023 - Możliwość zastosowania preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne w stosunku do adwokata świadczącego usługi na rzecz byłego pracodawcy, u którego odbywał aplikację adwokacką

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 28 lipca 2023 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych WPI/200000/43/583/2023 Możliwość zastosowania preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne w stosunku do adwokata świadczącego usługi na rzecz byłego pracodawcy, u którego odbywał aplikację adwokacką

Na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1230 z późn. zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych (zwany dalej: Zakładem) stanowisko przedstawione we wniosku złożonym 14 czerwca 2023 r. przez (...) Kancelaria Adwokacka Adwokat (...) (zwana dalej: Przedsiębiorcą) uznaje za prawidłowe w sprawie dotyczącej możliwości stosowania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w zadeklarowanej kwocie, nie niższej Jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej.

UZASADNIENIE

Wnioskiem złożonym w dniu 14 czerwca 2023 r. Przedsiębiorca wystąpił do Zakładu o wydanie interpretacji indywidualnej w trybie art. 34 ustawy - Prawo przedsiębiorców. Powyższy wniosek został uzupełniony pismem złożonym w dnu 3 lipca 2023 r.

Opis zdarzenia przyszłego (Przedsiębiorcy):

Od stycznia 2017 r. do grudnia 2019 r., po ukończonych studiach prawniczych Przedsiębiorca odbywał aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w. Dowód: kopia zaświadczenia o odbyciu aplikacji adwokackiej.

W tym czasie miał status aplikanta adwokackiego. Z listy aplikantów adwokackich izby Adwokackiej w został skreślony z dniem stycznia 2021 r., w oparciu o uchwałę Okręgowej Rady Adwokackiej w z dnia marca 2021 r. Dowód: kopia uchwały ORA w z dnia marca 2021 r.

Skreślenie z listy aplikantów sprawiło, że Przedsiębiorca stracił wszelkie uprawnienia przysługujące aplikantom, zgodnie z art. 77 ustawy - Prawo o adwokaturze.

W okresie od marca 2021 r. do lipca 2021 r. Przedsiębiorca pozostawał zatrudniony w oparciu o umowę o pracę w Kancelarii Adwokackiej (ul. (...) NIP;) na stanowisku asystent prawny. Dowód: kopia świadectwa pracy z dnia. (...) 07.2021 r.

Do obowiązków Przedsiębiorcy należało głównie przygotowywanie projektów pism oraz obsługa sekretariatu. Nie mógł świadczyć pomocy prawnej, gdyż nie miał w tym czasie uprawnień ani aplikanta adwokackiego, ani adwokata.

W dniach od do maja 2021 r. Przedsiębiorca przystąpił do egzaminu adwokackiego na podstawie art. 77b ustawy - Prawo o adwokaturze przed Komisją Egzaminacyjną nr. do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2021 r. z siedzibą w. Z egzaminu zawodowego otrzymał wynik pozytywny, przy czym to nadal nie uprawniało Przedsiębiorcy jeszcze do wykonywania czynności adwokackich.

Uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w z dnia: lipca 2021 r. (tj. po rozwiązaniu stosunku pracy) został wpisany na listę adwokatów izby Adwokackiej w, a ślubowanie stosownie do art. 5 ustawy - Prawo o adwokaturze złożył przed

Dziekanem w dniu września 2021 r. Dowód: kopia uchwały ORA w z dnia lipca 2021 r. Dowód: kopia protokołu ślubowania.

Zgodnie z art. 4a ustawy - Prawo o adwokaturze - Adwokat wykonuje zawód w kancelarii adwokackiej, w zespole adwokackim oraz w spółce (...). Własną działalność Przedsiębiorca założył 3 lutego 2022 r. Z tym też dniem, po uprzednim zgłoszeniu do Okręgowej Rady Adwokackiej w mógł i rozpoczął faktycznie wykonywanie zawodu adwokata.

Dowód: wydruk z CEIDG. Od początku prowadzenia działalności gospodarczej Przedsiębiorca korzysta z preferencyjnych składek ZUS.

W chwili obecnej Przedsiębiorca chciałby nawiązać współpracę z Kancelarią Adwokacką (ul., NIP:) już jako adwokat w systemie B2B. W ten sposób świadczyłby pomoc prawną na rzecz ww. Kancelarii, w tym w oparciu o udzielone jej substytucje, w pełni obsługiwałby klientów ww. Kancelarii, udzielał porad prawnych, sporządzał (w tym podpisywał) wszelkie pisma procesowe oraz świadczył zastępstwa procesowe (reprezentacja przed Sądami).

W ramach nowej współpracy, byłby w pełni samodzielnym Adwokatem, który na podstawie umowy z Adwokat będzie świadczył pomoc prawną, a za to otrzymywałby wynagrodzenie na podstawie wystawionych faktur VAT.

W dniu 19 czerwca 2023 r. do Przedsiębiorcy skierowano wezwanie do uzupełnienia wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji o precyzyjne wskazanie, czy Przedsiębiorca będzie wykonywał czynności tożsame na rzecz byłego pracodawcy, które uprzednio wykonywał w ramach stosunku pracy, a które obecnie wchodzą, w zakres wykonywanej działalności gospodarczej oraz o wskazanie, czy Przedsiębiorca prowadzi lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadził pozarolniczą działalność w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Pismem złożonym w dniu 3 lipca 2023 r. Przedsiębiorca wyjaśnił;

1) Przedsiębiorca precyzuje, iż zakres czynności, które planuje wykonywać dla byłego pracodawcy (Adwokat prowadzącej Kancelarię Adwokacką), a które to aktualnie czynności wchodzą w zakres wykonywanej działalności gospodarczej (Kancelaria Adwokacka Adwokat) i wchodzą w zakres uprawnień Adwokata - nie będzie tożsamy z zakresem czynności, które wykonywał w ramach zatrudnienia na podstawie umowy o pracę z dnia 1 marca 2021 r. u ww. pracodawcy.

Przedsiębiorca podkreślił ponownie, że od marca 2021 r. do lipca 2021 r. był zatrudniony w Kancelarii Adwokackiej na stanowisku asystent prawny. W tym czasie nie miał już ani uprawnień aplikanta adwokackiego, ani jeszcze uprawnień Adwokata (szerzej o tym we wniosku z dnia 12 czerwca 2023 r.J. Był pracownikiem, który wszelkie czynności wykonywał pod przewodnictwem i nadzorem Adwokata W załączeniu

Przedsiębiorca przedstawia kopię udostępnionego jej dokumentu przez Adwokat, który podpisał w dniu marca 2021 r. Dokument ten był załącznikiem do umowy o pracę z dnia marca 2021 r. i zawiera zakres obowiązków, które faktycznie wówczas realizował.

Jak wynika z tego dokumentu, do obowiązków należało:

1.

"wsparcie sekretariatu poprzez rozsyłanie skanów korespondencji do klientów oraz do Adwokatów;

2.

wysyłka przekazywanej e-mailem korespondencji pocztą tradycyjną;

3.

kontaktowanie się z Sądami/Prokuraturą i innymi organami w sprawach klientów kancelarii;

4.

kontakt z klientami, w tym umawianie spotkań;

5.

prowadzenie elektronicznego kalendarza kancelarii;

6.

wyszukiwanie orzecznictwa i literatury do pism procesowych;

7.

weryfikacja kompletności dokumentów i załączników;

8.

przygotowywanie projektów pism procesowych;

9.

analiza akt i sporządzanie projektów analiz i opinii prawnych;

10.

inne czynności zlecone przez Adwokat lub innego upoważnionego Adwokata, realizowane pod nadzorem Adwokat

11.

przekazywanie wyników swojej pracy pocztą elektroniczną;

12.

sumienność i zaangażowanie w wykonywanie powierzonych obowiązków."

Faktycznie Przedsiębiorca realizował tylko ww. czynności. Sporadycznie również jeździł na polecenie Adwokat do klientów po dokumenty albo z dokumentami do podpisu. Wszelkie czynności realizował na rzecz Adwokat, Nie świadczył w ramach tego stosunku pracy pomocy prawnej. Nigdy sam nie podpisywał pism procesowych w sprawach klientów, gdyż nie miała takich uprawnień. Nie reprezentował również klientów kancelarii Adwokat przed Sądami, gdyż również nie mógł tego wykonywać przez wzgląd, że w tamtym okresie stracił już uprawnienia aplikanta adwokackiego, a jeszcze nie nabył uprawnień Adwokata. Nie udzielał również porad prawnych klientom, a kontakt z klientami nie był merytoryczny, lecz bardziej techniczny, organizacyjny (umawianie spotkań, przekazywanie informacji o stanie sprawy, informacji o potrzebnych/brakujących dokumentach).

Obecnie, Przedsiębiorca wykonuje już zawód Adwokata i prowadzi własną działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat, i chciałby nawiązać współpracę z byłym pracodawcą. Jako Adwokat jest uprawniony do samodzielnego świadczenia pomocy prawnej, udzielania porad prawnych, sporządzania i podpisywania pism procesowych, nieprocesowych, w tym środków odwoławczych i zaskarżenia, np. apelacji, skarg kasacyjnych. Przedsiębiorca samodzielnie może i reprezentuje klientów przed Sądami.

Współpraca z Adwokat polegałaby więc na tym, że Przedsiębiorca

obsługiwałby również samodzielnie klientów jej kancelarii, na podstawie udzielonych jej pełnomocnictw substytucyjnych od Adwokat Przedsiębiorca sporządzałby i podpisywał pisma procesowe, zastępowałby Adwokat na rozprawach przed Sądem, bezpośrednio spotykałby się z klientami, udzielał porad prawnych, ogólnie rzecz ujmując - współprowadziliby z Adwokat sprawy klientów, czego w ramach stosunku pracy nie mógł robić i tego nie robił. Za takie wsparcie kancelarii Adwokat otrzymywałby umówione wynagrodzenie, na podstawie wystawionej faktury VAT.

W całości przy tym Przedsiębiorca podtrzymuje twierdzenia co do faktów przedstawionych we wniosku d wydanie interpretacji indywidualnej oraz przedstawione we wniosku własne stanowisko w sprawie, a także podtrzymuje zapytanie: Czy (w przedstawionym stanie faktycznym) nawiązując Jako Adwokat w najbliższych miesiącach, a następnie kontynuując, współpracę z byłym pracodawcą, będzie nadal w pełni mógł korzystać z preferencyjnych stawek ZUS (zarówno w zakresie obniżonych stawek jak i okresu obowiązywania preferencyjnego ZUS)?

2) Przedsiębiorca oświadcza, iż nigdy, w tym także w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania własnej działalności gospodarczej - nie prowadził innej pozarolniczej działalności, o której mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1-5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1009 z późn. zm.).

Na marginesie Przedsiębiorca wskazuje, Iż wolny zawód Jakim jest zawód Adwokata mógł dopiero zacząć wykonywać od dnia, w którym miał założoną i aktywną działalność gospodarczą, tj. od dnia 3 lutego 2022 r.

Stanowisko Przedsiębiorcy:

Jako Wnioskodawca o wydanie interpretacji indywidualnej Przedsiębiorca-wskazuje, iż w jej ocenie nawiązanie współpracy i świadczenie usług na rzecz byłego pracodawcy, tj. Kancelarii Adwokackiej nie wiązałoby się z utratą przez Przedsiębiorcę jakichkolwiek przywilejów w relacji z ZUS. Tym samym nie utraciłby możliwości dalszego korzystania w pełnym zakresie i okresie z preferencyjnych stawek ZUS.

Na poparcie własnego stanowiska, Przedsiębiorca przedstawia fragment uchwały Sądu Najwyższego z dnia 10 kwietnia 2013 r. (IIUZP 2/13), zgodnie z którą:

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe adwokata wykonującego działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 maja 1982 r. -Prawo o adwokaturze (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 z późn. zm.) w okresie pierwszych 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia wykonywania tej działalności może stanowić zadeklarowana kwota, nie niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia (art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.), takie wówczas, gdy działalność tę wykonuje na rzecz byłego pracodawcy, u którego byt zatrudniony jako aplikant adwokacki (art 18a ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych)".

W uchwale Sądu Najwyższego znajduje się zestawienie porównawcze czynności aplikanta i czynności pełnomocnika profesjonalnego oraz wniosek, iż zakres obowiązków jest inny, nie pokrywa się. Aplikant pracuje pod nadzorem adwokata lub radcy prawnego, wykonuje swoje czynności każdorazowo po udzieleniu szczegółowych wytycznych od zlecającego sprawę pełnomocnika profesjonalnego. Aplikanci mają również ograniczony kontakt z klientami kancelarii i kontakty te nie polegają na udzielaniu im porad prawnych. Aplikanci zajmują się sporządzaniem korespondencji prawnej, projektów pism procesowych, innych pism, które następnie są weryfikowane przez adwokatów lub radców prawnych. Aplikanci zastępują również pełnomocnika głównego na rozprawach oczywiście pod kierownictwem pełnomocnika procesowego.

Powyższe stanowisko na trwałe przyjęło się w orzeczeniach sądów powszechnych, m.in. w wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 17 maja 2013 r. sygn. akt: III AUa 1273/12, w którym to Sąd stanowczo wskazał: "W odniesieniu do adwokatów podejmujących działalność gospodarczą w formie prowadzenia kancelarii we współpracy z dotychczasowym pracodawcą, nie zachodzi przesłanka wyłączająca prawo do zastosowania obniżonej składki".

Co prawda powyżej Przedsiębiorca przytoczył argumentację na poziomie: umowa o pracę aplikanta adwokackiego a świadczenie usług jako Adwokat, niemniej jednak Przedsiębiorca uważa, że tym mocniej stanowisko to jest aktualne w relacji: umowa o pracę asystenta prawnego a świadczenie usług jako Adwokat. W oparciu o wyżej zaprezentowane stanowiska Przedsiębiorca uważa, że będąc wcześniej zatrudniona jako asystent prawny o zerowych uprawnieniach do świadczenia pomocy prawnej, aktualnie może wykonywać usługi jako Adwokat na rzecz byłego pracodawcy i nie straci prawa do preferencyjnego ZUS. Przedsiębiorca podkreśla, że w tamtym czasie (marzec-lipiec 2021 r.) nie posiadał już nawet uprawnień aplikanta adwokackiego, stąd nie mógł wykonywać realnych czynności na rzecz klientów Kancelarii nawet pod kierownictwem Adwokat

Przedsiębiorca nie mógł i nie świadczył pomocy prawnej. Zakres jej obowiązków i możliwości był istotnie węższy od tego, co mógłby wykonywać chociażby jako aplikant. Rola Przedsiębiorcy przez czas 4-ch miesięcy sprowadzała się głównie do obsługi sekretariatu, wysyłki korespondencji, wyszukiwania literatury, orzecznictwa do spraw prowadzonych przez Adwokat, sporządzanie projektów pism procesowych, które zawsze następnie były weryfikowane i podpisywane przez Adwokat

Nawiązanie w chwili obecnej współpracy już jako Adwokat z byłym pracodawcą, z oczywistych względów sprowadzałoby się do tego, że zakres wykonywanych czynności byłby zdecydowanie inny od tego jaki Przedsiębiorca realizował, pracując w Kancelarii Adwokackiej na umowie o pracę w okresie marzec-lipiec 2021 na stanowisku asystent prawny. W ramach nowej współpracy, Przedsiębiorca będzie w pełni samodzielnym Adwokatem, który będzie świadczył pomoc prawną i wspierał merytorycznie a nie tylko technicznie byłego pracodawcę.

Wbrew swojemu uznaniu i wbrew jednolitej wykładni sądów, Przedsiębiorca wnosi o wydanie interpretacji indywidualnej w przedstawionym powyżej zakresie. Chciałby mieć pewność, że w jej sytuacji ZUS zgadza się z wyżej zaprezentowanym stanowiskiem oraz, że żadne ewentualne kontrole ze strony ZUS nie będą kwestionować w związku z tym zadeklarowanej podstawy składek. Chciałby przystąpić do współpracy z byłym pracodawcą w sposób zgodny z wytycznymi, stanowiskiem ZUS bez narażania siebie na negatywne tego konsekwencje w postaci utraty przywilejów oferowanych przez system ubezpieczeń społecznych.

Analiza zdarzenia przyszłego w świetle stanu prawnego:

Zagadnienia dotyczące podlegania ubezpieczeniom społecznym i obowiązku opłacania składek na te ubezpieczenia regulowane są za pośrednictwem ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. W art. 6 ust. 1 tej ustawy ustawodawca wskazał zamknięty katalog podmiotów objętych obowiązkiem ubezpieczenia emerytalnego I ubezpieczeń rentowych.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5, art. 12 ust. 1 i art. 13 pkt 4 tej ustawy, osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie art. 36 aa oraz przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców. Stosownie do treści art. 11 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych osoby prowadzące pozarolniczą działalność podlegają ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie, na swój wniosek. Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 6 pkt 1 ustawy za osobę prowadząca pozarolnicza działalność uważa się osobę prowadzącą pozarolniczą działalność na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych.

W myśl art. 18a ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolnicza działalność gospodarczą w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Stosownie do ust. 2 pkt 1 i 2 tego artykułu, z opłacania składek od podstawy wymiaru w wysokości zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia nie mogą skorzystać osoby, które:

1)

prowadza lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność,

2)

wykonują działalność gospodarcza na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Powyższe oznacza, że prawa do opłacania składek od podstawy nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia nie posiadają osoby, które już prowadza lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły inną pozarolnicza działalność w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, czyli byli osobą:

1)

prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, z wyjątkiem ust. 6a;

2)

twórcą i artystą;

3)

osobą prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu:

a) w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

b) z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych;

4)

wspólnikiem jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnikami spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej;

4a) akcjonariuszem prostej spółki akcyjnej wnoszącego do spółki wkład, którego przedmiotem jest świadczenie pracy lub usług;

4b) komplementariuszem w spółce komandytowo-akcyjnej;

5)

osobą prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655).

Przepis art. 18a ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych uzależnia możliwość skorzystania przez Przedsiębiorcę z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej działalności od podstawy wymiaru w wysokości nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia, od spełnienia przesłanki niewykonywania w ramach prowadzonej działalności na rzecz byłego pracodawcy czynności tożsamych do uprzednio wykonywanych w ramach stosunku pracy (w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym).

Zakład zwraca uwagę w szczególności, iż ustawodawca w art. 18a ust. 2 pkt 2 używa wyrażenia "czynności wchodzących w zakres wykonywanej działalności gospodarczej" i odnosi je do "byłego pracodawcy", na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym przedsiębiorca wykonywał ww. czynności w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy. Oznacza, to iż zakres czynności świadczonych na rzecz byłego pracodawcy na rzecz, którego wykonywana jest działalność nie może pokrywać się choćby częściowo z zakresem obowiązków wykonywanych w ramach stosunku pracy. Przez zwrot "czynności wchodzące w zakres działalności" należy rozumieć czynności powierzone przez pracodawcę i wykonywane przez pracownika w ramach stosunku. Zatem wystarczy, że zakres wykonywanej przez daną osobę działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy choćby w części pokrywał się z czynnościami wykonywanymi w ramach łączącego ją uprzednio z tym pracodawcą stosunku pracy, żeby osoba rozpoczynająca prowadzenie działalności gospodarczej nie miała prawa do skorzystania z uprawnień uregulowanych w treści art. 18a ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Dopiero w sytuacji, gdy wykonywana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej praca ma zupełnie inny charakter, niż zakres czynności świadczonych w okresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę - osoba prowadząca działalność gospodarczą może skorzystać z uprawnień wynikających z art. 18a ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Przedsiębiorca w opisie stanu faktycznego wskazał, iż był zatrudniony w Kancelarii Adwokackiej jako asystent prawny w ramach umowy o pracę, a nie jako aplikant adwokacki, bowiem został skreślony z listy aplikantów adwokackich. Jednocześnie w piśmie z dnia 28 czerwca 2023 r. Przedsiębiorca doprecyzował zdarzenie przyszłe i wskazał, że czynności, które planuje wykonywać dla byłego pracodawcy (Adwokat prowadzącej Kancelarię Adwokacką), a które to aktualnie czynności wchodzą w zakres wykonywanej działalności gospodarczej (Kancelaria Adwokacka Adwokat) i wchodzą w zakres uprawnień Adwokata - nie będzie tożsamy z zakresem czynności, które wykonywał w ramach zatrudnienia na podstawie umowy o pracę z dnia marca 2021 r. u ww. pracodawcy.

W tym miejscu należy podkreślić, iż w drodze niniejszej decyzji Zakład dokonuje jedynie oceny stanowiska Przedsiębiorcy w zakresie przedstawionej przez niego interpretacji przepisów, z których wynika obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Mocą niniejszej decyzji Zakład nie przyznaje natomiast jakiegokolwiek prawa ani nie stwierdza Jakiegokolwiek obowiązku ubezpieczeniowego. Ocena stanowiska Przedsiębiorcy, dokonywana pod kątem prawidłowości zaprezentowanej przez Przedsiębiorcę wykładni przepisu prawa, czyniona jest w oparciu o kompletny opis zdarzenia przyszłego zawartego w treści wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji. Podkreślenia przy tym wymaga, iż procedując nad wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji Zakład nie prowadzi postępowania wyjaśniającego, w szczególności nie przeprowadza postępowania dowodowego. Granice sprawy wszczętej wniesieniem wniosku o wydanie interpretacji, jak zauważono wyżej, zakreślają jedynie ramy zaprezentowanego opisu zdarzenia przyszłego. Wydając indywidualna interpretację Zakład przyjmuje więc jako prawdziwe złożone przez Przedsiębiorcę oświadczenie, z którego wynika, że czynności, które planuje wykonywać dla byłego pracodawcy, a które to aktualnie czynności wchodzą w zakres wykonywanej działalności gospodarczej i wchodzą w zakres uprawnień Adwokata - nie będzie tożsamy z zakresem czynności, które wykonywał w ramach zatrudnienia na podstawie umowy o pracę z dnia marca 2021 r. u ww. pracodawcy.

W konsekwencji biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy prawne oraz przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe należy przyjąć, że Przedsiębiorca jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność, która planuje nawiązanie współpracy z byłym pracodawcą, a zakres czynności, które wykonywała w ramach umowy o pracę nie będzie tożsamy z zakresem wykonywanej działalności gospodarczej nie będzie skutkował utraty prawa do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Stanowisko Zakładu:

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Przedsiębiorcy w sprawie dotyczącej możliwości stosowania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w zadeklarowanej kwocie, nie niższej jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej uznać należy za prawidłowe.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Przedsiębiorcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania decyzji.

Wydana decyzja wiąże Zakład wyłącznie w sprawie Przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana. Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla Przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, odwołanie do Sądu Okręgowego w (...).

Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl