WPI/200000/43/582/2022

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 5 maja 2022 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych WPI/200000/43/582/2022

Na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 5 ustawy z 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 423 z późn. zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku złożonym 18 kwietnia 2022 r. przez Przedsiębiorcę: (...) w sprawie ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

UZASADNIENIE

Wnioskiem złożonym 18 kwietnia 2022 r., Przedsiębiorca działający pod firmą: (...) (zwana dalej: "Przedsiębiorcą"), wystąpiła do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (zwany dalej: "Zakładem") o wydanie interpretacji indywidualnej w trybie art. 34 ustawy - Prawo przedsiębiorców.

Opis zdarzenia przyszłego (Przedsiębiorcy):

Przedsiębiorca poinformował, że prowadzi działalność gospodarczą od listopada 2017 r. Obecnie rozlicza się na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego osiągając przychody i dochody ok tysięcy złotych miesięcznie. Przedsiębiorca chce zwiększyć podstawę wymiaru składek społecznych obowiązkowych i dobrowolną. Zgodnie z art. 18 i 20 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który pozwala na zadeklarowanie maksymalnej podstawy składek społecznych.

Stanowisko Przedsiębiorcy:

W ocenie Przedsiębiorcy nie ma żadnych przeszkód aby, przy prowadzonej przez niego działalności i osiąganych przychodach i dochodach, zmienić podstawę wymiaru składek społecznych na maksymalną.

Analiza zdarzenia przyszłego w świetle stanu prawnego:

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym oraz opłacania składek na te ubezpieczenia regulują przepisy ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 pkt 5 i art. 12 ust. 1 ustawy, obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz osobami z nimi współpracującymi. Jednocześnie stosownie do treści art. 8 ust. 6 pkt 1 za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, z wyjątkiem ust. 6a.

Okres podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom określa przepis art. 13 pkt 4 analizowanej ustawy zgodnie, z którym osoby prowadzące pozarolniczą działalność obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu podlegają w okresie od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie art. 36aa ora przepisów ustawy z 6 marca 2018 r.- Prawo przedsiębiorców.

Natomiast, z mocy art. 1 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ubezpieczeniu chorobowemu osoby prowadzące pozarolniczą działalność podlegają dobrowolnie na swój wniosek.

Na podstawie art. 36 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 cytowanej ustawy każda osoba objęta obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi podlega zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych, w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia. Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych osób prowadzących działalność gospodarcza należy do tych osób.

Odnosząc się do wątpliwości Przedsiębiorcy dotyczących możliwości zwiększenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, w tym: obowiązkowych tj. emerytalnej, rentowych i wypadkowej oraz dobrowolnej chorobowej, z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, w sytuacji przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego złożonego wniosku o indywidualną interpretację wskazać należy, co następuje:

Zgodnie z art. 18 ust. 8 podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5 i 5a, tj.m.in. osób prowadzących pozarolniczą działalność, stanowi zadeklarowana kwota nie niższa nią 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 10 na dany rok kalendarzowy. Składka w nowej wysokości obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku.

Jednocześnie, stosownie do treści ust. 8a przywołanego wyżej art. 18 ustawy, w przypadku gdy podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi zadeklarowana kwota, zadeklarowanie przez ubezpieczonego kwoty wyższej niż obowiązująca go najniższa podstawa wymiaru składek oznacza rezygnację z ustalenia podstawy wymiaru składek w kwocie najniższej i nie podlega korekcie przez ubezpieczonego za miesiąc, w którym zadeklarował wyższą kwotę podstawy wymiaru składek. Natomiast, zgodnie z art. 20 ust. 1-3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe oraz ubezpieczenie wypadkowe stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenia rentowe, z zastrzeżeniem, że:

1)

przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe oraz ubezpieczenie wypadkowe nie stosuje się ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust.l ustawy (art. 18 ust. 2 ustawy);

2)

podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie, nie może przekraczać miesięcznie 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 19 ust. 10 ustawy.

Uwzględniając przedstawione we wniosku złożonym 13 kwietnia 2022 r. zdarzenie przyszłe, własne stanowisko Przedsiębiorcy oraz obowiązujące przepisy prawa uznać należy, że Przedsiębiorca jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą ma możliwość ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na zasadach wynikających z art. 18 ust. 8 oraz na ubezpieczenie wypadkowe i chorobowe na zasadach określonych art. 20 ust. 1-3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Stanowisko Zakładu:

Mając powyższe na uwadze, stanowisko przedstawione przez Przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: uznać należy za prawidłowe.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Przedsiębiorcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jego zaistnienia.

Wydana decyzja wiąże Zakład wyłącznie w sprawie Przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana. Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla Przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych w związku z art. 34 ust. 5 ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, odwołanie do Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (...). Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl