WPI/200000/43/57/2016 - Nieuwzględnienie w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń w postaci finansowania części składki miesięcznej umowy o świadczenie usług medycznych dla pracowników i członków ich rodzin, a także nieuwzględnienie składki ubezpieczeniowej umowy ubezpieczenia na życie dla pracowników oraz składki rocznej umowy ubezpieczenia NNW przy uwzględnieniu w tej podstawie kosztów udostępnienia pracownikom samochodów służbowych do użytkowania w celach prywatnych wraz z kosztami paliwa.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 26 stycznia 2016 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych WPI/200000/43/57/2016 Nieuwzględnienie w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń w postaci finansowania części składki miesięcznej umowy o świadczenie usług medycznych dla pracowników i członków ich rodzin, a także nieuwzględnienie składki ubezpieczeniowej umowy ubezpieczenia na życie dla pracowników oraz składki rocznej umowy ubezpieczenia NNW przy uwzględnieniu w tej podstawie kosztów udostępnienia pracownikom samochodów służbowych do użytkowania w celach prywatnych wraz z kosztami paliwa.

Na podstawie art. 10 ust, 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 584 ze. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 121 z późn. zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie stanowisko wyrażone przez przedsiębiorcę (...) we wniosku złożonym w dniu 19 stycznia 2016 r.

uznaje za:

1)

prawidłowe w sprawie nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz FPiFGŚP świadczenia w postaci finansowania części składki miesięcznej z tytułu umowy o świadczenie usług medycznych dla pracowników zawartej przez wnioskodawcę z firmą medyczną,

2)

prawidłowe w sprawie nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz FPiFGŚP świadczenia w postaci finansowania części składki miesięcznej z tytułu umowy o świadczenie usług medycznych dla członków rodzin pracowników zawartej przez wnioskodawcę z firmą medyczną,

3)

prawidłowe w sprawie nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz FPiFGŚP świadczenia w postaci finansowania części składki ubezpieczeniowej z tytułu umowy ubezpieczenia na życie dla pracowników zawartej przez wnioskodawcę z firmą ubezpieczeniową,

4)

prawidłowe w sprawie nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz FPiFGŚP świadczenia w postaci finansowania części składki rocznej z tytułu umowy ubezpieczenia NNW zawartej dla własnych pracowników przez wnioskodawcę z firmą ubezpieczeniową:

5)

nieprawidłowe w sprawie nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne oraz FPiFGŚP świadczenia w postaci kosztu udostępnienia upoważnionym pracownikom samochodów służbowych do użytkowania w celach prywatnych wraz z kosztami paliwa do samochodu.

UZASADNIENIE

W dniu 19 stycznia 2016 r., do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek przedsiębiorcy (...) o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawca przedstawił opis 5 zdarzeń przyszłego:

W opisie pierwszego zdarzenia przyszłego Wnioskodawca wskazał, że spółka zawarła umowę o świadczenie usług dla własnych pracowników, tzw. Pakiet Medyczny z firmą medyczną. Pracownicy, którzy wyrażą chęć korzystania z Pakietu Medycznego, będą mogli korzystać z usług medycznych i szczepień ochronnych w zakresie przewidzianym w umowie. Składka miesięczna będzie finansowana zarówno przez pracownika jak i przez pracodawcę-pracownik będzie opłacał składkę w wysokości (...) zł miesięcznie, różnicę pokrywa pracodawca.

Wdrożenie powyższego rozwiązania poprzedzone będzie wprowadzeniem odpowiednich zapisów do Regulaminu wynagradzania obowiązującego w Spółce. Ich treść będzie przewidywać, że:

a)

Pracownik jest uprawniony do korzystania z usług medycznych, tzw. Pakietu Medycznego, w ramach umowy zawartej przez Spółkę z wybraną firmą medyczną. Pracownik ponosi częściową odpłatność za możliwość korzystania z usług medycznych w wysokości (...) zł miesięcznie. Pozostała część pakietu medycznego będzie finansowana przez spółkę.

b)

Pracownicy, którzy wyrażą chęć skorzystania z Pakietu medycznego zobowiązani będą do złożenia Spółce oświadczenia o zgodzie na ich potracenie z ich wynagrodzenia ceny pakietu w części, którą finansować ma Pracownik, tj. (...) zł.

Wnioskodawca przedstawił własne stanowisko do opisanego powyżej zdarzenia przyszłego:

Wnioskodawca powołując się na § 2 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 1998 r. Nr 161, poz. 1106 z późn. zm.), stoi na stanowisku, że różnica którą planuje opłacać za pracownika, będzie wprawdzie przychodem, ale nie będzie ona stanowiła podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

W związku z powyższym wnioskodawca prosi o udzielenie interpretacji, czy prezentowane stanowisko jest prawidłowe.

W drugim opisie zdarzenia przyszłego, wnioskodawca wskazał, że zawarł umowę o świadczenie usług medycznych dla członków rodzin pracowników, tzw. Pakiet Medyczny z firmą medyczną. Rodziny pracowników, którzy wyrażą chęć skorzystania z Pakietu Medycznego będą mogły korzystać z usług medycznych i szczepień ochronnych w zakresie przewidzianym w umowie. Składka miesięczna będzie finansowana zarówno przez pracownika jak i przez pracodawcę - pracownik będzie opłacał składkę w wysokości% wartość pakietu miesięcznie, pozostałe% wartości pakietu pokrywa pracodawca.

Wdrożenie powyższego rozwiązania poprzedzone będzie wprowadzeniem odpowiednich zapisów do regulaminu wynagradzania obowiązującego w Spółce. Ich treść będzie przewidywać, że:

a)

Pracownik jest uprawniony do korzystania z usług medycznych dla członków rodziny, tzw. Pakietu Medycznego, w ramach umowy zawartej przez Spółkę z wybraną firmą medyczną. Pracownik ponosi częściową odpłatność za nabycie usług medycznych dla członków rodziny w wysokości (...) % wartość pakietu miesięcznie. Pozostała część pakietu medycznego będzie finansowana przez Spółkę

b)

Pracownicy, którzy wyrażą chęć skorzystania z Pakietu medycznego zobowiązani będą do złożenia Spółce oświadczenia o zgodzie na potrącenie z ich wynagrodzenia ceny pakietu w części, którą finansować ma Pracownik tj. (...) % wartości pakietu miesięcznie,

Wnioskodawca przedstawił własne stanowisko do opisanego powyżej zdarzenia przyszłego:

Wnioskodawca powołując się na § 2 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dna 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 1998 r. Nr 161, poz. 1106 z późn. zm.), stoi na stanowisku, że różnica którą planuje opłacać za pracownika, będzie wprawdzie przychodem pracownika, ale nie będzie ona stanowiła podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

W związku z powyższym wnioskodawca prosi o udzielenie interpretacji czy stanowisko prezentowane przez niego jest prawidłowe.

W trzecim opisie zdarzenia przyszłego wnioskodawca wskazał, że zawarł umowę ubezpieczenia na życie dla własnych pracowników z firmą ubezpieczeniową. Pracownicy, którzy przystąpią do ubezpieczenia, będą objęci ochroną ubezpieczeniową w zakresie przewidzianym w umowie. Składka miesięczna będzie finansowana zarówno przez pracownika jak i przez pracodawcę - pracownik będzie opłacał składkę w wysokości (...) zł miesięcznie bez względu na wybrany wariant ubezpieczenia, różnicę pokrywa pracodawca.

Wdrożenie powyższego rozwiązania poprzedzone będzie wprowadzeniem odpowiednich zapisów do Regulaminu wynagradzania obowiązującego w spółce. Ich treść będzie przewidywać, że:

a)

Pracownik jest uprawniony do przystąpienia do ubezpieczenia na życie, w ramach umowy zawartej przez Spółkę z wybraną firma ubezpieczeniową. Pracownik ponosi częściową odpłatność za objęcie ubezpieczeniem na życie w wysokości (...) zł miesięcznie, bez względu na wybrany wariant ubezpieczenia. Pozostała cześć składki ubezpieczeniowej będzie finansowana przez Spółkę.

b)

Pracownicy, którzy przystąpią do ubezpieczenia na życie zobowiązani będą do złożenia Spółce oświadczenia o zgodzie na potrącenie z ich wynagrodzenia kwoty składki w części, którą finansować ma Pracownik tj. (...) zł miesięcznie bez względu na wybrany wariant ubezpieczenia.

Wnioskodawca przedstawił własne stanowisko do opisanego powyżej zdarzenia przyszłego:

Wnioskodawca powołując się na § 2 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dna 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 1998 r. Nr 161, poz. 1106 z późn. zm.), stoi na stanowisku, że różnica którą planuje opłacać za pracownika, będzie wprawdzie przychodem pracownika, ale nie będzie ona stanowiła podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

W związku z powyższym wnioskodawca wnosi o udzielenie interpretacji, czy stanowisko prezentowane przez niego jest prawidłowe.

W czwartym opisie zdarzenia przyszłego wnioskodawca wskazał, że spółka zawarła umowę ubezpieczenia NNW dla własnych pracowników z firmą ubezpieczeniową. Pracownicy, którzy przystąpią do ubezpieczenia, będą objęci ochrona ubezpieczeniową w zakresie przewidzianym w umowie. Składka roczna będzie finansowana zarówno przez pracownika jak i przez pracodawcę - pracownik będzie opłacał składkę w wysokości (...) zł rocznie, różnicę pokrywa pracodawca.

Wdrożenie powyższego rozwiązania poprzedzone będzie wprowadzeniem odpowiednich zapisów do Regulaminu wynagradzania obowiązującego w Spółce. Ich treść będzie przewidywać, że:

a)

Pracownik jest uprawniony do przystąpienia do ubezpieczenia NNW, w ramach umowy zawartej przez Spółkę z wybrana firma ubezpieczeniową. Pracownik ponosi częściową odpłatność za objecie ubezpieczeniem NNW w wysokości (...) zł rocznie. Pozostała część składki ubezpieczeniowej będzie finansowana przez Spółkę.

b)

Pracownicy, którzy przystąpią do ubezpieczenia NNW zobowiązani do złożenia Spółce oświadczenia o zgodzie na potracenie z ich wynagrodzenia kwoty składki w części, którą finansować ma Pracownik, tj. (...) zł rocznie.

Wnioskodawca przedstawił własne stanowisko do opisanego powyżej zdarzenia przyszłego:

Wnioskodawca powołując się na § 2 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dna 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstaw)' wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 1998 r. Nr 161, poz. 1106 z późn. zm.), stoi na stanowisku, że różnica którą planuje opłacać za pracownika, będzie wprawdzie przychodem pracownika, ale nie będzie ona stanowiła podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

W związku z powyższym wnioskodawca wnosi o udzielenie interpretacji, czy stanowisko prezentowane przez niego jest prawidłowe.

W piątym opisie zdarzenia przyszłego wnioskodawca wskazał, że spółka przekazała samochody służbowe upoważnionym pracownikom, które mogą być przez nich użytkowane również w celach prywatnych. Koszt paliwa wykorzystywanego w celach prywatnych jest finansowany zarówno przez pracownika jak i przez pracodawcę - pracownik będzie ponosił opłatę w wysokości (...) zł miesięcznie, różnicę pokrywa pracodawca.

Wdrożenie powyższego rozwiązania poprzedzone będzie wprowadzeniem odpowiednich zapisów do Regulaminu wynagradzania obowiązującego w Spółce. Ich treść będzie przewidywać, że:

a)

Uprawniony pracownik otrzymuje do użytkowania samochód służbowy, który może być również wykorzystywany w celach prywatnych. Pracownik ponosi częściową odpłatność za koszty paliwa używanego w celach prywatnych w wysokości (...) zł miesięcznie.

Wnioskodawca przedstawił własne stanowisko do opisanego powyżej zdarzenia przyszłego:

Wnioskodawca powołując się na § 2 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dna 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 1998 r. Nr 161, poz. 1106 z późn. zm.), stoi na stanowisku, że różnica którą planuje opłacać za pracownika. będzie wprawdzie przychodem pracownika, ale nie będzie ona stanowiła podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

W związku z powyższym wnioskodawca wnosi o udzielenie interpretacji, czy stanowisko prezentowane przez niego jest prawidłowe.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie. Stosownie do ustępu 5 powołanego powyżej artykułu w związku z art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2013 r., udzielenie interpretacji dotyczącej ustalania podstawy wymiaru składek następuje w drodze decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne regulują przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 r., o systemie ubezpieczeń społecznych - cytowanej powyżej.

Zgodnie z treścią art. 18 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ust. 1 w zw. z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. Nr 2015, poz. 2236), podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z wyłączeniem wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych.

Ponadto stosownie do art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.) do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób. Jednocześnie w myśl art. 104 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.) oraz art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 272 z późn. zm.) obowiązkowe składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w przypadku zaistnienia obowiązku ich opłacania, ustala się od wypłat stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Jednocześnie z brzmienia art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wynika ograniczenie zakresu spraw możliwych do rozstrzygnięcia w trybie wydawania pisemnych interpretacji przepisów na podstawie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, uniemożliwiające potwierdzenie we wskazanym trybie informacji dotyczących kwalifikacji przychodu w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oddział wskazuje, że kwestia ta jest zagadnieniem należącym do zakresu działania organów podatkowych. Biorąc powyższe pod uwagę, Zakład dokonał interpretacji przepisów ubezpieczeniowych opierając się na przedstawionej przez wnioskodawcę w treści wniosku informacji w powyższym zakresie.

Należy zauważyć, że co do zasady podstawę wymiaru składek stanowi przychód pracownika uzyskiwany z tytułu stosunku pracy, natomiast rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zawiera zamknięty katalog świadczeń z tytułu stosunku pracy, podlegających wyłączeniu po spełnieniu ściśle określonych warunków. Na mocy przepisu § 2 ust. 1 pkt 26 powołanego powyżej rozporządzenia, podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie stanowią korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji.

Konstrukcja przywołanego powyżej przepisu wskazuje, że aby móc zastosować wskazane wyłączenie, dana korzyść musi wynikać z przepisów układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, które przewidują możliwość zakupu przez pracownika po cenach niższych niż detaliczne danej korzyści. Jeżeli dane świadczenie nie wynika z przepisów układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, to jego wartość, stanowiąca przychód pracownika z tytułu stosunku pracy w rozumieniu przepisów podatkowych, należy uwzględnić w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, pomimo faktu, że dane świadczenie pracownicy otrzymają w cenach niższych niż detaliczne.

W opisie pierwszego zdarzenia przyszłego wnioskodawca wskazał, że spółka zawarła umowę o świadczenie usług medycznych dla własnych pracowników tzw. pakiet medyczny z firmą medyczną. Składka miesięczna będzie finansowana zarówno przez pracownika jak i przez pracodawcę, pracownik będzie opłacał składkę w wysokości (...) zł miesięcznie, a różnicę pokrywa pracodawca. Wnioskodawca wskazał, że w regulaminie wynagradzania znajdzie się zapis, iż pracownik jest uprawniony do korzystania z usług medycznych w ramach umowy zawartej przez wnioskodawcę z firmą medyczną, oraz, że pracownik ponosi częściową odpłatność za możliwość korzystania z usług medycznych w wysokości (...) zł, a pozostała wartość pakietu medycznego będzie finansowana przez wnioskodawcę. Ponadto wnioskodawca wskazał, że różnica w wartości Świadczenia, którą wnioskodawca zamierza opłacać za pracownika będzie przychodem, ale nie będzie stanowiła podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz FPiFGŚP.

W związku z powyższym zgodnie z tym, co wnioskodawca zawarł w opisie zdarzenia przyszłego, należy przyjąć, że zostaną spełnione warunki określone w § 2 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie, mając na uwadze opisane zdarzenie przyszłe i obowiązujący stan prawny, uznał stanowisko przedsiębiorcy wyrażone we wniosku złożonym w dniu 19 stycznia 2016 r. w zakresie pierwszego zdarzenia przyszłego, za prawidłowe w sprawie nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz FPiFGŚP różnicy pomiędzy składką ubezpieczeniową przekazywaną firmie medycznej przez wnioskodawcę, a składką opłacaną przez pracownika z własnych środków.

Odnośnie drugiego opisanego przez wnioskodawcę zdarzenia przyszłego wnioskodawca wskazał, że zawarł umowę o świadczenie usług medycznych dla członków rodzin pracowników, tzw. pakiet medyczny z firmą medyczną. W tym przypadku również składka miesięczna będzie finansowana zarówno przez pracownika jak i przez pracodawcę - pracownik będzie opłacał składkę w wysokości% wartości pakietu miesięcznie, pozostałe% wartości pakietu będzie pokrywał pracodawca. W regulaminie wynagradzania wnioskodawca wprowadzi zapis, że pracownik jest uprawniony do korzystania z usług medycznych dla członków rodzin, tzw. pakietu medycznego w ramach umowy zawartej z wybraną firma medyczną oraz. że pracownik ponosi częściową odpłatność za nabycie usług medycznych dla członków rodziny w wysokości% wartości pakietu miesięcznie, a pozostała części pakietu medycznego będzie finansowana przez spółkę. Ponadto wnioskodawca wskazał, że różnica w wysokości świadczenia na rzecz pracownika będzie przychodem, ale nie będzie ona stanowiła podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz na FPiFGŚP.

W związku z powyższym zgodnie z tym, co wnioskodawca zawarł w opisie zdarzenia przyszłego, należy przyjąć, że zostaną spełnione warunki określone w § 2 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie, mając na uwadze opisane zdarzenie przyszłe i obowiązujący stan prawny, uznał za prawidłowe stanowisko przedsiębiorcy wyrażone we wniosku złożonym w dniu 19 stycznia 2016 r. w zakresie drugiego zdarzenia przyszłego, za prawidłowe w sprawie nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz FPiFGŚP różnicy pomiędzy składką ubezpieczeniową przekazywaną firmie medycznej przez wnioskodawcę, a składką opłacaną przez pracownika z własnych środków.

Odnośnie trzeciego opisanego zdarzenia przyszłego wnioskodawca wskazał, że zawarł umowę ubezpieczenia na życie dla swoich pracowników z firmą ubezpieczeniową. Składka miesięczna z tytułu umowy ubezpieczeniowej będzie finansowana zarówno przez pracownika jak i przez pracodawcę - pracownik będzie opłacał składkę w wysokości (...) zł miesięcznie bez względu na wybrany wariant ubezpieczenia, a różnicę będzie pokrywał wnioskodawca. Wnioskodawca wprowadzi do regulaminu wynagradzania zapis, że pracownik jest uprawniony do przystąpienia do ubezpieczenia na życie w ramach zawartej przez wnioskodawcę umowy z firmą ubezpieczeniową oraz, że pracownik ponosi częściową odpłatność za objęcie ubezpieczeniem na życie w wysokości (...) zł miesięcznie, bez względu na wybrany wariant ubezpieczenia. Pozostałą część składki ubezpieczeniowej ma finansować wnioskodawca. Ponadto wnioskodawca wskazał, że różnica w wysokości składki ubezpieczeniowej którą ma zamiar opłacać za pracownika, będzie przychodem pracownika ale nie będzie ona stanowiła podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz na FPiFGŚP.

W związku z powyższym zgodnie z tym, co wnioskodawca zawarł w opisie zdarzenia przyszłego, należy przyjąć, że zostaną spełnione warunki określone w § 2 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie, mając na uwadze opisane zdarzenie przyszłe i obowiązujący stan prawny, uznał stanowisko przedsiębiorcy wyrażone we wniosku złożonym w dniu 19 stycznia 2016 r. w zakresie trzeciego zdarzenia przyszłego, za prawidłowe w sprawie nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz FPiFGŚP różnicy pomiędzy składką ubezpieczeniową przekazywaną firmie ubezpieczeniowej przez wnioskodawcę, a składką opłacaną przez pracownika z własnych środków.

Odnośnie czwartego opisanego zdarzenia przyszłego, w którym wnioskodawca wskazał, że zawarł umowę NNW dła własnych pracowników z firmą ubezpieczeniową. Składka roczna z tytułu wymienionej umowy będzie finansowana zarówno przez pracownika jaki pracodawcę, pracownik będzie opłacał składkę w wysokości (...) zł rocznie, a różnicę będzie pokrywał pracodawca. Wnioskodawca w regulaminie wynagradzania wprowadzi zapis, że pracownik jest uprawniony do przystąpienia do ubezpieczenia NNW, w ramach umowy zawartej przez wnioskodawcę z firmą ubezpieczeniową. Pracownik ma ponosić częściową odpłatność za objęcie ubezpieczeniem NNW w wysokości (...) zł rocznie. Pozostała część składki ubezpieczeniowej ma być finansowana przez wnioskodawcę.

W związku z powyższym zgodnie z tym, co wnioskodawca zawarł w opisie zdarzenia przyszłego, należy przyjąć, że zostaną spełnione warunki określone w § 2 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie, mając na uwadze opisane zdarzenie przyszłe i obowiązujący stan prawny, uznał stanowisko przedsiębiorcy wyrażone we wniosku złożonym w dniu 19 stycznia 2016 r. w zakresie czwartego zdarzenia przyszłego, za prawidłowe w sprawie nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz FPiFGŚP różnicy pomiędzy składką ubezpieczeniową przekazywaną firmie ubezpieczeniowej przez wnioskodawcę, a składką opłacaną przez pracownika z własnych środków.

W zakresie piątego zdarzenia przyszłego wnioskodawca wskazał, że udostępnił upoważnionym pracownikom samochody służbowe do użytkowania w celach prywatnych. Wnioskodawca wskazał, że koszt paliwa wykorzystywanego w celach prywatnych jest finansowany zarówno przez pracownika jak i przez pracodawcę, a pracownik będzie ponosił opłatę w wysokości (...) zł miesięcznie, różnicę pokrywać będzie wnioskodawca. Wnioskodawca wprowadzi do regulaminu wynagradzania zapis, że uprawniony pracownik otrzymuje do użytkowania samochód służbowy, który może być również wykorzystywany w celach prywatnych. Zgodnie z zapisami regulaminu wynagradzania pracownik ponosi częściową odpłatność za koszty paliwa używanego do celów prywatnych w wysokości (...) zł miesięcznie. Pozostała część kosztów paliwa samochodu służbowego do celów prywatnych ma być finansowana przez wnioskodawcę. Wnioskodawca wskazał, że różnica którą planuje opłacać za pracownika, będzie przychodem pracownika, ale nie będzie stanowiła podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz FPiFGŚP.

Oddział podnosi, że w opisanym zdarzeniu przyszłym wnioskodawca wskazał dwa świadczenia: świadczenie z tytułu przekazanego do użytkowania do celów prywatnych samochodu służbowego oraz świadczenie w naturze w postaci kosztów paliwa przekazanego wraz z pojazdem.

Wskazany powyżej przepis § 2 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe umożliwia wyłączenie z podstawy wymiaru składek osiąganych przez pracowników korzyści w postaci bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji. Zakład wskazuje jednakże, że udostępnienie pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych nie może być uznane za korzyść w formie "bezpłatnych przejazdów środkami lokomocji" w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Pod wskazanym pojęciem należy rozumieć zorganizowana i usystematyzowaną formę przemieszczania się np. korzystanie z transportu publicznego na podstawie przekazanych przez pracodawcę biletów lub transportu zorganizowanego przez pracodawcę, a nie udostępnienie pracownikowi pojazdu do swobodnego używania przez pracodawcę.

Jednocześnie Oddział podkreśla, że przepisy zawarte w § 2 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowią wyjątek od ogólnej, obowiązującej zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od każdego przychodu ze stosunku pracy w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiąganego przez pracowników u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, a w konsekwencji nie mogą być interpretowane rozszerzająco.

W związku z powyższym, zgodnie z tym, co wnioskodawca zawarł w opisie zdarzenia przyszłego, należy uznać, że opisane świadczenie w postaci udostępnienia samochodu służbowego do celów prywatnych nie spełnia przesłanek zawartych w § 2 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia - cyt. powyżej umożliwiającego wyłączenie go z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, a w rezultacie również na ubezpieczenie zdrowotne oraz FPiFGŚP.

Ponadto wnioskodawca wskazuje, że wraz z udostępnieniem samochodu służbowego pracownik otrzyma dodatkowo świadczenie w naturze w postaci kosztów paliwa, które jest odrębnym przychodem z tytułu stosunku pracy. Zgodnie z argumentacją przedstawioną powyżej, zgodnie z którą udostępnienie samochodu służbowego do celów prywatnych nie spełnia przesłanek do wyłączenia z podstawy wymiaru składek na podstawie § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia, brak jest podstaw do wyłączenia na podstawie wskazanego przepisu również świadczenia w postaci kosztów paliwa przekazywanego pracownikowi wraz z pojazdem. Ponadto jak wskazano powyżej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi przychód z tytułu stosunku pracy. Zgodnie z opisanym zdarzeniem przyszłym pracownicy wnioskodawcy mają otrzymać dwa odrębne świadczenia w postaci udostępnienia samochodu służbowego do celów prywatnych oraz w postaci paliwa samochodowego przekazywanego przez wnioskodawcę pracownikom, stanowiące przychód ze stosunku pracy. Świadczenie w naturze w postaci paliwa samochodowego przekazanego przez wnioskodawcę nie zostało wymienione w przepisach Rozporządzenia z 18 grudnia 1998 r. jako przychód podlegający wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie, mając na uwadze opisane zdarzenie przyszłe i obowiązujący stan prawny, uznał stanowisko przedsiębiorcy wyrażone we wniosku złożonym w dniu 19 stycznia 2016 r. w zakresie piątego zdarzenia przyszłego, za nieprawidłowe w sprawie nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz FPiFGŚP świadczenia w naturze w postaci udostępnienia samochodu służbowego do celów prywatnych wraz z kosztami paliwa przekazywanego pracownikom łącznie z samochodem.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu jej wydania.

Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana. Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, odwołanie do właściwego Sądu Okręgowego w (...). Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS. która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl