WPI/200000/43/563/2018 - Możliwość wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne wartości udostępnionego pracownikom wnioskodawcy świadczenia w postaci grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie, tzw. pakietów medycznych.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 29 maja 2018 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych WPI/200000/43/563/2018 Możliwość wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne wartości udostępnionego pracownikom wnioskodawcy świadczenia w postaci grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie, tzw. pakietów medycznych.

Na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 z późn. zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie stanowisko przedstawione we wniosku złożonym w dniu 2 maja 2018 r., uzupełnionym w dniu 24 maja 2018 r. przez przedsiębiorcę: (...) uznaje za prawidłowe w przedmiocie wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne wartości udostępnionego pracownikom Wnioskodawcy świadczenia w postaci grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie, tzw. pakietów medycznych.

UZASADNIENIE

W dniu 2 maja 2018 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów złożony przez przedsiębiorcę: (...) Powyższy wniosek został przez Wnioskodawcę uzupełniony w dniu 24 maja 2018 r.

Opis zdarzenia przyszłego:

Firma (...) siedzibą w (...) zamierza podpisać z firmą ubezpieczeniową umowę, której przedmiotem będzie grupowe ubezpieczenie na życie i zdrowie tzw. pakiet medyczny. Pracownicy przystępujący do ubezpieczenia, będą mogli korzystać z usług medycznych i szczepień ochronnych objętych zakresem ubezpieczenia. Wnioskodawca podkreśla, że składka miesięczna (koszt pakietu) będzie finansowana w części przez zakład pracy, a w części przez pracownika. W zależności od wybranego wariantu pakietu (i kosztu pakietu), pracownik będzie opłacał składkę w wys. minimum (...) zł (...) a pozostałą część składki pokryje pracodawca. Możliwość wykupienia pakietu medycznego ubezpieczenia w (...) dla pracowników wynika z regulaminu wynagradzania stanowiącego, iż firma zapewnia taką możliwość pracownikom. Zatem mając na uwadze, iż w przyszłości zajdzie okoliczność, do której będą miały zastosowanie § 2 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zgodnie z którym wymiaru składek nie stanowią korzyści materialne wynikające z regulaminów wynagradzania i przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji; nie podlegają obowiązkowi naliczenia składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego.

W związku z powyższym Wnioskodawca prosi o interpretację, czy kwota dofinansowania przez Pracodawcę a także kwota opłacana przez pracownika (min. (...) zł) podlega ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu.

Pismem z dnia 11 maja 2018 r. Oddział wezwał Wnioskodawcę o uzupełnienie braków formalnych złożonego w dniu 2 maja 2018 r. wniosku poprzez:

* dokonanie opłaty za złożony wniosek,

* wskazanie, czy wartość wykupionych dla pracowników świadczeń w postaci grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie, tzw. pakiet medyczny, będzie dla nich przychodem ze stosunku pracy w myśl przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 200 z późn. zm.) - z uwagi na zawarte we wniosku pytanie Wnioskodawcy, tj. "czy kwota dofinansowania przez Pracodawcę a także kwota opłacana przez pracownika (min. 1 zł) podlega ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu", Oddział oczekuje szczegółowego wypowiedzenia się w kwestii przychodu zarówno w części finansowanej przez pracodawcę jak i opłacanej przez pracownika.

W odpowiedzi na powyższe pismem z dnia 22 maja 2018 r., doręczonym w dniu 24 maja 2018 r. Wnioskodawca wskazał, że kwota opłaty tytułem udostępnienia pracownikom w ramach umowy grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie tzw. pakiet medyczny, który Wnioskodawca zamierza zawrzeć z firmą ubezpieczeniową - świadczenia w części finansowanej przez pracodawcę będą stanowiły przychód pracowników z tytułu stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca powyższe uzasadnił w następujący sposób:

Otrzymane nieodpłatnie pakiety medyczne, do przekazania których nie zobowiązują pracodawcy przepisy prawa pracy, stanowią dla pracowników przychód ze stosunku pracy, podlegający opodatkowaniu.

Dnia 24 maja 2010 r. NSA podjął uchwałę (II FPS 1/10), zgodnie z którą wykupione przez pracodawcę pakiety świadczeń medycznych, których wartość nie jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 PDOFizU, stanowią dla pracowników uprawnionych do ich wykorzystania nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1.

Wartość przedmiotowego przychodu ustala się zgodnie z regulacjami zawartymi w art. 11 ust. 2a ustawy o PDOFizU. Jeżeli zatem pakiety medyczne zostały uprzednio przez pracodawcę zakupione, to wartość uzyskanego przez pracowników przychodu ustala się według cen zakupu tych pakietów (art. 11 ust. 2a pkt 2 ustawy o PDOFizU).

Zdaniem Wnioskodawcy zapewnienie pracownikom przez pracodawcę pakietów medycznych, za które pracownicy będą musieli uiścić tylko częściową cenę, nie będzie rodził obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu stosunku pracy. Podstawa prawna dla takiego rozstrzygnięcia znajduje się w ustawie z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych i Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (dalej Rozporządzenie). Stosownie do treści art. 18 ust. 1 i ust. 2 ustawy oraz § 1 wskazanego Rozporządzenia, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy o PIT z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Natomiast zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe tych osób.

Jednakże zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe nie stanowią korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy i regulaminów wynagradzania przy czym, mają one polegać na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, produktów czy usług oraz na korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji.

Tym samym w związku z tym, że w przedstawionym przez Wnioskodawcę przypadku tzw. pakiet medyczny będzie współfinansowany przez pracodawcę i pracownika, wykupione świadczenie będzie dla pracowników przychodem ze stosunku pracy oraz uregulowania dotyczące pakietu medycznego będą zapisane w regulaminie pracy i wynagrodzenia, wartość składki na grupowe ubezpieczenie na życie i zdrowie będzie zwolniona z oskładkowania.

Wnioskodawca dołączył również dowód wniesienia stosownej opłaty za złożony wniosek.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców, przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu lub właściwej państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie wyjaśnienia, co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie (interpretacja indywidualna). W myśl ustępu 5 powołanego powyżej artykułu udzielenie interpretacji indywidualnej następuje w drodze decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jednocześnie stosownie do art. 83d ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Zakład wydaje interpretacje indywidualne, wyłącznie w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne regulują przepisy ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1949). Stosownie do treści art. 18 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 4 pkt 9 ww. ustawy oraz § 1 wskazanego rozporządzenia, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 200 z późn. zm.) z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z wyłączeniem wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych.

Katalog przychodów wyłączonych z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określony we wskazanym rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zawiera w § 2 ust. 1 pkt 26 zapis, iż podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie stanowią korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji.

Konstrukcja powyższego przepisu wskazuje, że jeżeli świadczenia (korzyści) uzyskiwane przez pracownika z tytułu stosunku pracy i stanowiące jego przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wynikają z przepisów układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, regulujących uprawnienie do ich zakupu po cenach niższych niż detaliczne (częściową odpłatność pracownika) - to korzystają one z wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Korzyść uzyskiwana przez pracownika musi przy tym przybrać formę niepieniężną - formę zakupu po cenach niższych niż detaliczne artykułu lub usługi.

W świetle przytoczonego przepisu, składki na ubezpieczenia społeczne nie powinny być naliczane od przychodu pracownika z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy stanowiącego korzyść materialną wynikającą z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegającą na umożliwieniu pracownikowi skorzystania z artykułów, przedmiotów lub usług jedynie za częściową ich odpłatnością. Częściowa ich odpłatność polega w tym przypadku na partycypowaniu pracownika (choćby symbolicznym) w pokryciu kosztów zakupu artykułów, przedmiotów lub usług.

Zgodnie natomiast z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.) do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób.

Z treści wniosku złożonego w dniu 2 maja 2018 r. uzupełnionego w dniu 24 maja 2018 r. wynika, że Wnioskodawca zamierza podpisać z firmą ubezpieczeniową umowę, której przedmiotem będzie grupowe ubezpieczenie na życie i zdrowie tzw. pakiet medyczny. Pracownicy przystępujący do ubezpieczenia, będą mogli korzystać z usług medycznych i szczepień ochronnych objętych zakresem ubezpieczenia. Składka miesięczna (koszt pakietu) będzie finansowana w części przez zakład pracy, a w części przez pracownika. Kwota opłaty tytułem udostępnienia pracownikom w ramach umowy grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie tzw. pakiet medyczny, w części finansowanej przez pracodawcę będą stanowiły przychód pracowników z tytułu stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto uregulowania dotyczące pakietu medycznego będą zapisane w regulaminie pracy i wynagrodzenia.

Biorąc pod uwagę opis przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz obowiązujące przepisy prawa, należy stwierdzić, że wartość świadczenia w postaci częściowego finansowania przez Pracodawcę dopłaty do grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie, tzw. pakietów medycznych, na mocy wskazanego powyżej § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, będzie podlegać wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy.

W konsekwencji uwzględniając przedstawiony we wniosku złożonym w dniu 2 maja 2018 r., uzupełnionym w dniu 24 maja 2018 r. opis zdarzenia przyszłego, własne stanowisko oraz obowiązujące przepisy prawa uznać należy za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy w przedmiocie wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne wartości udostępnionego pracownikom Wnioskodawcy świadczenia w postaci grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie tzw. pakiet medyczny, w części finansowanej przez Pracodawcę.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania decyzji.

Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana. Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 34 ust. 5 ustawy z dnia z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, odwołanie do Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w (...).

Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl