WPI/200000/43/549/2018 - Możliwość wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wartości udostępnionego pracownikom świadczenia w postaci pakietów świadczeń sportowych - karty Multisport oraz OK System, w części finansowanej przez pracodawcę.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 17 maja 2018 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych WPI/200000/43/549/2018 Możliwość wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wartości udostępnionego pracownikom świadczenia w postaci pakietów świadczeń sportowych - karty Multisport oraz OK System, w części finansowanej przez pracodawcę.

Na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 z późn. zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie stanowisko przedstawione we wniosku złożonym w dniu 30 kwietnia 2018 r. przez przedsiębiorcę: (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa uznaje za

1

prawidłowe w przedmiocie wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wartości udostępnionego pracownikom Wnioskodawcy Świadczenia w postaci pakietów świadczeń sportowych - karty Multisport oraz OK System, w części finansowanej przez Pracodawcę.

2.

nieprawidłowe w przedmiocie wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wartości udostępnionego pracownikom Wnioskodawcy świadczenia w postaci posiłków dostarczanych pracownikom do pracy, w części finansowanej przez Pracodawcę,

3.

prawidłowe w przedmiocie wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wartości udostępnionego pracownikom Wnioskodawcy świadczenia w postaci pakietów świadczeń medycznych - grupowe ubezpieczenie zdrowotne, w części finansowanej przez Pracodawcę,

4.

prawidłowe w przedmiocie wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wartości udostępnionego pracownikom Wnioskodawcy świadczenia w postaci ubezpieczenia no życie, w części finansowanej przez Pracodawcę,

5.

prawidłowe w przedmiocie wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wartości udostępnionego pracownikom Wnioskodawcy świadczenia w postaci miejsc postojowych na parkingu przy biurowcu, w którym mieści się siedziba Spółki, w części finansowanej przez Pracodawcę

W dniu 30 kwietnia 2018 r., do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów złożony przez przedsiębiorcę: (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Opis zdarzenia przyszłego:

A. Dotychczasowe zasady rozliczania pakietów świadczeń medycznych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w (dalej: (...) "Spółka". "Wnioskodawca") prowadzi działalność gospodarczą w branży informatycznej, zajmując się przede wszystkim rozwojem produktów dotyczących działalności marketingowej i reklamowej w Internecie (np. tworzy narzędzia do śledzenia ruchu internetowego oraz doboru odpowiedniej reklamy kontekstowej).

Spółka jest - jako tzw. "zakład pracy" - płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych w rozumieniu art. 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 - dalej: "ustawa o p.d.o.f."). obowiązującym do obliczania i pobierania w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy (dalej: "p.d.o.f.") od osób przez nią zatrudnionych (stosunek pracy).

Dotychczas Spółka wykupywała dla swoich pracowników:

1

pakiety świadczeń medycznych (grupowe ubezpieczenie zdrowotne).

2.

ubezpieczenie na życie,

3.

miejsca postojowe na parkingu przy biurowcu, w którym mieści się siedziba Spółki,

W tym zakresie Spółka ponosiła wszelkie opłaty z tym związane.

Spółka współfinansowała również:

1.

pakiety świadczeń sportowych (karty Multisport oraz OK System),

2.

posiłki dostarczane pracownikom w pracy.

W tym zakresie Spółka w części ponosiła opłaty z tym związane, a w części obciążała opłatami swoich pracowników.

Prawo do korzystania z powyższych benefitów pracowniczych wynika z tzw. regulaminu "benefitów" (...), stanowiącego wewnętrzną regulację dotyczącą świadczeń pracowniczych, która stanowi załącznik do regulaminu wynagradzania (...), a tym samym jest jego integralną częścią.

Powyższe świadczenia stanowią na gruncie p.d.o.f. przychody ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 oraz art. 12 ust. 1 ustawy o p.d.o.f.

Wnioskodawca, jako płatnik. dolicza swoim pracownikom wartość zakupionych/dofinansowanych świadczeń do przychodów ze stosunku pracy, stosownie do dyspozycji przepisów art. 12 ust. 1 i 3 ustawy o p.d.o.f., niezależnie od tego, czy pracownicy faktycznie skorzystali z tego rodzaju świadczeń, czy też nie.

Zatem Spółka uwzględniała i uwzględnia wartość zakupionych/dofinansowanych świadczeń jako przychód pracowników ze stosunku pracy. Spółka uważa, iż niezależnie od zasad finansowania przychód, o którym mowa w art. 4 pkt 9 ustawy i dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych {tekst jednolity. Dz. U. z 2016 r., oz 963 - dalej. ustawa o SUS"), stanowi! i stanowi podstawę wymiaru składek na

* ubezpieczenia emerytalne i rentowe (art. 18 ust. 1 ustawy o SUS);

* ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe (art. 20 ust. 1 ustawy o SUS).

B. Opis zdarzenia przyszłego (planowane zmiany)

Wnioskodawca planuje częściowo zmodyfikować dotychczasowe zasady poprzez zmianę tzw. regulaminu. benefitów" (...), stanowiącego wewnętrzna regulację dotycząca świadczeń pracowniczych, która stanowi załącznik do regulaminu wynagradzania. Zmiana ma polegać na wprowadzeniu częściowej odpłatności za:

1

pakiety świadczeń medycznych (grupowe ubezpieczenie zdrowotne).

2.

ubezpieczenie na życie,

3.

miejsca postojowe na parkingu przy biurowcu, w którym mieści się siedziba Spółki. W pozostałym zakresie zasady udzielania świadczeń pracowniczych nie ulegną zmianom.

C. Pytonie (zagadnienie) będące przedmiotem niniejszego wniosku

W związku z powyższym Spółka jako płatnik zarówno podatku dochodowego od osób fizycznych, jak również i składek na ubezpieczenia społeczne, zastanawia się, czy w przypadku świadczeń co do których wprowadzono już częściową odpłatność oraz tych co do których częściowa odpłatność zostanie wprowadzona planowaną zmianą (częściową odpłatność za poszczególne benefity będzie ponosiła lub już ponosi Spółka, a częściową pracownicy), powinna wliczyć opisane powyżej świadczenia do podstawy-wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne?

Wnioskodawca przedstawił własne stanowisko w sprawie

A. Stanowisko Wnioskodawcy

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku świadczeń dla pracowników, w ramach którego częściową odpłatność będzie ponosiła lub ponosi Spółka, a częściową pracownicy, opisane powyżej świadczenia pomimo iż nadal będą stanowić przychód pracowników na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych - nie powinny być wliczane do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

B. Szczegółowe uzasadnienie stanowisko Wnioskodawcy

Zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt 9 ustawy o SUS, poprzez przychód należy rozumieć przychody w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu: m.in. zatrudnienia w ramach stosunku pracy.

Opisane powyżej świadczenia dla pracowników stanowią ich przychód ze stosunku pracy, niezależnie od tego, czy Spółka w całości pokrywa koszt zakupu, czy pracownicy ponoszą za nie częściową odpłatność (przychód ze stosunku pracy art. 12 ust. 1 ustawy o p.d.o.f.). Jedyna różnica polega na tym, że może być to przychód ze świadczeń całkowicie nieodpłatnych {ustalany na zasadach określonych w art. 12 ust. ?a ustawy o p.d.o.f.), albo ze świadczeń częściowo odpłatnych (art 12 ust. 2b ustawy o PDOF).

Na gruncie prawa ubezpieczeń społecznych fakt wprowadzenia częściowe) odpłatności ma istotne znaczenie:

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o SUS, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych wymienionych w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 (a zatem również pracowników - przypis Wnioskodawcy i pkt 18a stanowi przychód, o którym mowa w art. 4 pkt 9 i 10, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2, ust. 4 pkt 5 i ust. 12

Natomiast stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o SUS. podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe oraz ubezpieczenie wypadkowe stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 3

Jednakże na mocy art. 21 ustawy o SUS, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady ustalania podstawy wymiaru składek, z uwzględnieniem ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1. oraz wyłączenia z podstawy wymiaru składek niektórych rodzajów przychodów.

Na podstawie ww. delegacji ustawowej zostało wydane rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (tekst jednolity, Dz. U. z 2015 r. poz. 2236 - dalej jako: "rozporządzenie wykonawcze").

Stosownie do § 1 tegoż rozporządzenia podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zwanych dalej "składkami", stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągany przez pracowników u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z zastrzeżeniem art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, zwanej dalej "ustawą", oraz § 2.

W § 2 ust. 1 cyt. rozporządzenia wykonawczego określono przychody, które nie stanowią podstawy wymiaru składek Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia wykonawczego podstawy wymiaru składek nie stanowią korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, w polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji.

Reasumując, korzyści materialne (pozapłacowe świadczenia pracownicze), które wynikają z regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu (załącznik do regulaminu wynagradzania pracowników w postaci tzw. regulaminu "benefitów") (...),

które polegają m.in. na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych usług, nie stanowią podstawy wymiaru składek

Tym samym Spółka, w przypadku częściowej odpłatności za określone świadczenia dla pracowników, nie powinna wliczać wartości tych świadczeń do podstawy wymiaru składek, pod warunkiem, iż prawo do tych świadczeń zostaje uregulowane w regulaminie wynagradzania lub przepisach o wynagradzaniu, co w analizowanej sytuacji ma miejsce wszystkie świadczenia wynikają z obowiązującego regulaminu będącego załącznikiem do regulaminu wynagradzania

Tym samym, w przypadku świadczeń częściowo finansowanych przez pracodawcę:

1

pakietów świadczeń sportowych (karty Multisport oraz Ok System).

2.

posiłków dostarczanych pracownikom do pracy.

Spółka me powinna włączać wartości tych świadczeń do podstawy wymiaru składek.

Z kolei w przypadku:

1.

pakietów świadczeń medycznych (grupowe ubezpieczenie zdrowotne),

2.

ubezpieczenia na życie,

3.

miejsc postojowych na parkingu przy biurowcu, w którym mieści się siedziba Spółki,

W sytuacji wprowadzenia częściowej odpłatności za te świadczenia Spółka również nie powinna wliczać wartości tych świadczeń do podstawy wymiaru składek.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy powinno zostać uznane za prawidłowe.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców, przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu lub właściwej państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie wyjaśnienia, co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie (interpretacja indywidualna). W myśl ustępu 5 powołanego powyżej artykułu udzielenie interpretacji indywidualnej następuje w drodze decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jednocześnie stosownie do art. 83d ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Zakład wydaje interpretacje indywidualne, wyłącznie w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne regulują przepisy ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1949). Stosownie do treści art. 18 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 4 pkt 9 ww. ustawy oraz § 1 wskazanego rozporządzenia, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. (poz. 200 z późn. zm.) z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z wyłączeniem wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych.

Katalog przychodów wyłączonych z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określony we wskazanym rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalne) z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zawiera w § 2 ust. 1 pkt 26 zapis, iż podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie stanowią korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji.

Konstrukcja powyższego przepisu wskazuje, ze jeżeli świadczenia (korzyści) uzyskiwane przez pracownika z tytułu stosunku pracy i stanowiące jego przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wynikają z przepisów układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, regulujących uprawnienie do ich zakupu po cenach niższych niż detaliczne (częściową odpłatność pracownika) - to korzystają one z wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Korzyść uzyskiwana przez pracownika musi przy tym przybrać formę niepieniężną - formę zakupu po cenach niższych niż detaliczne artykułu lub usługi.

W świetle przytoczonego przepisu, składki na ubezpieczenia społeczne nie powinny być naliczane od przychodu pracownika z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy stanowiącego korzyść materialną wynikającą z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegającą na umożliwieniu pracownikowi skorzystania z artykułów, przedmiotów lub usług jedynie za częściową ich odpłatnością Częściowa ich odpłatność polega w tym przypadku na partycypowaniu pracownika (choćby symbolicznym) w pokryciu kosztów zakupu artykułów, przedmiotów lub usług.

Z treści wniosku złożonego w dniu 30 kwietnia 2018 r. wynika, ze Wnioskodawca zamierza częściowo zmodyfikować dotychczasowe zasady udostępniania pracownikom benefitów poprzez zmianę tzw. regulaminu "benefitów" (...), stanowiącego wewnętrzną regulację dotyczącą świadczeń pracowniczych, która stanowi załącznik do regulaminu wynagradzania. Zmiana ma polegać na wprowadzeniu częściowej odpłatności za: pakiety świadczeń medycznych (grupowe ubezpieczenie zdrowotne), ubezpieczenie na życie, miejsca postojowe na parkingu przy biurowcu, w którym mieści się siedziba Spółki. Natomiast w przypadku pakietów świadczeń sportowych (karty Multisport oraz OK System) i posiłków dostarczanych pracownikom w pracy częściowe finansowanie przez pracodawcę jest już wprowadzone. Powyższe świadczenia stanowią przychód osiągany przez pracowników z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Biorąc pod uwagę opis przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz obowiązujące przepisy prawa, należy stwierdzić, że wartość świadczenia w postaci częściowego finansowania przez Pracodawcę dopłaty do pakietów świadczeń sportowych - karty Multisport oraz OK System, pakietów świadczeń medycznych - grupowe ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenia na życie oraz miejsc postojowych na parkingu przy biurowcu, w którym mieści się siedziba Spółki, na mocy wskazanego powyżej § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, będzie podlegać wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy.

Należy zauważyć, ze zasadą jest. Iż składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe odprowadza się od każdego przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. zawiera zamknięty katalog wyjątków me stanowiących podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i przepisy rozporządzenia należy interpretować ściśle.

W ww. rozporządzeniu ustawodawca przewidział w § 2 ust. 1 pkt 11 możliwość wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wartości finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu 2 tego tytułu do wysokości nieprzekraczającej kwoty 190 złotych. Powyższy przepis wyłącza z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 190 zł natomiast w § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia przewidziano możliwość wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów c wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług.

Zatem, skoro ustawodawca przewidział, wartość udostępnianych posiłków do spożycia bez prawa do ekwiwalentu do kwoty 190 zł, jako odrębną podstawę wyłączenia przychodów z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne I rentowe w § 2 ust. 1 pkt 11, dlatego tez brak jest podstaw prawnych, aby tę wartość posiłków wyłączyć na podstawie § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia

Jak podkreślono powyżej przepisy Rozporządzenia nie podlegają wykładni rozszerzającej i należy je interpretować ściśle. W związku z powyższym brak jest podstaw prawnych do wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wartości posiłków dla pracowników Wnioskodawcy na podstawie 9 2 ust. 1 pkt 26 cytowanego rozporządzenia.

Podsumowując powyższe Oddział uznał stanowisko Wnioskodawcy wyrażone we wniosku z dnia 30 kwietnia 2018 r. w części dotyczącej wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wartości posiłków dostarczanych pracownikom do pracy za nieprawidłowe.

Natomiast w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, własne stanowisko w sprawie uznał za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy w przedmiocie wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wartości udostępnionego pracownikom Wnioskodawcy świadczenia w postaci:

1.

pakietów świadczeń sportowych - karty Multisport oraz OK System,

2.

pakietów świadczeń medycznych - grupowe ubezpieczenie zdrowotne,

3.

ubezpieczenia na życie oraz 4 miejsc postojowych na parkingu przy biurowcu, w którym mieści się siedziba Spółki, w części finansowanej przez Pracodawcę.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania decyzji

Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 34 ust. 5 ustawy z dnia z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, odwołanie do Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w (...).

Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl