WPI/200000/43/495/2017, Preferencyjna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. - Pismo wydane przez: Centrala... - OpenLEX

WPI/200000/43/495/2017 - Preferencyjna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 5 maja 2017 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych WPI/200000/43/495/2017 Preferencyjna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 963 z późn. zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku złożonym w dniu 11 kwietnia 2017 r. przez przedsiębiorcę (...) prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą (...) w sprawie możliwości skorzystania z prawa do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej od podstawy wymiaru w wysokości zadeklarowanej kwoty nie niższej jednak niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej.

UZASADNIENIE

W dniu 11 kwietnia 2017 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek przedsiębiorcy (...) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, uzupełniony pismem z dnia 25 kwietnia 2017 r. (wpływ do Oddziału w Lublinie dnia 28 kwietnia 2017 r.).

Wnioskodawca przedstawiając stan faktyczny wskazał, ze w okresie od grudnia 2015 do lipca 2016 był zatrudniony jako pracownik etatowy w Szwajcarii. W roku bieżącym postanowił założyć w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą i skorzystać z prawa do opłacania składek od niższej podstawy zgodnie z art. 18a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Tym niemniej planuje w najbliższym czasie podjąć współpracę ze swoim byłym pracodawcą ze Szwajcarii i świadczyć dla niego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej te same usługi, jakie świadczył w ramach stosunku pracy w roku 2016.

Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy w związku z powyższym może skorzystać ze stawek preferencyjnych zgodnie z art. 18a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, jeśli spełnia wszystkie inne konieczne wymogi?

Wnioskodawca przedstawił własne stanowisko w sprawie wskazując co następuje; Wnioskodawca biorąc pod uwagę, że stosunek pracy z zagranicznym pracodawcą nie stanowi tytułu do ubezpieczeń w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych uważa, że może skorzystać z prawa do preferencyjnych składek. Wnioskodawca podnosi, ze jego stanowisko znajduje również potwierdzenie w decyzji ZUS z 15 listopada 2013 r. (nr 1532/2013), gdzie stwierdzono, że wykonywanie pracy na rzecz zagranicznego pracodawcy nie ma znaczenia przy ustalaniu, czy przedsiębiorca spełnia warunki do opłacania składek od niższej podstawy.

Ponadto Wnioskodawca poinformował, że ponieważ nie posługuję się językiem polskim, w razie potrzeby prosi o kontakt

Pismem z dnia 12 kwietnia 2017 r. Zakład wezwał Wnioskodawcę o uzupełnienie złożonego w dniu 11 kwietnia 2017 r. wniosku poprzez wskazanie, czy Wnioskodawca nie prowadzi i w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadził innej niż opisana we wniosku działalności pozarolniczej w rozumieniu art. 8 ust. 6 pkt 1 -5) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 963 ze zm.). Jednocześnie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnił, że zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych powołanej powyżej, pod pojęciem działalności pozarolniczej rozumie się; działalność gospodarczą prowadzoną na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, a także działalność twórczą lub artystyczną, działalność gospodarczą w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne bądź z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pozostawanie wspólnikiem jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek jawnych, komandytowych lub partnerskich, a także prowadzenie publicznej lub niepublicznej szkoły, innej formy wychowania przedszkolnego, placówki lub ich zespołu, na podstawie przepisów o systemie oświaty.

W odpowiedzi na powyższe pismem z dnia 25 kwietnia 2017 r. (wpływ do Oddziału w Lublinie 28 kwietnia 2017 r.), Wnioskodawca wyjaśnił, że w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nic prowadził innej niż opisana we wniosku działalności pozarolniczej w rozumieniu przytoczonych przepisów.

Jednocześnie Wnioskodawca poinformował, że nie posługuje się językiem polskim i w razie potrzeby prosi o kontakt do korespondencji.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie. Stosownie do ustępu 5 powołanego powyżej artykułu w związku z art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2013 r., udzielenie interpretacji dotyczącej ustalania podstawy wymiaru składek następuje w drodze decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W myśl art. 18a ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Stosownie do ustępu 2 pkt 1 i 2 tego artykułu, z opłacania składek od podstawy wymiaru w wysokości zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia nie mogą skorzystać osoby, które:

- prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność,

- wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Powyższe oznacza, iż składek na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia nie mogą opłacać osoby, które już prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej prowadziły działalność pozarolniczą czyli: pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, działalność twórczą lub artystyczną, działalność gospodarczą w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne bądź z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pozostawanie wspólnikiem jednoosobowej spółki z o.o., spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej, a także prowadzenie publicznej lub niepublicznej szkoły, innej formy wychowania przedszkolnego, placówki lub ich zespołu, na podstawie przepisów o systemie oświaty.

Pod pojęciem "byłego pracodawcy", o którym mowa a art. 18a ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych należy rozumieć każdego pracodawcę, na rzecz którego praca była wykonywana dotychczas tj. przed dniem rozpoczęcia prowadzenia działalności, w tym pracodawcę, z którym prowadzący działalność nie rozwiązał umowy o pracę. Zakres wykonywanych czynności na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy na rzecz którego wykonywana jest działalność nie może pokrywać się z zakresem czynności wykonywanych w ramach stosunku pracy. Przez zwrot "czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności" należy rozumieć czynności powierzone przez pracodawcę i wykonywane przez pracownika w ramach stosunku pracy.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie podkreśla w tym miejscu, iż wykonywanie pracy na rzecz pracodawcy zagranicznego pozwala przedsiębiorcy na deklarowanie do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia, pod warunkiem że w całym okresie wykonywania tej pracy (w ramach stosunku pracy) nie było właściwe dla przedsiębiorcy ustawodawstwo polskie.

Z treści wniosku z dnia 6 kwietnia 2017 r. oraz uzupełniającego go pisma z dnia 25 kwietnia 2017 r. wynika, iż Wnioskodawca w okresie ostatnich 60 miesięcy przed rozpoczęciem działalności gospodarczej nie prowadził żadnej innej niż opisana we wniosku działalności pozarolniczej. Jednocześnie Wnioskodawca wskazał, że planuje w najbliższym czasie podjąć współpracę ze swoim byłym pracodawcą ze Szwajcarii na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

W konsekwencji, w sytuacji przedstawionej we wniosku z dnia 6 kwietnia 2017 r. uzupełnionym pismem z 25 kwietnia 2017 r., Przedsiębiorca rozpoczynając po raz pierwszy prowadzenie działalności gospodarczej oraz planując w najbliższym czasie wykonywanie działalności na rzecz byłego zagranicznego pracodawcy, w momencie rozpoczęcia działalności nabył prawo do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru składek w wysokości zadeklarowanej kwoty nie niższej jednak niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę w okresie 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

Biorąc powyższe pod uwagę Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał za prawidłowe stanowisko przedstawione przez Wnioskodawcę w sprawie prawa przedsiębiorcy do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej od podstawy wymiaru w wysokości zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jego zaistnienia.

Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana. Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, odwołanie do Sądu Okręgowego (...). Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl