Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 12 maja 2015 r.
Obowiązek odprowadzenia składki na fundusz emerytur pomostowych.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
WPI/200000/43/492/2015

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 584) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 121), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie rozpatrując wniosek złożony w dniu 23 kwietnia 2015 r. przez przedsiębiorcę: (...) uznaje za nieprawidłowe stanowisko Wnioskodawcy w sprawie braku obowiązku odprowadzenia składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, a także odmawia wydania interpretacji w kwestii technicznego sposobu dokonania zgłoszenia płatnika składek na Fundusz. Emerytur Pomostowych.

UZASADNIENIE

W dniu 23 kwietnia 2015 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek przedsiębiorcy (...) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawca poinformował, iż w dniu 1 stycznia 2015 r. miało miejsce przejście części zakładu pracy (...), w skutek którego Wnioskodawca w trybie art. 231 k.p wstąpił z mocy prawa w stosunki pracy pracowników zatrudnianych w ww. spółce, objętych transferem. Dotychczasowy pracodawca nie był objęty zakładowym układem zbiorowym pracy. Pracownicy objęci transferem do dnia 31 grudnia 2014 r. świadczyli pracę u dotychczasowego pracodawcy na stanowiskach, na których praca była wykonywana w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze w rozumieniu art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych. Dotychczasowy pracodawca był płatnikiem składek na Fundusz Emerytur Pomostowych w stosunku do pracowników objętych transferem.

Po przejęciu części zakładu pracy dotychczasowego pracodawcy, Wnioskodawca zawarł z pracownikami objętymi transferem porozumienia zmieniające warunki pracy, wskutek czego zmianie uległ rodzaj pracy świadczonej na zajmowanych przez nich stanowiskach pracy. W efekcie, pracownicy objęci transferem, począwszy od dnia 1 stycznia 2015 r. me świadczą u Wnioskodawcy pracy w warunkach szczególnych ani pracy o szczególnym charakterze w rozumieniu art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy o emeryturach pomostowych. Wnioskodawca dodaje, że w jego zakładzie pracy generalnie nie występują stanowiska pracy, na których świadczona jest praca w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze w rozumieniu wskazanego przepisu, a w konsekwencji Wnioskodawca nie jest płatnikiem składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Spółka wskazuje dalej, że konstrukcja warunków płacowych stosunku pracy pracowników objętych transferem przewiduje, zgodnie z regulaminem wynagradzania obowiązującym u dotychczasowego pracodawcy, że pracownicy objęci transferem uprawnieni są do otrzymania składników placowych w postaci premii za IV kwartał roku 2014 oraz. premii rocznej za 2014. Oba wskazane wyżej składniki wynagrodzenia mają charakter premii regulaminowych, determinowanych spełnieniem konkretnych przesłanek wynikających z regulaminu wynagradzania. Oba wskazane wyżej składniki płacowe są płatne z dołu i dotyczą okresu świadczenia pracy w ramach zatrudnienia u dotychczasowego pracodawcy, a zatem świadczenia pracy w okresie sprzed daty przejścia części zakładu pracy na nowego pracodawcę. Przewidziane w regulaminie wynagradzania obowiązującym u dotychczasowego pracodawcy terminy płatności obu wskazanych wyżej elementów płacowych przypadają po dniu 1 stycznia 2015 r. (po dacie przejścia części zakładu pracy na nowego pracodawcę) tj. w pierwszym kwartale 2015 r.

W świetle powyższego stanu faktycznego Wnioskodawca wniósł o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy nowy pracodawca (Wnioskodawca) posiada status płatnika składek na Fundusz Emerytur Pomostowych w stosunku do pracowników objętych transferem, w sytuacji gdy ci pracownicy świadczyli pracę w warunkach szczególnych wyłącznie w okresie zatrudnienia u dotychczasowego pracodawcy tj. do dnia 31 grudnia 2014 r. natomiast składniki płacowe będące przedmiotem ewentualnego oskładkowania na Fundusz Emerytur Pomostowych (premia roczna za 2014 r. i premia kwartalna za 2014) zostaną wypłacone przez nowego pracodawcę w okresie, w którym pracownicy nie świadczą juz pracy w warunkach szczególnych ani pracy o szczególnym charakterze?

2. W przypadku przyjęcia, że Wnioskodawca (nowy pracodawca) posiada status płatnika składek na Fundusz Emerytur Pomostowych - w jaki sposób technicznie należy prawidłowo dokonać zgłoszenia płatnika składek na Fundusz Emerytur pomostowych w sytuacji gdy składka dotyczy wyłącznie okresu, w którym pracownicy świadczyli pracę na rzecz innego podmiotu (dotychczasowego pracodawcy), a składniki płacowe będące podstawą oskładkowania są wypłacanie przez nowego pracodawcę i wypłata tych składników ma miejsce w okresie, w którym pracownicy nie świadczą pracy w warunkach szczególnych?

Zdaniem Wnioskodawcy, świadczenia pieniężne wypłacane pracownikom z tytułu premii regulaminowych (rocznej i kwartalnej) co do zasady podlegają oskładkowaniu na Fundusz Emerytur Pomostowych. Zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy o emeryturach pomostowych obowiązek pracodawcy opłacania składek na FEP za pracownika, o którym mowa w art. 35 ust. 1 tejże ustawy, powstaje z dniem rozpoczęcia wykonywania przez niego pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a ustaje z dniem zaprzestania wykonywania tych prac. Powyższy przepis sprowadza granice czasowe obowiązku pracodawcy w zakresie opłacania składek wyłącznie do granic czasowych świadczenia pracy przez pracownika w warunkach szczególnych lub świadczenia pracy szczególnego rodzaju. Brak jest zatem podstaw do przyjęcia, że nowy pracodawca uzyskuje (po dniu 1 stycznia 2015 r.) status płatnika składek na Fundusz Emerytur pomostowych w sytuacji gdy zachodzą jednocześnie następujące okoliczności:

- obowiązek zapłaty składek na FEP dotyczy wyłącznie pracowników transferowanych, dla których nowy pracodawca stał się z mocy prawa pracodawcą w trybie art. 231 k.p. a przejście części zakładu pracy na nowego pracodawcę nastąpiło w dniu 1 stycznia 2015 r.

- począwszy od dnia 1 stycznia 2015 r. pracownicy objęci transferem, wskutek zamiany warunków pracy, nie świadczą pracy w warunkach szczególnych ani pracy o szczególnym charakterze.

W ocenie Wnioskodawcy, wykładnia przepisu art. 35 ust. 2 pozwala ustalić, że ustawodawca wyraźnie zakreślił granice czasowe obowiązku pracodawcy - płatnika składek FEP. Zgodnie z omawianym przepisem moment początkowy tego obowiązku to dzień, w którym pracownik rozpoczyna wykonywanie pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze. Natomiast zakończenie okresu, w którym pracodawca jest zobowiązany odprowadzać składki na FEP następuje z dniem zakończenia przez pracownika świadczenia pracy w warunkach szczególnych. Tym samym z brzmienia analizowanego przepisu wynika, że czasokres obowiązku opłacania składek na FEP przez, pracodawcę jest zbieżny z czasookresem, w którym pracownik świadczy pracę w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze. Powyższe ukształtowanie granic czasowych obowiązku w zakresie płacenia składek FFP pozostałe zatem w oderwaniu od okresów, za które są wypłacane składniki płacowe stanowiące podstawę oskładkowania FEP.

W realiach analizowanego przypadku. Wnioskodawca przyjmuje, że skoro wypłata składników płacowych będących podstawą oskładkowania na FEP. zostanie zrealizowana już po dacie transferu pracowników, tj. w czasie, gdy wskutek zmiany warunków zatrudnienia nie świadczą oni pracy w warunkach szczególnych obligującej nowego pracodawcę (który status pracodawcy uzyskał w wyniku przejęcia części zakładu pracy w trybie art. 231 k.p.) do uiszczenia składek na FEP, to brak jest podstaw do przyjęcia, że nowy pracodawca nabywa z dniem 1 stycznia 2015 r. status płatnika składek na FEP.

Wierzytelność pracownika objętego transferem o wypłatę składników płacowych w postaci premii rocznej za 2014 r. i premii za IV kwartał 2014 r. płatnych z dołu tj. po zakończeniu okresu rozliczeniowego, którego dotyczą (a który w obu przypadkach kończy się z upływem 31 grudnia 2014 r.). w terminach wynikających z wewnątrzzakładowych przepisów płacowych, powstaje po dacie przejścia części zakładu pracy na nowego pracodawcę tj. po dniu 1 stycznia 2015 r. A zatem wierzytelność o zapłatę składników wynagrodzenia, które mogłyby podlegać ewentualnie oskładkowaniu FEP powstaje najwcześniej w dacie 1 stycznia 2015 r. czyli w pierwszym dniu okresu, w którym transferowani pracownicy stali się z mocy prawa pracownikami Wnioskodawcy i przestali juz świadczyć pracę w warunkach szczególnych. W świetle powyższego, uzasadnione wydaje się być w ocenie Wnioskodawcy twierdzenie, że zarówno powstanie wierzytelności jak i wymagalność zapłaty wskazanych wyżej składników płacowych powstaje już po zakończeniu czasookresu obowiązku zapłaty składek FEP tj. po zakończeniu świadczenia pracy przez transferowanych pracowników w warunkach szczególnych. W konsekwencji, w realiach stanu faktycznego uzasadniającego zapytanie, uzasadnionym jest przyjęcie, że Wnioskodawca (nowy pracodawca) nie jest zobligowany do opłacania składek FEP w stosunku do pracowników objętych transferem.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Przepis art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, że przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie. Stosownie do ust. 5 cytowanego przepisu w związku z art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2013 r. Zakład wydaje w formie decyzji interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, wyłącznie w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne. ubezpieczenie zdrowotne. Fundusz Pracy. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Zasady opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych za pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze reguluje ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r., o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz. 1656 z późn. zm.).

W myśl art. 35 ust. 1 i 2 wskazanej ustawy o emeryturach pomostowych, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych opłaca się za pracownika, który spełnia łącznie następujące warunki: urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r. oraz wykonuje prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 3. Obowiązek opłacania składek na Fundusz za pracownika, o którym mowa w ust. 1, powstaje z dniem rozpoczęcia wykonywania przez niego pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a ustaje z dniem zaprzestania wykonywania tych prac.

W konsekwencji, składka na FEP za danego pracownika uwzględnionego w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, powinna być opłacana od wszystkich wynagrodzeń stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przysługujących za okres zatrudnienia w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze.

Z treści wniosku z dnia 20 kwietnia 2015 r. wynika, że Wnioskodawca wypłaca składniki wynagrodzenia w postaci premii kwartalnej i premii rocznej przysługujące przejętym w trybie art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) pracownikom za okres wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (tj. za IV kwartał 2014 r./za 2014 r.). Od momentu zmiany pracodawcy ww. pracownicy nie wykonują już pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Zgodnie z art. 231 Kodeksu pracy, w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Oznacza to. że prawa i obowiązki dotychczasowego zakładu pracy wynikające ze stosunku pracy przechodzą na nowego pracodawcę. Nowy pracodawca nabywa na zasadzie następstwa prawnego wszelkie prawa wynikające z nawiązanych stosunków pracy z poprzednim pracodawcą oraz przechodzą nań wszystkie obowiązki, jakie ciążyły na poprzednim pracodawcy wobec pracowników przejętego zakładu lub jego części.

W konsekwencji, wskutek przejęcia pracowników w trybie art. 231 Kodeksu pracy Wnioskodawca wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki w stosunku do przejętych pracowników, w tym również w zakresie m.in. obowiązku opłacenia składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy uznać, że Wnioskodawca jest zobowiązany do opłacenia składek na Fundusz Emerytur Pomostowych od przysługujących przejętym pracownikom składników wynagrodzenia - premii za IV kwartał 2014 r. i za rok 2014, Jednocześnie kwestia niewykonywania, w momencie wypłaty świadczenia, pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze pozostaje bez wpływu na fakt, iż, powyższe premie przysługują za okres wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, za który należne były składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Uwzględniając powyższe, Zakład uznał za nieprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie braku obowiązku odprowadzenia składki na Fundusz Emerytur Pomostowych od wypłacanych przejętym pracownikom premii za IV kwartał 2014 r. oraz premii rocznej za 2014 r.

Ponadto Zakład wskazuje, iż istotą decyzji, wydawanych przez organ w trybie zakreślonym treścią art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, jest pisemna interpretacja obowiązujących przepisów prawa dotyczących zagadnień z zakresu wskazanego w art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Należy zauważyć, że zamknięty katalog spraw, w zakresie których jest zobowiązany wypowiedzieć się za pośrednictwem pisemnej interpretacji przepisów w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie obejmuje spraw z zakresu zasad wypełniania dokumentacji ubezpieczeniowej, w tym również sposobu zgłoszenia płatnika składek na Fundusz Emerytur Pomostowych w opisanej przez Wnioskodawcę sytuacji.

Biorąc powyższe pod uwagę, Zakład odmówił w trybie pisemnej interpretacji przepisów wypowiedzenia się w kwestii technicznego sposobu dokonania zgłoszenia płatnika składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jego zaistnienia.

Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana.

Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, odwołanie do Sądu Okręgowego w Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS. która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl