WPI/200000/43/465/2022

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 5 maja 2022 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych WPI/200000/43/465/2022

Na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 5 ustawy z 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 423 z późn. zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku złożonym 28 marca 2022 r. przez (...) w sprawie obowiązku naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne i składki na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzenia wypłatanego zleceniobiorcy po ustaniu zatrudnienia.

UZASADNIENIE

Wnioskiem złożonym 28 marca 2022 r. (zwana dalej "Przedsiębiorcą") wystąpiła do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (dalej zwany "Zakładem") o wydanie interpretacji indywidualnej na podstawie art. 34 ustawy - Prawo przedsiębiorców.

Zgodnie z art. 34 ust. 7 ustawy z 6 marca 2018 r., - Prawo przedsiębiorców jeśli wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji nie spełnia wymogów określonych w ust. 1,3,4 lub 6 wzywa się Przedsiębiorcę do usunięcia braków w terminie 7 dni, z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Jeżeli braki nie zostaną usunięte w tym terminie, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

31 marca 2022 r. Zakład wezwał Przedsiębiorcę pod rygorem pozostawienia złożonego 28 marca 2022 r. wniosku o indywidualną interpretację bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 34 ust. 7 w związku z art. 34 ust. 3 ustawy z 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, do jego uzupełnienia poprzez wskazanie: czy wynagrodzenie Radcy prawnego wynikające z kosztów zastępstwa procesowego w tytułu z umowy zlecenia będzie stanowiło przychód dla zleceniobiorcy?

Wezwanie zostało dostarczone 4 kwietnia 2022 r. Przedsiębiorca w terminie ustawowym

1 dni, od dnia otrzymania wezwania tj. pismem z dnia 19 kwietnia 2022 r. uzupełnił wniosek z 28 marca 2022 r.

Opis stanu faktycznego Przedsiębiorcy:

Przedsiębiorca wnioskiem z 28 marca 2022 r. wystąpił o wydanie opinii w sprawie oskładkowania wynagrodzenia Radcy prawnego z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Radca prawny był zatrudniony na podstawie umowy zlecenia, która zakończyła się z dniem 27 sierpnia 2011 r. Przedsiębiorca zamierza wypłacić Radcy prawnemu wspomnianych kosztów zastępstwa procesowego, w związku z zaspokojeniem całego roszczenia egzekucyjnego od dłużnika.

Przedsiębiorca wnosi o wydanie indywidualnej interpretacji w zakresie: czy istnieje obowiązek opłacenia składek społecznych i składki zdrowotnej od ww. zwindykowanych kosztów zastępstwa procesowego, co za tym idzie zgłoszenia Radcy prawnego do ubezpieczeń na formularzu ZUS ZUA, czy może wykazać wypłacone koszty zastępstwa z kodem 30 00 00 to jest, po ustaniu zatrudnienia, bez ponownego zgłaszania do ubezpieczenia, ponieważ umowa zlecenie zakończyła się 27 sierpnia 2011 r. Radca prawny oświadczył w rozmowie telefonicznej, iż pobiera emeryturę.

Przedsiębiorca uzupełnił wniosek z 28 marca 2022 r. pismem z 19 kwietnia 2022 r., w którym stwierdził, że wynagrodzenie Radcy prawnego wynikające z kosztów zastępstwa procesowego jest przychodem zleceniobiorcy, jednakże umowa więżąca strony została zakończona w dniu 27 sierpnia 2011 r.

Stanowisko Przedsiębiorcy:

Przedsiębiorca stoi na stanowisku, iż należy naliczyć składki społeczne i składkę zdrowotną pomimo zakończenia umowy zlecenia w dniu 27 sierpnia 2011 r., a wypłacone koszty zastępstwa procesowego w raportach ZUS wykazać z kodem 30 00 00.

Analiza stanu faktycznego w świetle stanu prawnego:

Zagadnienia dotyczące ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne regulowane są za pośrednictwem przepisów ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1949).

Artykuł 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych powołanej powyżej stanowi: - osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Zgodnie z art. 18 ust. 1, 3 i 7 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy (tj. osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz osób z nimi współpracujących) stanowi uzyskany z tytułu wykonywanej umowy przychód, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.), jeżeli w umowie agencyjnej lub umowie zlecenia albo w innej umowie świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, określono odpłatność za jej wykonywanie kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie. Ponadto w myśl art. 20 ust. 1 tej ustawy podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe oraz ubezpieczenie wypadkowe stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenia rentowe.

Natomiast, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 ze zmj do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne zleceniobiorców stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób.

Tym samym należy brać pod uwagę wszystkie składniki wynagrodzenia (będące przychodem zleceniobiorcy) stanowiące podstawę wymiaru składek, wypłacane lub postawione do dyspozycji ubezpieczonego od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca bez względu na okres, za jaki przysługują.

Podkreślić należy, że w myśl art. 83d ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, Zakład wydaje interpretacje indywidualne, wyłącznie w ściśle określonym katalogu spraw.

Kwestia kwalifikacji określonego świadczenia jako przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wskazania źródła takiego przychodu, nie mieści się w ustawowo wskazanym zakresie, gdyż sprawy te w myśl przepisów ustawy z 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa (t.j. Dz, U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.) należą do wyłącznej kompetencji organów podatkowych. W konsekwencji, w niniejszej decyzji Zakład dokonał interpretacji przepisów sfery ubezpieczeń społecznych, opierając się na wskazaniu Przedsiębiorcy, że wynagrodzenie Radcy prawnego wynikające z kosztów zastępstwa procesowego jest przychodem zleceniobiorcy rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem, należy zgodzić się ze stanowiskiem Przedsiębiorcy, że od wynagrodzenia jakie zamierza wypłacić Radcy prawnemu (byłemu zleceniobiorcy) po ustaniu zatrudnienia powinny być naliczone i opłacone składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Z treści przedstawionego stanu faktycznego złożonego wniosku jednoznacznie wynika, iż Przedsiębiorca zwraca się również o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów w sprawie zasad zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i składania dokumentów rozliczeniowych.

Jednocześnie, mając na uwadze katalog spraw zawartych w art. 83d ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zauważyć należy, że przedmiotem złożonego wniosku mogą być zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Natomiast, uzyskanie potwierdzenia co do sposobu zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i składania dokumentów rozliczeniowych przez Przedsiębiorcę, w odniesieniu do wynagrodzenia wypłacanego zleceniobiorcy po ustaniu zatrudnienia nie stanowi zagadnienia podlegającego rozstrzygnięciu w trybie art. 34 ustawy - Prawo przedsiębiorców, bowiem Zakład wydając indywidualną interpretację dokonuje wyłącznie wykładni przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Z uwagi na powyższe w niniejszej decyzji Zakład nie odnosi się do zasad zgłaszania do ubezpieczeń i składania dokumentów rozliczeniowych.

Stanowisko Zakładu:

Uwzględniając przedstawiony we wniosku z 28 marca 2022 r., uzupełnionym pismem z 19 kwietnia 2022 r. stan faktyczny, własne stanowisko oraz obowiązujące przepisy prawa uznać należy za prawidłowe stanowisko Przedsiębiorcy w sprawie obowiązku naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne i składki na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzenia wypłatanego zleceniobiorcy po ustaniu zatrudnienia.

Jednocześnie Zakład informuje, że brak rozstrzygnięcia w niniejszej decyzji w zakresie zasad zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i składania dokumentów rozliczeniowych nie pozbawia Przedsiębiorcy prawa do wystąpienia w przedmiotowej sprawie do właściwej pod względem miejscowym terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z zapytaniem na zasadach ogólnych regulowanych przepisami ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych w związku z art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, odwołanie do Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w (...). Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl