Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 18 kwietnia 2014 r.
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne a pakiety medyczne.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
WPI/200000/43/432/2014

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1442 z późn. zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku złożonym w dniu 1 kwietnia 2014 r. przez przedsiębiorcę: (...) w sprawie nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wartości udostępnianych pracownikom pakietów medycznych w części finansowanej przez pracodawcę

UZASADNIENIE

W dniu 1 kwietnia 2014 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek przedsiębiorcy; (...) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Powyższy wniosek został uzupełniony w zakresie formalnym pismem z dnia 10 kwietnia 2014 r. (wpływ do Oddziału w dniu 16 kwietnia 2014 r.).

Wnioskodawca poinformował, iż zgodnie z § obecnie obowiązującego w Spółce Regulaminu Wynagradzania...pracodawca na podstawie odrębnego zarządzenia Prezesa Zarządu udostępnia pracownikom Spółki możliwość korzystania 1 usług medycznych w prywatnych placówkach medycznych na podstawie umowy podpisanej między pracodawcą a podmiotami świadczącymi usługi medyczne (dalej: pakiety medyczne)." § Regulaminu Wynagradzania stanowi natomiast, że "pracodawca na podstawie odrębnego zarządzenia Prezesa Zarządu udostępnia pracownikom Spółki możliwość korzystania z zajęć sportowych na podstawie umowy podpisanej pomiędzy pracodawcą a danym podmiotem świadczącym odpowiednie usługi (dalej: pakiety sportowe)."

Dalej Wnioskodawca poinformował, iż planuje zmodyfikować postanowienia Regulaminu Wynagradzania poprzez wprowadzenie zapisów, w myśl których miesięczna składka należna usługodawcom pakietów medycznych i/lub pakietów sportowych będzie finansowana poprzez partycypację w jej kosztach zarówno przez pracodawcę jak i przez pracownika. W tym celu Spółka zamierza wprowadzić w Regulaminie Wynagradzania postanowienie wskazujące na obowiązek współfinansowania ww. świadczeń przez pracowników chcących korzystać 2 przedmiotowych pakietów. Chęć uczestnictwa w ww. pakietach pracownicy będą deklarować poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w tym zakresie wraz ze zgodą na potrącanie z wynagrodzenia określonej kwoty odpłatności. Cześć finansowana przez Spółkę będzie pochodzić ze środków obrotowych Wnioskodawcy.

Odpłatność ponoszona przez Wnioskodawcę stanowić będzie przychód pracowników ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z planowanymi zmianami w Regulaminie Wynagradzania, Wnioskodawca powziął wątpliwość czy po wprowadzeniu przedmiotowych zmian, wartość udostępnianych pracownikom pakietów medycznych i/lub sportowych w części finansowanej przez Spółkę stanowić będzie podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Zdaniem Wnioskodawcy, po wprowadzeniu planowych zmian w Regulaminie Wynagradzania, wartość udostępnianych pracownikom pakietów medycznych i/lub sportowych w części finansowanej przez Spółkę nie będzie stanowić podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wskutek wyłączenia tego rodzaju świadczeń z oskładkowania na podstawie § 2 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wnioskodawca uzasadniając swoje stanowisko wskazując na § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe mówiący, ze "podstawy wymiaru składek (...) nie stanowią korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji."

W ocenie Wnioskodawcy, literalne brzmienie ww. przepisu w sposób jednoznaczny wskazuje, że podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie stanowią korzyści materialne zapewniane przez pracodawców pracownikom w okolicznościach, kiedy łącznie spełnione zostaną następujące warunki:

- korzyści wynikają bezpośrednio z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu.

- korzyści polegają na udostępnieniu pracownikom niektórych artykułów, przedmiotów lub usług na zasadach preferencyjnych względem oferty rynkowej (detalicznej) oraz

- preferencja w zakresie dostępu do ww. korzyści polegać musi na częściowej partycypacji przez pracowników w kosztach nabycia danego świadczenia (częściowa odpłatność).

Przenosząc powyższe na treść złożonego wniosku. Wnioskodawca uznał, ze w opisanym stanie faktycznym tj. po wprowadzeniu stosownych zapisów w Regulaminie wynagradzania Spółki spełnione zostaną wszelkie warunki uprawniające Wnioskodawcę do niepobierania składek na ubezpieczenia społeczne od udostępnionych pracownikom pakietów medycznych i/lub sportowych. Wnioskodawca wskazał, iż warunek dotyczący wynikania korzyści bezpośrednio z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu zostanie spełniony poprzez wprowadzenie stosownych zapisów w Regulaminie Wynagradzania Spółki.

Dalej wskazuje Wnioskodawca, że jak stanowi § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia, "podstawy wymiaru składek (...) nie stanowią korzyści materialne (...) polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług...'". Ponieważ ani przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ani przepisy ww. rozporządzenia nie zawierają definicji "ceny detalicznej", w ocenie Wnioskodawcy, zasadnym jest posłużenie sic w tym celu jego znaczeniem słownikowym, w myśl którego cena detaliczna oznacza cenę odnoszącą się do sprzedaży towarów i usług w małych ilościach (cena rynkowa).

Co za tym idzie, w ocenie Spółki, przyznanie pracownikom korzyści materialnych w postaci pakietów medycznych i/lub sportowych w okolicznościach, kiedy pracownicy ponosić będą jedynie częściową odpłatność z lego tytułu, wyczerpuje wszelkie znamiona udostępniania po cenach niższych niż detaliczne - chcąc nabyć podobną usługę bezpośrednio z rynku pracownicy zmuszeni byliby zapłacić cenę znacznie wyższa niż odpłatność ponoszona z tego tytułu na rzecz Spółki. W tym miejscu zaznaczyć także należy, ze ww. przepis nie wskazuje, w jakim stopniu przedmiotowa cena różnić się musi od ceny detalicznej. W związku z powyższym, zdaniem Spółki, już jakakolwiek częściowa odpłatność za pakiety medyczne i/lub sportowe, bez względu na wysokość partycypacji ze strony pracowników, uzasadniać będzie spełnienie przedmiotowego warunku.

Ponieważ planowane przez Spółkę zmiany w Regulaminie Wynagradzania wskazywać będą, że pracownicy mają obowiązek współfinansowania pakietów medycznych i/lub sportowych z własnych środków (stosowna kwota potrącana będzie pracownikom z wynagrodzenia), zdaniem Spółki należy uznać, że również trzeci warunek, dotyczący częściowej partycypacji przez pracowników w kosztach nabycia danego świadczenia, zostanie spełniony.

Wnioskodawca przywołał na potwierdzenie swojego stanowiska indywidualne interpretacje wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych m.in.: nr 930/2013 z dnia 11 lipca 2013 r. nr 510/2014 z dnia 26 kwietnia 2013 r., nr 1576/2013 z dnia 6 grudnia 2013 r. nr 16532013 z dnia 11 grudnia 2013 r.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie. Stosownie do ustępu S powołanego powyżej artykułu w związku z art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2013 r., udzielenie interpretacji dotyczącej ustalania podstawy wymiaru składek następuje w drodze decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Ponadto zgodnie z dyspozycją art. 10 ust. 6 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, warunkiem koniecznym do stwierdzenia kompletności wniosku, jest jego należyte opłacenie, natomiast w myśl art. 10 ust. 7 tej ustawy - w przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych pobiera się opłatę od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Wobec faktu, u we wniosku złożonym w dniu 1 kwietnia 2014 r. Przedsiębiorca przedstawił wątpliwości w zakresie dotyczącym nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dwóch rodzajów świadczeń udostępnianych pracownikom, a do wniosku została dokonana jedna opłata. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydając niniejszą decyzję rozpoznał wniosek w zakresie pierwszego zagadnienia dotyczącego nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wartości udostępnianych pracownikom pakietów medycznych w części finansowanej przez Spółkę.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 i ust. 2, art. 20 ust. 1 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. Nr 161, poz. 1106 z późn. zm.). podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z wyłączeniem wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z choroba zakaźna oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych.

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uznaje się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty bez względu na źródło finansowania tych wpłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wartość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Zakład wskazuje, iż z brzmienia art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wynika ograniczenie w tematyce, w której jest zobowiązany wypowiedzieć się za pośrednictwem pisemnej interpretacji przepisów w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, uniemożliwiające potwierdzenie w tym trybie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonanej kwalifikacji przychodu w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uwzględniając powyższe, Zakład dokonał interpretacji przepisów ubezpieczeniowych opierając się na zawartej we wniosku informacji, zgodnie z którą kwota odpłatności w części finansowanej przez pracodawcę stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy.

Katalog przychodów wyłączonych z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe określony we wskazanym rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zawiera w § 2 ust. 1 pkt 26 zapis, i/ podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie stanowią korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji.

Z powyższego wynika, iż aby wartość korzyści materialnej została wyłączona z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia, powinna przysługiwać pracownikowi na mocy postanowień obowiązującego u pracodawcy układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a także przybrać formę niepieniężną (formę zakupu po cenach niższych niż detaliczne lub formę usługi). Jednocześnie pracownik powinien ponieść część kosztów świadczenia, gdyż jeżeli zostanie ono przekazane przez pracodawcę nieodpłatnie to wskazana kwota będzie stanowiła podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy o pracę.

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę zdarzenia przyszłego wynika, ze pracownicy będą ponosić częściową odpłatność za możliwość korzystania z usług medycznych w ramach przedstawionych pakietów medycznych, a prawo do korzystania oraz związany z tym obowiązek partycypacji w kosztach będzie wynikać z zapisów zawartych w Regulaminie Wynagradzania. W konsekwencji, wartość udostępnionych pracownikom pakietów medycznych w części finansowanej przez Spółkę nie będzie stanowić podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Biorąc powyższe pod uwagę Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wartości udostępnianych pracownikom pakietów medycznych w części finansowanej przez pracodawcę.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu jej wydania.

Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana.

Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, odwołanie do Sądu Okręgowego w (...). Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl