Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 27 marca 2014 r.
Wymiar składek na ubezpieczenie społeczne.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
WPI/200000/43/363/2014

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1442) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku złożonym w dniu 18 marcu 2014 r. przez przedsiębiorcę (...) w sprawie możliwości opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej od podstawy wymiaru w wysokości zadeklarowanej kwoty nie mniej niż 30% minimalnego wynagrodzenia ta pracę.

UZASADNIENIE

W dniu 18 marin 2014 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek przedsiębiorcy o wydanie pisemnej interpelacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawca poinformował, ze w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2012 r. odbywał aplikację radcowska prowadzona przy (...)

W dniach (...) 2013 r. przystąpił do egzaminu radcowskiego, z którego uzyskał pozytywny wynik i uchwała (...) z dnia (...) 2014 r. wpisany został na listę radców prawnych (...).

Natomiast dnia (...) 2014 r. złożył ślubowanie i z tym tez dniem uzyskał uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego.

Wnioskodawca wskazuje, że w okresie od 2 stycznia 2013 r. do dnia 31.12.2013 r. był zatrudniony na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/4 etatu w spółce (...) na stanowisku specjalisty ds. prawnych. Do zakresu obowiązków Wnioskodawcy w związku z zajmowanym stanowiskiem należało:

- przygotowywanie projektów pism i umów.

- przygotowywanie informacji o nowych przepisach prawnych.

- pomoc w merytorycznej interpretacji przepisów.

- zastępstwo procesowe przed sadami i organami administracji publiczne; (podstawa prawna art. 878 § 2 k.p.c.).

Wnioskodawca informuje, że z dniem 17 marca 2014 r. rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w formie kancelarii radcy prawnego, a jednocześnie na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 137. poz. 887 z późn. zm.) dalej s.u.s., skorzystał z możliwości opłacania preferencyjnych stawek wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, obliczanych od podstawy wymiaru wynoszącej 30% minimalnego wynagrodzenia zamiast 60%.

Wnioskodawca wskazał, że w najbliższym okresie chce zawrzeć umowę obsługi prawnej (...) - byłego pracodawcy. Zakres powyższej umowy obejmowałby świadczenia pomocy prawnej (...) doradztwa prawnego rai rzecz Zleceniodawcy (...) we wszystkich sprawach prawnych pozostających w związku z prowadzona przez Zleceniodawcę działalnością gospodarczą, a w szczególności udzielanie porad i konsultacji prawnych, opinii prawnych, przygotowywanie wszelkich pism w zakresie świadczonych usług, reprezentacja interesów w ramach prowadzonych rokowań i negocjacji, a także zastępstwo prawne i procesowe oraz reprezentacja Zleceniodawcy w postępowaniach przed sadami powszechnymi wszystkich instancji, organami administracji, organami egzekucyjnymi, urzędami i instytucjami.

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi fakt. czy zawierając powyższą umowę obsługi prawnej i świadcząc na jej podstawie usługi prawne wymienione powyżej na rzecz byłego pracodawcy już jako radca prawny, w dalszym ciągu przez 24 miesiące od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej zachowa prawo do opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru składek nic niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę?. Wnioskodawca przedstawił własne stanowisko w sprawie.

Wnioskodawca podnosi, ze zgodnie z art. 18a ust. 1 ustawy o sus podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o których mowa w art. 5 ust. 6 pkt 1 w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej sianowi zadeklarowana kwota, nic niższa jednak tuz 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. - Nadto, art. 18a ust. 2 stanowi, ze przepis ust. 1 nie ma zastosowania do osób, które: 1) prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność: 2) wykonują działalność gospodarcza na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim toku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Zdaniem Wnioskodawcy z. powyższego wynika. Ze z możliwości opłacania stawek składek ubezpieczeniowych w preferencyjnych wysokościach, wykluczone zostały osoby, które prowadzą już. działalność gospodarczo lub prowadziły ją w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej. Jednocześnie Wnioskodawca oświadcza, że powyższy warunek bez żadnych wątpliwości został przez, niego spełniony, gdyż dotychczas nigdy nie prowadził działalności gospodarczej.

Wnioskodawca odnosząc się do drugiej negatywne; przesłanki, określonej w ust. 2 pkt 2 powyższego artykułu, mówiącą o braku możliwości wykonywania działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywane były w ranach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wliczając w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, uważa, iż przesłanka ta również nic zaistniała w jego przypadku, w związku z faktem zawarcia umowy obsługi prawnej z byłym pracodawcą (...) z powodów wskazanych przez. Wnioskodawcę poniżej Wnioskodawca podnosi, iż w okresie zatrudnienia (2 stycznia 2013 r. - 31.l2.2013 r.) na podstawie umowy o pracę zawartej ze (...) był jednocześnie aplikantem radcowskim. Rok szkoleniowy aplikacji upłynął z Końcem 31 grudnia 2012 r., jednak w dalszym ciągu. do chwili wpisu na listę radców prawnych Wnioskodawca posiadał status aplikanta radcowskiego (Postanowienie Sadu Najwyższego - Izba Pracy. Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 14 marca 2012 r. I PK 185/11). Czynności, które Wnioskodawca wykonywał na powyższym stanowisku, szczegółowo wymienione w opisie stanu faktycznego, nie były czynnościami samodzielnymi, lecz wykonywane były pod ścisłym kierownictwem pracodawcy, w którego imieniu działali wspólnicy spółki Jednocześnie Wnioskodawca wskazuje, iż żaden ze wspólników nie był jego patronem, a także w spółce tej nie był zatrudniony jego patron, ani inny radca prawny.

Wnioskodawca wskazuje, że uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego uzyskał dopiero z dniem 27 stycznia 2014 r. czyli juz po zakończeniu stosunku pracy. Powyższe spowodowało, ze czynności, które wykonywał w ramach stosunku pracy, były czynnościami, które wykonywał jako zwykły prawnik Natomiast to spowodowało, że wykonywanie takich czynności bez wpisu na listę radców prawnych nie jest wykonywaniem takich czynności wchodzących w zakres działalności gospodarczej w rozumienie art. 18a ust. 2 w związku z art. 8 ust. 6 pkt 1, a tym samym, do Wnioskodawcy nie będzie miała zastosowania negatywna przesłanka określona w art. 18a ust. 2 pkt 2. W tym miejscu Wnioskodawca wskazuje na analogiczną do jego sytuację, która rozpatrywana była przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12 lutego 2013 r., w sprawie o sygn. akt II UK 184/12 (OSNP 2013/23-24/284) uznał.) cyt: Wykonywanie przez radcę prawnego prowadzącego samodzielną kancelarię radcowską w ramach nowo otwartej działalności gospodarczej obsługi prawnej na rzecz jego pracodawcy, u którego pracował jako prawnik (aplikant) bez wpisu na listę radców prawnych, me jest wykonywaniem czynności wchodzących w nim działalności gospodarczej w rozumieniu art. 18a ust. 2 w związku z art. 8 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 13 października ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.)." "W odniesieniu do radców prawnych podejmujących działalność gospodarczą w formie prowadzenia kancelarii we współpracy z dotychczasowym pracodawcą, nie zachodzi w żaden sposób przesłanka wyłączająca prawo do zastosowania obniżonej składki."

W związku z powyższym zdaniem Wnioskodawcy w przypadku zawarcia umowy obsługi prawnej ((...), byłego pracodawcy), w dalszym ciągu będzie miał prawo do opłacania przez okres 24 miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, preferencyjnych stawek wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, obliczanych od podstawy wymiaru wynoszącej 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył co następuje:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydane pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowana przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie. Stosownie do ust. 5 cytowanego przepisu w związku i art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2013 r. udzielenie interpretacji dotyczącej ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne następuję w drodze decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W myśl art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - cytowanej powyżej podstawę wymiaru składek tu ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dniu rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowaną kwota, nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Stosownie do ustępu 2 pkt 1 i 2 tego artykułu, z powyższej możliwości opłacania składek od obniżonej podstawy wymiaru nie mogą skorzystać osoby, które:

1)

prowadza lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność.

2)

wykonują działalność gospodarcza na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnia, iż z treści art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wynika, iż aby osoba rozpoczynająca prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej miała prawu do opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od podstawy wymiaru składek nie niższej niż z 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia niezbędne jest aby nie wykonywała tożsamych czynności na rzecz byłego pracodawcy w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym

Powyższe oznacza, iż zakres wykonywanych czynności na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy rui rzecz którego wykonywana jest działalność nie maże pokrywać się z zakrętem czynności wykonywanych w ramach stosunku pracy Przez zwrot czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności" należy rozumieć czynności powierzone przez pracodawcę i wykonywane przez pracownika w rantach stosunku pracy Z treści wniosku z dnia 17 marca 2014 r. wynika, iż Wnioskodawca w najbliższym okresie czasu zamierza świadczyć na rzecz byłego pracodawcy usługi radcy prawnego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a wykonywane czynności tą odmienne od zadań wykonywanych wcześniej w lamach umowy o pracę.

W kwestii określenia czy czynności wykonywane w ramach stosunku pracy przez aplikantów radcowskich są tożsame z czynnościami wykonywanymi na rzecz tego samego podmiotu przez osoby posiadające uprawnienia radców prawnych wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12 lutego 2013 r. (sygn. akt II UK 184/12) - przywołanym również, w uzasadnieniu swojego stanowiska w sprawie przez Wnioskodawcę, a następnie w uchwale z dnia 10 kwietnia 2013 r. (sygn. akt II UZP 2/13). We wskazanym orzecznictwie Sąd Najwyższy wyraził pogląd, zgodnie z którym wykonywanie przez radcę prawnego (...) w ramach nowo otwartej działalności gospodarczej obsługi prawnej byłego pracodawcy, u którego poprzednio pracował on jako aplikant bez wpisu na listę radców prawnych, nic jest wykonywaniem czynności wchodzących w zakres działalności gospodarczej w rozumieniu art. 18a ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (...) co uprawnia takiego radcę prawnego do skorzystania z preferencyjnej podstawy składek na ubezpieczenia społeczno".

W świetle powyższego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznał za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy w sprawie możliwości opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej od podstawy wymiaru w wysokości zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę w okresie świadczenia usług radcy prawnego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie umowy zawartej z byłym pracodawcą Mając na uwadze powyższe orzeczono juk w sentencji

POUCZENIE

Decyzja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę t stanu prawnego obowiązującego w dacie jego zaistnienia.

Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana

Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja mc jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu gej zmiany lub uchylenia Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych w związku z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, odwołanie do Sądu Okręgowego (...). Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w tarninie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl