WPI/200000/43/30/2014, Obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. - Pismo wydane przez: Centrala Zakładu... - OpenLEX

WPI/200000/43/30/2014 - Obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 20 lutego 2014 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych WPI/200000/43/30/2014 Obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r., o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1442 z późn. zm.). Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznaje za nieprawidłowe stanowisko zawarte we wniosku złożonym w dniu 15 stycznia 2014 r. przez przedsiębiorcę: (...) w sprawie braku obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu pozarolniczej działalności gospodarcze) w okresie jej zawieszenia i jednoczesnego obowiązku odprowadzania przez wnioskodawczynie składek na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu pobierania zasiłku rehabilitacyjnego.

UZASADNIENIE

W dniu 15 stycznia 2014 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek płatnika: (...) o wydanie pisemnej (...) interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Powyższy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 30 stycznia 2014 r., (wpływ do Oddziału w dniu 31 stycznia 2014 r.).

Wnioskodawczyni wskazała, iż od 1 stycznia 2012 r. prowadzi działalność gospodarczą - prowadzenie ksiąg rachunkowych. Działalność jest jednoosobowa, wnioskodawczyni nie zatrudniała i nic zatrudnia żadnego pracownika. Od dnia rejestracji działalności wnioskodawczym dokonała zgłoszenia do ZUS do ubezpieczeń społecznych. Ubezpieczenie obejmuje - tzw. duża składka na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie chorobowe FP oraz ubezpieczenie zdrowotne. Od 21 lutego 2013 r. do 21 sierpnia 2013 r. wnioskodawczym pobierała zasiłek chorobowy, od 22 sierpnia 2013 r. do 16 sierpnia 2014 r. - zasiłek rehabilitacyjny. W okresie pobierania zasiłku chorobowego i zasiłku rehabilitacyjnego wnioskodawczym nie zawieszała działalności gospodarczej, w związku z czym opłacała składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Dalej wnioskodawczyni wskazała, iż w styczniu 2014 r. zamierza zawiesić prowadzenie działalności gospodarczej. W związku z tym, że składka zdrowotna jest niepodzielna - zapłaci ubezpieczenie zdrowotne. Od lutego 2014 r. wnioskodawczyni nie będzie płacić składki na ubezpieczenie zdrowotne z działalności gospodarczej. Obowiązek ten przejmie ZUS w ramach wypłacanego zasiłku rehabilitacyjnego. Wnioskodawczyni uznała, że w NFZ będzie aktywna w związku ze składką zdrowotną, która wpłynie z jej konta ubezpieczenia.

Pismem z dnia 30 stycznia 2014 r. wnioskodawczyni doprecyzowała złożony wniosek wskazując, iż ma on na celu wyjaśnienie w zakresie:

1.

podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu w okresie zawieszenia prowadzonej działalności gospodarczej i jednoczesnego pobierania zasiłku rehabilitacyjnego,

2.

obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne w ww. okresie z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej i pobierania zasiłku rehabilitacyjnego,

3.

prawa do świadczeń ?. ubezpieczenie zdrowotnego w ww. okresie.

Wnioskodawczyni uważa, iż w okresie zawieszenia działalności gospodarczej i jednoczesnego pobierania zasiłku rehabilitacyjnego będzie podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu pobierania zasiłku rehabilitacyjnego. Ponadto wnioskodawczyni uznała, że nie będzie obowiązana do opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne w ww, okresie z pozarolniczej działalności gospodarczej lecz z tytułu pobierania zasiłku rehabilitacyjnego. Prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego w ww. okresie bidzie dla niej wynikało i pobieranego zasiłku rehabilitacyjnego.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Przepis art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, że przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie. Stosownie do ust. 5 cytowanego przepisu w związku z art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2013 r. udzielenie interpretacji dotyczącej podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz, Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek następuje w drodze decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Natomiast Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie jest właściwy do wydawania decyzji w zakresie podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, gdyż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) w powyższym zakresie sprawy rozpatruje dyrektor właściwego miejscowo oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wobec faktu, iż we wniosku złożonym w dniu 15 stycznia 2014 r. wnioskodawczyni przedstawiła własne stanowisko w części dotyczące podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, Oddział odniósł się w niniejszej decyzji wyłącznie do pozostałych przedstawionych kwestii, natomiast odrębnym pismem zawiadomił wnioskodawczynię o możliwości wniesienia wniosku a wydanie pisemnej interpretacji w sprawie podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz wniosku o rozpatrzenie sprawy z zakresu prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego do dyrektora właściwego terytorialnie oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zgodnie, z art. 14a ust. 1 i ust. 7 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. W stosunku do zobowiązań o charakterze publicznoprawnym zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej wywiera skutki prawne od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, do dnia poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.

Jednocześnie w myśl art. 69 wskazanej ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne powstaje i wygasa w terminach określonych w przepisach o ubezpieczeniach społecznych, przy zastrzeżeniu art. 79 ust. 2 tej ustawy, zgodnie z którym składka na ubezpieczenie zdrowotne jest miesięczna i niepodzielna. Natomiast stosownie do art. 36a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej powoduje ustanie obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za okres od dnia w którym rozpoczyna się zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, do dnia poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy przyjąć, iż brak jest obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej za okres zawieszenia tej działalności przy uwzględnieniu powyżej wskazanego zastrzeżenia.

Jednocześnie Zakład wskazuje, iż zasiłek rehabilitacyjny otrzymywany przez wnioskodawczynię jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym z ubezpieczenia chorobowego, wchodzącym w skład kompleksowego systemu pieniężnej pomocy ubezpieczeniowej' wypłacanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Powyższe oznacza, że po stronie przedsiębiorcy nie powstaje w tym zakresie obowiązek świadczenia daniny publicznej, a więc również składek na ubezpieczenie zdrowotne.

W konsekwencji, wnioskodawczyni nie będzie zobowiązana do opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne we wskazanym okresie z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej ze względu na jej zawieszenie, jak również z tytułu pobierania zasiłku rehabilitacyjnego.

Biorąc powyższe pod uwagę. Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał za nieprawidłowe stanowisko wnioskodawczym w sprawie braku obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej w okresie jej zawieszenia i jednoczesnego obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu pobierania zasiłku rehabilitacyjnego.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawczynię i sianu prawnego obowiązującego w dniu jej wydania.

Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana.

Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej mniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r., o swobodzie działalności gospodarczej, odwołanie do Sądu Okręgowego w (...). Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydala decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl