WPI/200000/43/290/2015 - Obowiązek ubezpieczenia społecznego.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 12 marca 2015 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych WPI/200000/43/290/2015 Obowiązek ubezpieczenia społecznego.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy-z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 121), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie stanowisko zawarte we wniosku złożonym w dniu 10 marca 2015 r. przez (...) uznaje za prawidłowe w przedmiocie braku obowiązku ubezpieczeń społecznych z tytułu prowadzenia spraw spółki za wynagrodzeniem, przez wspólnika spółki komandytowej będącego komplementariuszem, którego wysokość i regularność wypłat ustanowiona jest na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników oraz umowy spółki dopuszczającej możliwość uchwalenia wynagrodzenia oraz odmawia wydania pisemnej interpretacji w części dotyczącej potwierdzenia przyjętej przez Wnioskodawcę interpretacji przepisów z zakresu prawa podatkowego.

UZASADNIENIE

W dniu 6 marca 2015 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie. wpłynął wniosek płatnika (...), o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarcze.

Wnioskodawca wskazuje, że jego wątpliwości dotyczą przede wszystkim stosowania art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r., Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.).

Wnioskodawca informuje, że Spółka komandytowa prowadzi działalność gospodarczą. Umowa spółki komandytowej przewiduje możliwość wypłaty wspólnikowi wynagrodzenia za prowadzenie spraw-spółki. Uchwałą zgromadzenia wspólników ustanowiono wynagrodzenie miesięczne za prowadzenie spraw spółki na rzecz wspólnika będącego komplementariuszem, który jest osoba fizyczną.

Wnioskodawca podnosi, że podstawa wypłaty wynagrodzenia jest uchwała wspólników określająca wysokość i regularność wypłat wynagrodzenia oraz umowa spółki dopuszczająca możliwość uchwalenia wynagrodzenia. Wynagrodzenie nie wynika z umowy o pracę, ani stosunku powołania. Komplementariusz nie jest organem spółki, a jedynie wspólnikiem spółki osobowej posiadającym prawo prowadzenia spraw spółki.

Wynagrodzenie komplementariusza, jak wskazuje Wnioskodawca, stanowi przychód z innych źródeł na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z przedstawionym opisem stanu faktycznego, wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą pytania czy wynagrodzenie wypłacane wspólnikowi na wskazanej podstawie jest tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, a w konsekwencji wiąże się z obowiązkiem odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne?.

Wnioskodawca przedstawi) własne stanowisko w sprawie.

Zdaniem Przedsiębiorcy wypłata wspólnikowi będącemu osobą fizyczną wynagrodzenia na podstawie, uchwały wspólników jest realizacja uprawnień wynikających z umowy spółki i nie jest tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych.

W opinii Wnioskodawcy nie ulega wątpliwości, że między wspólnikiem prowadzącym sprawy spółki, mimo wypłaty wynagrodzenia nie dochodzi do nawiązania stosunku pracy, co zostało wielokrotnie wskazane w orzecznictwie sądowym. Jednocześnie, według Wnioskodawcy, prowadzenie spraw spółki nie ma charakteru zlecenia lub innej umowy cywilnoprawnej, gdyż jest to realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa handlowego. Zatem stosunek pomiędzy spółką a wspólnikiem uznać należy za stosunek korporacyjny.

Według Wnioskodawcy uzasadnieniem takiego twierdzenia jest powszechnie akceptowane stanowisko doktryny klasyfikujące ten rodzaj wynagrodzenia, jako przychód z innych źródeł opisany w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli prowadzenie spraw spółki podlega wynagrodzeniu wyłącznie na podstawie uchwały wspólników należy uznać, iż pobieranie z tego tytułu przez wspólnika wynagrodzenia nie podlega ubezpieczeniom społecznym.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

W myśl art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie.

Natomiast w myśl art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej-powyżej powołanym, wyłącznie w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Jednocześnie Zakład podkreśla, iż w trybie wydawania decyzji z wniosku o pisemną interpretację przepisów na podstawne art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie prowadzi postępowania wyjaśniającego ani dowodowego, opierając się jedynie na treści przedstawionego opisu stanu faktycznego oraz stanowiska w sprawie. Wydając pisemną interpretację Zakład przyjmuje więc jako prawdziwe złożone przez Wnioskodawcę oświadczenie, że miedzy wspólnikiem prowadzącym sprawy spółki, mimo wypłaty wynagrodzenia nic dochodzi do nawiązania stosunku pracy, prowadzenie spraw spółki przez wspólnika będącego komplementariuszem nie ma charakteru zlecenia lub innej umowy cywilnoprawnej, gdyż jest to realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa handlowego - zwracając jednocześnie uwagę, iż wiążący charakter niniejszej decyzji ograniczony został jedynie do stanu faktycznego oraz stanowiska w sprawie przedstawionego przez Wnioskodawcę.

Odnosząc się do problematyki podniesionej w treści złożonego w dniu 6 marca 2015 r. wniosku o wydanie pisemnej interpretacji wskazać należy, iż obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne spoczywa na płatniku składek i dotyczy osób, które podlegają tym ubezpieczeniom z uwagi na posiadanie odpowiedniego tytułu do tych ubezpieczeń.

Katalog takich osób, ustawodawca określił w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. z przepisu tego wynika, iż obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są m.in. pracownikami, osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Należy zaznaczyć, że określony tym przepisem katalog osób fizycznych, podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jest wyczerpujący i zamknięty.

Z przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji złożonego w dniu 6 marca 2015 r. opisu stanu faktycznego wynika, iż prowadzenie spraw spółki, w tym również odpłatnie za wynagrodzeniem - przez wspólnika będącego komplementariuszem nie wynika z zajmowanego stanowiska (tekst jedn.: zatrudnienia przez spółkę), lecz z postanowień umowy spółki, dopuszczających pobieranie przez wspólnika wynagrodzenia za prowadzenie spraw spółki w wysokości i na zasadach określonych uchwałą zgromadzenia wspólników. Brak jest zatem tytułu prawnego rodzącego obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym, a tym samym obowiązek odprowadzania składek na te ubezpieczenia.

W świetle powyższego, uwzględniając przedstawiony przez Wnioskodawcą stan faktyczny oraz obowiązujący stan prawny Zakład Ubezpieczeń Społecznych stanowisko zawarte we wniosku złożonym w dniu 6 marca 2015 r. w przedmiocie braku obowiązku ubezpieczeń społecznych z tytułu prowadzenia spraw spółki za wynagrodzeniem, przez wspólnika spółki komandytowej będącego komplementariuszem, którego wysokość i regularność wypłat ustanowiona jest na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników oraz umowy spółki dopuszczającej możliwość uchwalenia wynagrodzenia, a w konsekwencji braku obowiązku odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia - uznał za prawidłowe.

Ponadto Zakład Ubezpieczeń Społecznych wskazał, iż wydanie pisemnej interpretacji dotyczy wyłącznie tych przepisów, z których bezpośrednio wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Natomiast brak jest podstaw prawnych, aby Zakład Ubezpieczeń Społecznych mógł w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dokonać kwalifikacji prawnej przychodu. Powyższe, leży wyłącznie w gestii organów podatkowych. W konsekwencji Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił wydania decyzji interpretacyjnej w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w' przedmiocie potwierdzenia przyjętej przez Wnioskodawcę interpretacji przepisów z zakresu prawa podatkowego tj. potwierdzenia prawidłowości dokonanej kwalifikacji wynagrodzenia komplementariusza jako przychodu z innych źródeł na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych..

POUCZENIE

Decyzja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jego zaistnienia. Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana. Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, odwołanie do właściwego Sądu Okręgowego (...).

Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl