WPI/200000/43/286/2023 - Ustalenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 17 kwietnia 2023 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych WPI/200000/43/286/2023 Ustalenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1009 z późn. zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych (dalej: Zakład) uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku złożonym dnia 20 marca 2023 r. przez (...) (dalej: Przedsiębiorca) w sprawie nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne odszkodowania wypłaconego Członkowi Zarządu w związku z zakazem konkurencji po ustaniu umowy o świadczenie usług zarządzania.

UZASADNIENIE

Wnioskiem złożonym w dniu 20 marca 2023 r. Przedsiębiorca wystąpił do Zakładu o wydanie interpretacji indywidualnej w trybie art. 34 ustawy - Prawo przedsiębiorców.

Opis stanu faktycznego (Przedsiębiorcy):

Przedsiębiorca jest Spółką (...) należącą do Grupy Kapitałowej, w której jest jedynym akcjonariuszem posiadającym całość akcji Spółki.

Skarb Państwa posiada 31,79% akcji, co do której bezpośrednio stosowane są przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Członkowie Zarządu są więc odpowiedzialni m.in. za wprowadzenie jednolitych zasad kształtowania wynagrodzeń w spółkach zależnych. W związku z tym dnia 22 grudnia 2017 r. w siedzibie przy ul. odbyło się

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia, na którym jedyny akcjonariusz. podjął uchwałę nr 4/2017 w sprawie zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółki. Brzmienie wzoru umowy, którą wprowadzono powyższą uchwałą, zostało oparte na przepisach wspomnianej już ustawy, co potwierdza m.in. § 1 ust. 1 przedmiotowej uchwały regulujący, że "z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz zgodnie z postanowieniami podjętej uchwały". Tym samym Spółka reprezentowana przez Radę Nadzorczą zawiera z Członkami Zarządu Przedsiębiorcy umowy o świadczenie usług zarządzania zwane kontraktami menedżerskimi (umowy nienazwane do których stosuje się przepisy k.c. dotyczące zlecenia). W umowie określono m.in. wysokość wynagrodzenia stałego i zmiennego przysługującego Zarządzającemu. Jednocześnie w uchwale nr 4/2017 w sprawie zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółki określono kwestie odszkodowania odpowiadające zasadom określonym w ustawie, które Zarządzający może otrzymać po rozwiązaniu umowy. Dla rozpatrzenia istoty niniejszego wniosku ważny jest wobec tego § 6 uchwały nr 4/2017 Reguluje on, iż w uzasadnionym interesem Spółki przypadku na wniosek Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie może wyrazić zgodę na zawarcie przez Spółkę umowy o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji Członka Zarządu, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres co najmniej trzech miesięcy, z zastrzeżeniem, że wysokość odszkodowania miesięcznego nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia stałego oraz że okres zakazu konkurencji nie może przekroczyć sześciu miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu. Umowa o zakazie konkurencji, jej wzór (który stanowi także załącznik do niniejszego zapytania) stanowi natomiast w § 2, iż z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji po ustaniu funkcji, Zarządzającemu przysługuje odszkodowanie w łącznej wysokości obliczonej jako: 0,5 krotność miesięcznego Wynagrodzenia Stałego x 6, określonego w Umowie zarządzania. Odszkodowanie to, w części przypadającej na dany miesiąc będzie płatne w S miesięcznych ratach, do 10 (dziesiątego) dnia następnego miesiąca. Warunkiem dokonania wypłaty jest pisemne oświadczenie Zarządzającego o przestrzeganiu zakazu konkurencji po ustaniu funkcji składane Prezesowi Zarządu Spółki na piśmie, w terminie do 5 (piątego) dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który odszkodowanie jest należne.

Pytanie Przedsiębiorcy:

Czy odszkodowanie z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji po ustaniu pełnienia funkcji Członka Zarządu podlega wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne?

Przedsiębiorca wskazał, że odszkodowanie o którym mowa powyżej będzie stanowiło przychód w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągany przez zleceniobiorcę z tytułu działalności wykonywanej osobiście.

Do złożonego wniosku Przedsiębiorca dołączył:

1.

Wyciąg z protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z siedzibą w z dnia 22 grudnia 2017 r. zawierający fragmenty treści uchwały nr 4/2017

2.

Obowiązujący w Spółce wzór umowy o zakazie konkurencji po ustaniu pełnienia funkcji.

3.

Potwierdzenie dokonania opłaty za wniosek o wydanie interpretacji

Stanowisko Przedsiębiorcy:

W ocenie Przedsiębiorcy, wartość odszkodowania wypłacanego z tytułu zawartej z Członkiem Zarządu umowy o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania będzie podlegać wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe odszkodowania wypłacone byłym pracownikom po rozwiązaniu stosunku pracy, na podstawie umowy o zakazie konkurencji, o której mowa w art. 101 (2) Kodeksu pracy wyłączone są z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Jednak z uwagi na fakt, iż ustawodawca wyłączył z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wartość jedynie tych odszkodowań wypłaconych po ustaniu stosunku pracy, które zawarte zostały na podstawie umowy o zakazie konkurencji, o której mowa w Kodeksie pracy powołane przepisy nie mogą zostać zastosowane do umów cywilnoprawnych podlegających uregulowaniom Kodeksu cywilnego, w tym do umowy o zarządzanie Spółką. Ustawodawca wprowadził jednak odstępstwo od powyższej zasady w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, regulując w niej w sposób szczególny kwestię odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji w odniesieniu do osób świadczących pracę na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania zawartej w oparciu o przepisy tej ustawy. W art. 8 ust. 1 powyższej ustawy zawarto zapisy dotyczące odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu stosunku będącego podstawą pełnienia funkcji, natomiast w ust. 2 uregulowano, że w sprawach określonych w ust. 1 stosuje się odpowiednio przepisy art. 101 (1) § 1 oraz 101 (2)-101 (4) Kodeksu pracy.

Z powyższych przepisów wynika, że kwestia odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji w odniesieniu do osób świadczących usługi zarządzania w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, została uregulowana w szczególny sposób dla tej grupy osób, tj. poprzez odesłanie do przepisów Kodeksu pracy regulujących zakaz konkurencji. Przedsiębiorca jest Spółką należącą do Grupy Kapitałowej, w której jest

jedynym akcjonariuszem posiadającym całość akcji Spółki. Wobec tego w stosunku do Przedsiębiorcy mają pośrednio zastosowanie przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. W art. 4 ust. 7 ww. ustawy uregulowano, że "dla spółek będących przedsiębiorcami dominującymi, w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), sporządzających skonsolidowane sprawozdania finansowe na podstawie przepisów o rachunkowości, uwzględnienie skali działalności spółki, o której mowa w ust. 2, oraz cele, o których mowa w ust. 6, przyjmuje się dla spółki dominującej i podmiotów od niej zależnych wszystkich szczebli w taki sposób, jakby grupa kapitałowa stanowiła jeden podmiot. W każdym przypadku jako odrębny cel, warunkujący możliwość otrzymania części zmiennej wynagrodzenia, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki, określa się:

* ukształtowanie i stosowanie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych podmiotów zależnych odpowiadających zasadom określonym w ustawie;

* realizację obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym."

Realizując powyższy cel wynikający z ww. ustawy, jak wspomniano już w przedstawionym stanie faktycznym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. podjęło uchwałę

w sprawie zasad wynagradzania Członków Zarządu regulując, iż z członkiem zarządu zawierana jest umowa na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Mając na względzie powyższe, zdaniem Przedsiębiorcy jest on uprawniony do skorzystania z przepisu art. 8 ust. 2 ww. ustawy i wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wartości odszkodowania wypłacanego przez Spółkę z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji po ustaniu pełnienia funkcji Członka Zarządu z tytułu zawartej z Menedżerem umowy o zakazie konkurencji na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania. Jednocześnie, z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wynika, że do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób. Tym samym wyłączenie będzie miało zastosowanie również do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne. Przedsiębiorca wskazuje, że podobne stanowisko znalazło potwierdzenie w interpretacji indywidualnej z dnia, decyzja nr, wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz interpretacji indywidualnej z dnia decyzja nr ZUS Oddział

Analiza stanu faktycznego w świetle stanu prawnego:

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ustalania podstawy wymiaru składek na te ubezpieczenia regulują przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Jednocześnie, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.) do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne zleceniobiorców stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób.

Zgodnie z treścią art. 18 ust. 3 w związku z ust. 1, art. 20 ust. 1, art. 4 pkt 9 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1949) podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe) zleceniobiorców stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm).

Za przychód, zgodnie z art. 4 pkt 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, uznaje się przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, pracy nakładczej, służby, wykonywania mandatu posła lub senatora, wykonywania pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, pobierania zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia integracyjnego i stypendium wypłacanych bezrobotnym oraz stypendium sportowego, a także z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności oraz umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, jak również z tytułu współpracy przy tej działalności lub współpracy przy wykonywaniu umowy oraz przychody z działalności wykonywanej osobiście przez osoby należące do składu rad nadzorczych, niezależnie od sposobu ich powołania.

Jednocześnie, w myśl art. 6 ust. 1 pkt 4 powołanej powyżej ustawy, osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.) stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy. Zgodnie z art. 11 ust. 1 powołanej ustawy zleceniobiorcy mogą podlegać ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie, na swój wniosek. Ponadto, umowa o zarządzanie spółką (kontrakt menedżerski) jest w istocie umową nienazwaną o świadczenie usług, do której z Kodeksem cywilnym zastosowanie mają przepisy dotyczące zlecenia.

Podkreślić należy, iż zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 sierpnia 2010 r., przepisy § 2-4 stosuje się odpowiednio przy ustalaniu podstawy wymiaru składek m.in. osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej, lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Nie każde jednak wyłączenie z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wymienione w § 2-4 tegoż rozporządzenia, przewidziane dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę znajdzie zastosowanie do umów zlecenia lub umów o świadczenie usług (w tym także umów o zarządzanie spółką).

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 4 wyżej cytowanego rozporządzenia, z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wyłączone są odszkodowania wypłacone byłym pracownikom po rozwiązaniu stosunku pracy, na podstawie umowy o zakazie konkurencji, o której mowa w art. 1012 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeksu pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.). Zakaz konkurencji oznacza, iż w zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność. Na podstawie powołanego przepisu w sytuacji, gdy pracodawca i pracownik mający dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogfoby narazić pracodawcę na szkodę, zawierają umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. W umowie określa się także okres obowiązywania zakazu konkurencji oraz wysokość odszkodowania należnego pracownikowi od pracodawcy.

Z uwagi na fakt, iż zakaz konkurencji został uregulowany w Kodeksie pracy (art. 1011-1014) to powołane przepisy nie znajdują zastosowania do umów cywilnoprawnych czy też innych umów o świadczenie usług. Generalnie, przepisy rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe należy interpretować ściśle, bowiem regulacja ta ma charakter wyjątku od zasady ogólnej wyrażonej w art. 18 ust. 1 w związku z ust. 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 4 cytowanego rozporządzenia, nieuwzględnieniu w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe podlega wartość wyłącznie tych odszkodowań wypłaconych po ustaniu stosunku pracy, które zostały zawarte na podstawie umowy o zakazie konkurencji, o której mowa w art. 1012 Kodeksu pracy, natomiast brak jest podstaw do rozciągnięcia zastosowania tego wyłączenia do umów o świadczenie usług (w tym także w odniesieniu do umów o zarządzanie spółką).

Jednakże, z opisu stanu faktycznego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wynika, że Przedsiębiorca podlega ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907 z późn. zm.). Ww. ustawa ma zastosowanie do osób reprezentujących Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, państwowe i komunalne osoby prawne i reguluje kwestie związane z kształtowaniem wynagrodzeń członków organów zarządzających i organów nadzorczych, a także dotyczy wybranych postanowień umów zawieranych z członkami organów zarządzających. Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy z członkiem organu zarządzającego, spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji. Zapisy dotyczące odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu stosunku będącego podstawą pełnienia funkcji zostały zawarte w art. 8 ust. 1 powyższej ustawy. Natomiast, zgodnie z art. 8 ust. 2 powołanej ustawy wynika, że w ww. sprawach przepisy art. 1011-1014 Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio. Powyższe oznacza, że kwestia odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji w odniesieniu do osób świadczących usługi zarządzania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, została uregulowana w szczególny sposób tj. poprzez odesłanie do przepisów Kodeksu pracy regulujących zakaz konkurencji. W konsekwencji, należy przyjąć, że wartość odszkodowania wypłaconego z tytułu zawartej umowy o zakazie konkurencji dla osoby, zatrudnionej na podstawie umowy o świadczenie usług (kontrakt menedżerski), do której zastosowanie mają przepisy ww. ustawy, podlega wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na podstawie § 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r.

Reasumując, w sytuacji opisanej przez Przedsiębiorcę w treści złożonego wniosku, gdy z Członkiem Zarządu Spółki została rozwiązana umowa o świadczenie usług zaczadzania (kontrakt menedżerski), a Przedsiębiorca wypłacił odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji wynikające z umowy o świadczenie usług i Spółka podlega regulacjom ustawy z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne nie powstaje.

W tym miejscu należy dodatkowo wskazać, że przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami mają zastosowanie do podmiotów reprezentujących Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, państwowe osoby prawne, komunalne osoby prawne w zakresie wykonywania praw z akcji przysługujących tym podmiotom. Zatem, wydając niniejszą interpretację Zakład oparł się na informacji zawartej w opisie stanu faktycznego, z której wynika że zasady wynagradzania Członków Zarządu Spółki określone zostały zgodnie z przepisami ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółami.

Stanowisko Zakładu:

Uwzględniając przedstawiony we wniosku złożonym dnia 20 marca 2023 r. opis stanu faktycznego, własne stanowisko Przedsiębiorcy oraz obowiązujące przepisy prawa Zakład uznał za prawidłowe w przedmiocie nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne odszkodowania wypłaconego Członkowi Zarządu w związku z zakazem konkurencji po ustaniu umowy o świadczenie usług zarządzania.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Przedsiębiorcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jego zaistnienia. Wydana decyzja wiąże Zakład wyłącznie w sprawie Przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana. Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla Przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych w związku z art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, odwołanie do Sądu Okręgowego w (...) Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl