WPI/200000/43/269/2015 - Preferencyjna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 18 marca 2015 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych WPI/200000/43/269/2015 Preferencyjna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 121) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku złożonym w dniu 10 marca 2015 r. przez przedsiębiorcę Pana (...) w sprawie prawa do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej od podstawy wymiaru w wysokości zadeklarowanej kwoty nie niższej jednak niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej.

UZASADNIENIE

W dniu 10 marca 2015 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął kompletny wniosek przedsiębiorcy Pana (...) o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

W przedstawionym stanie taktycznym Wnioskodawca wskazał, że w ramach działalności gospodarczej będzie wykonywał te same lub podobne czynności, które wykonuje podczas pracy dla dotychczasowego pracodawcy. Dotychczasowy pracodawca jest jednym ze wspólników nowopowstałej spółki ("Nowa Spółka), Nowa Spółka jest spółka zależną w rozumieniu przepisów kodeks spółek handlowych od dotychczasowego pracodawcy. Cześć organizacyjna zakładu pracy dotychczasowego pracodawcy zostanie przeniesiona do Nowej Spółki na zasadzie art. 23 Kodeksu pracy. Gdyby Wnioskodawca nie rozwiązał stosunku pracy, zostałby przeniesiony do Nowej Spółki razem z tą częścią organizacyjna zakładu pracy.

Wnioskodawca podkreśla, że Nowa Spółka nie powstała w wyniku podziału ani wydzielenia ze spółki dotychczasowego pracodawcy Wnioskodawcy, jak również dotychczasowy pracodawca Wnioskodawcy nie wnosił części swojego przedsiębiorstwa do Nowej Spółki (np. jako aport). Nowa Spółka przejęła jedynie część zadań dotychczasowego pracodawcy Wnioskodawcy,

Wnioskodawca rozważa zawarcie umowy o świadczenie usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na rzecz Nowej Spółki. W związku z powyższym Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy wykonywanie działalności gospodarczej na rzecz Nowej Spółki nie będzie uznane za wykonywanie tej działalności na rzecz byłego pracodawcy i czy Wnioskodawca będzie mógł skorzystać z preferencyjnych stawek ubezpieczenia społecznego, o których mowa w art. 18a ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, przy czym Wnioskodawca spełnia warunek określony w art. 18a ust. 2 pkt 1 ustawy.

W ocenie Wnioskodawcy, świadczenie usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na rzecz Nowej Spółki nie będzie świadczeniem usług na rzecz byłego pracodawcy, co uniemożliwiłoby skorzystanie z preferencyjnych stawek ubezpieczenia społecznego określonych w art. 18a ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie z art. 231 § 1 Kodeksu pracy, w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, staje się on z. mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Czyli z dniem przejścia zakładu pracy, podmiot przejmujący zakład pracy lub jego cześć automatycznie staje się pracodawcą. Do dnia przejścia, jest to podmiot trzeci dla tego pracownika, nawet jeżeli wic on, ze jego zakład pracy przechodzi na ten podmiot.

W związku z powyższym, jeżeli Wnioskodawca rozwiąże stosunek pracy przed dniem przejścia zakładu pracy na Nową Spółkę, Nowa Spółka nie stanie się dla Wnioskodawcy pracodawcą ani byłym pracodawcą, ponieważ nigdy nie stała się żadną stroną stosunku pracy Wnioskodawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie można również traktować Nowej Spółki jako następcy prawnego dotychczasowego pracodawcy Wnioskodawcy. Nowa Spółka nie powstała w wyniku podziału dotychczasowego pracodawcy, ani jej działalność nie opiera się o wydzielenie części przedsiębiorstwa dotychczasowego pracodawcy. Nowa Spółka jest nowym podmiotem na rynku, która buduje swoje przedsiębiorstwo od początku, Dotychczasowy pracodawca Wnioskodawcy jest jedynie wspólnikiem w nowej Spółce, ale Nowa Spółka prowadzi działalność jako osobny podmiot.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, wykonywanie działalności gospodarczej na rzecz Nowej Spółki nie powinno być uznane za wykonywanie działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, ponieważ Nowa Spółka nigdy me była pracodawcą Wnioskodawcy, ani nie stała się następcą prawnym dotychczasowego pracodawcy, a czynności podejmowane przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na rzecz nowej Spółki nie będą czynnościami podejmowanym nu rzecz byłego pracodawcy.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie. Stosownie do ustępu 5 powołanego powyżej artykułu w związku z art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2013 r. udzielenie interpretacji dotyczącej ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

W myśl art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zakład wydaje interpretacje indywidualne, wyłącznie w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne. Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

\V myśl art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolnicza działalność gospodarczą w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota. nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Stosownie do ustępu 2 pkt 1) i 2) tego artykułu, z opłacania składek od podstawy wymiaru w wysokości zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia nie mogą skorzystać osoby, które:

* prowadził lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność, - wykonują działalność gospodarcza na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowy m wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Powyższe oznacza, iż składek na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowano kwoty, nie niższej jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia nie opłacają osoby, które już prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, wykonywały działalność twórczą lub artystyczną, prowadziły działalność gospodarczą w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne bądź z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, które były wspólnikami jednoosobowych spółek z o.o., spółek jawnych, komandytowych lub partnerskich, osoby prowadzące niepubliczna szkołę, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty, a także gdy wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, a zakres wykonywanej działalności jest zbieżny z zakresem obowiązków wykonywanych w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Pod pojęciem "byłego pracodawcy", o którym mowa w art. 18a ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych należy rozumieć każdego pracodawcę, na rzecz którego praca była wykonywana dotychczas tj. przed dniem rozpoczęcia prowadzenia działalności, w tym pracodawcę, z. którym prowadzący działalność nie rozwiązał umowy o pracę. Zakres wykonywanych czynności na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy na rzecz którego wykonywana jest działalność nie może pokrywać się z zakresem czynności wykonywanych w ramach stosunku pracy, natomiast przez zwrot "czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności" należy rozumieć czynności powierzone przez pracodawcę i wykonywane przez pracownika w rantach stosunku pracy.

Przedstawiając opis zdarzenia przyszłego Wnioskodawca wskazał, ze w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, będzie wykonywał te same lub podobne czynności, które wykonuje podczas pracy dla dotychczasowego pracodawcy. Jednocześnie Wnioskodawca wskazał, że spełnia warunek określony w art. 18a ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

W związku z powyższym, należy przyjąć, iż pomimo tożsamości usług wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z. zakresem obowiązków świadczonych w ramach stosunku pracy, możliwym będzie zastosowanie w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie nie niższej, niż 30% minimalnego wynagrodzenia, albowiem świadczenie usług na rzecz nowopowstałej spółki, zależnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych od dotychczasowego pracodawcy Wnioskodawcy, nie jest tożsame ze świadczeniem usług na rzecz byłego pracodawcy w rozumieniu art. 18a ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Reasumując, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym. Wnioskodawca rozpoczynając prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej ma prawo do deklarowania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zgodnie z powołanym powyżej art. 18a ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, dlatego też Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał stanowisko przedsiębiorcy za prawidłowe

Pouczenie

Decyzja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania decyzji, Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana.

Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r., o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany łub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z. art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, odwołanie do Sądu Okręgowego (...).

Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydala decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl