Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 6 marca 2014 r.
Podleganie ubezpieczeniom społecznym.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
WPI/200000/43/190/2014

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1442.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku złożonym w dniu 17 lutego 2014 r. przez przedsiębiorcę (...) o wydanie pisemnej interpretacji w przedmiocie braku obowiązku odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia wypłaconego r. tytułu pełnienia na podstawie powołania funkcji Prezesa Zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

UZASADNIENIE

W dniu 17 lutego 2014 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek przedsiębiorcy (...) wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, uzupełniony pismem złożonym w dniu 3 marca 2014 r.

Wnioskodawca wskazał, iż Zgromadzenie wspólników spółki (...) zamierza podjąć uchwałę w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu. Wynagrodzenie ma przysługiwać z tytułu zarządzania spółką w danym miesiącu kalendarzowym. Wynagrodzenie przyznane będzie jedynie w sytuacji podjęcia działań na rzecz spółki, a jego wysokość uzależniona będzie od zakresu działań.

Wnioskodawca wskazuje, że pomiędzy Spółką a Prezesem Zarządu nie istnieje stosunek pracy, w związku z czym nie zawarto umowy o pracę. Działania podejmowane na rzecz spółki podejmowane są samodzielnie przez Prezesa Zarządu, w miejscu i czasie wyznaczonym przez Prezesa Zarządu.

Wnioskodawca informuje, że Prezes Zarządu nie podlega niczyjemu kierownictwu. Podejmowane czynności nie będą powtarzalne.

Wnioskodawca przedstawił własne stanowisko w sprawie.

Wnioskodawca podnosi, że ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych wskazuje jakie osoby podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym (art. 6-6b). W art. 8 ustawy wyjaśniono w sposób szczegółowy pojęcia użyte w art. 6-6b.

Zdaniem Wnioskodawcy osoba otrzymująca wynagrodzenie z tytułu zarządzania spółką nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym..., albowiem nie mieści się w zakresie wskazanym w art. 6-6b ustawy. W szczególności Prezes zarządu nie jest zatrudniony w spółce, ani nie jest osobą prowadzącą pozarolniczą działalność wspólnikiem (wspólnikiem jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - do spółki ma przystąpić kolejny wspólnik).

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Przepis art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, że przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie. Zgodnie z art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2013 r. Zakład wydaje pisemne interpretacje, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.), w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek. Ponadto stosownie do ust. 5 cytowanego przepisu w zw. z art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, udzielenie interpretacji dotyczącej podlegania ubezpieczeniom społecznym następuje w drodze decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką handlową o kapitałowym charakterze, mającą osobowość prawną, działającą w oparciu ó kapitał zakładowy podzielony na udziały, ponoszącą odpowiedzialność całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki.

Zdolność do czynności prawnych spółki z o.o. realizuje zarząd spółki. Jego kompetencje określone są generalnie jako prowadzenie spraw i reprezentacja.

W myśl art. 201 § 4 powołanej powyżej ustawy - Kodeks spółek handlowych - członek zarządu powoływany i odwoływany jest uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Powołanie na stanowisko prezesa (członka) nic stanowi samoistnego tytułu rodzącego obowiązek ubezpieczeń społecznych. Członek zarządu może pełnić tę funkcję bez umowy, wyłącznie na mocy samego aktu powołania go w skład organu. Powołanie jest zatem ogólnym terminem obejmującym każdą formę prowadzącą do nawiązania stosunku organizacyjnego. Następstwem nawiązanego stosunku organizacyjnego może być nawiązanie stosunku obligacyjnego np.: umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna. Jednakże to od woli spółki zależy czy to stosunek organizacyjny będzie wyłączną podstawą wykonywania obowiązków członka zarządu.

Katalog osób podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym określono w art. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Dla rozstrzygnięcia obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym konieczne jest ustalenie czy dana osoba posiada jeden z tytułów ubezpieczenia określonych tym przepisem. Powołany przepis nic zalicza do ubezpieczonych osoby pełniącej funkcję członka zarządu (prezesa, członka zarządu) pod warunkiem, że funkcja ta nie jest wykonywana w ramach stosunku prawnego określonego w tym przepisie (np. umowa o pracę lub umowy zlecenia.

W opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym mamy sytuację, w której Prezes Zarządu będzie pełnił funkcję na podstawie powołania uchwałą zgromadzenia wspólników. W takim stanie rzeczy wynagrodzenie osiągane z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu na podstawie powołania nie sianowi podstawy wymiaru składek ubezpieczenia społeczne.

Zatem, stanowisko przedstawione przez Przedsiębiorcę we wniosku złożonym w dniu 17.02.2014 r., uzupełniony pismem złożonym w dniu 3 marca 2014 r., w sprawie braku obowiązku odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia wypłaconego z tytułu pełnienia na podstawie powołania funkcji Prezesa Zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością należy uznać za prawidłowe.

Jednocześnie należy nadmienić, iż w trybie wydawania decyzji z wniosku o wydanie pisemnej interpretacji Zakład nie prowadzi postępowania wyjaśniającego ani postępowania dowodowego, opierając się jedynie na treści wniosku. W konsekwencji Zakład Ubezpieczeń Społecznych związany jest dokonaną interpretacją wyłącznie, gdy rzeczywisty stan faktyczny odpowiada w pełni stanowi faktycznemu opisanemu we wniosku.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu jej wydania.

Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana.

Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie .działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, odwołanie do Sądu Okręgowego we (...).

Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS. która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl