Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 5 marca 2020 r.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
WPI/200000/43/181/2020

Na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 5 ustawy z 6 marca 201811 - Prawo przedsiębiorców (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 266) Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku złożonym 3 marca 2020 r. przez Przedsiębiorcę (...) w sprawie nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pracowników korzyści materialnej w postaci Pakietów Medycznych w ramach "grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie opieka medyczna S" w części finansowanej przez pracodawcę.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z 3 marca 2020 r. (zwana dalej: "Przedsiębiorcą") reprezentowana przez Radcę prawnego wystąpiła do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (zwany dalej: "Zakładem") o wydanie interpretacji indywidualnej w trybie art. 34 ustawy - Prawo przedsiębiorców.

Przedsiębiorca wskazał, iż prowadzi działalność gospodarczą związaną z oprogramowaniem. Przedsiębiorca zatrudnia 20 pracowników. U Przedsiębiorcy obowiązuje regulamin wynagradzania. Przedsiębiorca zamierza zawrzeć z instytucją finansową umowę "grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie opieka medyczna S11 (dalej jako: "Ubezpieczenie grupowe") dla swoich pracowników. Przedsiębiorca zamierza przyznać pracownikom uprawnienie do podlegania grupowemu ubezpieczeniu na życie i zdrowie, tzw. pakiety medyczne, po cenach niższych niż detaliczne. Pracownik, który przystąpi do ww. Ubezpieczenia grupowego będzie uprawniony do korzystania z usług medycznych objętych tym ubezpieczeniem. W ramach Ubezpieczenia grupowego pracownik będzie, mógł korzystać z następujących pakietów;

1.

pakiet indywidualny,

2.

pakiet partnerski oraz

3.

pakiet rodzinny (dalej jako "Pakiety Medyczne", a każdy z pakietów jako "Pakiet Medyczny").

Wybór Pakietów Medycznych będzie następował poprzez wypełnienie przez pracownika deklaracji przystąpienia do Ubezpieczenia grupowego, w której pracownik zaznaczy typ wybranego przez siebie Pakietu Medycznego. W przypadku wyboru pakietu partnerskiego lub pakietu rodzinnego, z dodatkowej opieki medycznej objętej tymi pakietami, poza pracownikami, będą korzystać także partnerzy i członkowie rodzin pracowników. Miesięczna składka poszczególnych Pakietów Medycznych jest zróżnicowana w zależności od rodzaju pakietu. Pracownik korzystający z pakietu indywidualnego będzie zobowiązany pokrywać część kosztów tego pakietu w wysokości: (...) zł netto, pozostała część ceny pakietu indywidualnego w wysokości (...) zł netto będzie pokrywana przez pracodawcę. Pracownik korzystający z pakietu partnerskiego (pakietem tym objęty będzie także partner pracownika) będzie zobligowany pokryć część kosztów tego pakietu w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy kosztem pakietu partnerskiego a kwotą stanowiącą część ceny pakietu indywidualnego pokrywaną przez pracodawcę (kwota (...) zł netto). Natomiast, pracownik korzystający z pakietu rodzinnego (pakietem tym objęci będą również członkowie rodziny pracownika) będzie mieć obowiązek pokryć część kosztów tego pakietu w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy kosztem pakietu rodzinnego a kwotą stanowiącą część ceny pakietu indywidualnego pokrywaną przez pracodawcę (kwota. zł netto). Wszyscy pracownicy będą uprawnieni do korzystania z Pakietów Medycznych na takich samych zasadach. W każdym przypadku pracodawca będzie partycypować w kosztach danego Pakietu Medycznego i pokryje część ceny danego pakietu w wymiarze (....) zł netto.

Pozostała kwota, tj. różnica pomiędzy kosztem (ceną) danego Pakietu Medycznego a częścią finansowaną przez pracodawcę, będzie pokrywana przez pracownika. Pakiety Medyczne, o których mowa, zostaną zakupione u podmiotu trzeciego (dostawcy Ubezpieczenia grupowego) z wyraźnym przeznaczeniem udostępniania ich pracownikom Przedsiębiorcy.

Wartość świadczenia w postaci Pakietu Medycznego w części finansowanej przez Przedsiębiorcę będzie stanowić przychód pracownika z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ustawy z dnia 26 lipca 199111 o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. 11, poz. 300 z późn. zm.).

Ponadto, Przedsiębiorca określi zasady przystępowania pracowników do Ubezpieczenia grupowego i korzystania z niego w formie Pakietów Medycznych oraz ich udziału w koszcie Pakietów Medycznych w regulaminie wynagradzania obowiązującym w Spółce. W odniesieniu do Pakietów Medycznych regulamin wynagradzania będzie regulował m.in. rodzaje pakietów medycznych, z których pracownicy mogą skorzystać oraz wskazywać będzie, że pracownik będzie mógł z nich korzystać po cenie niższej niż detaliczna. W regulaminie wynagradzania znajdą się postanowienia (dalej jako "Regulacja"), zgodnie z którymi:

1.

"Pracownicy uprawnieni do nabycia pakietów medycznych w ramach grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie po cenie niższej niż cena detaliczna. Pracownik będzie mógł wybrać pakiet medyczny obejmujący tylko samego Pracownika lub pakiet, z którego korzystać będą mogli również partnerzy lub członkowie rodzin Pracownika. W każdym przypadku Pracownik będzie ponosił częściową odpłatność za wybrany pakiet medyczny, a pozostała część kosztów (ceny) danego pakietu medycznego będzie finansowana przez Pracodawcę.

2.

Szczegółowe rodzaje pakietów medycznych w ramach grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie, zakres usług objętych danymi pakietami, zasady korzystania z pakietów medycznych wraz z kosztami poszczególnych pakietów oraz wskazaniem wysokości części ceny pakietu medycznego pokrywanej przez Pracodawcę zostaną przekazane Pracownikom w sposób przyjęty u Pracodawcy.

3.

Pracownicy informowani, w sposób przyjęty u Pracodawcy, o ewentualnych zmianach zasad korzystania i kosztów pakietów medycznych niezwłocznie po otrzymaniu przez Pracodawcę informacji o ich wprowadzeniu.

4.

Kwota stanowiąca część ceny pakietu medycznego finansowana przez Pracownika jest potrącana z miesięcznego wynagrodzenia Pracownika, na podstawie pisemnej zgody, począwszy od pierwszego miesiąca nabycia przez Pracownika danego pakietu medycznego". Regulamin wynagradzania będzie zapewniać równy dostęp do korzystania z Pakietów Medycznych wszystkim pracownikom Spółki, na takich samych zasadach.

Mając na względzie powyższe, Przedsiębiorca powziął wątpliwość czy w opisanym stanie faktycznym, w przypadku uwzględnienia Regulacji w regulaminie wynagradzania, wartość różnicy pomiędzy wartością (cena) wybranego Pakietu Medycznego, z którego pracownik będzie korzystał, a ponoszoną przez niego odpłatnością będzie stanowiła podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe), ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy. Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych?

Zdaniem Przedsiębiorcy, w opisanym stanie faktycznym, w przypadku uwzględnienia Regulacji w regulaminie wynagradzania, wartość różnicy pomiędzy wartością (ceną) wybranego Pakietu Medycznego, z którego pracownik będzie korzystał, a ponoszoną przez niego odpłatnością nie będzie stanowiła podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1949, dalej jako "Rozporządzenie składkowe"). Jednocześnie, mając na względzie fakt, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jest zależna od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, wartość różnicy pomiędzy wartością (ceną) wybranego Pakietu Medycznego, z którego pracownik będzie korzystał a ponoszoną przez niego odpłatnością, nie będzie stanowiła podstawy wymiaru składek na te ww. daniny publicznoprawne. Zgodnie bowiem z art. 104 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, art. 5 ust. 2 ustawy o Funduszu Solidarnościowym oraz art. 29 ust. 1 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, podstawę wymiaru składek odpowiednio na Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W świetle § 2 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia składkowego, nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji. Zgodnie z ww. przepisem, aby określona korzyść nie stanowiła podstawy wymiaru składek musi spełniać łącznie trzy przesłanki: po pierwsze, korzyść ta powinna mieć charakter materialny; po drugie, powinna ona wynikać z układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub z przepisów o wynagradzaniu; po trzecie, korzyść powinna polegać na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne określonych artykułów, przedmiotów lub usług, ewentualnie na korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji.

W opinii Przedsiębiorcy, w stanie faktycznym zaprezentowanym powyżej, wszystkie ww. przesłanki zostaną spełnione: korzyść pracownika w postaci nabycia Pakietu Medycznego będzie niewątpliwie korzyścią materialną; korzyść ta będzie wynikać z regulaminu wynagradzania obowiązującego u Przedsiębiorcy; przedmiotowa korzyść będzie polegała na uprawnieniu do zakupu określonych usług po cenach niższych niż detaliczne, bowiem pracownik będzie korzystał z wybranego Pakietu Medycznego za częściową odpłatnością. Poszczególne Pakiety Medyczne w ramach Ubezpieczenia grupowego reprezentują określoną wartość majątkową. Pracownicy Przedsiębiorcy będą oszczędzać część kwoty, którą musieliby wydać w przypadku nabycia takiego pakietu we własnym zakresie. Pracownicy, zgodnie z zasadami przyjętymi u Przedsiębiorcy, będą bowiem pokrywać wyłącznie różnicę pomiędzy wartością danego Pakietu Medycznego a kwotą (...) zł netto pokrywaną przez pracodawcę. W tym sensie, możliwość nabycia przez pracowników Pakietów Medycznych na zasadach opisanych w regulaminie wynagradzania będzie miała dla nich charakter korzyści materialnych. Korzyść pracownika będzie wynikać z regulaminu wynagradzania, jak tego wymaga § 2 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia składkowego. W regulaminie wynagradzania bowiem wskazane zostanie, że pracownikom przysługuje prawo do nabycia Pakietów Medycznych po cenie niższej niż cena detaliczna.

W ocenie Przedsiębiorcy, przyznanie pracownikom korzyści materialnych w postaci prawa do nabycia Pakietu Medycznego w ramach Ubezpieczenia grupowego, określonego w regulaminie wynagradzania, po cenie niższej niż oferowana innym odbiorcom na rynku, wyczerpuje znamiona uprawnienia do zakupu po cenach niższych niż detaliczne. Pracownicy będą bowiem finansować Pakiety Medyczne jedynie w części, a zatem "cena" ich nabycia przez pracowników będzie niższa niż ich "cena" detaliczna. Chcąc bowiem nabyć podobny produkt bezpośrednio na rynku, pracownicy zmuszeni byliby zapłacić cenę wyższą niż odpłatność ponoszona z tego tytułu w ramach uprawnienia oferowanego przez Przedsiębiorcę. Jednocześnie wskazać należy, że spełniony będzie warunek częściowej partycypacji pracowników w koszcie Pakietów Medycznych poprzez zobowiązanie pracowników do zapłaty części kosztów tych pakietów. Częściowa odpłatności polega w tym przypadku na pokrywaniu przez pracownika ceny Pakietów Medycznych. Tym samym, pracownik uzyska efekt, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia składkowego, polegający na zakupie usługi / świadczenia po cenie niższej niż cena detaliczna (cena rynkowa).

Mając na względzie powyższe, z uwagi na fakt, że korzyści, o których mowa w niniejszym wniosku będą uzyskiwane przez pracowników w ramach stosunku pracy, będą wynikać z regulaminu wynagradzania, a pracownicy będą ponosić za nie częściową odpłatność, należy uznać, że finansowana przez Przedsiębiorcę część składki na wybrany przez pracownika Pakiet Medyczny, nie będzie na mocy § 2 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia składkowego rodzić obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu stosunku pracy. Jednocześnie, z uwagi na wynikającą z art. 81 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zależność łączącą wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne, wskazana kwota nie będzie również stanowić podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne pracowników. Ponadto, ze względu na wynikającą odpowiednio z art. 104 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, art. 5 ust. 2 ustawy o Funduszu Solidarnościowym oraz art. 29 ust. 1 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy zależność łączącą wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z podstawą wymiaru składek Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, wskazana kwota nie będzie również stanowić podstawy wymiaru składki na ww. daniny.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy Zakład zważył, co następuje:

Zagadnienia dotyczące ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasady opłacania tych składek regulują przepisy ustawy z dnia 13 października I998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Natomiast, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1377 z późn. zm.) do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób. Na podstawie art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r., o promocji zatrudnienia (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 z późn. zm.) obowiązkowe składki na Fundusz Pracy, ustalone od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca, co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę opłacają pracodawcy. Jednocześnie, z art. 4 ust. 1 ustawy z 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2192 z późn. zm.) wynika, iż do obowiązkowych składek na Fundusz stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące obowiązkowych składek na Fundusz Pracy. Ponadto, z art. 29 ust. 1 ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 7) składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ustala się od wypłat stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z 13 października I998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie z treścią art. 18 ust. 1 i 2, art. 20 ust. 1 w zw. z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1949), podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe) stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 z późn. zm.) z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z wyłączeniem:

1.

przychodów wymienionych w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

2.

wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych. Za przychody ze stosunku pracy uważa się: wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Ponadto, podkreślić należy, że w myśl art. 83d ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, Zakład wydaje interpretacje indywidualne, wyłącznie w ściśle określonym katalogu spraw. Kwestia kwalifikacji określonego świadczenia jako przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wskazania źródła takiego przychodu, nie mieści się w ustawowo wskazanym zakresie, gdyż sprawy te w myśl przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.) należą do wyłącznej kompetencji organów podatkowych. W konsekwencji, w niniejszej decyzji Zakład dokonał interpretacji przepisów sfery ubezpieczeń społecznych, opierając się na wskazaniu Przedsiębiorcy, że finansowana przez pracodawcę korzyść materialna w postaci Pakietów Medycznych w ramach "grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie opieka medyczna S" stanowi dla pracowników przychód ze stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Katalog przychodów niestanowiących podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe został zawarty w § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia. Zgodnie z pkt 26 cytowanego przepisu, podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie stanowią korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji.

Konstrukcja § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia wskazuje, iż aby móc zastosować zawarte w nim wyłączenie, możliwość zakupu przez pracownika danego artykułu czy usługi po cenach niższych niż detaliczne musi wynikać z aktów należących do katalogu źródeł prawa pracy, o których mowa z ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) wskazującego na układy zbiorowe pracy, inne porozumienia zbiorowe, a także regulaminy i statuty, określające prawa i obowiązki stron stosunku pracy.

Z opisu zdarzenia przyszłego złożonego wniosku wynika, iż Przedsiębiorca zamierza dokonać zmian w Regulaminie wynagradzania, na podstawie których udostępni pracownikom po cenie niższej niż detaliczna świadczenie w postaci Pakietów Medycznych w ramach "grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie opieka medyczna S" i będzie je współfinansował. Ponadto, ww. świadczenie w części finansowanej przez Przedsiębiorcę stanowi dla pracowników przychód ze stosunku pracy.

W konsekwencji, jeżeli świadczenie uzyskiwane przez pracownika w ramach stosunku pracy stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a pracownicy ponoszą częściową odpłatność i stosowny zapis o takim uprawnieniu znajduje się w przepisach wewnątrzzakładowych należących do katalogu źródeł prawa pracy, wówczas wyłączeniu podlega wartość różnicy pomiędzy ceną nabycia ww. świadczenia, a ponoszoną przez pracownika odpłatnością. Powyższe oznacza, że świadczenie w postaci Pakietów Medycznych w ramach "grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie opieka medyczna S" podlega wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników na podstawie § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18.12.1998 r. Zatem, również obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za pracowników - po stronie Przedsiębiorcy nie powstanie.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko przedstawione przez Przedsiębiorcę uznać należy za prawidłowe.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Przedsiębiorcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania decyzji.

Wydana decyzja wiąże Zakład wyłącznie w sprawie Przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana. Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla Przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych w związku z art. 34 ust. 5 ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, odwołanie do Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w (...). Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl