WPI/200000/43/153/2015 - Składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy zlecenia wykonywanej przez osobę w wieku 23 lat, uczęszczającej do szkoły policealnej dla dorosłych, o uprawnieniach szkoły publicznej.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 4 marca 2015 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych WPI/200000/43/153/2015 Składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy zlecenia wykonywanej przez osobę w wieku 23 lat, uczęszczającej do szkoły policealnej dla dorosłych, o uprawnieniach szkoły publicznej.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 121) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznaje za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy (...) przedstawione we wniosku złożonym w dniu 6 lutego 2015 r. w przedmiocie braku obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy zlecenia wykonywanej przez osobę w wieku 23 lat, uczęszczającej do szkoły policealnej dla dorosłych, o uprawnieniach szkoły publicznej.

UZASADNIENIE

W dniu 6 lutego 2015 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek przedsiębiorcy (...) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w przedmiocie ustalenia obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne. W dniu 3 marca 2015 r. wnioskodawca uzupełnił braki formalne wniosku o pisemną interpretacji.

Wnioskodawca we wniosku z dnia 26 stycznia 2015 r. przedstawił stan faktyczny.

Wnioskodawca poinformował, że prowadzi działalność w zakresie usług weterynaryjnych. Do recepcji wnioskodawca zatrudnił na podstawie umowy zlecenia osobę w wieku 23 lat. Osoba ta, jak wskazał wnioskodawca, uczęszcza do szkoły policealnej dla dorosłych, która posiada uprawnienia szkoły publicznej i realizuje program MEN. We wskazanej szkole zleceniobiorca podjął naukę w 2014 r. Czas trwania nauki to 2 lata (4 semestry). Zleceniobiorca posiada legitymację, która uprawnia go do korzystania z ulg przewidzianych odrębnymi ustawami.

Wnioskodawca przedstawił własne stanowisko w sprawie:

Wnioskodawca powołał art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych zgodnie z którym osoby wykonujące pracę na podstawie zawartej umowy zlecenia podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym, rentowemu oraz wypadkowemu na swój wniosek. Mogą podlegać także ubezpieczeniu chorobowemu. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 4 ww. ustawy osoby takie jeżeli nie ukończyły 26 lat równocześnie są uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych lub studentami nie podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu. Ponadto wnioskodawca przytoczył art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej zgodnie z którym osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu jeżeli spełnią warunki do objęcia ubezpieczeniem społecznym.

Mając powyższe na uwadze wnioskodawca stwierdził, że osoba z którą zawarł umówię zlecenie nie podlega z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym, a co za tym idzie także ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie.

Ponadto zgodnie z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 10 powołanej powyżej ustawy, wyłącznie w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek, natomiast Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie wydaje interpretacji indywidualnych w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym reguluje ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 121).

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 powołanej ustawy obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają z zastrzeżeniem art. 8 i 9 ustawy, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwanymi "zleceniobiorcami" oraz osobami z nimi współpracującymi z zastrzeżeniem iż osoby wymienione wyżej nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli są uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych lub studentami, do ukończenia 26 lat.

W myśl art. 12 ust. 1 ustawy obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu podlegają osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Ponadto art. 11 ust. 2 ustawy wskazuje, że dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu podlegają na swój wniosek zleceniobiorcy, którzy są objęci obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi.

Zgodnie z art. 2 pkt 2 lit. c) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) system oświaty obejmuje: szkoły ponadgimnazjalne, w tym: specjalne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi i sportowymi, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze i leśne (...) W myśl art. 3 pkt 15 ustawy o systemie oświaty ilekroć w przepisach ustawy jest mowa o szkole dla dorosłych - należy przez to rozumieć szkoły, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 lit. b i d, w których stosuje się odrębną organizację kształcenia i do których są przyjmowane osoby mające 18 lat, a także kończące 18 lat w roku kalendarzowym, w którym są przyjmowane do szkoły; (...)

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1, 2, 3 lit. d) ustawy szkoły publiczne i niepubliczne dzielą się na następujące typy 1) sześcioletnią szkołę podstawową (...), 2) trzyletnie gimnazjum (...), 3) szkoły ponadgimnazjalne: (...) d) w tym szkołę policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, umożliwiającą uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, (...)

Z przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że przedsiębiorca zatrudnił na podstawie umowy zlecenia osobę w wieku 23 lat, która uczęszcza do szkoły policealnej dla dorosłych o uprawnieniach szkoły publicznej, realizującą program MEN, w której cykl nauczania trwa 2 lata.

Oddział wyjaśnia, że zleceniobiorcy będący uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych lub studentami do ukończenia 26 lat nie podlegają ubezpieczeniom społecznym. W sytuacji opisanej we wniosku zleceniobiorca uczęszcza do szkoły policealnej dla dorosłych, która jak wskazał wnioskodawca posiada uprawnienia szkoły publicznej. W myśl przytoczonych przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wskazana przez wnioskodawcę szkoła zawiera się w systemie oświaty i jest typem szkoły ponad gimnazjalnej tj. szkołą policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku (art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. d powołanej ustawy).

Podsumowując w opisanym przez wnioskodawcę przypadku umowa zlecenia nie stanowi tytułu do ubezpieczeń społecznych, a tym samym brak będzie obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne od wskazanej umowy zlecenia.

Równocześnie Oddział wskazuje, biorąc pod uwagę treść przywołanego wyżej przepisu art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie wydaje interpretacji indywidualnych w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu, gdyż ustawodawca nie przyznał mu kompetencji w tym zakresie, w związku z czym w oparciu o art. 66 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, iż w przedmiotowej sprawie wnioskodawca jest uprawniony do wniesienia podania do właściwego terytorialnie Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Takie podanie złożone zgodnie z niniejszym zawiadomieniem, w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia uważa się za złożone w dniu wniesienia pierwszego podania.

Biorąc pod uwagę treść obowiązujących przepisów prawnych oraz stan faktyczny wniosku złożonego w dniu 6 lutego 2015 r., Oddział uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe w przedmiocie braku obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy zlecenia wykonywanej przez ucznia szkoły policealnej dla dorosłych w wieku 23 lat.

Mając na uwadze powyższe Oddział stwierdził jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania decyzji.

Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana. Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia. Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, odwołanie do Sądu Okręgowego w (...). Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl