WPI/200000/43/152/2023 - Preferencyjna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 9 marca 2023 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych WPI/200000/43/152/2023 Preferencyjna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

Na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 5 ustawy z 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1009 z późn. zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych w związku z wnioskiem złożonym 13 lutego 2023 r., przez przedsiębiorcę: (...) uznaje za nieprawidłowe stanowisko w przedmiocie możliwości ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z uwagi na upływ 24 miesięcznego terminu korzystania z ww. ulgi.

UZASADNIENIE

Wnioskiem złożonym 13 lutego 2023 r., (...) (zwany dalej "Przedsiębiorcą") wystąpił do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (zwanego dalej "Zakładem") o wydanie indywidualnej interpretacji w trybie art. 34 ustawy - Prawo przedsiębiorców. Powyższy wniosek został uzupełniony w dniu 2 marca 2023 r. poprzez wniesienie opłaty.

Opis stanu faktycznego:

Zgodnie z art. 83d z dnia 13 października 1988 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) Przedsiębiorca prosi o interpretację jego zgłoszenia do ZUS.

Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych od dnia grudnia 2020 r. i opłaca składki na ubezpieczenie do KRUS, nie zatrudnia pracowników.

Od dnia stycznia 2023 r. Przedsiębiorca chce się zgłosić do ZUS.

W przedstawionym wyżej stanie faktycznym, Przedsiębiorca uważa, że powinien zgłosić się do ZUS jako osoba prowadząca działalność z kodem 05 70 00 (preferencyjne składki ZUS). Przedsiębiorca uważa, iż nie może skorzystać z ulgi na start (05 40 00) przez 6m-cy, gdyż rozpoczął działalność grudnia 2020 r., to za późno. Przedsiębiorca uważa, że doliczając ulgę na strat, która jest dobrowolna) od momentu rozpoczęcia działalności ma możliwość jeszcze skorzystania z tej ulgi preferencyjnej (05 70 00).

Stanowisko Przedsiębiorcy:

Wg wskazanych przez Przedsiębiorcę Informacji, uważa on, że od stycznia 2023 r. do 05.2023 r. Przedsiębiorca może skorzystać z preferencyjnej składki ZUS jako osoba prowadząca działalność z kodem 05 70 00.

W petitum wniosku o indywidualną interpretację Przedsiębiorca wnosi o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym.

W dniu lutego 2023 r. Zakład wezwał Przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji poprzez wniesienie opłaty 40 zł za opisany we wniosku stan faktyczny. Przedsiębiorca uzupełnił powyższy brak formalny uiszczając w dniu (...) 03.2023 r. wpłatę 40 zł na konto Zakładu.

Analiza stanu faktycznego w świetle stanu prawnego:

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, ustalania prawidłowej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz opłacania składek na te ubezpieczenia regulują przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 i art. 12 ust. 1 ww. ustawy, osoby prowadzące pozarolniczą działalność podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu. Dyspozycja art. 13 pkt 4 ustawy wskazuje, iż osoby prowadzące pozarolniczą działalność podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności z wyjątkiem okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie art. 36aa ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców. Natomiast, zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, osoby prowadzące pozarolniczą działalność podlegają dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu na swój wniosek.

W myśl art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - cyt. powyżej - podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Stosownie do ustępu 2 pkt 1 i 2) tego artykułu, z prawa do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej kwoty nie niższej jednak niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę nie mogą skorzystać osoby, które:

- prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność

- wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Należy zaznaczyć, że prawo do płacenia składek od podstawy wymiaru w wysokości nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia przysługuje jedynie w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej lub objęcia ubezpieczeniami po okresie korzystania z tzw. ulgi na start.

Bowiem w myśl art. 18aa ust. 1, 2, 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych: Przedsiębiorca będący osobą fizyczną może zrezygnować z uprawnienia, o którym mowa w art. 18 ust. 1 (ulga na start) ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, przez zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych na zasadach określonych w art. 18a ust. 1 i art. 36. W takim przypadku okres 24 miesięcy kalendarzowych liczy się od dnia objęcia ubezpieczeniami, a przepis art. 13 pkt 4 stosuje się. W przypadku wskazanym w ust. 1 objęcie ubezpieczeniami następuje od dnia wskazanego we wniosku o objęcie tymi ubezpieczeniami, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został zgłoszony. Przepis art. 18a ust. 1 stosuje się również do przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, którzy kontynuują działalność gospodarczą po upływie okresu, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców. W takim przypadku okres 24 miesięcy kalendarzowych liczy się od dnia objęcia ubezpieczeniami na zasadach określonych w art. 18a ust. 1 i art. 36.

Z przedstawionego przez Przedsiębiorcę stanu faktycznego wynika, że od (...) 12.2022 r. prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i jednocześnie opłaca składki do KRUS. Od 1 stycznia 2023 r. Przedsiębiorca chce zgłosić się do ZUS i opłacać składki na ubezpieczenie społeczne od preferencyjnej podstawy w oparciu o art. 18a ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Przedsiębiorca uważa, iż nie może już skorzystać z "ulgi na start" bowiem upłynął termin do zgłoszenia się i korzystania z ww. ulgi. W ocenie Przedsiębiorcy wliczając termin do korzystania z "ulgi na start" ma obecnie możliwość do skorzystania do dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 maja 2023 r. z ustalenia podstawy wymiaru preferencyjnej kwocie w oparciu o art. 18a ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zakład nie podziela stanowiska Przedsiębiorcy w sprawie prawa do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w zadeklarowanej kwocie nie niższej jednak niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę, bowiem błędnym jest wliczanie przez Przedsiębiorcę okresu "ulgi na start" do okresu, od którego zaczyna biec termin pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych korzystania z ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w preferencyjnej kwocie na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy o sus. Termin powyższy rozpoczyna swój bieg z dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej przez Przedsiębiorcę, bowiem Przedsiębiorca nie ma prawa do wliczania okresu 6 miesięcy korzystania z tzw. ulgi na start, gdyż do powyższej ulgi się nie zgłosił w terminie. A w sytuacji przedstawionej przez Przedsiębiorcę liczenie terminu pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia upływu 6 miesięcy obowiązywania tzw. "ulgi na start" nie dałoby Przedsiębiorcy prawa do korzystania z ulgi na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy o sus, bowiem przekroczył i tak termin 24 miesięcy korzystania z ulgi mając na uwadze dzień wpisu działalności gospodarczej do CEiDG.

Jak wskazano powyżej termin pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych liczy się od pierwszego dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, w wypadku gdy rozpoczyna się ona pierwszego dnia miesiąca. W przypadku, gdy rozpoczęcie wykonywania działalności następuje w ciągu miesiącu, bieg terminu 24 miesięcznego liczymy od pierwszego dnia następnego miesiąca kalendarzowego. W związku z tym w sytuacji Przedsiębiorcy termin do skorzystania z ulgi na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy o sus upłynął. Stanowisko Zakładu:

Mając powyższe na uwadze, przedstawiony we wniosku z 13 lutego 2023 r. przez Przedsiębiorcę opis stanu faktycznego, własne stanowisko oraz obowiązujące przepisy Zakład uznał stanowisko za nieprawidłowe w przedmiocie możliwości ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne na podstawie art, 18a z uwagi na upływ terminu pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Przedsiębiorcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu jego zaistnienia.

Wydana decyzja wiąże Zakład wyłącznie w sprawie Przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana. Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla Przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 34 ust. 5 ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, odwołanie do Sądu Okręgowego w (...).

Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl