Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 5 marca 2020 r.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
WPI/200000/43/151/2020

Na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 5 ustawy z 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 266 z późn. zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku złożonym 24 lutego 2020 r. przez Przedsiębiorcę (...) w sprawie wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu stosunku pracy korzyści materialnej odpowiadającej części opłaty za Kartę MultiSport finansowanej przez Pracodawcę.

UZASADNIENIE

Wnioskiem złożonym 24 lutego 2020 r.(zwana dalej "Przedsiębiorcą") wystąpiła do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (zwanego dalej "Zakładem") o wydanie interpretacji indywidualnej w trybie art. 34 ustawy - Prawo przedsiębiorców.

Przedsiębiorca poinformował, iż w ramach jednej z wyodrębnionych aktywności tj. (...) która stanowi odrębny Oddział będący Pracodawcą, zamierza wprowadzić do obecnie obowiązującego, ustalonego na podstawie art. 772 Kodeksu Pracy regulaminu wynagradzania, zapis umożliwiający pracownikom korzystanie z kart MultiSport w ramach umowy zawartej;

Umowa o świadczenie usług obejmuje swoim zakresem szeroki pakiet świadczeń umożliwiających dostęp do usług rekreacyjno-sportowych w wielu obiektach sportowych m.in. basen, lodowisko, ścianka wspinaczkowa, korty do squash, sauna, siłownia, grota solna oraz udział m.in. w zajęciach takich jak: aqua aerobic, joga, sztuki walki, rowery spinningowe, zajęcia fitness po cenach wynegocjowanych (...)

Pracownik będzie częściowo partycypował w zakupie karty. Różnica pomiędzy wartością płaconą przez pracownika, a ceną karty ustaloną z będzie pokrywana przez Pracodawcę ze środków obrotowych. Pracodawca zamierza wprowadzić do obowiązującego regulaminu wynagradzania zapis o następującym brzmieniu: "Pracownikom przysługują dodatkowe świadczenia związane z procą w postaci Karty MultiSport. Dofinansowanie Pracodawcy wynosi miesięcznie 15% wartości Karty MultiSport. Pracownik tytułem współfinansowania udziału w programie sportowym będzie ponosił co miesiąc koszt w pozostałej wysokości (tj. różnicę pomiędzy wartością programu wybranego przez pracodawcę, a kwotą dofinansowania). Kwota ta będzie potrącana z miesięcznego wynagrodzenia pracownika (no podstawie jego pisemnej zgody) z góry począwszy od pierwszego miesiąca poprzedzającego uczestnictwo w programie MultiSport. W celu uczestnictwa w Programie pracownik składa deklarację przystąpienia do 15-go dnia każdego miesiąca. Program zostaje aktywowany od 1 dnia następnego miesiąca."

Przedsiębiorca wskazuje, że w przyszłości powyższy zapis może być modyfikowany (np. w zakresie kwoty dofinansowania lub listy kart, które objęte będą programem dofinansowania), jednak jego cel pozostanie niezmieniony - umożliwienie pracownikom korzystanie z programów sportowych.

Korzyść materialna odpowiadająca części opłaty za kartę MultiSport finansowanej przez pracodawcę będzie stanowić dla pracowników przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Przedsiębiorca powziął wątpliwość, czy część opłaty za kartę MultiSport, którą będzie opłacał za pracownika Pracodawca po wprowadzeniu powyżej przytoczonego zapisu nie będzie stanowiła podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe)?.

Przedsiębiorca przedstawił własne stanowisko w sprawie;

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dalej: Rozporządzenie), "podstawy wymiaru składek nie stanowią korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji".

W ocenie Pracodawcy karty MultiSport, które będą udostępniane pracownikom na podstawie regulaminu wynagradzania spełniają wymogi określone w § 2 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Pracy I Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Wyżej opisane przychody pracowników w postaci korzyści materialnych wynikających z regulaminu wynagradzania, przy jednoczesnym udziale pracowników w partycypacji kosztów i polegających na uprawnieniu do zakupu kart po cenach wynegocjowanych z w ramach Programu MultiSport, nie będą stanowiły podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe).

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład zważył, co następuje:

Zagadnienia dotyczące obowiązku opłacania i ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne regulują przepisy ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1949).

Stosownie do treści art. 18 ust. 1 i ust. 2, art. 20 ust. 1 w związku z art. 4 pkt 9 ww. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz § 1 powołanego rozporządzenia, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 z późn. zm.) z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z wyłączeniem wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych.

Zaznaczyć należy również, że w myśl art. 83d ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, Zakład wydaje interpretacje indywidualne, wyłącznie w ściśle zakreślonym katalogu spraw. Kwestia kwalifikacji określonego świadczenia jako przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wskazania źródła takiego przychodu, nie mieści się w powyższym zakresie. W konsekwencji. Zakład dokonał interpretacji przepisów dotyczących ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne opierając się na zawartym we wniosku wskazaniu Spółki w powyższej kwestii.

Powołane wyżej rozporządzenie, wśród przychodów niestanowiących podstawy wymiaru składek wskazuje w § 2 ust. 1 pkt 26 na korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji.

Z literalnego brzmienia tego przepisu wynika, że aby świadczenie (korzyść) stanowiące przychód pracownika nie rodziło obowiązku opłacania składek - powinno zostać przyznane pracownikowi na mocy postanowień obowiązującego u pracodawcy układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a także przybrać formę niepieniężną (formę zakupu po cenach niższych niż detaliczne lub formę usługi). W świetle powyższego, składki na ubezpieczenia społeczne nie powinny być naliczane od przychodu pracownika z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, stanowiącego korzyść materialną wynikającą z układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegającą na umożliwieniu pracownikowi skorzystanie z artykułów, przedmiotów lub usług jedynie za częściową odpłatnością.

Z treści wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wynika, że Przedsiębiorca w ramach jednej z wyodrębnionych aktywności tj. która stanowi odrębny Oddział będący Pracodawcą, w ramach umowy o świadczenie usług zawartej z zamierza umożliwić pracownikom korzystanie z kart MultiSport za częściową odpłatnością. Pracownik tytułem współfinansowania udziału w programie sportowym będzie ponosił część opłaty za Kartę MultiSport, a pozostałą kwotę będzie finansował Pracodawca. Uprawnienie pracowników do zakupu Karty Multisport po cenie niższej niż detaliczna będzie wynikać z zapisów, które będą wprowadzone do regulaminu wynagradzania obowiązującego u Pracodawcy, a pracownik w związku z dofinansowaniem dokonywanym przez Pracodawcę uzyska przychód ze stosunku pracy. Wobec powyższego, finansowana przez Pracodawcę część opłaty za Karty Multisport nie będzie stanowiła, na mocy wskazanego § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) pracowników.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Przedsiębiorcy w sprawie wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników korzyści materialnej w postaci Karty MultiSport w części finansowanej przez pracodawcę uznać należy za prawidłowe.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Przedsiębiorcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania decyzji.

Wydana decyzja wiąże Zakład wyłącznie w sprawie Przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana. Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla Przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu, do czasu jej zmiany lub uchylenia,

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych w związku z art. 34 ust. 5 ustawy z 6 marca 2018 r., Prawo przedsiębiorców, odwołanie do Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (...). Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl