Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 2 marca 2020 r.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
WPI/200000/43/150/2020

Na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 5 ustawy z 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 266), Zakład Ubezpieczeń Społecznych w związku z wnioskiem złożonym 21 lutego 2020 r. przez przedsiębiorcę: (...) uznaje za nieprawidłowe stanowisko w sprawie braku obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne na terenie RP za zleceniobiorcę - obywatela Izraela, który wykonuje umowę zlecenia poza granicami RP na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

UZASADNIENIE

Wnioskiem złożonym 21 lutego 2020 r., (zwany dalej "Przedsiębiorcą") wystąpił do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (zwanego dalej "Zakładem") o wydanie indywidualnej interpretacji w trybie art. 34 ustawy - Prawo przedsiębiorców.

Opis zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą polegającą między innymi na świadczeniu usług tłumaczeniowych, w tym tłumaczeń przysięgłych (poświadczonych) i niepoświadczonych na rzecz różnych podmiotów, w tym sądów powszechnych i prokuratur. Wnioskodawca zamierza zawrzeć umowę zlecenia na wykonywanie tłumaczeń pisemnych niepoświadczonych na jego rzecz przez osobę fizyczną, będącą rezydentem podatkowym państwa Izrael (dalej jako: zleceniobiorca). Zleceniobiorca zamieszkuję na stałe na terenie państwa Izrael. Przedmiot zlecenia nigdy nie będzie wykonywany na terenie RP. Zlecenie będzie zlecane przez Wnioskodawcę pocztą elektroniczną, a zleceniobiorca będzie je wykonywał w każdorazowym miejscu pobytu, niebędącym terytorium RP. Zleceniobiorca nie prowadzi na terenie państwa Izrael działalności gospodarczej. Ośrodkiem życiowym zleceniobiorcy jest państwo Izrael. Przedmiot zlecenia będzie odbierany również drogą elektroniczną - mailową. Mając powyższe na względzie, przedmiotem zainteresowania Wnioskodawcy jest czy zleceniodawca będzie objęty w Polsce ubezpieczeniem społecznym, w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

W ocenie wnioskodawcy, w tak opisanym stanie faktycznym, zleceniobiorca nie będzie objęty ubezpieczeniom społecznym, w rozumieniu art. 1 ustawy o sus, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o sus. Stanowisko wnioskodawcy oparte jest na treści art. 5 ust. 2 ustawy SUS, który stanowi, że: "nie podlegają ubezpieczeniom społecznym określonym w ustawie obywatele państw obcych, których pobyt na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej nie ma charakteru stałego i którzy są zatrudnieni w obcych przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych, misjach, misjach specjalnych lub instytucjach międzynarodowych, chyba że umowy międzynarodowe stanowią inaczej." W wyroku z 6.01.2009 (II UK 116/08) SN przyjął, że art. 5 ust. 2 usus powinien być odczytywany w ten sposób, że nie podlegają ubezpieczeniom społecznym określonym w ustawie:

1)

obywatele państw obcych, których pobyt na obszarze Polski nie ma charakteru stałego,

2)

obywatele państw obcych, którzy są zatrudnieni w placówkach wymienionych w drugim członie tego przepisu.

Oznacza to, że art. 5 ust. 2 usus obejmuje zarówno obywateli państw obcych zatrudnionych w ww. placówkach (niezależnie od charakteru ich pobytu na obszarze RP), jak również obywateli państw obcych niezatrudnionych w ww. placówkach, o ile tylko ich pobyt na obszarze RP nie miał charakteru stałego (podobnie wyrok SN z 16.06.2011, III UK 215/10). Chodzi o niezależne od siebie kategorie osób niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Taki sposób wykładni art. 5 ust. 2 usus utrwalił się w orzecznictwie SN (por. wyroki z 17.01.2007, I UK 225/06, i 2 8.05.2008, I UK 303/07).

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład zważył, co następuje:

Zagadnienia dotyczące podlegania ubezpieczeniom społecznym i opłacania składek na te ubezpieczenia regulują przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. W myśl art. 6 ust. 1 pkt 4, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 pkt 2 przywołanej ustawy osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej wykonują pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy. Zgodnie z art. 11 ust. 1 powołanej ustawy zleceniobiorcy mogą podlegać ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie, swój wniosek. Przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nie uzależniają objęcia ubezpieczeniami społecznymi od posiadanego obywatelstwa, miejsca zamieszkania czy pobytu, jak również od tego przez jaki czas praca jest świadczona, natomiast istotny jest fakt zawarcia z polskim podmiotem (pracodawcą) umowy rodzącej zgodnie z przepisami obowiązek ubezpieczeń społecznych oraz wykonywanie pracy w ramach takiej umowy na obszarze Polski.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, nie podlegają ubezpieczeniom społecznym określonym w ustawie obywatele państw obcych, których pobyt na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej nie ma charakteru stałego i którzy są zatrudnieni w obcych przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych, misjach, misjach specjalnych lub instytucjach międzynarodowych, chyba że umowy międzynarodowe stanowią inaczej. Wymienione przesłanki powinny być spełnione łącznie tzn. osoba jest cudzoziemcem, jej pobyt w Polsce nie może mieć charakteru stałego i jest zatrudniona w obcym przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym, misji, misji specjalnej lub instytucji międzynarodowej.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą na terenie Polski, która polega między innymi na świadczeniu usług tłumaczeniowych, w tym tłumaczeń przysięgłych na rzecz różnych podmiotów, w tym sądów oraz prokuratur. Przedsiębiorca zamierza zawrzeć umowę zlecenia na wykonywanie tłumaczeń pisemnych niepoświadczonych na jego rzecz przez osobę fizyczną będącą rezydentem podatkowym państwa Izrael, który zamieszkuje na stałe na terenie państwa Izrael i nie prowadzi na terenie Izraela działalności gospodarczej. Przedsiębiorca podkreślił, iż przedmiot zlecenia nigdy nie będzie wykonywany na terenie RP. Zlecenie będzie zlecane wykonawcy przez pocztę elektroniczna oraz odbierane tą droga. Nigdy przedmiot zlecenia nie będzie wykonywany na terenie RP. Zleceniobiorca będzie wykonywał zlecenie w miejscu pobytu. W ocenie przedsiębiorcy zleceniobiorca, który będzie wykonywał zlecenie na rzecz Przedsiębiorcy nie będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym na terenie Polski w rozumieniu art. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zakład wskazuje zatem, iż jeżeli umowa zlecenia, która ma być zawarta z obywatelem Izraela, który będzie ją wykonywał zdalnie na terenie Izraela lub w miejscu pobytu poza terenem RP, to wówczas nie zostanie spełniona podstawowa przesłana wynikająca z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych tj. wykonywanie pracy na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Taka osoba nie będzie podlegała ubezpieczeniom społecznym w myśl przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zakład wskazuje jednocześnie, iż w przedstawionym zdarzeniu przyszłym powołany przez Przedsiębiorcę w stanowisku art. 5 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nie będzie miał zastosowania. Zleceniobiorca nie będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym na terenie RP ze względu na brzmienie art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, bowiem jak wskazano powyżej brak będzie przesłanki wykonywania umowy zlecenia na obszarze RP.

W konsekwencji, uwzględniając przedstawiony we wniosku złożonym w 21 lutego 2020 r. opis zdarzenia przyszłego, własne stanowisko Przedsiębiorcy oraz obowiązujące przepisy prawa uznać należy za nieprawidłowe stanowisko w sprawie braku obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne na terenie RP za zleceniobiorcę - obywatela Izraela, który wykonuje umowę zlecenia poza granicami RP na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Przedsiębiorcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu jej wydania.

Wydana decyzja wiąże Zakład wyłącznie w sprawie Przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana. Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla Przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 34 ust. 5 ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, odwołanie do Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych we (...).

Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl