Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 23 grudnia 2014 r.
Podleganie ubezpieczeniom społecznym przez osobę pobierającą zasiłek macierzyński, a także osobę przebywającą na urlopie rodzicielskim wykonującą umowę zlecenia zawartą z własnym pracodawcą.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
WPI/200000/43/1481/2014

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1442 z późn. zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku złożonym w dniu 16 grudnia 2014 r. przez przedsiębiorcę (...) w przedmiocie podlegania ubezpieczeniom społecznym przez osobę pobierającą zasiłek macierzyński, a także osobę przebywającą na urlopie rodzicielskim wykonującą umowę zlecenia zawartą z własnym pracodawcą.

UZASADNIENIE

W dniu 16 grudnia 2014 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek przedsiębiorcy (...) o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w przedmiocie ustalenia tytułu do podlegania ubezpieczeniom społecznym przez osobę pobierającą zasiłek macierzyński w trakcie urlopu macierzyńskiego oraz osobę pobierającą zasiłek macierzyński w trakcie urlopu rodzicielskiego wykonującą równocześnie umowę zlecenie na rzecz własnego pracodawcy.

Wnioskodawca przedstawił opis stanu faktycznego.

Wnioskodawca poinformował, że osoba pobierająca zasiłek macierzyński będzie wykonywać prace na rzecz dotychczasowego pracodawcy w ramach umowy zlecenia.

Wnioskodawca zadał pytanie jakim ubezpieczeniom będzie, podlegało wynagrodzenie wypłacone z tytułu tej umowy zlecenia.

Wnioskodawca przedstawił własne stanowisko w sprawie: Wnioskodawca jest zdania, że osoba wykonująca pracę w ramach umowy zlecenia w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego i rodzicielskiego podlegać będzie jedynie ubezpieczeniu zdrowotnemu (emerytalne i rentowe dobrowolne).

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył co następuje:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów), z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie. Stosownie do ust. 5 cytowanego przepisu w związku z art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2013 r., udzielenie interpretacji dotyczącej obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym następuje w drodze decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym reguluje ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1442 z późn. zm.).

W myśl art. 6 ust. 19 ustawy powołanej powyżej obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są: (...) 4) osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwanymi "zleceniobiorcami", oraz osobami z nim współpracującymi, z zastrzeżeniem ust. 4; (...) 19) osobami przebywającymi na urlopach wychowawczych lub pobierających zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego (...)

Sytuację zbiegów tytułów do ubezpieczeń społecznych reguluje art. 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych powołanej powyżej.

Zgodnie z art. 9 ust. 1c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 4, 5, 8 i 10, spełniające jednocześnie warunki do objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Mogą one jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęte ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi także z pozostałych, wszystkich lub wybranych tytułów.

Z przedstawionego przez wnioskodawcę opisu stanu faktycznego wniosku wynika, że wątpliwość wnioskodawcy dotyczy obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia od umowy zlecenia wykonywanej przez osobę pobierającą zasiłek macierzyński.

Oddział wyjaśnia, że w myśl art. 9 ust. 1c ustawy o sus cytowanego powyżej taka osoba będzie podlegała ubezpieczeniom społecznym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego, zaś z tytułu wykonywania umowy zlecenia osoba może na swój wniosek podlegać ubezpieczeniom społecznym dobrowolnie.

Reasumując Oddział uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe w przedmiocie braku obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne przez osobę pobierająca zasiłek macierzyński i wykonującą umowę zlecenia zawartą z własnym pracodawcą

Jednocześnie w odniesieniu do ubezpieczenia zdrowotnego Zakład wskazuje, iż zgodnie z powołanym powyżej przepisem art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, jedynie w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Biorąc pod uwagę treść przywołanego wyżej przepisu stwierdzić należy, iż Zakład Ubezpieczeń Społecznych nic wydaje interpretacji indywidualnych w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu, gdyż ustawodawca nie przyznał mu kompetencji w tym zakresie, w związku z czym w oparciu o art. 66 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, iż w przedmiotowej sprawie wnioskodawca jest uprawniony do wniesienia podania do Dyrektora właściwego terytorialnie Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Takie podanie złożone zgodnie z niniejszym zawiadomieniem, w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia uważa się za złożone w dniu wniesienia pierwszego podania.

Mając powyższe na uwadze Oddział stwierdził jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania decyzji.

Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wy dana.

Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nic jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia. Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, odwołanie do Sądu Okręgowego w (...). Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl