WPI/200000/43/1480/2015 - Brak obowiązku odprowadzania składek z tytułu umów zlecenia zawartych z likwidatorami, którzy wykonują równocześnie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy z innym podmiotem.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 22 stycznia 2016 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych WPI/200000/43/1480/2015 Brak obowiązku odprowadzania składek z tytułu umów zlecenia zawartych z likwidatorami, którzy wykonują równocześnie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy z innym podmiotem.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 584 ze. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 121 z późn. zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku złożonym w dniu 30 grudnia 2015 r., przez przedsiębiorcę (...) w sprawie dotyczącej braku obowiązku odprowadzania składek z tytułu umów zlecenia zawartych przez wnioskodawcę z likwidatorami, którzy wykonują równocześnie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy z innym podmiotem niż wnioskodawca.

UZASADNIENIE

W dniu 30 grudnia 2015 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek przedsiębiorcy (...), o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w przedmiocie obowiązku odprowadzania składek z tytułu zawartych z likwidatorami umów zlecenia.

Wnioskodawca przedstawił opis stanu faktycznego:

Wnioskodawca wskazał, że zwraca się o interpretację przepisów dotyczących obowiązku podlegania ubezpieczeniu społecznemu przez likwidatorów tejże Spółdzielni, a w związku z tym obowiązku odprowadzenia przez Spółdzielnię składek emerytalno-rentowych i chorobowych od przypadających im wynagrodzeń. Wnioskodawca wyjaśnił, że likwidatorzy pobierają wynagrodzenie na podstawie umów zlecenia łączących ich ze Spółdzielnią.

Likwidatorzy są (...) jednocześnie zatrudnieni na podstawie umów o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez (...) KRS:, (...) NIP: (...).

Wnioskodawca wskazał, że konieczność wystąpienia z niniejszym wnioskiem wynika z błędnego w ocenie wnioskodawcy stanowiska ZUS, iż " (...) w likwidacji jest podmiotem tożsamym ze (...).

Wnioskodawca podkreślił, że w jego ocenie nie może być mowy o tożsamości ze (...). W ocenie wnioskodawcy nie może być mowy o tożsamości podmiotów (przedsiębiorców) w sytuacji, gdy każdy z nich legitymuje się odrębnym wpisem do KRS oraz odrębnymi numerami NIP i REGON, nawet gdy istnieją pomiędzy nimi więzi wynikające z przekształcenia podmiotowego i własnościowego.

Wnioskodawca wyraża zdanie, iż powyższy wniosek jest uzasadniony i zwraca się o jego rozpatrzenie w trybie przewidzianym w art. 10 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.).

W dniu 12 stycznia 2016 r. Oddział wezwał wnioskodawcę o uzupełnienie braków formalnych wniosku złożonego w dniu 30 grudnia 2015 r. poprzez: (...)

- przedstawienie własnego stanowiska w sprawie zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 ze. zm.)

- wskazanie, czy umowa zlecenia zawarta w (...), "wykonywana jest na rzecz pracodawcy tj. (...)

W dniu 18 stycznia 2016 r. wnioskodawca złożył odpowiedź na wezwanie Zakładu, w której oświadczył, iż według stanowiska wnioskodawcy wynagrodzenie Likwidatorów (...), z tytułu umów zlecenia łączących ich ze Spółdzielnią nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu, a w związku z tym nie ciąży na Spółdzielni obowiązek odprowadzania składek emerytalno-rentowych i chorobowych od tych wynagrodzeń.

Wnioskodawca ponadto oświadczył, że umowy zlecenia zawarte w (...) nie są wykonywane na rzecz pracodawcy (...), z siedziba w (...).

Wnioskodawca podkreślił, że w pełni podtrzymuje dotychczasowe stanowisko w przedmiotowej sprawie.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie. Stosownie do ustępu 5 powołanego powyżej artykułu w związku z art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2013 r., udzielenie interpretacji dotyczącej podlegania ubezpieczeniom społecznym następuje w drodze decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zaznaczyć w tym miejscu należy, iż mocą przedmiotowej decyzji Zakład nie przyznaje jakiegokolwiek prawa ani nie stwierdza jakiegokolwiek obowiązku ubezpieczeniowego. Zakład dokonuje jedynie oceny stanowiska wnioskodawcy pod katem prawidłowości przedstawionej przez niego interpretacji przepisów prawa tj. przedstawia swój pogląd dotyczący rozumienia treści przepisów prawa, z których wynika obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i sposobu ich zastosowania w odniesieniu do określonej sprawy indywidualnej przedsiębiorcy, której zakres przedmiotowy wyznacza opis stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego przedstawiony we wniosku o interpretację. Podkreślenia wymaga fakt, że procedując nad wnioskiem o wydanie pisemnej interpretacji Zakład nie prowadzi postępowania wyjaśniającego, ani dowodowego. Powyższe oznacza, iż wiedzę o stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym Zakład opiera wyłącznie na treści złożonego przez przedsiębiorcę wniosku, nie posiadając uprawnień do jego weryfikowania w oparciu o posiadane informacje. W rezultacie celem interpretacji jest prawidłowa wykładnia rozumienia treści przepisów prawnych z zakresu przedmiotowego art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w odniesieniu do konkretnego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego przedstawionego przez przedsiębiorcę, a tym samym uchronienie w ten sposób przed błędnym zastosowaniem danych przepisów,

Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne regulują przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - cytowanej powyżej.

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby Fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są: pracownikami oraz osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy zlecenia.

Sytuacje zbiegu tytułów do ubezpieczeń społecznych reguluje art. 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w przypadku umowy zlecenia zawartej z innym podmiotem niż własny pracodawca i niewykonywanej na jego rzecz - sytuację taką reguluje art. 9 ust. 1 i ust. 1a.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 i 1 a pracownicy, których podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy na okres miesiąca jest niższa od określonej w art. 18 ust. 4 pkt 5a tj. minimalnego wynagrodzenia za pracę, podlegają również obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów.

Oddział wyjaśnia, że osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę i jednocześnie wykonująca umowę-zlecenie, zawartą z innym podmiotem niż własny pracodawca i niewykonywana na jego rzecz, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu pozostawania w stosunku pracy. Natomiast z tytułu wykonywania umowy-zlecenia ubezpieczenia emerytalne i rentowe maja dla niej charakter dobrowolny, jeżeli podstawa wymiaru składek ze stosunku pracy, w przeliczeniu na okres miesiąca, wynosi co najmniej tyle, ile minimalne wynagrodzenie za pracę. Tym samym, jeżeli podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy, w przeliczeniu na okres miesiąca, jest niższa od minimalnego wynagrodzenia, osoba taka podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu wykonywania umowy zlecenia. Oddział podkreśla, że dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, którym przepisy prawa pracy gwarantują co najmniej minimalne wynagrodzenie, tak długo jak trwa stosunek pracy, dodatkowe tytuły do ubezpieczeń - m.in. wykonywanie umowy-zlecenia, mają charakter dobrowolny.

Zgodnie z treścią wniosku złożonego w dniu 11 stycznia 2016 r. likwidatorzy (...) wykonują swe obowiązki w ramach łączących ich ze spółdzielnią umów zlecenia i jak wskazał wnioskodawca jednocześnie są oni zatrudnieni na podstawie umów o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez (...).

Wnioskodawca podkreślił, że każdy z przedsiębiorców legitymuje się odrębnym wpisem do KRS oraz odrębnymi numerami NIP i REGON, nawet wówczas gdy istnieją pomiędzy nimi więzi wynikające z przekształcenia podmiotowego i własnościowego. Wnioskodawca stwierdził ponadto w odpowiedzi na wezwanie Zakładu, iż umowy zlecenia zawarte ze (...) w (...) nie są wykonywane na rzecz pracodawcy (...).

W związku z powyższym wnioskodawca jest zdania, że wynagrodzenie likwidatorów (...) z tytułu umów zlecenia łączących ich ze Spółdzielnią nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu, a w związku z tym nie ciąży na wnioskodawcy obowiązek odprowadzania składek emerytalno-rentowych i chorobowych od wynagrodzeń.

Podsumowując, Oddział nie ma podstaw prawnych, aby w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej prowadzić jakiekolwiek postępowanie wyjaśniające czy też dowodowe, dlatego przy wydaniu decyzji interpretacyjnej bierze pod uwagę stan faktyczny opisany we wniosku. W stanie faktycznym wnioskodawca podkreślił że umowy zlecenia zawarte w (...) w (...) nie są wykonywane na rzecz pracodawcy tj. z siedzibą w Dlatego też w przypadku gdy likwidatorzy wnioskodawcy posiadają równocześnie zawarte umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy z innym podmiotem tj. (...) w (...) i przy jednoznacznym stwierdzeniu wnioskodawcy, iż wskazane umowy nie są wykonywane na rzecz pracodawcy, brak będzie obowiązku dla wnioskodawcy odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne od wskazanych umów zlecenia.

W świetle powyższego, uwzględniając przedstawiony przez Wnioskodawcę stan faktyczny oraz obowiązujący stan prawny Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznał za prawidłowe stanowisko przedsiębiorcy wyrażone we wniosku złożonym w dniu 30 grudnia 2015 r., uzupełnionym odpowiedzią na wezwanie złożoną w dniu 18 stycznia 2016 r. w sprawie braku obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu umów zlecenia dla likwidatorów wnioskodawcy, którzy maja równocześnie zawarte umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy z innym podmiotem.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jego zaistnienia.

Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana. Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, odwołanie do właściwego Sądu Okręgowego w (...). Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl