Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 10 grudnia 2014 r.
Składki na ubezpieczenie społeczne w przypadku podlegania ustawodawstwu słowackiemu.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
WPI/200000/43/1381/2014

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 poz. 672 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1442 z późn. zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie po rozpoznaniu wniosku o wydanie pisemnej interpretacji przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą (...)

1.

uznaje za prawidłowe stanowisko w sprawie braku obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu pozarolniczej działalności w sytuacji, gdy właściwym dla wnioskodawcy będzie ustawodawstwo słowackie,

2.

odmawia wydania interpretacji w przedmiocie możliwości badania zatrudnienia na Słowacji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz potwierdzenia właściwego ustawodawstwa w zakresie zabezpieczenia społecznego.

UZASADNIENIE

W dniu 20 listopada 2014 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynął kompletny wniosek przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą (...) o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Przedstawiając stan faktyczny Wnioskodawca wskazał, ze prowadzi działalność gospodarczą w Polsce i z tego tytułu podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Jednocześnie Wnioskodawca wskazał, że ma zamiar rozpocząć pracę najemną (umowa o pracę na czas nieokreślony) na Słowacji w wymiarze 10 h miesięcznie na zasadzie zadaniowego systemu organizacji czasu pracy, co będzie stanowić ok. 7% czasu pracy Wnioskodawcy w stosunku do działalności gospodarczej w Polsce (przy założeniu 7 - 8 h dziennie wykonywania działalności gospodarczej w Polsce).

Wnioskodawca wskazał, ze jego wynagrodzenie kształtować się będzie w wysokości na miesiąc. Wnioskodawca poinformował, że w związku z uzyskaniem zatrudnienia wystąpi do ZUS z zawiadomieniem o tym fakcie, przedstawi umowę o pracę na Słowacji i wyrejestruje się z obowiązkowych ubezpieczeń społecznych w Polsce z tytułu działalności gospodarczej Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy będzie zobowiązany do odprowadzania składek społecznych i zdrowotnych z działalności gospodarczej, mając na uwadze fakt, że jego właściwym ustawodawstwem w zakresie ubezpieczeń jest ustawodawstwo słowackie. Wnioskodawca zadał pytanie czy podlega ubezpieczeniu społecznemu w Polsce, gdy jest zatrudniony na Słowacji i jednocześnie ma działalność gospodarcza w Polsce, a praca na Słowacji jest świadczona 10 h miesięcznie z wynagrodzeniem (...) miesięcznie.

Zdaniem wnioskodawcy, od momentu zatrudnienia na Słowacji i przyjęcia do tamtejszego systemu ubezpieczeń, wszystkie składki winny być odprowadzane tylko na Słowacji, a w Polsce wnioskodawca zobowiązany jest do wyrejestrowania z ubezpieczeń. Wnioskodawca wskazał jako podstawę prawną art. 13 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie.

Jednocześnie zgodnie z art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz. Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz. podstawy wymiaru tych składek.

Zagadnienia związane z ustaleniem i stosowaniem właściwego ustawodawstwa w zakresie zabezpieczeniu społecznego w stosunku do osób migrujących od maja 2010 r. reguluje zasadniczo w stosunku do Państw Członkowskich Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. U.UE.L Nr 166 poz. 1 z dnia 30 kwietnia 2004 r. z późn zmianami) oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z. dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonania rozporządzenia nr 883/2004 (Dz. U.UE.L Nr 284 poz.) z 30 października 2009 r. z późn. zm.).

Podkreśleniu wymaga fakt, iż w trybie wydania decyzji z wniosku o wydanie pisemnej interpretacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie dokonuje rozstrzygnięcia kwestii ustalenia obowiązującego Wnioskodawcę ustawodawstwa w zakresie zabezpieczenia społecznego, dlatego tez w sprawach, w których wnioskodawca podejmuje aktywność zawodowa na terenie dwóch Państw Członkowskich UE elementem niezbędnym dla rozstrzygnięcia obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne Wnioskodawcy jest wskazanie przez Wnioskodawcę w opisie stanu faktycznego jakiemu ustawodawstwu w zakresie zabezpieczenia społecznego podlega.

W stanie faktycznym Wnioskodawca wskazał, iż prowadzi działalność gospodarczą w Polsce, a dodatkowo zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na Słowacji, Wnioskodawca poinformował, że w związku z zatrudnieniem na Słowacji wystąpi do ZUS z informacją o tym fakcie, przedstawi dokumenty poświadczające zatrudnienie i dokona wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych w Polsce z tytułu wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wnioskodawca składając do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek o wydanie pisemnej interpretacji wskazał, że jego wątpliwość dotyczy odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, mając na uwadze fakt. że ustawodawstwem właściwym w zakresie ubezpieczeń jest dla Wnioskodawcy ustawodawstwo słowackie.

Biorąc pod uwagę fakt, iż objęty wnioskiem stan faktyczny nie może być przedmiotem postępowania dowodowego prowadzonego przez organ, który jest związany treścią wniosku. Zakład rozstrzygając niniejszą sprawę przyjął za element stanu faktycznego, opinię odnoszącą się do właściwego ustawodawstwa w zakresie ubezpieczeń. W opinii Wnioskodawcy jego ustawodawstwem właściwym w zakresie ubezpieczeń jest ustawodawstwo słowackie.

W konsekwencji Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe, ponieważ z chwilą ustalenia dla przedsiębiorcy ustawodawstwa w zakresie zabezpieczenia społecznego innego niż polskie, przedsiębiorca nie będzie podlegał przepisom ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, która stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 i 3 lit. d) reguluje zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym oraz zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

Podleganie osób prowadzących pozarolniczą działalność ubezpieczeniom społecznym wiąże się z obowiązkiem opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, zatem przedsiębiorca w sytuacji ustalenia innego niż polskie ustawodawstwa właściwego w zakresie zabezpieczenia społecznego, nie będzie zobowiązany do odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu do ubezpieczeń społecznych, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5 tej ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych tj. z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności.

W tym miejscu należy powtórnie podkreślić. iż Zakład Ubezpieczeń Społecznych w trybie wydawania decyzji z wniosku o wydanie pisemnej interpretacji nie prowadzi postępowania wyjaśniającego ani postępowania dowodowego, a wydając decyzję opiera się jedynie na treści wniosku, zwracając jednocześnie uwagę, iż wiążący charakter niniejszej decyzji ograniczony został jedynie do stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę.

Ponadto Oddział podkreśla, iż z. brzmienia wskazanego powyżej art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wynika ograniczenie w tematyce, w której jest zobowiązany wypowiedzieć się za pośrednictwem pisemnej interpretacji przepisów w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W konsekwencji, Zakład Ubezpieczeń Społecznych został upoważniony do wydawania pisemnych interpretacji przepisów w powyższym trybie wy łącznie we wskazanym ustawowo zakresie, natomiast w pozostałych sprawach jest zobowiązany odmówić wy dania interpretacji.

Z treści wniosku złożonego w dniu 20 listopada 2014 r. to jest z opisu stanu taktycznego, stanowiska Wnioskodawcy w sprawie oraz uzasadnienia stanowiska wynika, iż wątpliwość Wnioskodawcy dotyczy także możliwości badania zatrudnienia na Słowacji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz ustalenia ustawodawstwa w zakresie zabezpieczenia społecznego w sytuacji wykonywania przez Wnioskodawcę pracy najemnej na Słowacji w wymiarze i na zasadach przedstawionych we wniosku (10 h miesięcznie, na zasadzie zadaniowego systemu organizacji pracy i za wynagrodzeniem na miesiąc) i równoczesnego prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w Polsce.

Należy zaznaczyć, iż nie samo zawarcie umowy o pracę na Słowacji przesadza o istnieniu lub nieistnieniu obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, lecz. ustalenie przez właściwą instytucję, w trybie i na zasadach określonych odpowiednimi przepisami, właściwego ustawodawstwa w zakresie zabezpieczenia społecznego W trybie wydania decyzji z wniosku o wydanie pisemnej interpretacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie dokonuje jednakże rozstrzygnięcia kwestii ustalenia obowiązującego Wnioskodawcę ustawodawstwa w zakresie zabezpieczenia społecznego, w tym nie dokonuje ustalenia, czy wykonywana praca na Słowacji ma charakter pracy marginalnej.

Mając powyższe na uwadze, Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmawia wydania interpretacji w przedmiocie możliwości badania zatrudnienia na Słowacji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz potwierdzenia właściwego ustawodawstwa w zakresie zabezpieczenia społecznego.

Równocześnie biorąc pod uwagę treść przywołanego wyżej art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie wydaje interpretacji indywidualnych w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu, gdyż ustawodawca nie przyznał mu kompetencji w tym zakresie, w związku z czym w oparciu o art. 66 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia, iż w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca jest uprawniony do wniesienia podania do właściwego terytorialnie Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Takie podanie złożone zgodnie z niniejszym zawiadomieniem, w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia uważa się za złożone w dniu wniesienia pierwszego podania.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez. Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jego zaistnienia. Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana.

Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja me jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia. Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, odwołanie do Sądu Okręgowego (...).

Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzje lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl