Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 4 marca 2020 r.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
WPI/200000/43/138/2020

Na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2010 r. (poz. 1202 z późn. zm.), w związku z art. 83 d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 300 z późn. zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku przedsiębiorcy (...) z siedzibą (...) w z dnia 4 lutego 2020 r., złożonym w dniu 7 lutego 2020 r. w przedmiocie braku obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu umów o dzieło.

UZASADNIENIE

Dnia 7 lutego 2020 r. do Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku wpłynął wniosek złożony przez przedsiębiorcę (...) z siedzibą w (...) o wydanie interpretacji indywidualnej w trybie art. 34 ustawy - Prawo przedsiębiorców. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 25 lutego 2020 r., doręczonym w dniu 28 lutego 2020 r.

Na wstępie wniosku Wnioskodawca wskazał, że wnosi o wydanie indywidualnej interpretacji w zakresie daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne dotyczącej art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2019.0.300 z późn. zm.), w którym wymieniono kategorie osób, które podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym oraz udzielenie odpowiedzi czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne w kontekście zaprezentowanego poniżej stanu faktycznego dotyczącego sytuacji przyszłej.

Wnioskodawca w treści wniosku wskazał, że jest spółką specjalizującą się w badaniach dotyczących handlu zarówno pod względem oferty sklepowej, jak i zachowań klientów. Wyniki jej badań pozwalają podmiotom handlowym na ulepszenie swoich usług, strategiczne planowanie, kontrolę oraz podnoszenie sprzedaży. Spółka pomaga również w procesie monitorowania promocji oraz merchandisingu, wspierając jednocześnie działy sprzedaży, category management, trade marketingu oraz pricingu.

Dalej Wnioskodawca dodaje, że rozważa nawiązanie z osobą fizyczną (dalej zwaną "Wykonawcą") współpracy, która polegała będzie na zawieraniu z nią wielu umów o dzieło: około 5 umów o dzieło miesięcznie. Każda z tych umów będzie zawierana osobno, inny będzie określony w tych umowach termin ich ukończenia, osobne będzie wydanie każdego dzieła przez Wykonawcę i jego odbiór przez Wnioskodawcę, osobno teł będzie wypłacane wynagrodzenie za każde z tych dzieł. Wykonawca będzie odpowiedzialny z tytułu zawarcia każdej z tych umów za osiągnięcie konkretnego rezultatu swojej pracy dostarczenie Wnioskodawcy konkretnego dzieła, a nie jedynie za staranne działanie. Wykonanie każdej z tych umów będzie polegać na sporządzeniu unikalnej elektronicznej bazy danych zawierającej informacje pozyskane wcześniej przez Wykonawcę w trakcie badania wykonywanego techniką "Tajemniczego klienta".

"Tajemniczy klient" to technika opierająca się na metodzie niejawnej obserwacji uczestniczącej, podczas której Wykonawca wchodzi w interakcję z badaną osobą zgodnie z ustalonym scenariuszem, przygotowywanym przez analityków Wnioskodawcy na podstawie albo celu biznesowego klienta, albo wyraźnych obszarów, które dany klient chce sprawdzić. Jego celem jest zazwyczaj weryfikacja przestrzegania standardów obsługi klienta, badanie poziomu rekomendacji lub wizerunku marki. Metoda ta zakłada, że przeszkoleni wykonawcy (Tajemniczy Klienci) wcielają się w rolę zwykłych klientów odwiedzających placówkę (np. sklep, restauracje, hotel) interesujących się zakupem produktu lub skorzystaniem z usługi. Każdy scenariusz jest odgrywany indywidualnie przez danego Wykonawcę i posiada walor twórczy.

Wykonawca postępuje według wcześniej opracowanego scenariusza działania i postępując zgodnie z wytycznymi, sprawdza cały proces obsługi klienta - weryfikacje jego zgodność z przyjętymi standardami. Wizyta kończy się w sposób anonimowy - Tajemniczy Klient nie ujawnia prawdziwego celu wizyty. Istotą badania jest fakt, że pracownicy badanych placówek nie wiedzą, że uczestniczą w badaniu i zachowują się dokładnie tak, jakby to miało miejsce w codziennym kontakcie z klientem. Dzięki temu możliwe jest zbadanie danego zjawiska bez zniekształceń, które mogą towarzyszyć innym metodom badawczym. Badanie może mieć formę wizyt bezpośrednich w placówce, rozmów telefonicznych (np. weryfikacja pracy konsultantów telefonicznych) czy kontaktów on-line inp. chaty na stronie internetowej).

W kolejnych umowach, które będą łączyły Wnioskodawcę z Wykonawcą określone będą konkretnie przedziały czasowe na wykonanie poszczególnych dzieł, odpowiadające swoją długością zakresowi powierzonych do wykonania czynności. Wnioskodawca będzie też wskazywał jakie dane, zestawienie, zmienne mają zawierać wykonywane dzieła. Wykonawca nie będzie podlegał jakiemukolwiek nadzorowi ani obserwacji ze strony Wnioskodawcy. W wyniku pracy Wykonawcy, każdorazowo powstawało będzie dzieło w postaci bazy danych (w formie pliku komputerowego), która nosiła będzie cechy indywidualności, gdyż uzależniona będzie od indywidulanej zdolności postrzegania i odbierania rzeczywistości przez danego Wykonawcę. Wykonawca odpowiedzialny będzie wyłącznie za osiągnięcie w określonym terminie konkretnego rezultatu - stworzenia bazy danych, która będzie musiała być odpowiedniej jakości, weryfikowanej na etapie odbioru dzieła. Tylko za kompletną, właściwą jakościowo i dostarczoną w terminie bazę danych Wykonawcy przysługiwało będzie wynagrodzenie. Wydanie dzieła polegało będzie na wysłaniu przez Wykonawcę gotowej bazy w formacie m.in. SPSS,;ub,.xls, prezentacjach,.ppt lub pliku Microsoft Word do Wnioskodawcy. Prawidłowość wykonania dzieła weryfikowana będzie przez analityków, korzystających z oprogramowania CADAS. W przypadku wad dzieła, Wnioskodawca będzie mógł wezwać Wykonawcę do ich usunięcia pod rygorem braku zapłaty wynagrodzenia.

We własnym stanowisku w sprawie Wnioskodawca wskazał, że jego zdaniem w kontekście zaprezentowanego powyżej opisu sytuacji przyszłej - nie będzie zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne - gdyż zawierane umowy stanowić będą umowy o dzieło zgodnie z art. 627 k.c.

Uzupełniając wniosek pismem z dnia 25 lutego 2020 r., doręczonym w dniu 28 lutego 2020 r. Wnioskodawca wskazał, że osoby z którymi zawarte zostaną umowy o dzieło nie będą pozostawały z Wnioskodawcą w stosunku pracy ani też w ramach umów o dzieło nie będą wykonywać pracy na rzecz pracodawcy, z którym będą pozostawać w stosunku pracy. Jednocześnie Wnioskodawca zaznaczył, że w opisie zdarzenia przyszłego wniosku iż z Wykonawcami będzie zawierane jedynie kilka/kilkanaście odrębnych umów o dzieło.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku, zważył co następuje:

Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców, przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu lub właściwej państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie wyjaśnienia, co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie (interpretacja indywidualna).

Jednocześnie stosownie do art. 83d ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 34 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Nadmienić w tym miejscu należy, iż w drodze niniejszej decyzji Zakład dokonuje jedynie oceny stanowiska przedsiębiorcy w zakresie przedstawionej przez niego interpretacji przepisów, z których wynika obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Ocena stanowiska przedsiębiorcy, dokonywana pod kątem prawidłowości zaprezentowanego przez przedsiębiorcę rozumienia treści przepisu prawa, czyniona jest w oparciu o opis zdarzenia przyszłego zawarty w treści wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Podkreślenia przy tym wymaga, iż procedując nad wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej Zakład nie prowadzi postępowania wyjaśniającego ani postępowania dowodowego, nie dokonuje więc sprawdzenia czy umowy, które zamierza zawierać wnioskodawca są umowami o dzieło. Wydając interpretację indywidualną Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje więc jako prawdziwe złożone przez wnioskodawcę we wniosku oświadczenia, zwracając jednocześnie uwagę na fakt, iż wiążący charakter niniejszej decyzji ograniczony został jedynie do zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę, z którego wynika, że wnioskodawca zamierza zawrzeć z osobą fizyczną wiele umów o dzieło i stanu prawnego obowiązującego w dacie jej wydania. Ryzyko podania nieprawdziwych informacji w opisie zdarzenia przyszłego bądź też poczynienie przez terenowe jednostki organizacyjne Zakładu (np. w toku czynności kontrolnych) ustaleń odmiennych od tych zaprezentowanych przez wnioskodawcę, w tym dotyczących charakteru zawartej umowy, obciąża jedynie przedsiębiorcę.

Stanowisko wyrażone przez wnioskodawcę we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w trybie art. 34 ust. 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców uznać należy za prawidłowe.

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym regulują przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Ubezpieczeniom społecznym podlegają obowiązkowo osoby, które posiadają określony tytuł do ubezpieczeń wskazany przez pracodawcę. Przepisy art. 6 oraz art. 6a i 6b ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych zawierają zamknięty katalog osób podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Jak słusznie wskazał wnioskodawca, przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nie wskazują umowy o dzieło jako samoistnego tytułu do podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym bez względu na ilość zawieranych umów o tym charakterze. Jednocześnie wobec brzmienia art. 11 i 12 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, które uzależniają podleganie ubezpieczeniu chorobowemu i wypadkowemu od posiadania tytułu do podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, osoby wykonujące umowę o dzieło nie podlegają także ubezpieczeniu chorobowemu i wypadkowemu.

Powyższe oznacza, że osoba, z którą została zawarta samoistna umowa o dzieło, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tego tytułu.

Jednocześnie wobec wskazania, że z osobą, z którą wnioskodawca zamierza zawrzeć umowy o dzieło nie będzie zawierana umowa o pracę, należy wskazać że nie znajdzie również zastosowanie przepis art. 9 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, z którego wynika obowiązek podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu umowy o dzieło w sytuacji gdy dana osoba jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę z podmiotem, z którym dodatkowo zawiera umowę o dzieło. Treść tego przepisu stanowi bowiem, iż pracownicy spełniający jednocześnie warunki do objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów, są obejmowani ubezpieczeniami tylko z tytułu stosunku pracy, umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarły z pracodawcą, z którym pozostają w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonują pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostają w stosunku pracy, członkostwa w spółdzielni, służby, pobierania świadczenia szkoleniowego, świadczenia socjalnego, zasiłku socjalnego albo wynagrodzenia przysługującego w okresie korzystania ze świadczenia górniczego lub w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie. W związku z jednoznacznym stwierdzeniem wnioskodawcy, i umowy cywilnoprawne, które zamierza zawierać będą umowami o dzieło, a także ii z osobami, z którymi zamierza niniejsze umowy zawrzeć, nie będą pozostawały z Wnioskodawcą w stosunku pracy ani też w ramach umów o dzieło nie będą wykonywać pracy na rzecz pracodawcy, z którym będą pozostawać w stosunku pracy, stanowisko zaprezentowane we wniosku przedsiębiorcy o wydanie interpretacji indywidualnej należało uznać za prawidłowe.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji

POUCZENIE

Decyzja dotyczy opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jej wydania.

Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana. Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust, 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art, 34 ust. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, odwołanie do właściwego Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w (...). Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl