WPI/200000/43/1294/2015 - Brak obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnioną na podstawie umowy o pracę osobę mającą obywatelstwo polsko-amerykańskie wykonującą swoją pracę wyłącznie na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 25 listopada 2015 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych WPI/200000/43/1294/2015 Brak obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnioną na podstawie umowy o pracę osobę mającą obywatelstwo polsko-amerykańskie wykonującą swoją pracę wyłącznie na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 121 z późn. zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznał za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku złożonym w dniu 12 listopada 2015 r. przez przedsiębiorcę: (...) w sprawie braku obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnioną na podstawie umowy o pracę osobę mającą obywatelstwo polsko-amerykańskie wykonującą swoją pracę wyłącznie na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.

UZASADNIENIE

W dniu 12 listopada 2015 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku wpłynął wniosek złożony przez przedsiębiorcę: (...) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawca w opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawił, że Firma polska posiadająca siedzibę w Polsce i na terenie Polski prowadząca działalność gospodarczą zamierza zatrudnić na podstawie umowy o pracę osobę posiadającą polsko-amerykańskie obywatelstwo, zamieszkującą na stałe na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Czynności wykonywane przez daną osobę na podstawie umowy o pracę i cała aktywność zawodowa będzie odbywała się tylko i wyłącznie w USA.

Wnioskodawca ma wątpliwości czy w przypadku wykonywania przez pracownika pracy na terytorium USA powstanie obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconego mu wynagrodzenia?

Wnioskodawca przedstawił własne stanowisko w sprawie:

W ocenie Wnioskodawcy, obywatel amerykański zatrudniony na umowę o pracę przez polską firmę i wykonujący swoje czynności zawodowe wyłącznie na terenie USA nie będzie podlegał z tytułu zatrudnienia składkom na ubezpieczenie społeczne. Biorąc pod uwagę przepisy art. 6 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w tym przypadku nie będzie spełniony warunek wykonywania pracy na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Także przepisy Umowy O Zabezpieczeniu między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, która weszła w życie 1 marca 2009 r., wskazuje, iż osoba zatrudniona na terytorium jednej ze Stron, w odniesieniu do tego zatrudnienia, podlega przepisom prawa wyłącznie tej Strony (część II, art. 6 pkt 1 ustawy).

Reasumując, w stosunku do pracownika wykonującego czynności zawodowe na terytorium USA na rzecz polskiego pracodawcy nie powstanie obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconego mu wynagrodzenia.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Przepis art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, że przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie. Stosownie do ust. 5 cytowanego przepisu w związku z art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 10 powołanej powyżej ustawy, wyłącznie w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym regulują przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

W myśl art. 5 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy nie podlegają ubezpieczeniom społecznym określonym w ustawie obywatele państw obcych, których pobyt na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, nie ma charakteru stałego i którzy są zatrudnieni w obcych przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych, misjach, misjach specjalnych lub instytucjach międzynarodowych, chyba że umowy międzynarodowe stanowią inaczej.

Polskim przepisom o ubezpieczeniach społecznych nie podlegają również cudzoziemcy zatrudnieni wprawdzie przez polskie podmioty, ale miejsce wykonywania ich pracy określono w umowie o pracę poza granicami Polski. Jeśli miejsce pracy zostało określone za granicą i tam praca jest wykonywana, zatrudniony cudzoziemiec nie jest pracownikiem na obszarze Polski.

Należy podkreślić, że elementem zasadniczym, który decyduje o objęciu polskimi ubezpieczeniami społecznymi jest miejsce wykonywania pracy przez pracownika nawet jeśli do zawarcia umowy doszło w siedzibie pracodawcy na terenie Polski.

Zgodnie natomiast z art. 6 ust. 1 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są pracownikami, a więc osobami pozostającymi w stosunku pracy, mianowania, powołania, wyboru lub spółdzielczej umowy o pracę.

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, w ramach której zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem.

Jednakże Kodeks pracy nie zastrzega, że pracownikiem może być tylko osoba posiadająca obywatelstwo polskie. Cudzoziemiec jest zatem - zgodnie z art. 2 ustawy - kodeks pracy - pracownikiem, jeśli został zatrudniony na podstawie umowy o pracę, mianowania, powołania, wyboru lub spółdzielczej umowy o pracę. Przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych również nie uzależniają objęcia polskimi ubezpieczeniami od posiadanego obywatelstwa, miejsca zamieszkania, pobytu itp. Istotny dla objęcia obowiązkiem ubezpieczeń emerytalnego i rentowych jest:

a)

Fakt zawarcia z polskim podmiotem np. stosunku pracy czy innej umowy rodzącej zgodnie z przepisami obowiązek ubezpieczeń społecznych oraz

b)

Wykonywanie pracy w ramach tych umów na obszarze Polski.

Powyższe oznacza, iż jeżeli miejsce pracy zostało określone na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki i tam praca będzie wykonywana nie zostaną spełnione przesłanki określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Firma polska posiadająca swoją siedzibę w Polsce i na terenie Polski prowadząca działalność gospodarczą zamierza zatrudnić na podstawie umowy o pracę osobę posiadająca polsko-amerykańskie obywatelstwo. Osoba ta na stałe zamieszkuje na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Czynności wykonywane przez daną osobę na podstawie umowy o pracę i cała aktywność zawodowa będzie odbywała się tylko i wyłącznie w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

W związku z powyższym, w sytuacji, gdy Wnioskodawca zamierza zatrudnić osobę posiadającą obywatelstwo amerykańskie, zamieszkującą na stałe na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, która będzie wykonywała swoją pracę wyłącznie na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, prawidłowym jest stanowisko Wnioskodawcy w przedmiocie braku obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne od zawartej umowy o pracę z taka osobą.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznał za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 12 listopada 2015 r.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania decyzji.

Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana. Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, odwołanie do Sądu Okręgowego w (...).

Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl