WPI/200000/43/1229/2022 - Pismo wydane przez: Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - OpenLEX

WPI/200000/43/1229/2022

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 19 grudnia 2022 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych WPI/200000/43/1229/2022

Na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 5 ustawy z 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1009 z późn. zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych (dalej: Zakład) uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku złożonym 24 listopada 2022 r. przez (dalej: Przedsiębiorca) w sprawie uwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne pracowników świadczeń dostępnych za pomocą systemu kafeteryjnego "My Benefit".

UZASADNIENIE

Wnioskiem z 24 listopada 2022 r., uzupełnionym 7 grudnia 2022 r., Przedsiębiorca wystąpił do Zakładu o wydanie interpretacji indywidualnej na podstawie art. 34 ustawy - Prawo przedsiębiorców.

Opis zdarzenia przyszłego (Przedsiębiorcy):

Przedsiębiorca wskazał, iż zamierza wprowadzić system kafeteryjny "My Benefit" finansowany ze środków obrotowych pracodawcy w wysokości zł i przez pracownika w wysokości zł. System My Benefit został wprowadzony do Regulaminu.

Przedsiębiorca wnosi o interpretację czy w zaistniałej sytuacji powinien objąć składkami ZUS świadczenia "My Benefit".

W uzupełnieniu do złożonego wniosku, Przedsiębiorca pismem z 7 grudnia 2022 r. poinformował, że za pomocą systemu kafeteryjnego "My Benefit" będzie udostępniać pracownikom możliwość wykorzystania punktów na zakup: karty MultiSport, bilety wstępu do jednostek kultury, sportu i rekreacji, vouchery do sklepów, vouchery do wykorzystania na stronach internetowych biur podróży. Przedsiębiorca wskazał, że z regulaminu wynagradzania nie będzie wynikać, że świadczenia będą po cenach niższych niż detaliczne, Jednocześnie, większość świadczeń w systemie kafeteryjnym będzie dostępna po cenach preferencyjnych, ale pojawią się też świadczenia, które będą po tych samych cenach. jak te dostępne na rynku. Ponadto, część finansowana przez pracodawcę będzie stanowić przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stanowisko Przedsiębiorcy

Według opinii Przedsiębiorcy, powinien w pełni oskładkować składkę za "My Benefit" i tym samym odprowadzić należne składki ZUS od kwoty zł u każdego pracownika.

Analiza zdarzenia przyszłego w świetle stanu prawnego:

Zagadnienia dotyczące ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasady opłacania tych składek regulują przepisy ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Jednocześnie, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.) do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Stosownie do treści art. 18 ust. 1 i 2, art. 20 ust. 1 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1949), podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe) stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.) z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z wyłączeniem:

1.

przychodów wymienionych w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

2.

wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych.

Katalog przychodów niestanowiących podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe został zawarty w § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia. Zgodnie z pkt 26 powołanego przepisu, podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie stanowią korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji.

Powyższe oznacza, że jeżeli świadczenie uzyskiwane przez pracownika w ramach stosunku pracy stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a pracownicy będą ponosić częściową odpłatność i stosowny zapis o takim uprawnieniu znajdzie się w przepisach wewnątrzzakładowych należących do katalogu źródeł prawa pracy, o których mowa w art. 9 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.), wówczas wyłączeniu podlegać będzie wartość różnicy pomiędzy ceną nabycia ww. świadczenia, a ponoszoną przez pracownika odpłatnością. Zatem, nie każde świadczenie odpowiada dyspozycji powołanego powyżej § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia z 18 grudnia 1998 r. W opisanej przez Przedsiębiorcę sytuacji, brak jest przesłanki o umieszczeniu w regulaminie wynagradzania zapisów dotyczących udostępniania korzyści materialnej po cenach niższych niż detaliczne.

Jednocześnie, z treści złożonego wniosku wynika, że Przedsiębiorca zamierza udostępniać pracownikom za pomocą platformy internetowej "My Benefit", świadczenia za pomocą punktów z zakresu sportu, rekreacji, kultury, wypoczynku i innych umożliwiający wybór świadczeń oraz ich opłacenie w ramach budżetu przyznanego przez pracodawcę i z własnych środków przez pracownika.

Zauważyć należy, że opisane we wniosku korzyści materialne w postaci ww. usług stanowią część systemu, który nie sprowadza się do prostego udostępniania po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług. W istocie Przedsiębiorca przekazuje pracownikowi określone środki pieniężne (w formie zasilenia konta na platformie) w ramach oferty przedstawionej przez usługodawcę prowadzącego platformę, którą swobodnie może dysponować. Tym samym, w odniesieniu do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, przepis powołanego § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie znajdzie zastosowania W konsekwencji, wartość świadczeń udostępnionych przez pracodawcę za pośrednictwem platformy internetowej w postaci uprawnienia do zakupu przez pracowników usług z zakresu sportu, rekreacji, kultury, wypoczynku i innych, stanowić będzie podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne ze stosunku pracy, ustaloną w oparciu o art. 18 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

W powyższej kwestii wypowiedział się Sąd Apelacyjny w Krakowie, gdzie w wyroku z 19 lipca 2016 r. Sygnatura akt III AUa 1260/15, podkreślił, iż "z językowego sformułowania tego przepisu wynika, że dyspozycja normy w nim zawartej, nie realizuje się jedynie przez proste współfinansowanie przez pracownika i pracodawcę ceny zakupu określonych przedmiotów i usług u podmiotów zewnętrznych, (...), bez wpływu na samą wielkość (obniżenie) ceny detalicznej. Nie na tym polega uprawnienie pracownika do zakupu po cenach niższych niż detaliczne, że pozostałą (brakującą) część ceny detalicznej płaci za pracownika pracodawca. Nie chodzi też o samo obniżenie ceny, jaką uzyskuje pracodawca z racji nabywania wyłącznie przez tego pracodawcę artykułów czy usług przeznaczonych dla większej liczby osób (pracowników), w porównaniu z ceną, jaką zapłaciłby za jednostkowy artykuł lub usługę."

Stanowisko Zakładu:

Uwzględniając przedstawiony we wniosku złożonym 24 listopada 2022 r., uzupełnionym 7 grudnia 2022 r., opis zdarzenia przyszłego, własne stanowisko oraz obowiązujące przepisy prawa uznać należy za prawidłowe stanowisko Przedsiębiorcy w przedmiocie uwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne pracowników wartości świadczeń dostępnych za pomocą systemu kafeteryjnego My Benefit.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Przedsiębiorcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania decyzji.

Wydana decyzja wiąże Zakład wyłącznie w sprawie Przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana. Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców niniejsza decyzja nie jest więżąca dla Przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych w związku z art. 34 ust. 5 ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, odwołanie do Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (...). Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl