WPI/200000/43/1214/2015 - Brak obowiązku ubezpieczeń społecznych z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej wobec osoby zatrudnionej jednocześnie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 2 listopada 2015 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych WPI/200000/43/1214/2015 Brak obowiązku ubezpieczeń społecznych z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej wobec osoby zatrudnionej jednocześnie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 121 z późn. zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznał za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku złożonym w dniu 29 października 2015 r. przez Panią (...), prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: (...), w sprawie braku obowiązku ubezpieczeń społecznych z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej będąc jednoczenie zatrudnioną na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

UZASADNIENIE

W dniu 29 października 2015 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek złożony przez przedsiębiorcę: (...) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawczyni w opisie stanu faktycznego przedstawiła, że do (...) 2015 r. pobierała zasiłek macierzyński z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. W związku z tym była zarejestrowana tylko do ubezpieczenia zdrowotnego. Działalność nie była zawieszana. Od (...) 2015 r. dodatkowo podjęła pracę na cały etat i podpisała umowę z pensją (...) zł brutto. Pensja została wypłacona dopiero w kwietniu 2015 r. za marzec 2015 r. W związku z tym przychód ze stosunku pracy w marcu wyniósł zero.

Wnioskodawczyni ma wątpliwość czy fakt wypłaty pensji w miesiącu kolejnym powoduje, że powinna wyrejestrować się (...) 2015 r. z ubezpieczenia zdrowotnego i zarejestrować z tym samym dniem do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej?

Przedstawiając własne stanowisko w sprawie, Wnioskodawczyni wskazała że jej ocenie, jeżeli stosunek pracy został zawarty od (...) 2015 r., to od tego dnia nadal nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, ponieważ w umowie ma zagwarantowane po więcej niż minimalne wynagrodzenie. Dlatego też, Wnioskodawczyni nie dokonywała żadnych zgłoszeń do ZUS.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Przepis art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, że przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie. Stosownie do ust. 5 cytowanego przepisu w związku z art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 10 powołanej powyżej ustawy, wyłącznie w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym osób wykonujących działalność pozarolniczą regulują przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 5 oraz art. 12 ust. 1 powołanej ustawy osoby prowadzące działalność pozarolniczą, w tym pozarolniczą działalność gospodarczą, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu.

Stosownie natomiast do treści art. 9 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, spełniające jednocześnie warunki do objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów takich jak m.in. prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, są obejmowane ubezpieczeniami tylko z tytułu stosunku pracy. Mogą one dobrowolnie, na swój wniosek, być objęte ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi również z innych tytułów, z zastrzeżeniem ust. 1a, zgodnie z którym ww. ubezpieczeni, których podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy w przeliczeniu na okres miesiąca jest niższa od kwoty obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, podlegają również obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów.

Wyjątek od tej zasady stanowią pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy, którym przepisy kodeksu pracy gwarantują co najmniej minimalne wynagrodzenie. Przyjęcie bowiem literalnego brzmienia cytowanego art. 9 ust. 1a prowadziłoby do sytuacji, w której obowiązek opłacania składek z innych tytułów powstawałby w razie choroby pracownika, lub nie wypłacenia pracownikowi należnego wynagrodzenia.

W świetle powyższego należy przyjąć, że dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy tak długo, jak długo trwa stosunek pracy dodatkowe tytuły ubezpieczeń mają charakter dobrowolny.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni do dnia (...) 2015 r. pobierała zasiłek macierzyński z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. W związku z tym była zgłoszona wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego. Działalność nie była zawieszana. Dodatkowo od dnia (...) 2015 r. podjęła pracę na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy z wynagrodzeniem (...) zł brutto. Wypłata wynagrodzenia za miesiąc marzec 2015 r. nastąpiła w kwietniu 2015 r.

Zatem, dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą pozostającą równocześnie w stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy, ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej mają charakter dobrowolny.

Uwzględniając powyższe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznał za prawidłowe stanowisko Wnioskodawczym w sprawie braku obowiązku ubezpieczeń społecznych z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej będąc jednoczenie zatrudnioną na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania decyzji.

Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana. Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, odwołanie do Sądu Okręgowego w (...).

Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl