Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 27 października 2014 r.
Preferencyjna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
WPI/200000/43/1207/2014

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U z 2013 r. poz. 1442 z. późn. zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku złożonym w dniu 15 września 2014 r. przez przedsiębiorcę Panią (...) w sprawie praw a do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej od podstawy wymiaru w wysokości zadeklarowanej kwoty nie niższej jednak niż 30% minimalnego wy nagrodzenia za pracę w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej.

UZASADNIENIE

W dniu 15 października 2014 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek przedsiębiorcy Pani (...) prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą (...) o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

W przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawczyni wskazała, że uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych (...) z dnia 26 października 2010 r. została wpisana na listę aplikantów radcowskich. Aplikację radcowską Wnioskodawczyni odbyła w okresie od 2011 do 2013 r. Uchwałą nr (...) Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych z. dnia 27 czerwca 2014 r. Wnioskodawczyni wpisana została na listę radców prawnych nr (...)

Powyższa uchwała oraz złożone w dniu 19 sierpnia 2014 r. ślubowanie, uprawnia Wnioskodawczynię do wykonywania zawodu radcy prawnego.

Wnioskodawczyni wskazuje, że zawód radcy prawnego wykonuje w formie kancelarii radcy prawnego, której prowadzenie rozpoczęła w dniu 8 września 2014 r.

W okresie od dnia 2 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. Wnioskodawczyni była zatrudniona na podstawie umowy o pracę na stanowisku prawnika w spółce (...) w pełnym wymiarze czasu pracy. Wnioskodawczyni pracę w tym charakterze wykonywała również na podstawie umowy o pracę w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2014 r. w wymiarze 1/4 etatu. Zakres obowiązków Wnioskodawczyni jako pracownika spółki z siedzibą (...) obejmował przygotowywanie projektów pism i umów, gromadzenie dokumentów i informacji dla potrzeb prowadzonych postępowań sądowych, występowanie przed sadami z upoważnienia radcy prawnego obsługującego spółkę (...) na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Wnioskodawczyni wskazała, że w najbliższym czasie zamierza podjąć współpracę ze spółką (...) (byłym pracodawcą) bądź to na podstawie stałej umowy o obsługę prawną spółki (...) bądź też poprzez prowadzenie jej poszczególnych spraw.

Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Wnioskodawczyni skorzystała z możliwości opłacania na preferencyjnych warunkach składek na ubezpieczenia społeczne, obliczanych od podstawy wymiaru wynoszącej 30% minimalnego wynagrodzenia

W związku z powyższym Wnioskodawczyni powzięła wątpliwość, czy zawierając umowę o obsługę prawną spółki (byłego pracodawcy) lub prowadząc jej poszczególne sprawy, zachowa prawo do opłacania składek na ubezpieczeniu społeczne od podstawy wymiaru składek nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę przez okres pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej.

Wnioskodawczyni przedstawiła własne stanowisko w sprawie, w którym wskazała, że zgodnie z art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013. 1442 tj.) podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o których mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Ubezpieczonymi, o których mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1a osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych.

Przepis art. 18a ust. 2 wyżej wymienionej ustawy, zwanej dalej sus stanowi, że przepisy ust. 1 nie mają zastosowania do osób, które:

1)

Prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność:

2)

Wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalność gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej,

Wnioskodawczyni z dniem 8 września 2014 r. rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej i jako przedsiębiorca działa pod firmą (...)

Na podstawie cytowanego powyżej art. 18a ust. 1 ustawy o sus, Wnioskodawczyni korzysta z możliwości opłacania na preferencyjnych warunkach składek na ubezpieczenia społeczne, obliczanych od podstawy wymiaru wynoszącej 30% minimalnego wynagrodzenia.

Według Wnioskodawczyni, podjęcie współpracy z byłym pracodawcą, czyli spółka (...) bądź to na podstawie stałej umowy o obsługę prawną spółki bądź też poprzez prowadzenie jej poszczególnych spraw nie pozbawi możliwości opłacania na preferencyjnych warunkach składek nu ubezpieczenia społeczne, obliczanych od podstawy wymiaru wynoszącej 30% minimalnego wynagrodzenia.

Wnioskodawczyni wskazuje, że nie ma do niej zastosowania przesłanka negatywna wymieniona w art. 18a ust. 2 pkt 1 ustawy o sus, gdyż przed podjęciem działalności gospodarczej, czyli przed dniem 8 września 2014 r. nie prowadziła żadnej pozarolniczej działalności. Wnioskodawczyni przyłącza fragment komentarza do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, którego autorem jest Piotr Kostrzewa. Jednocześnie Wnioskodawczyni wskazuje. Ze nie ma do niej zastosowania przesłanka negatywna wymieniona w art. 18a ust. 2 ustawy o sus.

Wnioskodawczyni w okresie zatrudnienia u byłego pracodawcy, czyli spółce (...) na stanowisku prawnika, była równocześnie w okresie odbywania aplikacji radcowskiej. Przygotowywane przez Wnioskodawczynię projekty pism i umów były podpisywane przez radcę prawnego mającego obsługę prawną spółki bądź te przez samego prezesa zarządu uprawnionego do prowadzenia spraw spółki oraz jej reprezentowania. Wnioskodawczyni przed sadami występowała z upoważnienia radcy prawnego, z którego wyraźnego upoważnienia sporządzała i podpisywała również pisma procesowe. Udzielane przez Wnioskodawczynię porady prawne były konsultowane z radca prawnym, z którym Wnioskodawczyni współpracowała na każdym etapie prowadzonego postępowania. Wszystkie czynności wykonywane przez Wnioskodawczynię jako prawnika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, były poddane kierownictwu pracodawcy, zaś sama praca niemiała charakteru samodzielnego.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 12 lutego 2013 r. sygn. akt II UK 184/12 wykonywanie przez radcę prawnego prowadzącego samodzielną kancelarię radcowską w ramach nowo otwartej działalności gospodarczej obsługi prawnej na rzecz tego pracodawcy, u którego pracował jako prawnik (aplikant) bez wpisu na listę radców prawnych, nie jest wykonywaniem czynności wchodzących w zakres działalności gospodarczej w rozumieniu art. 18 ust. 2 w związku z art. 8 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. W odniesieniu do radców prawnych podejmujących działalność gospodarcza w formie kancelarii we współpracy z dotychczasowym pracodawcą, nie zachodzi w żaden sposób przesłanka wyłączająca prawo do zastosowania obniżonej składki. Przez "czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej", o których mowa w art. 18a ust. 2 ustawy o s.u.s. które uniemożliwiają zastosowanie preferencyjnych składek ubezpieczeniowych dla osób podejmujących po raz pierwszy działalność gospodarczą (art. 18a ust. 1 w związku z art. 8 ust. 6 pkt 1 tej ustawy) należy rozumieć czynności odpowiadające tym. które były uprzednio wykonywane w ramach stosunku pracy na rzecz byłego pracodawcy.

Na potwierdzenie prawidłowości swojego stanowiska Wnioskodawczyni powołuje decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 27 marca 2014 r. wydanej w analogicznej sprawie.

Podsumowując, Wnioskodawczyni uznaje, iż podjecie współpracy z byłym pracodawcą, czyli spółką bądź to na podstawie stałej umowy o obsługę prawną spółki bądź też. poprzez prowadzenie jej poszczególnych spraw nie pozbawi Wnioskodawczyni możliwości opłacania na preferencyjnych warunkach składek na ubezpieczenia społeczne, obliczanych od podstawy wymiaru wynoszącej 30% minimalnego wynagrodzenia.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej łub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie Stosownie do ustępu 5 powołanego powyżej artykułu w związku z art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2013 r., udzielenie interpretacji dotyczącej ustalania podstawy wymiaru składek następuje w drodze decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W myśl art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolnicza działalność gospodarcza okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Stosownie do ustępu 2 pkt 1) i 2) tego artykułu, z opłacania składek od podstawy wymiaru w wysokości zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia nie mogą skorzystać osoby, które:

- prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność.

- wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Powyższe oznacza, iż składek na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia nie opłacają osoby, które juz. prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, wykonywały działalność twórczą lub artystyczną, prowadziły działalność gospodarczą w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne bądź z. której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, które były wspólnikami jednoosobowych spółek z o.o. spółek jawnych, komandytowych lub partnerskich, osoby prowadzące niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty, a także gdy wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy.

Pod pojęciem "byłego pracodawcy", o którym mowa a art. 18a ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych należy rozumieć każdego pracodawcę, tu rzecz którego praca była wykonywana dotychczas tj. przed dniem rozpoczęcia prowadzenia działalności, w tym pracodawcę, z którym prowadzący działalność nie rozwiązał umowy o pracę. Zakres wykonywanych czynności na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy na rzecz którego wykonywana jest działalność nic może pokrywać się z zakresem czynności wykonywanych w ramach stosunku pracy. Przez zwrot "czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności" należy rozumieć czynności powierzone przez pracodawcę i wykonywane przez pracownika w ramach stosunku pracy.

W podjętej w dniu 10 kwietnia 2013 r. uchwale, na którą powołuje się przedsiębiorca uzasadniając własne stanowisko w sprawie. Sąd Najwyższy orzekł, (...) iż zawody adwokata i aplikanta adwokackiego są odrębne, w szczególności w świetle przepisów ustawy prawo o adwokaturze...) Jednocześnie Sąd Najwyższy, rozpoznając sprawę odniósł się do wyroku z dnia 12 lutego 2013 r. (sygn. akt II UK 184/12), zgodnie z którym (...) wykonywanie przez radcę prawnego prowadzącego samodzielna kancelarię radcowską w ramach nowo otwartej działalności gospodarczej obsługi prawnej był©ego pracodawcy, u którego poprzednio pracował on jako aplikant bez wpisu no listę radców prawnych, me jest wykonywaniem czynności wchodzących w zakres działalności gospodarczej (...)

Odnosząc powołane przez Wnioskodawczynię orzecznictwo Sądu Najwyższego do przedstawionego stanu taktycznego należy wskazać, iż fakt zatrudnienia Wnioskodawczyni na stanowisku prawnika w spółce oraz fakt odbywania w trakcie trwania stosunku pracy aplikacji radcowskiej w świetle utrwalonej linii orzeczniczej Sądu Najwyższego, mc spowoduje zastosowaniu w stosunku do Wnioskodawczyni przesłanki negatywnej wymienionej w art. 18a ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, powodującej utratę prawa do określenia podstawy wymiaru składek zgodnie z art. 18a ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

W konsekwencji w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawczyni, zamierzając wykonywać działalność na rzecz byłego pracodawcy, zachowa prawo do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru składek w wysokości zadeklarowanej kwoty nie niższej jednak niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę w okresie pierwszych 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania decyzji.

Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana.

Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążącą dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia. Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, odwołanie do Sadu Okręgowego (...).

Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wy dała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl