Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 17 listopada 2014 r.
Wyłączenie z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wartości składki na Grupowe Ubezpieczenie Medyczne na Zdrowie, tzw. Pakietu Medycznego.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
WPI/200000/43/1202/2014

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z. dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1908 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1442 z późn. zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku złożonym w dniu 14 października 2014 r. przez przedsiębiorcę (...) w części dotyczącej wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, wartości składki na Grupowe Ubezpieczenie Medyczne na Zdrowie, tzw. Pakietu Medycznego udostępnionego pracownikom pobierającym zasiłek macierzyński i zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego oraz przebywającym na urlopie wychowawczym w części finansowanej przez pracodawcę.

UZASADNIENIE

W dniu 14 października 2014 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek płatnika (...) o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, który Wnioskodawca uzupełnił pismem złożonym w dniu 7 listopada 2014 r.

Wnioskodawca wskazał, iż oferuje swoim pracownikom Grupowe Ubezpieczenie na Zdrowie tzw. Pakiet Medyczny, uprawniający pracowników do nieodpłatnego korzystania z usług medycznych i szczepień ochronnych, na podstawie umowy zawartej pomiędzy zakładem pracy a firma ubezpieczeniową. Miesięczna opłata za Pakiet jest finansowana przez zakład i pracownika. W zależności od wariantu ubezpieczenia pracownik będzie opłacał składkę w wysokości minimum (...) a zakład pracy (...).

W świetle przedstawionego zdarzenia Wnioskodawca wnosi o wydanie interpretacji w zakresie: czynność Pakietu Medycznego opłacanego przez pracodawcę przysługująca pracownikom za okres przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie wychowawczym oraz urlopie bezpłatnym jest wyłączona ze składek ZUS. jeżeli prawo do pakietu wynika z regulaminu wynagradzania? W uzupełnieniu złożonego wniosku, pismem z dnia 31 października 2014 r. (doręczonym w dniu 7 listopada 2014 r.). Wnioskodawca doprecyzował stan faktyczny i wskazał, że kwota składki na Grupowe Ubezpieczenie Medyczne na Zdrowie, tzw. Pakiet Medyczny z firma ubezpieczeniowa, finansowana przez Spółkę będzie stanowiła dla pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim i urlopie wychowawczym przychód z tytułu stosunki pracy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na mocy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (D.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).

Wnioskodawca wskazuje, że zgodnie § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. Nr 161, poz. 1106 z późn. zm.) zakład nie ma obowiązku doliczać wartości Pakietu Medycznego, który jest finansowany częściowo przez pracownika (...) a częściowo dofinansowywany przez zakład do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe pracownika, jeżeli współfinansowanie odbywać się będzie w oparciu o przepis regulaminu wynagradzania.

Wnioskodawca podnosi, że składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych, osób. o których mowa w art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, lub osób pobierających zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, ora) składki na ubezpieczenie emerytalne tych osób. o których mowa w art. 6b ust. 1, finansuje w całości budżet państwa za pośrednictwem ZUS. Natomiast w przypadku pracowników pozostających na urlopie bezpłatnym, pracodawca nic odprowadza składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Zdaniem Wnioskodawcy Pakiet Medyczny, który będzie udostępniony na podstawię zapisu w regulaminie wynagradzania i częściowo finansowany przez pracowników, spełnia wymogi określone w § 2 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia, zatem w ocenie Wnioskodawcy należy uznać, że wartość ww. Pakietu Medycznego nic będzie stanowiła podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe otrzymujących go pracowników.

W opinii Wnioskodawcy nieodprowadzaniem składek na ubezpieczenia społeczne przez pracodawcę za pracowników przebywających na urlopach wychowawczych, osób, o których mowa w art. 6a ust. 1 ustawy z dniu 13 października 1998 r. osób pobierających zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, a także pracowników przebywających na urlopie bezpłatnym wartość pakietów medycznych powinna być zwolniona z obowiązku opłacania składek.

W związku z powyższym Wnioskodawca zwraca się z prośbą o wydanie interpretacji pisemnej.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie. Stosownie do ustępu 5 powołanego powyżej artykułu w związku z art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązujący m od dnia 1 stycznia 2013 r. udzielenie interpretacji dotyczącej ustalenia podstawy wymiaru składek następuje w drodze decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jednocześnie zgodnie z dyspozycją art. 10 ust. 6 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, warunkiem koniecznym do stwierdzenia kompletności wniosku, jest jego należyte opłacenie, natomiast w myśl art. 10 ust. 7 tej ustawy - w przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych pobiera się opłatę od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Wobec faktu, iż we wniosku złożonym w dniu 14 października 2014 r. Przedsiębiorca przedstawił wątpliwości w zakresie dotyczącym nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wartości pakietów medycznych w części finansowanej przez pracodawcę udostępnianych pracownikom przebywającym na urlopie macierzyńskim i urlopie wychowawczym oraz pracownikom przebywającym na urlopie bezpłatnym - zatem dotyczące więcej niż jednego zdarzenia przyszłego, a do wniosku została dokonana jedna opłata. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydając niniejszą decyzj

rozpoznał wniosek w zakresie pierwszego zagadnienia dotyczącego nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wartości pakietów medycznych w części finansowanej przez pracodawcę udostępnianych pracownikom przebywającym na urlopie macierzyńskim i urlopie wychowawczym.

Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne regulują przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - cytowanej powyżej.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 i ust. 2, art. 20 ust. 1 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. Nr 161, poz. 1106 z późn. zm.), podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z wyłączeniem wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych.

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uznaje się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w' naturze bądź ich ekwiwalenty bez względu na źródło finansowania tych wpłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowa, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wartość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. W związku z powyższym przychodem, od którego wymierzane są w' myśl art. 18 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych składki na ubezpieczenia stanowią wszystkie otrzymane lub postawione do dyspozycji należności przysługujące pracownikowi wymienione w katalogu zawartym w ustawie o podatku dochodowym, chyba że na podstawie stosownych przepisów zostały wyłączone z podstawy ustalania składek.

Jednoczenie Zakład wskazuje, iż z brzmienia art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wynika ograniczenie w tematyce, w? której jest zobowiązany wypowiedzieć się za pośrednictwem pisemnej interpretacji przepisów w' trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, uniemożliwiające potwierdzenie w tym trybie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonanej kwalifikacji przychodu w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uwzględniając powyższe. Zakład dokonał interpretacji przepisów ubezpieczeniowych opierając się na zawartej we wniosku informacji, zgodnie z którą część kosztów uczestnictwa w opisanym Pakiecie Medycznym, pokrywana przez pracodawcę, będzie stanowić przychód pracownika ze stosunku pracy.

Katalog przychodów nie stanowiących podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe został zawarty w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 24 powołanego rozporządzenia z podstawy wymiaru składek wyłączone zostały składniki wynagrodzenia, do których pracownik ma prawo w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, w myśl postanowień układów zbiorowych pracy lub przepisów o wynagrodzeniu, jeżeli są one wypłacone za okres pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku. Na podstawie powołanego przepisu z podstawy wymiaru składek wyłączone są składniki wynagrodzenia, do których pracownik ma prawo w okresie choroby lub też za okres pobierania zasiłków. Wówczas te składniki wypłacane za okres choroby oraz pobierania zasiłków' są wyłączone z podstawy wymiaru składek. W konsekwencji składniki wypłacone za okres w którym praca była świadczona, stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.

Na podstawie natomiast § 2 ust. 1 pkt 26 tegoż rozporządzenia, wskazanego przez Wnioskodawcę - podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie stanowią korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów' o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji. W świetle przytoczonego przepisu, wartość pakietu świadczeń medycznych nie będzie stanowiła podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, jeżeli pracownicy: uprawnieni są do tych świadczeń na podstawie układów zbiorowych pracy, regulaminów' wynagradzania lub przepisów o wy nagradzaniu oraz ponoszą za nie częściową odpłatność.

Jednocześnie należy podkreślić, iż przepisy § 2 ust. 1 pkt 24 oraz 26 przywołane powyżej nie znajdują zastosowania do pracownika pobierającego zasiłek macierzyński i zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego oraz przebywającego na urlopie wychowawczym.

W myśl bowiem art. 6 ust. 1 pkt 19 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, a nie jak wskazał Wnioskodawca art. 6a ust. 1 oraz art. 6b ust. 1 tejże ustawy - przebywanie na urlopie wychowawczym oraz pobieranie zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego stanowi odrębny tytuł do objęcia obowiązkiem ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób pobierających zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego stanowi kwota tego zasiłku, natomiast podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym stanowi kwota 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale z tym. że nie może być wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy, za wyjątkiem przychodów ze stosunku pracy należnych za wcześniejszy okres świadczenia pracy (np. zaległe wynagrodzenie, premie, nagrody roczne itp.) wypłacanych w okresie urlopu wychowawczego lub zasiłku. W tym przypadku wymienione przychody stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne ze stosunku pracy, gdyż sa one należne za okres wykonywania pracy.

W związku z tym, świadczenie, takie jak składka na pakiet usług medycznych, opłacane przez pracodawcę w okresie przebywania na urlopie wychowawczym oraz pobierania zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego (okres faktycznego nieświadczenia pracy) nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu stosunku pracy, gdyż prawe do tych świadczeń nic przysługuje za okres świadczenia pracy lecz z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym lub pobierania zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku w' wysokości zasiłku macierzyńskiego, a więc odrębnych od stosunku pracy tytułów do ubezpieczeń.

Uwzględniając powyższe, Oddział uznał stanowisko Wnioskodawcy w sprawie ustalenia czy wartość opłaconego przez pracodawcę tzw. Pakietu Medycznego będzie stanowiła podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w części przypadającej na okres przebywania na urlopie wychowawczych lub w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego, za prawidłowe, mimo wskazania przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku niewłaściwej podstawy prawnej.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jego zaistnienia.

Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznic w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana.

Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 usuwy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia. Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, odwołanie do Sądu Okręgowego (...).

Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl