WPI/200000/43/1192/2018

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 6 listopada 2018 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych WPI/200000/43/1192/2018

Na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców |Dz. U. z 2018 r. poz. 646 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Oz. U. z 2017 r. poz. 1778 z późn. zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie stanowisko przedstawione we wniosku złożonym w dniu 26 października 2018 r., uzupełnionym w dniu 2 listopada 2018 r. przez przedsiębiorcę: (...) Sp. z o o. uznaje za:

1.

prawidłowe w przedmiocie wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wartości udostępnionego pracownikom Wnioskodawcy świadczenia w postaci kart sportowych typu Benefit, w części finansowanej przez pracodawcę, oraz

2.

prawidłowe w przedmiocie wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wartości udostępnionego pracownikom Wnioskodawcy świadczenia w postaci pakietów medycznych, w części finansowanej przez pracodawcę.

UZASADNIENIE

W dniu 26 października 2018 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów złożony przez przedsiębiorcę: (...) Sp. z o.o. Powyższy wniosek został przez Wnioskodawcę uzupełniony poprzez dokonanie w dniu 2 listopada 2018 r. opłaty w pełnej wysokości za przedmiotowy wniosek.

Wyczerpujący opis stanu faktycznego:

Spółka zatrudnia pracowników na umowę o pracę. W regulaminie wynagradzania został wprowadzony zapis: "Pracownikom, przysługuje dopłata do kart sportowych typu Benefit oraz pakietów medycznych w specjalnej cenie niższe) niż ogólnodostępna na rynku Opłata jest każdorazowo finansowana zarówno przez Pracodawcę jak i przez Pracownika, tj. Pracodawca pokrywa (...) % kwoty (...) % pokrywa pracownik Wyżej wymienione karty, pakiety są finansowane ze środków obrotowych firmy Dopłata przysługuje również w okresie choroby i innej usprawiedliwionej nieobecności Pracownika". Spółka stoi na stanowisku, że część składki finansowana ze środków obrotowych pracodawcy wyłączona jest z podstawy wymiaru składek jako korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług na podstawie § 2 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 i w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zakup po cenach niższych niż detaliczne kart sportowych oraz pakietów medycznych stanowi przychód pracownika zatrudnionego w ramach stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 z dnia 26 lipca 199) r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Własne stanowisko Wnioskodawcy w sprawie:

Spółka stoi na stanowisku, że część składki finansowana ze środków obrotowych pracodawcy wyłączona jest z podstawy wymiaru składek jako korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług na podstawie § 2 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne

1 rentowe. Zakup po cenach niższych niż detaliczne kart sportowych oraz pakietów medycznych stanowi przychód pracownika zatrudnionego w ramach stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pytanie Spółki brzmi:

Czy dopłata do kart sportowych i pakietów medycznych finansowana ze środków obrotowych firmy (...) %) wyłączona jest z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne?

Pismem z dnia 31 października 2018 r. Oddział wezwał Wnioskodawcę o uzupełnienie braków formalnych wniosku złożonego w dniu 26 października 2018 r. poprzez:

* dokonanie opłaty w pełnej wysokości za stany faktyczne przedstawione w złożonym wniosku (wniosek dotyczy dwóch stanów faktycznych: kart sportowych typu Benefit oraz pakietów medycznych, w dniu 29.10.2018 r. dokonano opłaty w kwocie 40,00 zł, tj. opłacono jeden stan faktyczny).

W odpowiedzi na powyższe w dniu 2 listopada Wnioskodawca uzupełnił braki formalne poprzez dokonanie opłaty za wniosek w pełnej wysokości.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców, przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu lub właściwej państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie wyjaśnienia, co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie (Interpretacja indywidualna). W myśl ustępu S powołanego powyżej artykułu udzielenie interpretacji indywidualnej następuje w drodze decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Jednocześnie stosownie do art. 83d ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r., o systemie ubezpieczeń społecznych. Zakład wydaje interpretacje indywidualne, wyłącznie w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne regulują przepisy ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1949) Stosownie do treści art. 18 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 4 pkt 9 ww. ustawy oraz § 1 wskazanego rozporządzenia, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1509) z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z wyłączeniem wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych.

Katalog przychodów wyłączonych z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określony we wskazanym rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zawiera w § 2 ust. 1 pkt 26 zapis, iż podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie stanowią korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji.

Konstrukcja powyższego przepisu wskazuje, ze jeżeli świadczenia (korzyści) uzyskiwane przez pracownika z tytułu stosunku pracy i stanowiące jego przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wynikają z przepisów układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, regulujących uprawnienie do ich zakupu po cenach niższych niż detaliczne (częściową odpłatność pracownika) - to korzystają one z wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Korzyść uzyskiwana przez pracownika musi przy tym przybrać formę niepieniężną formę zakupu po cenach niższych niż detaliczne artykułu lub usługi.

W świetle przytoczonego przepisu, składki na ubezpieczenia społeczne mc powinny być naliczane od przychodu pracownika z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy stanowiącego korzyść materialną wynikającą z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegającą na umożliwieniu pracownikowi skorzystania z artykułów, przedmiotów lub usług jedynie za częściową ich odpłatnością Częściowa ich odpłatność polega w tym przypadku na partycypowaniu pracownika (choćby symbolicznym) w pokryciu kosztów zakupu artykułów, przedmiotów lub usług.

Z treści wniosku złożonego w dniu 26 października 2018 r. uzupełnionego w dniu 2 listopada 2018 r. wynika, że Wnioskodawca w regulaminie wynagradzania wprowadził zapis o dopłatach do kart sportowych typu Benefit oraz pakietów medycznych w specjalnej cenie niższej niż ogólnodostępna na rynku. Pracodawca pokrywa (...) % kwoty, (...) % pokrywa pracownik. Wyżej wymienione karty, pakiety są finansowane ze środków obrotowych firmy. Dopłata przysługuje również w okresie choroby i innej usprawiedliwionej nieobecności Pracownika. zakup po cenach niższych niż detaliczne kart sportowych oraz pakietów medycznych stanowi przychód pracownika zatrudnionego w ramach stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Uwzględniając powyższe, tj. biorąc pod uwagę opis przedstawionego stanu faktycznego oraz obowiązujące przepisy prawa, należy stwierdzić, że wartość świadczenia w postaci częściowego finansowania przez Pracodawcę dopłat do kart sportowych typu Benefit oraz pakietów medycznych, na mocy wskazanego powyżej § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, będzie podlegać wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy Powyższe dotyczy również pracowników w okresie choroby.

W konsekwencji, uwzględniając przedstawiony we wniosku złożonym w dniu 26 października 2018 r., uzupełnionym w dniu 2 listopada 2018 r. opis stanu faktycznego, własne stanowisko oraz obowiązujące przepisy prawa uznać należy za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy w przedmiocie wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wartości udostępnionego pracownikom Wnioskodawcy, świadczenia w postaci kart sportowych typu Benefit oraz pakietów medycznych, w części finansowanej przez Pracodawcę

POUCZENIE

Decyzja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu jego zaistnienia.

Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana. Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców niniejsza decyzja me jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 34 ust. 5 ustawy z dnia z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, odwołanie do Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w (...). Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl