WPI/200000/43/119/2015 - Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych na rzecz swojego pracodawcy.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 10 lutego 2015 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych WPI/200000/43/119/2015 Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych na rzecz swojego pracodawcy.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1498 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 121) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie rozpatrując wniosek złożony w dniu 29 stycznia 2015 r. przez przedsiębiorcę (...) uznaje za nieprawidłowe stanowisko w części dotyczącej istnienia obowiązku wnioskodawcy do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych na rzecz swojego pracodawcy, oraz odmawia wydania interpretacji w części dotyczącej zasad wypełniania dokumentacji ubezpieczeniowej.

UZASADNIENIE

W dniu 29 stycznia 2015 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w lublinie wpłynął wniosek przedsiębiorcy (...) o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawca wskazał, że spółka wykonuje prace dla (...) i jednocześnie przy tych pracach zatrudnia pracowników (...) na umowy cywilnoprawne.

W związku z powyższym wnioskodawca powziął wątpliwość czy od wartości tych umów należy odprowadzić pełne" składki ZUS, a także z jakim kodem powinien dokonać zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych ww. pracowników

Zdaniem wnioskodawcy, powinien on odprowadzić pełne" składki ZUS, ponieważ pracownicy wykonują pracę na rzecz swojego pracodawcy. Ponadto wnioskodawca uważa, że do ubezpieczeń społecznych powinien zgłosić ww. osoby z. kodem 041 lxx.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Przepis art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, że przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej łub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie. Ponadto zgodnie z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 10 powołanej powyżej ustawy, wyłącznie w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne. Fundusz Pracy. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym regulują przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 i 4 powołanej ustawy, obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym podlegają, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej są pracownikami oraz osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Pracownicy zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązkowo podlegają również ubezpieczeniu chorobowemu. Natomiast na podstawie art. 12 ust. 1 tej ustawy również obowiązkowo podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu.

W myśl art. 8 ust. 1 powyższej ustawy za pracownika rozumie się osobę pozostającą w stosunku pracy, z zastrzeżeniem ustępu 2 i 2a. Stosownie do wskazanego art. 8 ust. 2a za pracownika, w rozumieniu ustawy, uważa się także osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli urnowe taką zawarły z pracodawcą, z którym pozostają w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonują pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostają w stosunku pracy.

Pojęcie pracownika dla celów ubezpieczeń społecznych wykracza poza sferę stosunku pracy i obejmuje również sytuację, gdy pracownik wykonuje prace na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej z osobą trzecią, jednakże w jej ramach praca wykonywana jest na rzecz pracodawcy, z którym osoba pozostaje w stosunku pracy. Przesłanką decydującą o uznaniu takiej osoby za pracownika w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych jest to, że będąc pracownikiem związanym stosunkiem pracy z danym pracodawcą, jednocześnie świadczy pracę w ramach umowy cywilnoprawnej, zawartej z nim lub innym podmiotem, na jego rzecz.

Zauważyć należy, iż zastosowanie art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wiąże się bezpośrednio z kumulatywnym spełnieniem następujących przesłanek tj.: praca wykonywana jest na podstawie zawartej z innym niż pracodawca podmiotem umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, natomiast faktycznym beneficjentem pracy wykonywanej na podstawie umowy jest pracodawca wykonawcy umowy cywilnoprawnej.

Potwierdzenie powyższego zostało zawarte w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 2 września 2009 r. (II UZP 6/09), w której Sąd stwierdził, iż "przesłanką decydującą o uznaniu takiej osoby za pracownika w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych jest to, ze będąc pracownikiem związanym stosunkiem pracy z danym pracodawcą, jednocześnie świadczy na jego rzecz pracę w ramach umowy cywilnoprawnej, zawartej z nim lub inną osobą. W konsekwencji, nawet, gdy osoba (pracownik) zawarła umowę (...) z osobą trzecią, to pracę w jej ramach wykonuje faktycznie dla swojego pracodawcy (uzyskuje on rezultaty jej pracy)." Sąd Najwyższy, w stosunku do wyżej wymienionych osób, wskazuje, iż, art. 8 ust. 2a rozszerza pojęcie pracownika na jego dalszą aktywność w ramach umowy cywilnoprawnej, jeżeli w jej ramach świadczy on pracę na rzecz swojego pracodawcy (...) także w zakresie tej aktywności należy go uznać na potrzeby ubezpieczeń społecznych za pracownika tego właśnie pracodawcy". Jednocześnie w powyższej uchwale Sąd Najwyższy wskazał, iż "obowiązki płatniku powinny obciążać podmiot, na rzecz którego praca w ramach umowy cywilnoprawnej jest faktycznie świadczona, i który w związku z tym uzyskuje jej rezultaty.

Z opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku z dnia 23 stycznia 2015 r. wynika, iż wnioskodawca zawiera umowy cywilnoprawne z osobami zatrudnionymi na podstawie umów o pracę przez innego płatnika składek, w ramach których wykonują one pracę na rzecz własnego pracodawcy. Biorąc powyższe pod uwagę, należy uznać, ze opisane osoby będą spełniały definicję pracowników zawartą w art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

W konsekwencji, po stronie wnioskodawcy nie powstanie obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za wskazane osoby, które w ramach zawartych umów wykonują czynności na rzecz swojego pracodawcy, z którym pozostają w stosunku pracy.

Mając powyższe na uwadze, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznał za nieprawidłowe stanowisko wnioskodawcy w części dotyczącej obowiązku opłacania "pełnych" składek na ubezpieczenia społeczne od osób, które w ramach zawartych z nim umów cywilnoprawnych wykonują pracę na rzecz własnego pracodawcy

Jednocześnie Zakład wskazuje, iż z brzmienia cytowanego powyżej art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wynika ograniczenie w tematyce, w której jest zobowiązany wypowiedzieć się za pośrednictwem pisemnej interpretacji przepisów w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W przypadku, gdy wniosek o wydanie pisemnej interpretacji zostanie złożony w sprawie nic odnoszącej się do wskazanego w art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę w jego indywidualnej sprawie daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Zakład obowiązany jest odmówić wydania takiej interpretacji.

Z treści złożonego w dniu 29 stycznia 2015 r. wniosku wynika, iż przedsiębiorca zwrócił się również z zapytaniem w sprawie sposobu wypełniania dokumentów zgłoszeniowych tj. kodu tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczeń, która to kwestia nie podlega rozstrzygnięciu w powyżej wskazanym trybie.

Biorąc powyższe pod uwagę. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w- Lublinie odmówił wydania interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w części dotyczącej zasad wypełniania dokumentacji ubezpieczeniowej.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jego zaistnienia.

Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznic w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana. Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r., o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, odwołanie do Sądu Okręgowego w (...). Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl