Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 29 października 2014 r.
Obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne od wartości wypłaconej premii uznaniowej.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
WPI/200000/43/1176/2014

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.) w związku żart 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1442 z późn. zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznaje za nieprawidłowe stanowisko wyrażone przez przedsiębiorcę (...) wyrażone we wniosku złożonym w dniu 9 października 2014 r. w części dotyczącej braku obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne od wartości wypłacone) premii uznaniowej, należnej pracownikowi także za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, zasiłku opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego.

UZASADNIENIE

W dniu 9 października 2014 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek przedsiębiorcy (...) o wy danie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawca wskazał, ze zgodnie z regulaminem wynagrodzenia pracownik za okres pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego zachowuje prawo do premii uznaniowej i premii zasadniczej.

Pracownik w okresie od 01 10.2014 r. do 3 października 2014 r. przebywał na zwolnieniu chorobowym, wypłacanym przez zakład pracy, a od 4 października 2014 r. do 5 października 2014 r. na zasiłku chorobowym. Jednocześnie Wnioskodawca wskazał, że za miesiąc październik 2014 r. pracownik otrzymał premię uznaniową w wysokości 200,00 zł i premię zasadniczą w wysokości 100,00 zł

W związku z powyższym Wnioskodawca postawił pytanie, czy w przypadku pobierania przez pracownika wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego oraz jednoczesnym otrzymaniu miesięcznej premii uznaniowej i premii zasadniczej kwota premii dotycząca ww. okresów jest oskładkowaną składką zdrowotną.

Wnioskodawca przedstawiając własne stanowisko w sprawie wskazał, ze w świetle rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 24 Spółka od premii uznaniowe) i premii zasadniczej przypadającej za okres wynagrodzenia za okres choroby odprowadziła tylko składkę zdrowotną.

Natomiast od premii uznaniowej i premii zasadniczej przypadającej za okres zasiłku chorobowego nie odprowadziła składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i chorobowe) i zdrowotne.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie. Stosownie do ustępu 5 powołanego powyżej artykułu w związku z art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2013 r., udzielenie interpretacji dotyczącej ustalania podstawy wymiaru składek następuje w drodze decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Ponadto zgodnie z dyspozycją art. 10 ust. 6 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, warunkiem koniecznym do stwierdzenia kompletności wniosku, jest jego należyte opłacenie Wskazany przepis stanowi: "wniosek o wydanie interpretacji podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, W razie nieuiszczenia opłaty w terminie, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia". Stosownie do art. 10 ust. 7 tej ustawy, jeśli uiszczona wpłata nie pokrywa opłaty za wszystkie przedstawione we wniosku stany faktyczne lub zdarzenia przyszłe, powinny zostać rozpatrzone te stany taktyczne lub zdarzenia przyszłe przedstawione we wniosku, za które wpłynęły pełne opłaty, według kolejności ich ujęcia we wniosku, chyba Ze płatnik wyraźnie przekaże inne wskazanie.

Wobec faktu, iż we wniosku złożonym w dniu 9 października 2014 r. Wnioskodawca przedstawił więcej niż jeden stan faktyczny, a do wniosku dokonana jedna opłata Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoznał wniosek jedynie w części dotyczącej obowiązku odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne od premii uznaniowej wypłaconej w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego oraz. świadczenia rehabilitacyjnego

Zgodnie z art. 18 ust. 1 oraz art. 20 ust. 1 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów usuwy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy.

Ponadto stosownie do art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób.

Katalog przychodów nie stanowiących podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe został zawarty w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 1998 r. Nr 161, poz. 1106 z późn. zm.).

W powyższym katalogu zawartym w § 2 rozporządzeniu mieszczą się m.in. w ust. 1 pkt 24 składniki wynagrodzenia, do których pracownik ma prawo w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, w myśl postanowień układów zbiorowych pracy lub przepisów o wynagradzaniu, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego w y nagrodzenia lub zasiłku.

Przychody, które w okresie niezdolności do pracy uzyskuje pracownik są wyłączone z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne tylko wtedy, gdy z przepisów płacowych wyraźnie wynika prawo pracownika do tych świadczeń za ten okres. Gdy takich uregulowań nie ma. przychody, które pracownik otrzymuje w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy lub w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Jednocześnie należy zauważyć że powyższy zapis dotyczy takich składników wynagrodzenia, które przysługują za okres pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego. macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego na podstawie obiektywnych kryteriów, a ich niewypłacenie pomimo spełnienia tych kryteriów powoduje, że pracownik będzie mógł wystąpić z roszczeniem o ich wypłatę.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, ze pracownik otrzymał za miesiąc październik 2014 r. premię uznaniową, zatem istotnym faktem jest. że wypłata oraz wysokość premii uznaniowej zależy od woli pracodawcy i z racji jej uznaniowości, brak jest obiektywnych kryteriów, których spełnienie powodowałoby powstanie po stronie pracodawcy obowiązku wypłaty takiej premii, a po stronie pracownika roszczenia o wypłatę tego świadczenia. W żaden sposób nie można ustalić jaka część nagrody przy sługuje za okres choroby lub pobierania zasiłków, a jaka za okres wykonywania pracy sokoro pracownik może otrzymać nagrodę również za okres choroby lub pobierania zasiłków, gdy zarówno wypłata nagrody jak i jej wysokość zależy od decyzji pracodawcy.

Mając powyższe na uwadze Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe, albowiem w przypadku premii uznaniowej nie ma zastosowania regulacja tj. 2 ust. 1 pkt 24 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

Wobec powyższego od wartości wypłaconej premii uznaniowej, należnej pracownikowi także za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, zasiłku opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, powinny zostać naliczone składki na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne,

POUCZENIE

Decyzja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę t stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania decyzji.

Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana.

Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, odwołanie do Sądu Okręgowego w (...). Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydala decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl