WPI/200000/43/1138/2022 - Pismo wydane przez: Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - OpenLEX

WPI/200000/43/1138/2022

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 8 listopada 2022 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych WPI/200000/43/1138/2022

Na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 5 ustawy z 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1009 z późn. zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych (dalej: Zakład) uznaje stanowisko Pana (...)przedstawione we wniosku z 24 października 2022 r. za prawidłowe w przedmiocie ustalenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z 24 października 2022 r. Przedsiębiorca wystąpił do Zakładu o wydanie interpretacji indywidualnej w trybie art. 34 ustawy - Prawo przedsiębiorców.

Opis stanu faktycznego (Przedsiębiorcy):

Wnioskodawca (dalej również jako "Przedsiębiorca") prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, tj. odprowadza podatek liniowy. Przedsiębiorca w 2008 r. nabył prawo użytkowania wieczystego nieruchomości działek gruntu nr i o łącznym obszarze ha oraz własność budynków znajdujących się na ww. działkach.

Wartość nabytych praw wieczystego użytkowania wynosiła: -w dniu 2008 r. (...) zł oraz - w dniu 2008 r. (...) zł

Budynek i budowle na wskazanej nieruchomości zostały nabyte za kwotę (...) zł.

W związku z ulepszeniami wartość budynku wzrosła do kwoty (...) zł.

Nieruchomość stanowiła funkcjonalną, geodezyjną całość, będącą terenem o łącznym obszarze ha, w jednym ogrodzonym kompleksie, z podstawowym wyposażeniem i uzbrojeniem przemysłowym, w znacznej części utwardzonym zabudowanym budynkami przemysłowo-biurowymi i magazynowymi.

Opisana nieruchomość stanowiła środek trwały w działalności Przedsiębiorcy i była amortyzowana. Do końca 2021 r. została zamortyzowana do kwoty (...) zł.

Dnia 2022 r. Przedsiębiorca sprzedał kontrahentowi prawo użytkowania ww. działek oraz własność znajdujących się na tych działkach budynków za łączną cenę brutto w kwocie (złotych).

We wrześniu 2022 r. strata z podstawowej działalności gospodarczej Przedsiębiorcy wynosiła zł. Dochód do obliczenia PIT w wyniku opisanej sprzedaży za miesiąc 9/2022 wynosi (...) zł.

Pytanie

W jaki sposób Wnioskodawca powinien obliczyć wysokość składki zdrowotnej za miesiąc wrzesień 2022 r.?

Stanowisko Przedsiębiorcy:

Zdaniem Przedsiębiorcy powinien on przyjąć za podstawę do wyliczenia składki zdrowotnej dochód z podstawowej działalności gospodarczej bez powiększania jej o wartości odpisów amortyzacyjnych.

Jak wyżej wskazano, umorzenie sprzedanych ŚT na koniec roku 2021 wynosi zł, a dochód do obliczenia PIT za miesiąc 09/2022 wynosi zł. W konsekwencji

podstawa do obliczenia składki zdrowotnej powinna wynieść zł.

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 9 lutego 2022 r., w przypadku ustalenia dochodu o którym mowa w art. 81 ust. 2 i 2c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w brzmieniu obowiązującym od 13 kwietnia 2022 r., od przychodów o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (przychody z odpłatnego zbycia określonych składników majątku np. środków trwałych) dochód ustalony z uwzględnieniem art. 24 ust. 2 zdanie drugie ustawy o PIT (szczególny sposób ustalania dochodu w przypadku odpłatnego zbycia składników majątku), nie jest powiększony o odpisy amortyzacyjne zaliczone do kosztów uzyskania przychodów przed 1 stycznia 2022 r. W związku ze wspomnianą zmianą w przypadku sprzedaży środków trwałych, które dla potrzeb podatku PIT były amortyzowane przed 2022 r., przy ustaleniu - dla potrzeb składki zdrowotnej - dochodu z ich odpłatnego zbycia, dochód ten nie będzie powiększony o dokonanie przed 2022 r. odpisy amortyzacyjne zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. W konsekwencji Wnioskodawca nie powinien zwiększać podstawy do obliczenia wysokości składki zdrowotnej o wysokość dokonanych odpisów amortyzacyjnych sprzedanej nieruchomości.

Analiza stanu faktycznego w świetle stanu prawnego:

Zagadnienia dotyczące obowiązku podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu, opłacania i ustalenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne regulują przepisy ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.).

Z dniem 13 kwietnia 2022 r. weszła w życie zmiana do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadzona przepisami ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 807).

W myśl art. 81 ust. 2c pkt 5 wyżej cytowanej ustawy (dodany ustawą z dnia 9 lutego 2022 r., obowiązujący od 13 kwietnia 2022 r.), przy obliczaniu dochodów, o których mowa w pkt 1 i 3, stosuje się art. 24 ust. 1-2b i nie uwzględnia się przychodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym innych niż określone w art. 21 ust. 1 pkt 63a, 63b, 152-154 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; w przypadku osób prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów dochód, o którym mowa w pkt 11 3, ustala się z uwzględnieniem art. 44 ust. 2 zdanie drugie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zmiany dotyczą zasad ustalania wysokości przychodów/dochodu dla celów ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, o których mowa w art. 81 ust. 2 i 2e ustawy, tj. osób opłacających podatek z działalności gospodarczej na zasadach ogólnych (wg skali i podatek liniowy) oraz zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych.

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 9 lutego 2022 r., w przypadku ustalania dochodu, o którym mowa w art. 81 ust. 2 i 2c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w brzmieniu obowiązującym od 13 kwietnia 2022 r., od przychodów o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (przychody z odpłatnego zbycia określonych składników majątku np. środków trwałych) dochód ustalony z uwzględnieniem art. 24 ust. 2 zdanie drugie ustawy o PIT (szczególny sposób ustalania dochodu w przypadku odpłatnego zbycia składników majątku), nie jest powiększany o odpisy amortyzacyjne zaliczone do kosztów uzyskania przychodów przed 1 stycznia 2022 r. Chodzi, np. o środki trwałe, które przedsiębiorca przed 2022 r. amortyzował i odpisy amortyzacyjne zaliczał do kosztów podatkowych. Zgodnie z przepisami obowiązującymi przed 13 kwietnia 2022 r., w przypadku ustalania dochodu dla celów składki zdrowotnej ze sprzedaży środka trwałego, na wysokość dochodu wpływ mają odpisy amortyzacyjne, które zaliczone były do kosztów podatkowych przed 2022 r., tj. podwyższają ten dochód, pomimo, ze koszty te nie wpływały na wysokość opłacanej wówczas składki zdrowotnej.

Dzięki zmianie uregulowanej w art. 35 ustawy z 9 lutego 2022 r., w przypadku sprzedaży środków trwałych, które dla potrzeb podatku PIT były amortyzowane przed 2022 r., przy ustalaniu - dla potrzeb składki zdrowotnej - dochodu z ich odpłatnego zbycia, dochód ten nie będzie powiększony o dokonane przed 2022 rokiem odpisy amortyzacyjne zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Zakład podziela zatem stanowisko Przedsiębiorcy, że podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne będzie dochód z podstawowej działalności gospodarczej bez powiększania jej o wartości odpisów amortyzacyjnych.

Zakład zaznacza również, że wydając niniejszą interpretację przedstawił zasady ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne wynikające z przepisów prawa, nie analizował natomiast kwot przedstawionych przez Przedsiębiorcę (...) będących odzwierciedleniem jego sytuacji finansowej jako Przedsiębiorcy, bowiem Zakład wydając interpretację nie ustanawia żadnej normy indywidualnej, lecz jedynie przedstawia swój pogląd dotyczący rozumienia treści przepisów prawa. Interpretacja indywidualna nie ma charakteru opinii prawnej, w której analizie poddać można dowolny przepis prawa czy zagadnienie, lecz jej zakres przedmiotowy jest ściśle określony art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zakład w tym trybie nie prowadzi postępowania wyjaśniającego, kontrolnego czy dowodowego.

Stanowisko Zakładu:

Mając powyższe na uwadze, przedstawiony we wniosku złożonym 24 października 2022 r. przez Przedsiębiorcę (...) opis stanu faktycznego, własne stanowisko oraz obowiązujące przepisy Zakład uznał stanowisko za prawidłowe w przedmiocie ustalenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Przedsiębiorcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu jego zaistnienia.

Wydana decyzja wiąże Zakład wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana. Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 34 ust. 5 ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, odwołanie do Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w (...).

Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl