WPI/200000/43/1101/2015 - Nieuwzględnienie w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne z tytułu stosunku pracy wartości finansowanej przez pracodawcę części opłaty za pakiety usług sportowych w ramach karty multisport, przy równoczesnym uwzględnieniu w tej podstawie wartości finansowanej przez pracodawcę części opłaty z tytułu przystąpienia do dobrowolnego funduszu emerytalnego.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 20 października 2015 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych WPI/200000/43/1101/2015 Nieuwzględnienie w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne z tytułu stosunku pracy wartości finansowanej przez pracodawcę części opłaty za pakiety usług sportowych w ramach karty multisport, przy równoczesnym uwzględnieniu w tej podstawie wartości finansowanej przez pracodawcę części opłaty z tytułu przystąpienia do dobrowolnego funduszu emerytalnego.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 584 ze. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 121 z późn. zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie stanowisko przedstawione we wniosku złożonym w dniu 28 września 2015 r. przez przedsiębiorcę (...)

1.

uznaje za prawidłowe w sprawie nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne z tytułu stosunku pracy wartości finansowanej przez pracodawcę części opłaty za pakiety usług sportowych w ramach Karty Multi Sport,

2.

uznaje za nieprawidłowe w sprawie nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne z tytułu stosunku pracy wartości finansowanej przez pracodawcę części opłaty z tytułu przystąpienia do "dobrowolnego Funduszu Emerytalnego";

UZASADNIENIE

W dniu 28 września 2015 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek przedsiębiorcy: (...) reprezentowanego przez (...) o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawca (...) zwana dalej pracodawcą, na podstawie umów zawartych z niżej wymienionymi podmiotami oferuje swoim pracownikom zatrudnionym na umowę o prace, dodatkowe benefity, uprawniające pracowników do: (...)

* Korzystania z zajęć i obiektów sportowych w ramach wykupionej karty Multi Sport,

* Przystąpienia do dobrowolnego funduszu emerytalnego, tzw. III filar (...)

Wnioskodawca wskazuje, że uprawnienia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę polegające na możliwości przystąpienia do dobrowolnego funduszu emerytalnego, tzw. III filar (...) nie będą realizowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2014 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1207 z późn. zm.) Uprawnienia te będą realizowane na warunkach zbliżonych do warunków określonych przez przedmiotowa ustawę, jednak nie będzie to Pracowniczy Program Emerytalny sensu stricto a Pracowniczy Program Oszczędnościowy (PPO), którego wprowadzenie nie będzie wiązało się z koniecznością rejestracji i zatwierdzenia Programu przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Wnioskodawca informuje, ze w miesięcznych opłatach za ww. benefity partycypuje pracownik i pracodawca wg. Zestawienia przedstawionego w Tabeli nr 1:

Miesięczna partycypacja w kosztach na Fundusz Emerytalny

Pracownika (...)- planowanego wynagrodzenia brutto pracownika

Pracodawcy - (...) planowanego wynagrodzenia brutto pracownika

Łączny koszt benefitu: odpowiednio (...) planowanego wynagrodzenia brutto pracownika (...)

Miesięczna partycypacja w kosztach za korzystanie z zajęć i obiektów sportowych w ramach karty Multi Sport.

Pracownika - (...)

Pracodawcy - (...)

Łączny koszt benefitu: (...)

Wnioskodawca podnosi, że w chwili obecnej korzyść uzyskiwana przez pracowników, w postaci korzystania z ww. benefitów, finansowanych przez pracodawcę stanowi przychód pracowników z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, w rozumieniu art. 12 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wchodzi również do podstawy składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Wnioskodawca wskazuje, że zamierza wyprowadzić do regulaminu wynagrodzeń następujący zapis:

Pracownik w ramach stosunku pracy, jest uprawniony do korzystania z następujących benefitów:

* dostęp do obiektów i zajęć sportowych w ramach karty Multi Sport

* przystąpienie do dobrowolnego funduszu emerytalnego (...) świadczonych przez podmioty zewnętrzne na zasadach określonych w umowach zawartych między pracodawcą a tym podmiotem.

Warunkiem korzystania z ww. benefitów jest ponoszenie przez pracownika części ich kosztów, co oznacza, iż pracownik zgłaszający chęć przystąpienia do benefitu będzie zobowiązany do uiszczenia należności wynikającej z wykupionego benefitu, w wysokości określonej w Tabeli nr 1 stanowiącej załącznik do regulaminu wynagrodzeń, poprzez potrącenie odpowiedniej kwoty z miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego pracownika. W wyniku czego, pracownicy będą uprawnieni do zakupu po cenie niższej niż cena rynkowa wymienionych wyżej benefitów. Natomiast pracodawca będzie zobowiązany do pokrycia kwoty, która stanowi różnice pomiędzy ceną nabycia konkretnego benefitu, a kwotą uiszczoną przez pracownika.

W świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego Wnioskodawca wnosi o wydanie interpretacji w zakresie: Czy jako płatnik składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, w momencie wprowadzenia przedstawionego wyżej zapisu do regulaminu wynagradzania, powinien odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wskazanej powyżej wartości przychodów, które pracownik uzyskuje w związku z zakupem ww. benefitów po cenie niższej niż cena rynkowa od benefitów finansowanych przez pracodawcę?.

Zdaniem Spółki, w oparciu o przepisy art. 18 ust. 1 i 2 w zw. z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2Ol5 r. poz. 121) oraz § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - nie będzie zobowiązany jako płatnik składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od kwoty przychodu, którą pracownik uzyskuje w związku z umożliwieniem mu przez spółkę korzystania z ww. benefitów. Spełnione bowiem będą, w ocenie Wnioskodawcy wszystkie przesłanki § 2 ust. 1 pkt 26 cytowanego rozporządzenia, które warunkują wyłączenie ich z podstawy wymiaru składek.

Według Wnioskodawcy, konstrukcja § 1 i 2 ust. 1 pkt 26 przedmiotowego rozporządzenia jednoznacznie wskazuje iż, aby móc zastosować wskazane wyłączenie, dana korzyść musi stanowić przychód pracownika z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy oraz dodatkowo prawo do uzyskania korzyści (w tym przypadku w postaci wymienionych wyżej benefitów) musi wynikać z przepisów układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu przewidujących partycypację pracownika (choćby symboliczną) w poniesieniu kosztów' nabycia tych świadczeń. Uzyskanie przez pracownika prawa do tych świadczeń po cenach niższych niż detaliczne umożliwi wyłączenie wartości tych korzyści z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, oraz co się z tym wiąże, ubezpieczenie zdrowotne.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie. Stosownie do ustępu 5 powołanego powyżej artykułu w związku z art. 83d ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2013 r., udzielenie interpretacji dotyczącej ustalania podstawy wymiaru składek następuje w drodze decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zaznaczyć w tym miejscu należy, iż w drodze niniejszej decyzji Zakład dokonuje jedynie oceny stanowiska Wnioskodawcy w zakresie przedstawionej przez niego interpretacji przepisów, z których wynika obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Mocą przedmiotowej decyzji Zakład nie przyznaje natomiast jakiegokolwiek prawa ani nie stwierdza jakiegokolwiek obowiązku ubezpieczeniowego. Niniejsza interpretacja dotyczy tylko i wyłącznie indywidualnej sprawy Wnioskodawcy będącego przedsiębiorcą.

Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne regulują przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - cytowanej powyżej. Zgodnie z treścią art. 18 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ust. 1 w zw. z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. Nr 161, poz. 1106 z późn. zm.), podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca J 991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z wyłączeniem wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych. Natomiast, stosownie do art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.) do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób.

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uznaje się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty bez względu na źródło finansowania tych wpłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wartość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Zgodnie z treścią wniosku z dnia 22 września 2015 r., - kwota składek na karty Multi Sport oraz dobrowolny Fundusz Emerytalny tzw. III filar w (...) finansowanych przez Wnioskodawcę będzie stanowiła przychód pracowników z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy.

Katalog przychodów nie stanowiących podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe został zawarty we wskazanym Rozporządzeniu z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Na mocy przepisu § 2 ust. 1 pkt 26 powołanego powyżej rozporządzenia, podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie stanowią korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzani.!, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji.

Konstrukcja przywołanego powyżej przepisu rozporządzenia jednoznacznie wskazuje, że aby móc zastosować wskazane wyłączenie, dana korzyść musi stanowić przychód pracownika z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy oraz dodatkowo prawo do uzyskania korzyści musi wynikać z przepisów układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, przewidujących partycypację pracownika w poniesieniu kosztów nabycia tych świadczeń. Ponadto dana korzyść musi przybrać formę niepieniężną (formę zakupu po cenach niższych niż detaliczne artykułu lub usługi). Jednocześnie należy zauważyć, że w sytuacji, gdy dane świadczenie nie wynika z przepisów układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, jak również w sytuacji, gdy świadczenie przyznane pracownikowi jest w całości finansowane przez pracodawcę - jego wartość, stanowiąca przychód pracownika z tytułu stosunku pracy w rozumieniu przepisów' podatkowych, należy uwzględnić w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, pomimo faktu, że dane świadczenie pracownicy otrzymają w cenach niższych niż detaliczne. W konsekwencji skoro więc - jak wskazał we wniosku złożonym w dniu 28 września 2015 r. Przedsiębiorca, kwota opłaty za pakiety usług sportowych w ramach karty Multi Sport finansowanej przez Wnioskodawcę będzie stanowiła przychód pracowników z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy i pracownicy będą partycypowali w kosztach jego uzyskania oraz stosowny zapis o ww. korzyściach zostanie umieszczony w regulaminie wynagradzania, przyjąć należy, iż spełnione zostaną warunki określone w § 2 ust. 1 pkt 26 przywołanego rozporządzenia.

W świetle powyższego, uwzględniając przedstawione przez Wnioskodawcę zdarzenie przyszłe oraz obowiązujący stan prawny Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie stanowisko Przedsiębiorcy w sprawie w sprawie nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne z tytułu stosunku pracy wartości finansowanej przez pracodawcę części opłaty za pakiety usług sportowych w ramach Karty Multi Sport - uznał za prawidłowe.

Odnosząc się natomiast do problematyki podniesionej w treści wniosku złożonego w dniu 28 września 2015 r., dotyczącej części finansowanej przez pracodawcę opłaty z tytułu przystąpienia do dobrowolnego Funduszu Emerytalnym, tzw. (...) mając na uwadze obowiązujące przepisy prawne, powołane powyżej. Zakład Ubezpieczeń społecznych informuje, co następuje:

Przywołany przepis § 2 ust. 1 pkt 26 ww. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. nie znajduje zastosowanie w przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym dotyczącym dodatkowego benefitu, uprawniającego pracowników do przystąpienia do dobrowolnego funduszu emerytalnego, tzw. (...) Jak wskazał sam Wnioskodawca: "Uprawnienia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę polegające na możliwości przystąpienia do dobrowolnego funduszu emerytalnego, (...) nie będą realizowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2014 r. o pracowniczych programach emerytalnych. Uprawnienia te będą realizowane na warunkach zbliżonych do warunków określonych przez przedmiotowa ustawę, jednak nie będzie to Pracowniczy Program Emerytalny sensu stricto a Pracowniczy Program Oszczędnościowy (PPO), którego wprowadzenie nie będzie wiązało się z koniecznością rejestracji i zatwierdzenia Programu przez Komisję Nadzoru Finansowego".

Należy w tym miejscu wskazać na specyfikę Pracowniczych Programów Oszczędnościowych. PPO jest formą współpracy miedzy pracodawca a pracownikami. Zgromadzony w ramach tegoż Programu kapitał co do zasady jest wypłacany w chwili nabycia uprawnień emerytalnych, jednak w pewnych sytuacjach pracodawca może udzielić zgody na wcześniejszą wypłatę. Program jest dostosowany do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa, gdzie pracodawca określa oczekiwania i warunki uczestnictwa uwzględniając preferencje pracowników. Ponieważ PPO ma być dodatkowym źródłem pozyskiwania środków pieniężnych na rzecz wypłacanych w przyszłości świadczeń emerytalnych, każdy pracownik, który przystąpi do ww. Programu ma zapewniony dostęp do tych środków pieniężnych, ale w zakresie określonym przez pracodawcę.

W świetle powyższego, biorąc pod uwagę i odnosząc się do treści złożonego w dniu 28 września 2015 r., wniosku, w części dotyczącej zdarzenia przyszłego dotyczącego dodatkowego benefitu, uprawniającego pracowników do przystąpienia do dobrowolnego funduszu emerytalnego, tzw. (...) obowiązujące przepisy prawne oraz mają na uwadze charakter opisanego świadczenia - Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał za nieprawidłowe stanowisko przedstawione przez Wnioskodawcę w sprawie nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne z tytułu stosunku pracy wartości finansowanej przez pracodawcę części opłaty z tytułu przystąpienia do dobrowolnego Funduszu Emerytalnym, tzw.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu jej wydania.

Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana. Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, odwołanie do właściwego Sądu Okręgowego we (...). Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl