WPI/200000/43/1095/2019 - Możliwość nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wartości nagrody jubileuszowej przysługującej pracownikowi, w konsekwencji również braku obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne od tej nagrody.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 27 listopada 2019 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych WPI/200000/43/1095/2019 Możliwość nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wartości nagrody jubileuszowej przysługującej pracownikowi, w konsekwencji również braku obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne od tej nagrody.

DECYZJA Nr 1095 / 2019

Na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 300 ze zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku złożonym w dniu 22 listopada 2019 r. przez przedsiębiorcę:(...) w sprawie nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wartości nagrody jubileuszowej przysługującej pracownikowi, w konsekwencji również braku obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne od tej nagrody.

UZASADNIENIE

W dniu 22 listopada 2019 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynął wniosek przedsiębiorcy:(...) o wydanie interpretacji indywidualnej w trybie art. 34 ustawy - Prawo przedsiębiorców.

Wnioskodawca przedstawiając opis zdarzenia przyszłego poinformował, że pracownik w czasie oczekiwania na następną nagrodę jubileuszową (wypłaconą zgodnie z obowiązującym Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy nie częściej niż co 5 lat) przedłożył pracodawcy dokument potwierdzający staż pracy, który wcześniej nie był brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do wypłaconej w maju 2015 r. nagrody jubileuszowej za 20 lat stażu pracy. Dokument zwiększa staż pracy pracownika uprawniający go do nagrody jubileuszowej o 5 miesięcy, w związku z tym zachodzi konieczność wypłaty nagrody jubileuszowej za 25 lat stażu pracy w okresie krótszym niż 5 lat od nabycia prawa do poprzedniej nagrody tj. w miesiącu grudniu 2019 r. Wyżej wymieniona nagroda jubileuszowa, która ma być wypłacona w okresie krótszym niż 5 lat od poprzedniej w związku z przedłożeniem nowego świadectwa pracy przez pracownika stanowi przychód pracownika z tytułu stosunku pracy w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.) Zasady nabywania prawa do nagrody jubileuszowej ujęte w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy stanowią, że:

1. Pracownikom przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości:

a)

po 20 latach pracy - 250% podstawy wymiaru,

b)

po 25 latach pracy - 300% podstawy wymiaru,

c)

po 30 latach pracy i kolejnych pięcioletnich okresach - 350% podstawy wymiaru.

Pracownik nabywa prawo do nagrody w dniu upływu okresu uprawniającego go do nagrody. Pracownik jest obowiązany udokumentować swoje prawo do nagrody, jeżeli w jego aktach osobowych będących w dyspozycji zakładu pracy brak jest odpowiedniej dokumentacji. Wypłata nagrody jubileuszowej powinna nastąpić niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody.

Wnioskodawca przedstawił własne stanowisko w sprawie wskazując, co następuje;

Podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników nie stanowią przychody wymienione w § 2 rozporządzenia ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1949 z późn. zm.), w tym wymienione w ust. 1 pkt 1) nagrody jubileuszowe (gratyfikacje), które według zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat. Mając na uwadze powyższe oraz zapis w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy, że nagroda jubileuszowa przysługuje nie częściej niż co 5 lat Spółka stoi na stanowisku, że nagroda jubileuszowa która będzie wypłacona w okresie krótszym niż 5 lat od nabycia prawa do poprzedniej nagrody ze względu na udokumentowanie zwiększenia stażu pracy przez pracownika nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne a co za tym idzie nie powstaje obowiązek opłacenia składek na te ubezpieczenia.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 34 ust. 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców, przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu lub właściwej państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie wyjaśnienia co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie (interpretacja indywidualna). Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych (art. 34 ust. 2 ustawy). W myśl ustępu 5 powołanego powyżej artykułu udzielenie interpretacji indywidualnej następuje w drodze decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jednocześnie stosownie do art. 83d ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 34 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek no ubezpieczenia społeczno-ubezpieczanie zdrowotne. Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podkreśla, iż nie rozstrzyga co do charakteru nagród przyznawanych przez Wnioskodawcę oraz podstawy ich wypłaty. Należy również zaznaczyć, iż we wskazanym trybie Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie dokonuje interpretacji przepisów wewnętrznych obowiązujących u przedsiębiorcy (nie wynika z nich bowiem obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne), jak również nie ocenia przyjętych rozwiązań oraz zachowań płatnika składek pod kątem ich poprawności. Wynika to z braku możliwości prowadzenia postępowania dowodowego czy wyjaśniającego. W trybie art. 34 ustawy - Prawo przedsiębiorców. Zakład nie kształtuje prawa, nie ustanawia żadnej normy indywidualnej, lecz przedstawia swój pogląd dotyczący rozumienia przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia składek na ubezpieczenia społeczne i jest związany okolicznościami przedstawionymi przez Wnioskodawcę we wniosku. W konsekwencji ocena stanowiska przedsiębiorcy, dokonywana pod kątem prawidłowości zaprezentowanej przez przedsiębiorcę wykładni przepisu prawa, czyniona jest w oparciu o kompletny opis stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego zawartego w treści wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji.

Powyższe oznacza, iż wiążący charakter niniejszej decyzji ograniczony został jedynie do opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jej wydania. Wynika to z faktu braku możliwości negowania przez Zakład okoliczności i stwierdzeń podanych przez Przedsiębiorcę we wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji w zakresie przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego. Ryzyko podania nieprawdziwych informacji w opisie zdarzenia przyszłego bądź też poczynienie przez terenowe jednostki organizacyjne Zakładu (np. wtoku czynności kontrolnych) ustaleń odmiennych od tych zaprezentowanych przez Wnioskodawcę, obciąża więc jedynie przedsiębiorcę.

Podkreślić również należy, iż Zakład wydając niniejszą interpretację odnosi się wyłącznie do wątpliwości Przedsiębiorcy związanych z rozumieniem przepisu § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1949), który umożliwia wyłączenie z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uzyskanego przez pracownika przychodu w związku z wypłatą świadczeń pieniężnych, o których mowa w ww. przepisie.

Zgodnie z treścią art. 18 ust. 1 i 2, art. 20 ust. 1 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1387) od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy z wyłączeniem przychodów wymienionych w § 2 ust. l pkt 1-32 ww. rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, jak również wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych.

Za przychody ze stosunku pracy uważa się: wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy Ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Wskazać należy przy tym, że w myśl powołanego powyżej art. 83d ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, Zakład wydaje interpretacje indywidualne, wyłącznie w ściśle zakreślonym katalogu spraw. Kwestia kwalifikacji określonego świadczenia jako przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wskazania źródła takiego przychodu, nie mieści się w powyższym zakresie. W konsekwencji, Organ dokonał interpretacji przepisów dotyczących ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne opierając się na zawartej w złożonym w dniu 22 listopada 2Ol9 r. wniosku informacji w powyższej kwestii.

Jak podniesiono powyżej, podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników nie stanowią przychody wymienione w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Pośród tych przychodów, w § 2 ust. l pkt 1 rozporządzenia, wymienione zostały nagrody jubileuszowe (gratyfikacje), które według zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat.

Zauważyć należy, że nagrody jubileuszowe nie są świadczeniami obligatoryjnymi, uregulowanymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Zasady ich przyznawania oraz wypłacania wynikają z wewnętrznych przepisów obowiązujących u przedsiębiorcy. Jednocześnie odnosząc się do zasad ich przyznawania, należy przyjąć, że stanowią one formę świadczenia dodatkowego wynikającego bezpośrednio ze stażu pracy pracownika, prawo do którego nabywa się po przepracowaniu wymaganego okresu.

Z analizy obowiązującego przepisu jednoznacznie wynika, że decydujące znaczenie w kontekście zwolnienia tego typu świadczeń pieniężnych z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne ustawodawca przypisał periodycznemu, nie częstszemu niż co 5 lat nabywaniu przez pracownika prawa do ich uzyskania na podstawie wewnętrznych przepisów (np. Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, Regulaminu Wynagradzania) obowiązujących u pracodawcy. Podstawą zwolnienia ze składek świadczenia pieniężnego wypłacanego pracownikowi z tytułu jego stażu pracy jest wyłącznie fakt przepracowania określonej liczby lat. Przy czym okres ten nie może być krótszy niż 5 lat liczonych od daty nabycia prawa do poprzedniej nagrody jubileuszowej. Bez znaczenia prawnego pozostaje natomiast moment wypłaty tych świadczeń pracownikowi. Zatem, by nagroda jubileuszowa mogła zostać wyłączona z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, istotnym jest fakt, że prawo do nagrody uregulowane w wewnętrznych przepisach przedsiębiorcy obwarowane jest zastrzeżeniem, iż przysługuje ona pracowników nie częściej niż co 5 lat (wypłata nagrody może wtedy nastąpić nawet w okresie krótszym, niż 5 lat).

Z powyższego wynika, że podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie stanowi również nagroda jubileuszowa wypłacana w sytuacji, gdy pracownik nabywa do niej prawo w okresie krótszym niż 5 lat od nabycia prawa do poprzedniej nagrody, z uwagi na fakt, że w czasie 5 - letniego okresu oczekiwania na następną nagrodę, przedstawi dokumenty potwierdzające zatrudnienie, które wcześniej nie były uwzględniane przy ustalaniu prawa do nagrody. Z treści wniosku z 22 listopada 2019 r. wynika, że w związku z przedłożeniem przez pracownika nowego dokumentu (świadectwa pracy), potwierdzającego dłuższy o 5 miesięcy staż pracy, od stażu który wcześniej był uwzględniany przy ustalaniu prawa do poprzedniej nagrody jubileuszowej za 20 lat pracy wypłaconej w maju 2015 r. i ponownym przeliczeniem stażu pracy, pracownikowi będzie przysługiwała kolejna nagroda jubileuszowa za 25 lat w okresie krótszym niż 5 lat od daty nabycia prawa do poprzedniej nagrody,

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym prawo do nagrody jubileuszowej przysługuje pracownikowi na podstawie zapisów zawartych w Zakładowym Układzie Zbiorowym nie częściej niż co 5 lat, a wypłacona nagroda jubileuszowa stanowi przychód pracownika z tytułu stosunku pracy. W konsekwencji, fakt nabycia prawa do tej nagrody w okresie krótszym niż 5 lat od poprzedniej, jak również data wypłaty tej nagrody, pozostaje bez wpływu na możliwość nieuwzględnienia jej wartości w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Z uwagi na powyższe, stanowisko Wnioskodawcy:

i sprawie nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wartości nagrody jubileuszowej przysługującej pracownikowi w zdarzeniu przyszłym opisanym we wniosku z 22 listopada 2019 r., w konsekwencji również braku obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne od tej nagrody - uznać należy za prawidłowe.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jej wydania.

Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana. Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, odwołanie do Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (...) Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl