WPI/200000/43/1082/2022 - Pismo wydane przez: Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - OpenLEX

WPI/200000/43/1082/2022

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 18 października 2022 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych WPI/200000/43/1082/2022

Na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 5 ustawy z 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1009 z późn. zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych (dalej: Zakład) stanowisko przedstawione we wniosku złożonym 4 października 2022 r. przez Pana (...) z (dalej: Przedsiębiorca) uznaje za nieprawidłowe w przedmiocie niepodlegania ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy z tytułu bycia wspólnikiem spółki jawnej w momencie równoczesnego korzystania z "ulgi na start" z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z 4 października 2022 r. Przedsiębiorca wystąpił do Zakładu o wydanie interpretacji indywidualnej w trybie art. 34 ustawy - Prawo przedsiębiorców.

Opis stanu faktycznego (Przedsiębiorcy):

Przedsiębiorca wnosi o wydanie pisemnej interpretacji przepisów, dotyczących możliwości niepodlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy z tytułu bycia wspólnikiem spółki jawnej w momencie gdy korzysta równocześnie z ulgi na start z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Od (...) 2022 r. Przedsiębiorca stał się wspólnikiem spółki jawnej (NIP:). W dniu (...) 2022 r. dokonano zgłoszenia w ZUS z kodem 054300 od dnia 2022 r. Wcześniej nigdy Przedsiębiorca nie był wspólnikiem spółki jawnej. W dniu 2022 r. dokonano wyrejestrowania w ZUS dotyczącego kodu 054300 od dnia 2022 r. Przedsiębiorca jest nadal (od dnia (...) 2022 r. niezmiennie) wspólnikiem spółki jawnej (w przyszłości nie planuje zmian w tej kwestii).

Od 2022 r. Przedsiębiorca rozpoczął wykonywanie jednoosobowej działalności gospodarczej, jako osoba fizyczna (...) (NIP:). W dniu 2022 r. dokonano zgłoszenia w ZUS z kodem 054000 od dnia 2022 r. Prawo do skorzystania przez

Przedsiębiorcę z tzw. "ulgi na start" w danej sytuacji zostało potwierdzone decyzją Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w dniu 30 września 2022 r. (WPI/200000/43/1061/2022 decyzja numer 1061/2022 - znajduje się w załączniku).

Przedsiębiorca nie prowadził w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej pozarolniczej działalności w rozumieniu art. 3 ust. 6 ustawy o sus tj.:

a)

nie prowadził działalności gospodarczej na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczegółowych,

b)

nie wykonywał działalności, jako twórca i artysta,

c)

nie prowadził działalności w zakresie wolnego zawodu,

d)

nie był wspólnikiem jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowej lub partnerskiej,

e)

nie prowadził publicznej lub niepublicznej szkoły ani innej formy wychowania przedszkolnego, placówki lub ich zespołu na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

Dodatkowo nie wykonywał i nie wykonuje pracy na rzecz byłego pracodawcy.

Stanowisko Przedsiębiorcy:

Przedsiębiorca uważa, iż ma prawo do niepodlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej (ulga na start) zarówno z tytułu bycia wspólnikiem spółki jawnej (NIP:), jak i z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej (NIP:).

Zatem z tytułu bycia wspólnikiem spółki jawnej (NIP:) podlega jedynie pod obowiązkową składkę zdrowotną od momentu rozpoczęcia wykonywania jednoosobowej działalności gospodarczej - od 2022 r. do 2023 r.

Również z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej (NIP:)

podlega jedynie pod obowiązkową składkę zdrowotną od dnia rozpoczęcia jej prowadzenia - od 2022 r. do 2023 r.

Nie będzie miał zastosowania art. 9 ust. 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych mówiący, że osoba prowadząca kilka rodzajów działalności pozarolniczej jest objęta obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z jednego wybranego przez siebie rodzaju działalności na mocy art. 8 ust. 6a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Analiza stanu faktycznego w świetle stanu prawnego:

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym oraz opłacania składek na te ubezpieczenia regulują przepisy ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Stosownie do treści art. 6 ust. 1 pkt 5, art. 12 ust. 1 i art. 13 pkt 4 tej ustawy, osoby prowadzące pozarolniczą działalność podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie art. 36aa przepisów ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Przedsiębiorca prowadzący jednoosobowa działalność gospodarczą od 2022 r. jest jednocześnie wspólnikiem spółki jawnej. Z jednoosobowej działalności gospodarczej nie opłaca składek na ubezpieczenia społeczne, bowiem korzysta w okresie pierwszych 6 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności z tzw. "ulgi na start". Przedsiębiorca uważa, że od momentu rozpoczęcia wykonywania jednoosobowej działalności gospodarczej i w okresie przysługującej mu "ulgi na start" z tytułu bycia wspólnikiem spółki jawnej ma obowiązek opłacania jedynie składki zdrowotnej.

Zakład nie potwierdza stanowiska Przedsiębiorcy.

Zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się:

1)

osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, z wyjątkiem ust. 6a;

2)

twórcę i artystę;

3)

osobę prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu:

a)

w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

b)

z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych;

4)

wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej;

4a) akcjonariusza prostej spółki akcyjnej wnoszącego do spółki wkład, którego przedmiotem jest świadczenie pracy lub usług;

4b) komplementariusza w spółce komandytowo-akcyjnej (od 1 stycznia 2023 r.); 5) osobę prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

Natomiast w myśl art. 8 ust. 6a ww. ustawy za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność nie uważa się w rozumieniu niniejszej ustawy osoby fizycznej, o której mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, czyli przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Powyższe oznacza, że ww. osoba nie jest osobą prowadzącą pozarolniczą działalność w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zatem nie podlega ubezpieczeniom społecznym w okresie 6 miesięcy stosowania tzw. "ulgi na start".

Należy odróżnić, że osoba fizyczna, o której mowa w art. 18 ust. 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców prowadzi działalność gospodarczą, którą zgodnie z art. 3 cytowanej ustawy jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły, natomiast art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych mówi o osobie prowadzącej pozarolniczą działalność.

W przypadku Przedsiębiorcy pozarolniczą działalnością jest wyłącznie bycie wspólnikiem spółki jawnej, nie jest nią natomiast jednoosobowa działalność, o której mowa w art. 18 ust. 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców (osoba korzystająca z "ulgi na start"). Nie występuje tutaj zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych, o którym mowa w art. 9 ust. 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych stanowiącym, że osoba prowadząca kilka rodzajów działalności pozarolniczej jest objęta obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z jednego wybranego przez siebie rodzaju działalności. Powyższy przepis nie ma zastosowania do Przedsiębiorcy w przedstawionym stanie faktycznym. Zatem, nieprawidłowym jest stanowisko Przedsiębiorcy opłacania wyłącznie składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu bycia wspólnikiem spółki jawnej.

Stanowisko Zakładu

Uwzględniając opis stanu faktycznego oraz obowiązujące przepisy prawa, Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznaje za nieprawidłowe stanowisko Przedsiębiorcy w przedmiocie niepodlegania ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy z tytułu bycia wspólnikiem spółki jawnej w momencie równoczesnego korzystania z "ulgi na start" z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Przedsiębiorcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu jego zaistnienia.

Wydana decyzja wiąże Zakład wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana. Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 34 ust. 5 ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, odwołanie do Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w (...).

Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl