WPI/200000/43/1068/2018 - Możliwość wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wartości udostępnionego pracownikom Wnioskodawcy świadczenia w postaci Grupowego Ubezpieczenia na Życie i Zdrowie tzw. Pakiet Medyczny, w części finansowanej przez pracodawcę.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 5 października 2018 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych WPI/200000/43/1068/2018 Możliwość wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wartości udostępnionego pracownikom Wnioskodawcy świadczenia w postaci Grupowego Ubezpieczenia na Życie i Zdrowie tzw. Pakiet Medyczny, w części finansowanej przez pracodawcę.

Na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. I/'/8 z późn. zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie stanowisko przedstawione we wniosku złożonym w dniu 18 września 2018 r., uzupełnionym w dniu 1 października 2018 r. przez przedsiębiorcę: (...) uznaje za prawidłowe w przedmiocie wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wartości udostępnionego pracownikom Wnioskodawcy świadczenia w postaci Grupowego Ubezpieczenia na Zycie I Zdrowie tzw. Pakiet Medyczny, w części finansowanej przez pracodawcę.

UZASADNIENIE

W dniu 18 września 2018 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek o wydanie interpretacji Indywidualnej przepisów złożony przez przedsiębiorcę: (...) Powyższy wniosek został przez Wnioskodawcę uzupełniony w dniu 1 października 2018 r

Opis zdarzenia przyszłego:

(...) chce podpisać umowę Grupowego Ubezpieczenia na Zycie i Zdrowie tzw. Pakiet Medyczny z firmą ubezpieczeniową. Pracownicy, którzy przystąpią do ubezpieczenia będą mogli korzystać z usług medycznych i szczepień ochronnych, objętych zakresem ubezpieczenia. Składka miesięczna za pakiet medyczny {ubezpieczenie na Życie i Zdrowie) ma być finansowana przez zakład i pracownika. Pracownik będzie opłacał składkę w wysokości zł (...) a różnica w wysokości (...) zł (...) zł) jest finansowana przez pracodawcę. Opisana kwota składki w części finansowane) przez pracodawcę będzie stanowiło przychód pracowników z tytułu stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W przepisie o wynagradzaniu obowiązującym w zakładzie, Pracodawca zawarł zapis: Pracodawca może finansować również inne dodatkowe świadczenia medyczne przewidziane odrębnymi przepisami. Pracodawca może zapewnić pracownikom możliwość nabywania ubezpieczenia na Życie i Zdrowie w cenie niższej niż detaliczna. Składka za ubezpieczenie na Życie i Zdrowie jest finansowana przez pracownika jak i przez pracodawcę".

Jednocześnie Wnioskodawca wskazuje, że:

- wartość przysporzenia z tytułu dopłaty do pakietów świadczeń medycznych, o których mowa we wniosku, stanowi przychód pracownika zatrudnionego w ramach stosunku prac/ w rozumieniu art. 12 ust. 1 z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.),

- pracodawca zapewnia Pracownikom zakup świadczeń medycznych po cenach niższych niż detaliczne poprzez:

1.

zawarcie grupowego ubezpieczenia zdrowotnego.

2.

współfinansowanie przez Pracodawcę kosztu usługi, o której mowa jest to uprawnienie przysługujące wszystkim pracownikom.

§ 2 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawa szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 1998 r. Nr 161, poz. 1106 z późn. zm.) - Podstawy wymiaru składek nie stanowią korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji".

Własne stanowisko Wnioskodawcy w sprawie:

(...) uważa, iż leżeli pracownicy będą ponosić częściową odpłatność za pakiety świadczeń medycznych (ubezpieczenie na Życie i Zdrowie), wówczas Pracodawca nie ma obowiązku naliczania od ich wartości składek ubezpieczeniowych. Nie stanowią bowiem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych, regulaminów lub przepisów o wynagradzaniu, które polegają m m na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 61, poz. 1106 z pózn zm.) regulującym szczegółowe zasady ustalenia wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Zakład reprezentuje stanowisko, ze różnica w wysokości składki za pakiet medyczny, którą będzie opłacał za pracownika stanowi wprawdzie przychód pracownika, jednakże z racji faktu, ze spełnione zostały wymogi, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 26 powołanego wyżej Rozporządzenia, przychód ten me stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Wnioskodawca prosi o decyzję czy interpretacja Wnioskodawcy przepisów jest prawidłowe.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców, przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu lub właściwej państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie wyjaśnienia, co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie (interpretacja indywidualna). W myśl ustępu S powołanego powyżej artykułu udzielenie interpretacji indywidualnej następuje w drodze decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jednocześnie stosownie do ort 83d ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Zakład wydaje interpretacje indywidualne, wyłącznie w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne. Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek.

Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne regulują przepisy ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1949). Stosownie do treści art. 18 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 4 pkt 9 ww. ustawy oraz § 1 wskazanego rozporządzenia, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1509) z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z wyłączeniem wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych.

Katalog przychodów wyłączonych z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określony we wskazanym rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zawiera w § 2 ust. 1 pkt 26 zapis, iż podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie Stanowią korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji.

Konstrukcja powyższego przepisu wskazuje, ze jeżeli świadczenia (korzyści) uzyskiwane przez pracownika z tytułu stosunku pracy i stanowiące jego przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wynikają z przepisów układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, regulujących uprawnienie do ich zakupu po cenach niższych niż detaliczne (częściową odpłatność pracownika) - to korzystają one z wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Korzyść uzyskiwana przez pracownika musi przy tym przybrać formę niepieniężną - formę zakupu po cenach niższych niż detaliczne artykułu lub usługi.

W świetle przytoczonego przepisu, składki na ubezpieczenia społeczne nie powinny być naliczane od przychodu pracownika z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy stanowiącego korzyść materialną wynikającą z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegającą na umożliwieniu pracownikowi skorzystania z artykułów, przedmiotów lub usług jedynie za częściową ich odpłatnością. Częściowa ich odpłatność polega w tym przypadku na partycypowaniu pracownika (choćby symbolicznym) w pokryciu kosztów zakupu artykułów, przedmiotów lub usług. Z treści wniosku złożonego w dniu 18 września 2018 r. uzupełnionego w dniu 1 października 2018 r. wynika, ze Wnioskodawca chce podpisać umową Grupowego Ubezpieczenia na Życie i Zdrowie tzw. Pakiet Medyczny z firmą ubezpieczeniową. Pracownicy, którzy przystąpią do ubezpieczenia będą mogli korzystać z usług medycznych i szczepień ochronnych, objętych zakresem ubezpieczenia Składka miesięczna za pakiet medyczny ma być finansowany przez zakład i pracownika Opłacana kwota składki w części finansowanej przez pracodawcę będzie stanowiła przychód pracowników z tytułu stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powyższe będzie zapisane w przepisach o wynagradzaniu.

Uwzględniając powyższe, tj. biorąc pod uwagę opis przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz obowiązujące przepisy prawa, należy stwierdzić, że wartość świadczenia w postaci częściowego finansowania przez Pracodawcę dopłat do Grupowego Ubezpieczenia na Życie i Zdrowie tzw. Pakietu Medycznego, na mocy wskazanego powyżej § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, będzie podlegać wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy.

W konsekwencji, uwzględniając przedstawiony we wniosku złożonym w dniu 18 września 2018 r., uzupełnionym w dniu i października 2018 r. opis zdarzenia przyszłego, własne stanowisko oraz obowiązujące przepisy prawa uznać należy za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy w przedmiocie wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wartości udostępnionego pracownikom Wnioskodawcy świadczenia w postaci Grupowego Ubezpieczenia na Życie i Zdrowie tzw. Pakiet Medyczny, w części finansowanej przez pracodawcę.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania decyzji.

Wydana decyzja wiąże Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w sprawie przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana. Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców niniejsza decyzja me jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust, 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 34 ust. 5 ustawy z dnia z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, odwołanie do Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w (...).

Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl