WPI/200000/43/1010/2022

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 27 września 2022 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych WPI/200000/43/1010/2022

Na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 5 ustawy z 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1009 z późn. zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych stanowisko przedstawione we wniosku złożonym 1 września 2022 r., uzupełnionym 19 września 2022 r. przez: (...)

1.

uznaje za prawidłowe w przedmiocie niepodlegania ubezpieczeniom społecznym przez okres pierwszych 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej (ulga na start) w sytuacji zbycia uprzednio środka trwałego w trakcie jej zawieszenia,

2.

uznaje za prawidłowe w przedmiocie możliwości opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej od podstawy wymiaru w wysokości zadeklarowanej kwoty nie niższej jednak niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę w sytuacji zbycia uprzednio środka trwałego w trakcie jej zawieszenia.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z 1 września 2022 r. (zwany dalej "Przedsiębiorcą") wystąpił do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (zwanego dalej: "Zakładem") o wydanie interpretacji indywidualnej w trybie art. 34 ustawy - Prawo przedsiębiorców. Powyższy wniosek został uzupełniony w dniu 16 września 2022 r. poprzez wniesienie opłaty i w dniu 19 września 2022 r. pismem z dnia 14 września 2022 r.

Opis zdarzenia przyszłego:

Przedsiębiorca wskazał, iż od (...) 09.2017 r. jego działalność jest zawieszona. W trakcie zawieszenia w październiku 2020 r. Przedsiębiorca sprzedał środek trwały. Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej Przedsiębiorca uważa, iż ma prawo do ul. Tomasza Zana 36,38C www.zus.pl Centrum Obsługi Telefonicznej 20-601 Lublin e-mail: cot@zus.pl tel. 22 560 16 00 sprzedaży środka trwałego w trakcie zawieszenia działalności i ten fakt w ocenie Przedsiębiorcy nie powoduje konieczności odwieszenia jej i tym samym w tym czasie Przedsiębiorca nie podlega pod ubezpieczenia społeczne ani zdrowotne. Przedsiębiorca zamierza po 61 miesiącach tj. od (...) 10.2022 r. uruchomić ponownie swoją działalność. Przedsiębiorca zadaje pytanie, czy ma prawo skorzystać z ulgi na start (czyli przez 6 miesięcy tylko składka zdrowotna przy kodzie tytułu ubezpieczenia 05 40), a po niej z ulgi preferencyjnej czyli kod 05 70.

Stanowisko w sprawie:

Przedsiębiorca uważa, że nie ma żadnych przeciwskazań do korzystania po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia z ulgi na start a po niej z ulgi tzw. preferencyjnej, pomimo sprzedaży środka trwałego w trakcie zawieszenia działalności.

W dniu 9 września 2022 r. Zakład wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji złożonego 1 września 2022 r. poprzez wniesienie opłaty w kwocie zł za przedstawiony opis zdarzenia przyszłego (tj. prawo do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności w oparciu o art. 18a ustawy o sus oraz o uzupełnienie stanu faktycznego złożonego wniosku poprzez wskazanie:

a)

czy Przedsiębiorca/Wnioskodawca prowadzi lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu art. 8 ust. 6 (pkt 1-5) ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych tj.:

* czy Przedsiębiorca/Wnioskodawca był osobą prowadzącą pozarolnicza działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców lub innych szczególnych,

* czy Przedsiębiorca/Wnioskodawca był twórcą lub artystą,

* czy Przedsiębiorca/Wnioskodawca był osobą prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu, w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne lub z których przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,

* czy Przedsiębiorca/Wnioskodawca był wspólnikiem jednoosobowej spółki z o.o. lub wspólnikiem spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej

* czy Przedsiębiorca/Wnioskodawca był akcjonariuszem prostej spółki akcyjnej wnoszącym do spółki wkład, którego przedmiotem jest świadczenie pracy lub usług

* czy Przedsiębiorca/Wnioskodawca był osobą prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę lub inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół na podstawie ustawy a dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz 2021 r. poz. 4)

b)

czy Przedsiębiorca/Wnioskodawca będzie wykonywał działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej. W odpowiedzi na wezwanie z 9 września 2022 r. Przedsiębiorca dokonał w dniu 16 września 2022 r. wpłaty oraz złożył pisemna odpowiedź na zadane pytania w dniu 19 września 2022 r., w której wyjaśnił, że;

1.

w okresie ostatnich 60 miesięcy nie prowadził pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, sprzedał tylko w trakcie zawieszenia działalności środek trwały co jest zdaniem Przedsiębiorcy dopuszczalne w czasie zawieszonej działalności bez konieczności jej odwieszenia zgodnie z ustawą o Prawie przedsiębiorców,

2.

Nie był ani twórcą ani artystą,

3.

Nie prowadził działalności w zakresie wolnego zawodu,

4.

Nie był wspólnikiem jednoosobowej spółki z o.o. ani wspólnikiem spółki jawnej, komandytowej, czy partnerskiej,

5.

Nie był akcjonariuszem prostej spółki akcyjnej,

6.

Nie był osobą prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę lub inna formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół,

7.

Nie będzie wykonywał działalności na rzecz byłego pracodawcy.

Analiza zdarzenia przyszłego w świetle stanu prawnego:

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, ustalania prawidłowej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz opłacania składek na te ubezpieczenia regulują przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 i art. 12 ust. 1 ww. ustawy, osoby prowadzące pozarolniczą działalność podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu. Dyspozycja art. 13 pkt 4 ustawy wskazuje, iż osoby prowadzące pozarolniczą działalność podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności z wyjątkiem okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie art. 36aa ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców. Natomiast, zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, osoby prowadzące pozarolniczą działalność podlegają dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu na swój wniosek.

Powyższe oznacza, że w okresie zawieszenia wykonywania działalności nie ma obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne. Instytucję zawieszenia działalności gospodarczej reguluje art. 23-25 ustawa z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. Zgodnie z art. 25 ust. 2 pkt 3 cyt. ustawy w okresie zawieszenia działalności można zbywać własne środki trwałe i wyposażenie. Zatem, dochód uzyskany ze sprzedaży środków trwałych i wyposażenia, w czasie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej nie będzie stanowił podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

W złożonym wniosku Przedsiębiorca wskazał, że w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej tj. w październiku 2022 r. sprzedał środek trwały, a w jego ocenie fakt ten nie ma wpływu na obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne. W świetle zacytowanych powyżej przepisów takie stanowisko Przedsiębiorcy jest słuszne i w sytuacji sprzedaży środka trwałego w trakcie zawieszenia pozarolniczej działalności gospodarczej nie będzie konieczności odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne. Ponadto Przedsiębiorca po upływie 61 miesięcy od momentu zawieszenia działalności gospodarczej zamierza podjąć ponownie pozarolniczą działalność gospodarcza i w związku z tym wyraża wątpliwość, czy będzie miał prawo do skorzystania z prawa do tzw. "ulgi na start", a w następnie po okresie tej ulgi z tzw. "preferencji w ustaleniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne" tj. ustalenia podstawy wymiaru składek w oparciu o art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zakład wskazuje, iż w myśl art. 18 ust. 1 Prawo przedsiębiorców - "Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej".

Natomiast zgodnie art. 18a ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Stosownie do ustępu 2 pkt 1 i 2 tego artykułu, z opłacania składek od podstawy wymiaru w wysokości zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia nie mogą skorzystać osoby, które:

* prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność,

* wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Powyższe oznacza, iż zarówno art. 18 ust. 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców i art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych stanowią, iż z prawa do niepodlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej, jak również opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia nie mogą skorzystać osoby, które już prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej prowadziły działalność pozarolniczą, czyli: pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, działalność twórczą lub artystyczną, działalność gospodarczą w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne bądź z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pozostawały wspólnikiem jednoosobowej spółki z o.o., spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej, akcjonariuszem prostej spółki akcyjnej wnoszącym do spółki wkład, którego przedmiotem jest świadczenie pracy lub usług; komplementariuszem w spółce komandytowo-akcyjnej, a także prowadziły publiczną lub niepubliczną szkołę, innej formy wychowania przedszkolnego, placówki lub ich zespołu, na podstawie przepisów o systemie oświaty. Ponadto z treści art. 18 ust. 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców jak i z treści art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wynika, iż aby osoba rozpoczynająca prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej (lub podejmująca ją po okresie 60 miesięcy od dnia zawieszenia) miała prawo do niepodlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej i następnie opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od podstawy wymiaru składek nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia, niezbędne jest, aby nie wykonywała tożsamych czynności na rzecz byłego pracodawcy w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym. Oznacza to, iż zakres wykonywanych czynności na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy na rzecz którego będzie wykonywana działalność nie może pokrywać się z zakresem czynności wykonywanych w ramach stosunku pracy.

Mając na uwadze brzmienie powołanych przepisów i opis zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku oraz uzupełnionego pismem z 14 września 2022 r. należy wskazać, iż Przedsiębiorca po upływie 60 miesięcy od ostatniego zawieszenia działalności gospodarczej i podjęciu jej na nowo będzie miał prawo do nieopłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, przez okres 6 miesięcy od dnia jej ponownego podjęcia, bowiem nie wystąpią przesłanki negatywne do zaistnienia ulgi: w postaci podjęcia działalności gospodarczej w okresie krótszym niż 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia i wykonywania działalności na rzecz byłego pracodawcy.

Jednocześnie zgodnie z art. 18 aa ust. 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych przepis art. 18a stosuje się do przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, którzy kontynuują działalność gospodarczą po upływie okresu, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców. W takim przypadku okres 24 miesięcy liczy się od dnia objęcia ubezpieczeniami na zasadach określonych w art. 18a i art. 36.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Przedsiębiorcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania decyzji.

Wydana decyzja wiąże Zakład wyłącznie w sprawie Przedsiębiorcy, na którego wniosek została wydana. Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla Przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 34 ust. 5 ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, odwołanie do Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w (...).

Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl