WP/DZ/DZP/4153/2011/MK - Wsparcie dla pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 20 października 2011 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych WP/DZ/DZP/4153/2011/MK Wsparcie dla pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej.

[...] Na podstawie rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 22 kwietnia 2009 w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (DzU nr 70, poz. 603) wnioskodawcy mogą składać wnioski o:

- dofinansowanie do oprocentowania kredytów bankowych na rok 2012 w terminie do 15 listopada 2012 roku,

- refundację kosztów budowy i rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych na rok 2012 w terminie do 30 listopada 2011 r.

Wnioski o dofinansowanie do oprocentowania kredytów należy składać do biura PFRON w Warszawie, zaś wnioski o refundację kosztów do oddziałów Funduszu właściwych według miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

W chwili obecnej w projekcie planu finansowego PFRON na 2012 r. na realizację zadania wynikającego z art. 32 ust. 1 ustawy o rehabilitacji przewidziano środki na ten cel w wysokości:

ł na udzielenie dofinansowań w wysokości do 50 proc. oprocentowania zaciągniętych kredytów, pod warunkiem wykorzystania tych kredytów na cele związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych;

ł na udzielanie refundacji kosztów budowy i rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych. [...]

Opublikowano: Rzeczposp. PiP 2011/266/6