Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 25 maja 2005 r.
Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdańsku
WP/415/064/05
Zasady odliczeń w ramach ulgi odsetkowej

Pytanie podatnika

Czy wobec zakończenia inwestycji budowlanej w 2003 r. podatnicy mają prawo w 2004 r. skorzystać z odliczeń w ramach ulgi odsetkowej wydatków poniesionych w latach 2002 - 2004 na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego?

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 1 marca 2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczącej możliwości skorzystania z odliczenia od podstawy obliczenia podatku poniesionych wydatków na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego od developera

stwierdzam, że:

stanowisko przedstawione w tym wniosku dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

UZASADNIENIE

Podatnik pismem z dnia 1 marca 2005 r. wystąpił do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z wnioskiem o udzielenie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Z pisma wynika, że w dniu 3 lipca 2002 r. został Podatnikowi udzielony przez Bank kredyt na zakup lokalu mieszkalnego. Zakończenie inwestycji - podpisanie umowy, w formie aktu notarialnego, o przeniesieniu na podatnika własności lokalu nastąpiło w dniu 26 stycznia 2003 r.

Z uwagi na obowiązujące w 2003 r. przepisy prawa podatkowego obowiązujące w 2003 r. tj. obowiązujący trzyletni okres inwestycji nie przysługiwało podatnikom odliczenie od podstawy opodatkowania z tytułu poniesionych wydatków na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego co potwierdziło pismo Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku Nr PW-3/0212/0078/04 z dnia 29 marca 2004 r.

W złożonym wniosku zadano pytanie: czy w związku ze zmianą przepisów prawa podatkowego wprowadzoną ustawą z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956) przysługuje prawo do odliczenia w zeznaniu podatkowym za 2004 rok poniesionych wydatków na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego poniesionych w latach 2002-2003 oraz w 2004 r.

Podatnik uważa, iż przysługuje mu prawo do korzystania z ulgi odsetkowej i odliczeniu w zeznaniu za 2004 rok poniesionych wydatków na spłatę odsetek w latach 2002-2004.

Stosownie do treści art. 26b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1, odlicza się - z zastrzeżeniem ust. 2-4 - faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi, o którym mowa w art. 3 ust. 1, na finansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych związanych z:

- budową budynku mieszkalnego albo

- wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo

- zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, albo

- nadbudową lub rozbudową budynku mieszkalnego na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.

Zasady i warunki dokonania odliczeń wydatków na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego zawiera art. 26b ust. 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. zgodnie z którym odliczenie przysługuje jeżeli:

- kredyt (pożyczka) został udzielony podatnikowi po dniu 1 stycznia 2002 r.,

- kredyt (pożyczka) był udzielony przez podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa bankowego albo przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych do udzielania kredytów (pożyczek), a z umowy kredytu (pożyczki) wynika, że dotyczy on jednej z inwestycji wymienionych powyżej,

- inwestycja dotyczy budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w razie braku tego planu - określonym w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydanej na podstawie obowiązujących ustaw,

- inwestycja została zakończona przed upływem trzech lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym uzyskano pozwolenie na budowę w rozumieniu prawa budowlanego, a zakończenie inwestycji nastąpiło nie wcześniej niż w 2002 r. i zostało potwierdzone określonym w przepisach prawa budowlanego pozwoleniem na użytkowanie budynku mieszkalnego, a w razie braku obowiązku jego uzyskania - zawiadomieniem o zakończeniu budowy takiego budynku, oraz dodatkowo

* w przypadku wniesienia wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku - także umową o spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego albo umową o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego których jedną ze stron jest podatnik, albo umową o przeniesieniu na podatnika własności domu jednorodzinnego,

* w przypadku zakupu nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej - także umową, w formie aktu notarialnego, o przeniesieniu na podatnika własności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego,

a) do rocznego zeznania podatkowego, składanego za rok, w którym po raz pierwszy dokonuje się odliczenia, podatnik dołączy oświadczenie, według określonego przez Ministra Finansów wzoru, o wysokości wszystkich poniesionych wydatków związanych z daną inwestycją, w tym o wysokości wydatków udokumentowanych fakturami wystawionymi przez podatników podatku od towarów i usług nie korzystającego ze zwolnienia od tego podatku.

Wzór oświadczenia określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 4, poz. 40); jest nim Pit-2K.

Z dniem 1 stycznia 2004 r. przepisy art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych regulującego zasady korzystania z ulgi odsetkowej uległy znowelizowaniu ustawą z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003 r. Nr 202, poz. 1956).

Najistotniejsze zmiany to:

- zmiana brzmienia art. 26b ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na skutek której warunek ukończenia inwestycji przed upływem trzech lat, licząc od końca roku, w którym uzyskano pozwolenie na budowę dotyczy obecnie tylko podatników, którzy samodzielnie prowadzą budowę; od 1 stycznia 2004 r. warunek ten nie dotyczy wydatków związanych na spłatę odsetek związanych z:

* wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo

* zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej,

- wymóg formy aktu notarialnego, o którym mówi art. 26b ust. 2 pkt 4 lit. b dotyczy obecnie nie tylko zakupu nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku, lecz także wniesienia wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku (art. 26b ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Zmieniając powyższy przepis ustawodawca postanowił jednocześnie (w art. 11 ustawy nowelizującej), że podatnikom, którzy w latach 2002-2003:

- został udzielony kredyt (pożyczka) na inwestycję, o której mowa w art. 26b ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ukończoną w tych latach i

- nie skorzystali z odliczenia, wyłącznie z powodu, że nie został spełniony warunek dotyczący trzyletniego okresu trwania inwestycji

- a począwszy od dnia 1 stycznia 2004 r. spełnione są wszystkie warunki określone w art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w Jej obecnym brzmieniu, przysługuje prawo odliczenia od dochodu uzyskanego w latach 2004-2005, oprócz wydatków na spłatę odsetek od tego kredytu poniesionych w latach 2004-2005, również odsetek zapłaconych w latach 2002-2003, od części kredytu, która nie przekracza kwoty 189.000 zł.

Ponadto odliczenie przysługuje, jeżeli odsetki:

- zostały faktycznie zapłacone, a ich wysokość i termin zapłaty są udokumentowane dowodem wystawionym przez podmiot udzielający kredytu (pożyczki),

- nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały zwrócone podatnikowi w jakikolwiek formie, chyba że zwrócone odsetki zwiększyły podstawę obliczenia podatku,

- nie zostały odliczone od przychodów na podstawie art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyklucza jednak możliwość skorzystania z przedmiotowego odliczenia w przypadku gdy podatnik lub jego małżonek korzystał lub korzysta z odliczenia od dochodu (przychodu) lub podatku, wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe, ponoszonych na:

- zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego,

- budowę budynku mieszkalnego,

- wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej,

- zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej,

- nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne,

- przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, od dnia zasiedlenia tego lokalu,

- systematyczne gromadzenie oszczędności na rachunku oszczędnościowo-kredytowym w banku prowadzącym kasę mieszkaniową, według zasad określonych w odrębnych przepisach.

Należy zaznaczyć, iż odliczeniu nie podlegają odsetki od kredytów:

- udzielonych ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego towarzystwom budownictwa społecznego oraz spółdzielniom mieszkaniowym na przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane mające na celu budowę mieszkań na wynajem oraz udostępnienie lokalu mieszkalnego na zasadach spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na podstawie przepisów o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego,

- udzielonych przez kasy mieszkaniowe na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego,

- udzielonych przez kasy oszczędnościowo-budowlane na zasadach określonych w przepisach o kasach oszczędnościowo- budowlanych i wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe,

- udzielanych na usuwanie skutków powodzi na zasadach określonych w przepisach o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na usuwanie skutków powodzi,

- objętych wykupem odsetek ze środków z budżetu państwa na zasadach określonych w przepisach o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych,

- wykorzystywanych na nabycie gruntu lub prawa wieczystego użytkowania gruntu w związku z inwestycją wymienioną w ust. 1; w przypadku wykorzystania kredytu na cele wymienione w ust. 1 oraz na nabycie gruntu albo prawa wieczystego użytkowania gruntu odliczeniu nie podlegają odsetki od części kredytu ustalonej w takiej proporcji, w jakiej pozostają wydatki na nabycie gruntu albo prawa wieczystego użytkowania gruntu w łącznych wydatkach, o których mowa w ust. 2 pkt 5.

Ponadto zgodnie z treścią art. 26b ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. odliczeniem objęte są wyłącznie odsetki:

- naliczone za okres począwszy od dnia 1 stycznia 2002 r. z zastrzeżeniem ust. 5 i zapłacone od tego dnia,

- od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2; powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego do celów obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał roku poprzedzającego rok podatkowy, określonej na rok zakończenia inwestycji, z zastrzeżeniem ust. 10 (w roku 2004 odliczeniu podlegają odsetki od tej części kredytu, która nie przekroczyła kwoty odpowiadającej 189.000 zł.).

Odliczenie odsetek można dokonać najwcześniej w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym została zakończona dana inwestycja. Nie oznacza to jednak, iż odsetki zapłacone do tego czasu nie podlegają odliczeniu. Odsetki zapłacone przed rokiem, w którym inwestycja została ukończona, mogą być odliczone od podstawy obliczenia podatku za rok podatkowy, w którym podatnik po raz pierwszy odlicza odsetki oraz w zeznaniu składanym za rok następny. W tym przypadku odliczeniu podlega wyłącznie różnica między sumą odsetek przypadających do odliczenia a kwotą odsetek faktycznie odliczonych w roku, w którym podatnik dokonał pierwszego odliczenia. Oznacza to, że odsetki zapłacone przed rokiem ukończenia inwestycji, mogą być odliczane w dwóch kolejnych składanych zeznaniach podatkowych, przy czym pierwsze zeznanie dotyczyć musi roku podatkowego, w którym inwestycja została ukończona.

Ponadto ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że określone powyżej wydatki dotyczą odsetek zapłaconych łącznie przez oboje małżonków. Jeżeli małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu - odliczeń dokonuje się, zgodnie z wnioskami zawartymi w zeznaniach rocznych, bądź od dochodu każdego z małżonków, w proporcji wskazanej we wniosku, bądź od dochodu każdego z małżonków.

Zgodnie z treścią art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. wynika jednoznacznie, że odliczeniu podlegają jedynie faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki).

Gramatyczna wykładnia użytego w tym przepisie zwrotu "faktycznie poniesione" wskazuje, że odliczeniu podlegają tylko te wydatki które w rzeczywistości zostały w formie gotówkowej lub bezgotówkowej zapłacone przez podatnika.

Uprawnienie dla dokonania odliczenia od podstawy obliczenia podatku wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego jest przywilejem, z którego podatnicy mogą skorzystać jedynie w warunkach określonych w art. 26b ust. 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. Niedopełnienie któregokolwiek z warunków określonych przez ustawodawcę, powoduje, że podatnik traci możliwość skorzystania z przedmiotowego odliczenia.

W tym stanie faktycznym i prawnym sprawy należy stwierdzić, iż będzie przysługiwało Państwu prawo do odliczenia od podstawy obliczenia podatku w zeznaniu 04-2005, wydatków poniesionych w roku 2004 oraz w latach 2002-2003 na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe tj. na zakupu lokalu mieszkalnego od developera w wysokości faktycznie poniesionych - wyłącznie pod warunkiem spełnienia wszystkich ustawowo przewidzianych wymogów uprawniających zastosowanie przedmiotowej ulgi.

Zatem przedstawione stanowisko we wniosku jest prawidłowe.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl