WKP.RKP.AB.3120-120/10, Opłata skarbowa w postępowaniu egzekucyjnym. - Pismo wydane przez: Urząd Miasta w Nowym Sączu - OpenLEX

WKP.RKP.AB.3120-120/10 - Opłata skarbowa w postępowaniu egzekucyjnym.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 5 lipca 2010 r. Urząd Miasta w Nowym Sączu WKP.RKP.AB.3120-120/10 Opłata skarbowa w postępowaniu egzekucyjnym.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14j § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Prezydent Miasta Nowego Sącza stwierdza, że stanowisko Starostwa Powiatowego w (...) - Wydział Geodezji i Budownictwa, przedstawione we wniosku z dnia 11 czerwca 2010 r. (data wpływu), znak: GB.L7430-3/2011/10 AWK, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330), w zakresie uzależnienia udostępnienia Komornikom Sądowym danych z operatu ewidencji gruntów, od przesłania dowodu potwierdzającego dokonanie wpłaty należnej opłaty skarbowej od wydania zaświadczenia - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 czerwca 2010 r. Starostwo Powiatowe w (...) - Wydział Geodezji i Budownictwa w związku z otrzymanymi wnioskami - zapytania o właściciela nieruchomości - znak: KM 8034/09 z dnia 23 kwietnia 2010 r. oraz pismem znale: KM 8034/09 z dnia 19 maja 2010 r. Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w (...), zwróciło się do tut. Organu podatkowego z zapytaniem prawnym odnośnie interpretacji przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej. W szczególności poproszono o interpretację art. 6 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy o opłacie skarbowej oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zapłaty opłaty skarbowej, w zakresie uzależnienia udostępnienia danych od przesłania dowodu potwierdzającego uiszczenie należnej opłaty skarbowej - w odniesieniu do wniosków składanych przez Komorników Sądowych, o udzielenie informacji z operatu ewidencji gruntów, które to podlegają opłacie skarbowej od wydania zaświadczenia.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Starostwo Powiatowe w (...) - Wydział Geodezji i Budownictwa na pisemne żądanie Komorników Sądowych, udziela wyżej wymienionym informacji z operatu ewidencji. gruntów, niezbędnych do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Powyższe informacje udzielane są przez Starostwo Powiatowe w formie zaświadczenia, które zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, część II, ust. 21, podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł.

Zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy o opłacie skarbowej oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zapłaty opłaty skarbowej, Starostwo Powiatowe żąda od wnioskodawcy dokumentu potwierdzającego wniesienie należnej opłaty skarbowej przed wydaniem zaświadczenia.

W związku z powoływaniem przez Komorników Sądowych przepisu art. 2 ust. 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191 z późn. zm.), który wszedł w życie zgodnie z ustawą z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw, Starostwo Powiatowe zauważa, iż ww. akt prawny nie zmienił obowiązującej ustawy o opłacie skarbowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Przepis art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191 z późn. zm.) stanowi, iż organy administracji publicznej, urzędy skarbowe oraz inne podmioty wymienione w tym przepisie są obowiązane na pisemne żądanie komornika, udzielić mu informacji niezbędnych do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego, dokonania zabezpieczenia oraz wykonania innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, w szczególności dotyczące stanu majątkowego dłużnika oraz umożliwiających identyfikację składników jego majątku.

W myśl art. 2 ust. 9 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, opłatę za udzielenie informacji komornik uiszcza po jej udzieleniu, na wezwanie podmiotu udzielającego informacji.

Wydział Geodezji i Budownictwa Starostwa Powiatowego w udziela Komornikom Sądowym pisemnych informacji w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym w formie zaświadczenia.

Zgodnie z zapisem art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) opłacie skarbowej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej wydanie zaświadczenia na wniosek.

Stosownie do treści art. 6 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o opłacie skarbowej, obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od wydania zaświadczenia powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia. W myśl ust. 2 wyżej powołanego artykułu, opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.

Ponadto przepis § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330) stanowi, iż składający wniosek lub pełnomocnictwo albo dokonujący zgłoszenia zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty.

Należy zauważyć, iż przepis art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej jest przepisem szczególnym w stosunku do art. 2 ust. 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sadowych i egzekucji, a zatem ma pierwszeństwo w zakresie stosowania.

Oznacza to, że stanowisko Starostwa Powiatowego w (...) - Wydział Geodezji i Budownictwa odnośnie żądania uiszczenia opłaty skarbowej przed wydaniem zaświadczenia, z chwilą złożenia przez Komornika Sądowego wniosku w sprawie, jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej, z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowieka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa - art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie 30 dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie 60 dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem tut. Organu podatkowego.

Opublikowano: www.bip.nowysacz.pl