WIA-2015-00032 - WIA - kwalifikacja wyrobu do kodu CN 2710 19 41 jako pozostałego paliwa silnikowego

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 3 września 2015 r. Dyrektor Izby Celnej we Wrocławiu WIA-2015-00032 WIA - kwalifikacja wyrobu do kodu CN 2710 19 41 jako pozostałego paliwa silnikowego

PODSTAWA PRAWNA Art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z dnia 6 maja 2015 r. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) w związku z art. 6 oraz art. 2 ust. 1 pkt 1, art. 3, art. 7d ust. 1 pkt 1 i art. 86 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jednolity z dnia 25 marca 2014 r. Dz. U. z 2014 r. poz. 752 ze. zm.) UZASADNIENIE W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, wyrobami akcyzowymi są m.in. wyroby energetyczne, do których, w rozumieniu ustawy, zalicza się m.in. wyroby objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz od 2704 do 2715 (art. 86 ust. 1 pkt 2. Zgodnie z art. 86 ust. 2 powyższej ustawy paliwami silnikowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do napędu silników spalinowych. Dodatkowo zgodnie z art. 86 ust. 3 paliwami opałowymi są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych, z wyłączeniem paliw silnikowych, które w rozumieniu ustawy są wyrobami energetycznymi przeznaczonymi do użycia, oferowanymi na sprzedaż lub używanymi do napędu silników spalinowych (art. 86 ust. 2).Zgodnie z treścią art. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, do celów poboru akcyzy i oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, a także do wiążących informacji akcyzowych stosuje się klasyfikację w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodną z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm.; Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.).Klasyfikacja towarów w Nomenklaturze Scalonej podlega regułom zapewniającym jednolitą interpretację, co oznacza, że dany towar jest zawsze klasyfikowany do jednej i tej samej pozycji i podpozycji z wyłączeniem wszelkich innych, które mogłyby być brane pod uwagę. Zgodnie z regułą 1. Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej (ORINS) tytuły sekcji, działów i poddziałów mają znaczenie wyłącznie orientacyjne. Dla celów prawnych klasyfikację towarów ustala się zgodnie z brzmieniem pozycji i uwag do sekcji lub działów oraz zgodnie z Ogólnymi regułami interpretacji Nomenklatury scalonej. Zgodnie natomiast z regułą 6., klasyfikacja towarów do podpozycji tej samej pozycji powinna być przeprowadzona zgodnie z ich treścią i uwagami do nich, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wynikających z pozostałych reguł, stosując zasadę, że tylko podpozycje na tym samym poziomie mogą być porównywane. Pozycja CN 2710 obejmuje oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów; oleje odpadowe. Podstawowym kryterium klasyfikacyjnym produktów zawierających w swoim składzie 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych są parametry destylacji tych produktów. Zgodnie z brzmieniem uwagi dodatkowej 2d) do działu 27 Taryfy Celnej w pozycji 2710 termin oleje ciężkie (podpozycje od 2710 19 31 do 2710 19 99 i od 2710 20 11 do 2710 20 90) oznacza oleje i preparaty, z których mniej niż 65% objętościowo (włącznie ze stratami) destyluje w 250 °C według metody ISO 3405 (równoważnej metodzie ASTM D 86) lub dla których procent destylacji w 250 °C nie może być oznaczony tą metodą. Z kolei uwaga 2e) stanowi, że oleje napędowe (podpozycje od 2710 19 31 do 2710 19 48 i od 2710 20 11 do 2710 20 19) oznaczają oleje ciężkie, jak zdefiniowano powyżej w uwadze dodatkowej 2d), z których 85% lub więcej objętościowo (włącznie ze stratami) destyluje w 350 °C według metody ISO 3405 (równoważna metodzie ASTM D 86). Przedmiotem decyzji jest produkt będący - zgodnie z deklaracją wnioskodawcy - mieszaniną *. Produkt stosowany jest *. Wykonane badania laboratoryjne wykazały, że przedmiotem decyzji jest frakcja węglowodorowa o liczbie atomów węgla w cząsteczce C8 C30. Zakres wrzenia i profil chromatograficzny próbki przedmiotowego produktu jest charakterystyczny dla olejów *. Ustalony skład frakcyjny przy ciśnieniu atmosferycznym wykazał, że badana frakcja destyluje: do temp. 250?C 32,5 (%V/V), do temp. 350?C 94,3 (%V/V). W składzie próbki stwierdzono ponadto * w ilości10 (% V/V) oraz obecność alkoholu izopropylowego. Nie stwierdzono natomiast obecności znacznika Solvent Yellow 124 ani barwników Solvent Red 19, Solvent Red 164 i Solvent Blue 35. Wyrób posiada gęstość 836,4 kg/m? oraz zawartość siarki całkowitej na poziomie 6,1 mg/kg (sprawozdanie z badań nr 300000-ILCW.783.2000.2015.IG z 28 lipca 2015 r.). Klasyfikacja ww. wyrobu do pozycji CN 2710, która obejmuje oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów; oleje odpadowe, zgodna jest z postanowieniami reguł 1 i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej a także postanowieniami uwag dodatkowych 2d) i 2e) do działu 27 Wspólnej Taryfy Celnej oraz zgodna jest z wynikami badań laboratoryjnych * wykonanymi w trakcie postępowania. Przedmiotowy wyrób spełnia kryteria ww. uwag dodatkowych w zakresie destylacji w temperaturach 250?C (co wskazuje na olej ciężki) oraz 350?C (co wskazuje na olej napędowy) i zgodny jest, po uwzględnieniu wyników badań laboratoryjnych w zakresie * oraz siarki, z treścią podpozycji CN 2710 20 11. Ustalony powyżej aktualny kod CN nomenklatury scalonej jest obowiązujący na dzień wydania niniejszej decyzji. W odniesieniu zaś do treści ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, która w swej treści posługuje się klasyfikacją w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) na dzień opublikowania ustawy akcyzowej i na początek okresu jej obowiązywania czyli na dzień 1 marca 2009 r. kod ten w odniesieniu do * będącego przedmiotem niniejszej decyzji określić należy jako CN 2710 19 41. W ocenie organu podatkowego wnioskowana przez stronę podpozycja CN 3826 00 90 nie jest prawidłowa, ponieważ brzmienie podpozycji CN 2710 20 11 w pełni odzwierciedla cechy wnioskowanego wyrobu i tym samym klasyfikacja zgodna jest z regułą 1. ORINS. Ze względu na ustaloną w badaniu laboratoryjnym zawartość w produkcie oraz brak zawartości znacznika Solvent Yellow, barwników Solvent Red i Solvent Blue, wyrób nie może być uznany za olej napędowy, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 6 i 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. Dokonana klasyfikacja jest zatem wystarczająca dla kwalifikacji wnioskowanego wyrobu o kodzie CN 2710 19 41 jako pozostałego paliwa silnikowego o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. * - dane zastrzeżone przez wnioskodawcę

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl