WIA-2015-00020 - Klasyfikacja oleju popirolitycznego

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 17 czerwca 2015 r. Izba Celna we Wrocławiu WIA-2015-00020 Klasyfikacja oleju popirolitycznego

OPIS TOWARU

Produkt stanowiący mieszaninę kilkuset związków o liczbie atomów węgla od C5 do ponad C40. Zidentyfikowano głównie związki aromatyczne (toluen, etylobenzen, dimetylobenzen, p-cymen, pochodne alkilowe benzenu i naftalenu, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne) oraz związki nieorganiczne (metylo cyklopentan, dimetylocylkopenten, limonen). Zawartość węglowodorów aromatycznych wynosi 83,2% (m/m). Do 250 °C destyluje 37,4%. Gęstość w temp. 15°C wynosi 936,4 kg/m3, współczynnik penetracji z igłą wynosi powyżej 500. Według deklaracji wnioskodawcy produkt powstaje w procesie pirolizy opon samochodowych.

PODSTAWA PRAWNA

Artykuł 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z dnia 6 maja 2015 r. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1, art. 3, art. 6, art. 7d ust. 1 pkt 1, art. 86 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jednolity z dnia 25 marca 2014 r. Dz. U. z 2014 r. poz. 752 z późn. zm.)

UZASADNIENIE

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, wyrobami akcyzowymi są m.in. wyroby energetyczne, do których zalicza się wyroby objęte pozycjami CN 2701,2702 oraz 2704 do 2715 (art. 86 ust. 1 pkt 2). Zgodnie z art. 86 ust. 2 ww. ustawy paliwami silnikowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do napędu silników spalinowych. Jednocześnie, w myśl art. 86 ust. 3 paliwami opałowymi są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych, z wyłączeniem paliw silnikowych, o których mowa w ust. 2. Zgodnie z treścią art. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, do celów poboru akcyzy i oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, a także do wiążących informacji akcyzowych (...) stosuje się klasyfikację w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodną z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm.; Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.). Klasyfikacja towarów w Nomenklaturze Scalonej podlega regułom zapewniającym jednolitą interpretację, co oznacza, że dany towar jest zawsze klasyfikowany do jednej i tej samej pozycji i podpozycji z wyłączeniem wszelkich innych, które mogłyby być brane pod uwagę. Zgodnie z regułą 1. Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej tytuły sekcji, działów i poddziałów mają znaczenie wyłącznie orientacyjne. Dla celów prawnych klasyfikację towarów ustala się zgodnie z brzmieniem pozycji i uwag do sekcji lub działów oraz zgodnie z Ogólnymi regułami interpretacji Nomenklatury scalonej. Zgodnie natomiast z regułą 6., klasyfikacja towarów do podpozycji tej samej pozycji powinna być przeprowadzona zgodnie z ich treścią i uwagami do nich, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wynikających z pozostałych reguł, stosując zasadę, że tylko podpozycje na tym samym poziomie mogą być porównywane. Produkt stanowiący mieszaninę kilkuset związków o liczbie atomów węgla od C5 do ponad C40. Zidentyfikowano głównie związki aromatyczne (toluen, etylobenzen, dimetylobenzen, p-cymen, pochodne alkilowe benzenu i naftalenu, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne) oraz związki nieorganiczne (metylo cyklopentan, dimetylocylkopenten, limonen). Zawartość węglowodorów aromatycznych wynosi 83,2% (m/m). Do 250 °C destyluje 37,4%. Gęstość w temp. 15°C wynosi 936,4 kg/m3, współczynnik penetracji z igłą wynosi powyżej 500. Sprawozdanie z badań 300000-ILCW.783.861.2015.IG z 17 kwietnia 2015 r.). Według deklaracji wnioskodawcy produkt powstaje w procesie pirolizy opon samochodowych Klasyfikacja wyrobu do pozycji 2707, która obejmuje oleje i pozostałe produkty destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej; podobne produkty, w których masa składników aromatycznych jest większa niż składników niearomatycznych, zgodna jest z postanowieniami reguł 1. i 6. Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej oraz uwagą 2. do działu 27. Wspólnej Taryfy Celnej, w świetle której informacje podane w pozycji 2710 dotyczące "olejów ropy naftowej i otrzymywanych z minerałów bitumicznych" dotyczą nie tylko olejów ropy naftowej i otrzymywanych z minerałów bitumicznych, lecz również olejów podobnych, także składających się głównie z mieszanin węglowodorów nienasyconych, otrzymanych w dowolnym procesie, pod warunkiem że masa składników niearomatycznych przewyższa masę składników aromatycznych. (...) Przedmiotowy wyrób spełnia kryteria ww. postanowień i zgodny jest, z treścią kodu CN 2707 99 99. Ponadto klasyfikacja zgodna jest z treścią Not wyjaśniających do Nomenklatury scalonej do kodów CN 2707 99 91 do 2707 99 99, a także wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-330/13 (Dz. U. C 282 z dnia 25.08.2014, str. 14).

Opublikowano: www.icwroclaw.pl