WIA-2015-00017 - Klasyfikacja pojazdu marki Land Rover (model Defender 90)

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 9 czerwca 2015 r. Izba Celna we Wrocławiu WIA-2015-00017 Klasyfikacja pojazdu marki Land Rover (model Defender 90)

OPIS TOWARU

Pojazd marki Land Rover, model Defender 90 o nr VIN: (...), używany, rok produkcji 2006, czterokołowy, dwuosiowy, o jednobryłowym, zamkniętym nadwoziu, trzydrzwiowy (po jednych drzwiach na każdym boku wraz z oknem oraz tylne jednoskrzydłowe z oknem, wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym o pojemności skokowej 2495 cm3 i mocy 90 kW, o dopuszczalnej ładowności wynoszącej 605 kg. Pojazd posiada pojedynczą, zintegrowaną przestrzeń do przewozu zarówno osób jak i towarów. Za fotelem kierowcy i przedniego pasażera występuje ażurowa przegroda ze stalowych elementów i wypełnieniem z drutu, umocowana do bryły pojazdu za pomocą połączeń śrubowych. W tylnej części pojazdu wzdłuż przeszklonych ścian znajdują się burty stanowiące zabudowę nadkoli tylnych, na których znajdują się punkty mocowania miejsc do siedzenia w formie ławeczki. Górny fragment ścian bocznych i sufit stanowią nieosłonięte blachy nadwozia.

PODSTAWA PRAWNA

Na podstawie art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z dnia 6 maja 2015 r. Dz. U. z 2015 r. poz. 613) w związku z art. 6, art. 7d ust. 1 pkt 1, art. 3 i art. 100 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jednolity z dnia 25 marca 2014 r. Dz. U. z 2014 r. poz. 752 z późn. zm.) dokonano klasyfikacji samochodu osobowego w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodnej z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm.; Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.). Ponadto klasyfikacja jest zgodna z regułami 1. i 6. Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej i brzmieniem pozycji 8703, obejmującej samochody i pozostałe pojazdy silnikowe przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż te objęte pozycją 8702 WTC), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi oraz podpozycji 8703 32 90 WTC, właściwej dla pozostałych używanych pojazdów (innych niż kempingowe), z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym) o pojemności skokowej ponad 1500 cm3, ale nieprzekraczającej 2500 cm3.

UZASADNIENIE

Klasyfikacja towarów w Nomenklaturze Scalonej podlega regułom zapewniającym jednolitą interpretację, co oznacza, że dany towar jest zawsze klasyfikowany do jednej i tej samej pozycji i podpozycji z wyłączeniem wszelkich innych, które mogłyby być brane pod uwagę. Zgodnie z regułą 1. Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej tytuły sekcji, działów i poddziałów mają znaczenie wyłącznie orientacyjne. Dla celów prawnych klasyfikację towarów ustala się zgodnie z brzmieniem pozycji i uwag do sekcji lub działów oraz zgodnie z Ogólnymi regułami interpretacji Nomenklatury scalonej. Zgodnie natomiast z regułą 6., klasyfikacja towarów do podpozycji tej samej pozycji powinna być przeprowadzona zgodnie z ich treścią i uwagami do nich, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wynikających z pozostałych reguł, stosując zasadę, że tylko podpozycje na tym samym poziomie mogą być porównywane. Z treści Not wyjaśniających do Systemu Zharmonizowanego (HS) wynika, że klasyfikacja pewnych pojazdów silnikowych w pozycji 8703 jest wyznaczona przez określone cechy, które wskazują, że pojazdy przeznaczone są głównie raczej do przewozu osób, niż do transportu towarów (pozycja 8704). Te cechy są szczególnie pomocne przy ustalaniu klasyfikacji pojazdów silnikowych, które na ogół mają masę brutto pojazdu mniejszą niż 5 ton i które posiadają pojedynczy, zamknięty, wewnętrzny obszar, stanowiący przestrzeń dla kierowcy i dla pasażerów oraz pozostałą przestrzeń, która może być wykorzystana zarówno do przewozu osób, jak i towarów. Land Rover o nr VIN: (...) został fabrycznie wyprodukowany z liczbą miejsc siedzących dla 6. osób (kierowca + 5 pasażerów). Pierwszy rząd miejsc siedzących stanowił fotel kierowcy i pasażera, natomiast drugi rząd tworzyły ławki usytuowane po obu stronach pojazdu, bokiem do kierunku jazdy. Ławki były umocowane do burt stanowiących zabudowę nadkoli, a pasy bezpieczeństwa były mocowane bezpośrednio do ramy siedzeń lub do konstrukcji nadwozia. Zgodnie z ustalonym stanem faktycznym, w pojeździe dokonano zmian polegających jedynie na zdemontowaniu ławek do siedzenia oraz umieszczeniu przegrody ażurowej za siedzeniem kierowcy i przedniego pasażera, uzyskując w ten sposób niejako wydzieloną przestrzeń do przewozu towarów. Przegrodę umocowano do bryły pojazdu za pomocą połączeń śrubowych. Przeprowadzone zmiany nie wpłynęły jednakże na pierwotne cechy pojazdu i nie sprawiły, że utracił on charakter pojazdu służącego zasadniczo do przewozu osób. Rzeczony Land Rover zachowuje bowiem cechy konstrukcyjne, które zbieżne są z cechami wyróżniającymi pojazdy objęte zakresem pozycji CN 8703, np.: 1) obecność okien wzdłuż dwóch ścian bocznych z możliwością ich otwierania (przesuwne szyby); 2) obecność jednoskrzydłowych tylnych drzwi z oknem; 3) obecność stałych okien doświetlających w dachu, a także w stałych fragmentach tylnej części karoserii - dwa okna po obu stronach drzwi tylnych; 4) obecność punktów mocowania miejsc do siedzenia w formie ławeczki umieszczanych na burtach wzdłuż bocznych ścian pojazdu. Charakter technologiczny tych miejsc potwierdzają występujące w ich obrębie wzmocnienia podwozia (podwójna blacha) oraz gwintowane otwory, które służą do mocowania siedzeń za pomocą śrub (w tym przypadku śruby nadal pozostają w otworach). Opisane cechy zgodne są z klasyfikacją przedmiotowego pojazdu do pozycji CN 8703, do której zaliczane są - samochody i pozostałe pojazdy silnikowe przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż te objęte pozycją 8702), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi. Dla potrzeb pozycji 8703 wyrażenie "samochody osobowo-towarowe" oznacza pojazdy o maksymalnej liczbie miejsc siedzących dla dziewięciu osób (włącznie z kierowcą), których wnętrze bez zmian konstrukcyjnych może być używane zarówno do przewozu osób, jak i towarów.

Opublikowano: www.icwroclaw.pl