WI-44/4079/2013, Obowiązek wspólnoty mieszkaniowej w zakresie składania deklaracji i ponoszenia opłat za gospodarowanie... - OpenLEX

WI-44/4079/2013 - Obowiązek wspólnoty mieszkaniowej w zakresie składania deklaracji i ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 7 października 2013 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach WI-44/4079/2013 Obowiązek wspólnoty mieszkaniowej w zakresie składania deklaracji i ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie wyjaśnienia w zakresie stosowania przepisów o finansach publicznych, który wpłynął w dniu 13 września 2013 r., Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach informuje, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią należność publicznoprawną. Zgodnie z przepisem art. 6qa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania wszystkich środków egzekucyjnych, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości, w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku przejęcia przez związek międzygminny zadań gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, uprawnienia organu egzekucyjnego przypadają zarządowi związku międzygminnego, o czym stanowi art. 6r ust. 1b ustawy.

W pozostałym zakresie, zdaniem Izby, prezentowane we wniosku stanowisko własne wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Opublikowano: www.kielce.rio.gov.pl